大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "第一义諦" : Including related character : 第一義諦

1444 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..49 --- [ keyword count ]


 

深密解脱經 (No. 0675) 0665c29 - 0666c07: 中坐即依無言無有二相第一義諦問聖者深密解脱菩薩言佛子言一切法不二一 [show] (1 hit)
深密解脱經 (No. 0675) 0666c13 - 0666c28: 竭菩薩摩訶薩依於如實第一義諦過諸一切世間覺觀境界之相白佛言世尊我憶過去世復過彼過去世離此世界七十七恒河沙世界 [show] (1 hit)
深密解脱經 (No. 0675) 0667b02 - 0668a14: 世尊世尊善説希有妙法第一義諦微細極細甚深之義過一異相所謂難證世尊我憶往昔在於一處見住信行地諸菩薩等集坐一處思 [show] (9 hits)
深密解脱經 (No. 0675) 0668a20 - 0669a03: 世尊依一切處一味等味第一義諦告慧命須菩提言須菩提汝知一切衆生界中幾所衆生依我依慢説我所得須菩提汝知一切衆生界 [show] (14 hits)
深密解脱經 (No. 0675) 0670b17 - 0672c29: 諸法無自體相無生體相第一義諦無自體相成就第一義諸法無自體相者諸分別相何以故以彼諸法隨名相説非有自體是故我言無 [show] (11 hits)
深密解脱經 (No. 0675) 0677a02 - 0677a21: 觀如實知彼法所謂世諦第一義諦功徳法過咎法因縁法三世法生法住法滅法病等諸法苦集等法眞如法實際法法界法略法廣法一 [show] (1 hit)
深密解脱經 (No. 0675) 0682a23 - 0682b06: 三種所謂觀世諦般若觀第一義諦般若觀利益衆生般若觀世自在是名諸法波羅蜜各有三種差別應知 [show] (1 hit)
深密解脱經 (No. 0675) 0683b07 - 0683b15: 如實能知三種分別他力第一義諦如實能知三種名相生相第一義相自體如實能知世諦五明處如實能知第一義諦於七種眞如不分 [show] (2 hits)
深密解脱經 (No. 0675) 0685c13 - 0685c19: 言文殊師利所謂世諦相第一義諦相觀菩提分法相彼法相自體相彼法果相受彼法説相彼法障相彼法隨順相彼法過失相彼法利益 [show] (1 hit)
深密解脱經 (No. 0675) 0685c20 - 0686b13: 知文殊師利言世尊何者第一義諦相文殊師利第一義諦相有七種如前七種眞如中所説一者所謂無始有爲行相第一義諦二者相第 [show] (18 hits)
相續解脱地波羅蜜了義經 (No. 0678) 0716a14 - 0716b12: 波羅蜜三種者謂世諦縁第一義諦縁利衆生縁 [show] (1 hit)
相續解脱地波羅蜜了義經 (No. 0678) 0716c15 - 0717a18: 世諦義如實了知五明處第一義諦義如實了知多住七種如不妄想離虚僞一度門起無量下地法縁觀法次法向是七種名般若波羅蜜 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0024c02 - 0024c29: 界我別更有物如是皆以第一義諦譬如無量多樹和合則見於林樹非是林異樹無林是第一義離樹之外無別名林又復觀樹離彼根莖 [show] (2 hits)
正法念處經 (No. 0721) 0292a26 - 0292b29: 世間正法日出増長禪誦第一義諦光明勝智如是觀察出世間相先觀察已然後記説所謂爲彼有信沙門諸婆羅門諸長者等如是記説 [show] (1 hit)
佛説法集經 (No. 0761) 0622a03 - 0622b07: 薩摩訶薩十諦所謂世諦第一義諦相諦差別諦觀諦事諦生諦盡無生智諦入道智諦集如來智諦是名十諦善男子世諦者所謂有限齊 [show] (3 hits)
佛説法集經 (No. 0761) 0629b20 - 0631a14: 僧非唯一種所謂世諦僧第一義諦僧慚愧僧無慚愧僧聖人僧調伏僧不退轉僧又善男子菩薩於世諦僧攝受修行於第一義諦僧供養 [show] (2 hits)
佛説法集經 (No. 0761) 0646c19 - 0648a09: 薩等爲護衆生若聞甚深第一義諦驚怖不信是故聖人以大悲心捨眞實法而説世間虚妄之語爲欲將護毛道凡夫終不爲聖作如是説 [show] (1 hit)
佛説法集經 (No. 0761) 0648a10 - 0649c21: 三寶先意問訊心常愛樂第一義諦於一切法心無所著於諸資生心不貪染常近聖人遠離非法愛法如身重佛如命愛敬修行猶如身首 [show] (1 hit)
得道梯橙錫杖經 (No. 0785) 0725a08 - 0725a14: 令諸衆生記念二諦世諦第一義諦以立其義爾時世尊説此法已尊者迦葉千二百衆及諸大會皆悉歡喜頂戴奉行 [show] (1 hit)
占察善惡業報經 (No. 0839) 0906c28 - 0909b27: 之相寂靜一味名爲眞如第一義諦自性清淨心彼自性清淨心湛然圓滿以無分別相故無分別相者於一切處無所不在無所不在者以 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經 (No. 0848) 0010a10 - 0010b20: 可得故波字門一切諸法第一義諦不可得故頗字門一切諸法不堅如聚沫故麼字 [show] (1 hit)
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會 (No. 0850) 0083b09 - 0083c12: 故pa波字門一切諸法第一義諦不可得故pha頗字門一切諸法不堅如聚沫故va麼字門一切諸法縛不可得故bha婆字門 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽 (No. 0853) 0162c03 - 0162c05: 常飢渇熱惱所迫惡因縁第一義諦離遷大悲不捨苦衆生 [show] (1 hit)
瑜伽金剛頂經釋字母品 (No. 0880) 0339a02 - 0339a02: pa跛字門一切法第一義諦不可得故 [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0370a09 - 0370a09:   一切波羅蜜多智 第一義諦我頂禮     [show] (1 hit)
佛説金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分 (No. 0886) 0512a19 - 0512a26: 切法不斷而斷是爲覺了第一義諦此名正斷廣大門般若波羅蜜多教大明曰 [show] (1 hit)
佛説金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分 (No. 0886) 0512b01 - 0512b06: 一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教大明曰 [show] (1 hit)
佛説無二平等最上瑜伽大教王經 (No. 0887) 0514c28 - 0515a05: 衆中或有聞説如是大乘第一義諦祕密法已乃有多種破壞等相諸如來言我等各以神力加持會衆復令悉成大金剛衆汝今但當施作 [show] (1 hit)
佛説無二平等最上瑜伽大教王經 (No. 0887) 0536b06 - 0536b23: 密主作如是言大士如是第一義諦祕密大明諸行法門於是法中有生信者有不信者其義云何金剛手言譬如三千大千世界如微塵數 [show] (1 hit)
念誦結護法普通諸部 (No. 0904) 0907b05 - 0907b09: 明徹體無自他此是行人第一義諦不空智中念誦義訣 八大菩薩想布字及本尊色 普賢菩薩白月色頭上五佛觀吽 曼殊師利菩 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.