大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "經行" : Including related character : 経行

2162 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..73 --- [ keyword count ]


 

増一阿含經 (No. 0125) 0659a06 - 0659b28: 世尊清旦從靜室起在外經行是時須陀沙彌在世尊後而經行爾時世尊還顧謂沙彌曰我今欲問卿義諦聽善思念之須陀沙彌對 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0665b17 - 0667a03: 當求方便不復使來若我經行有畏怖來者爾時我亦不坐臥要除畏怖然後乃坐設我住時有畏怖來者爾時我亦非經行亦復不坐 [show] (4 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0670c12 - 0672b02: 當我爾時即從坐起東向經行是時我復作是念過去久遠恒沙諸佛成道之處 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0684a14 - 0685a09: 飛在空中身出水火坐臥經行隨意所造是時長者見此變化已便作是説可還 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0693c10 - 0693c28: 諸根不缺飯食知足恒念經行得三達明是謂名爲安處善業爾時世尊便説此偈 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0694c19 - 0697a11: 明彼復以後夜時或坐或經行而淨其意是時飮食知足經行不失時節除去欲 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0724b28 - 0725b13: 爾時衆比丘輩於露地而經行是時王下車至衆多比丘所到已頭面禮足在一面住是時王白比丘曰如來爲所在吾欲見之衆多比 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0728b26 - 0729b10: 能自籌量睡眠覺寤坐臥經行進止之宜皆能知止足若有比丘不能知是者則非比丘也以其比丘能解了此故名爲知足如是比丘 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0733b12 - 0733c27: 闇園中是時迦葉夜半而經行爾時有天來至迦葉所在虚空中語迦葉言比丘當知此舍夜便有烟晝日火然婆羅門語智者曰汝今 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0742a20 - 0742c03: 服飾作婆羅門形在露地經行是時七梵志遙見阿私陀經行各懷瞋恚而作是語此是何等著欲之人在我等梵行人前行今當呪灰 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0750c05 - 0750c15: 作十八變或行或坐或復經行身放烟火踊沒自由無所觸礙或出水火遍滿空中是時比丘尼作無央數之變已即於無餘涅槃界而 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0765b22 - 0765c23: 三十七品無有漏脱恒以經行臥覺而淨其意復於中夜思惟深奧至後夜時右脇著地脚脚相累思惟計明之想復起經行而淨其意 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0795b20 - 0796a03: 時舍利弗將衆多比丘而經行大目乾連及大迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須菩提羅云阿難比丘各各將衆多比丘自相 [show] (8 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0801c14 - 0802a28: 於是比丘飮食知足晝夜經行不失時節行諸道品云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著興諸亂念於中眼根而得清淨 [show] (4 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0806c21 - 0807c25: 後起與阿難共於樹園中經行佛便笑阿難心念如來無所著等正覺不妄笑今 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0821b26 - 0822a21: 騰在虚空於虚空中坐臥經行或出火焔身下出煙身上出火身下出水身上出煙擧身放焔擧身放煙左脅出水右脅出火右脅出水 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0822a22 - 0823b04: 在虚空於虚空之中坐臥經行作十八變乃至入想知滅各取滅度爾時毘舍離城内有大將名曰耶輸提將五百童子集普會講堂有 [show] (2 hits)
佛説大愛道般泥洹經 (No. 0144) 0867c09 - 0868a18: 間自現四神足於虚空上經行已經行便住已住便坐已坐便臥已臥便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身 [show] (4 hits)
佛説大愛道般泥洹經 (No. 0144) 0868a19 - 0869b01: 後行室當空諸座亦當空經行處亦當空四徼道頭里巷皆當空惟舍利國已爲空賢者阿難從今以後不復見比丘尼行分越入惟舍 [show] (1 hit)
佛母般泥洹經 (No. 0145) 0869b14 - 0869c26: 中化去地一樹轉昇七樹經行虚空中乍坐乍臥上身出水下身出火下身出水 [show] (1 hit)
佛説阿難同學經 (No. 0149) 0874b07 - 0875a29: 身至梵天於虚空中坐臥經行或現煙炎身下出煙身上出火身上出煙身下出火左出煙右出火右出煙左出火前出煙後出炎後出 [show] (1 hit)
佛説阿含正行經 (No. 0151) 0883b26 - 0884a23: 端者當起立立不端者當經行心儻不端者當自正譬如國王將兵出鬪健者在前既在前鄙復却適欲却著後人沙門既棄家去妻子 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0034b13 - 0034c08: 時徳樂正聞其教詔便即經行於祇樹間甫始經行復住睡眠如是煩亂不能自定詣泉水側坐欲思惟復坐睡眠時精進辯便以善權 [show] (2 hits)
六度集經 (No. 0152) 0035a01 - 0035a11: 知精進辯善權方便常獨經行不復懈怠應時亦得不退轉地佛告阿難爾時精進辯者今我身是也徳樂正者彌勒是也佛語阿難我 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0042b27 - 0043a12: 縣黎民觀者甚衆吾時出經行有一人至吾所吾問之曰衆將何觀乎其人如事説之人曰佛時何之答曰獨在屋下人曰佛時臥乎曰 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0105a20 - 0105b26: 失神足故不能飛行思惟經行欲復神足故不能獲時彼仙人見國王女貪欲意 [show] (1 hit)
佛説菩薩本行經 (No. 0155) 0109c01 - 0110b18: 踊下方沒下方踊上方沒經行虚空或坐或臥身上出水身下出火身下出水身上出火自分一身作百作千作萬乃至無數以無數身 [show] (1 hit)
佛説菩薩本行經 (No. 0155) 0116a09 - 0118c21: 見母現其神足身昇虚空經行坐臥身上出水身下出火身上出火身下出水分 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0140c18 - 0141a11: 我面首端正尊榮豪貴若經行時蓮華承足 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0162a17 - 0163a16: 者隨了義經不隨不了義經行此八法名爲知恩復行八法是名報恩何等爲八一者利二者衰三者毀四者譽五者稱六者譏七者苦 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.