大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "第一义諦" : Including related character : 第一義諦

1444 hits : 1..4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ..49 --- [ keyword count ]


 

法華玄義釋籤 (No. 1717) 0854b01 - 0861b06: 云如出世人心所見者名第一義諦世人心所見者名爲世諦疏云總冠諸諦世情多種束爲世諦聖智多知束爲第一義諦即是諸教隨情 [show] (17 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0935c12 - 0937a20: 空門爲不但空雙非以爲第一義諦則謂小乘都無能通故四門倶奪小既被奪終不敢諍亦空亦有及以有門而但苦諍第二第四以並不 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0016b05 - 0023a16: 聞於俗諦中觀普聞中道第一義諦亦普聞三諦空觀度四住百千衆生假觀度塵沙 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0040a28 - 0045a27: 二觀爲方便道得入中道第一義諦亦是三教各各有四門爲方便得入中道光宅之解於二觀中秖是一觀於十二門秖是一門云云又方 [show] (2 hits)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0114c17 - 0117a28: 幻想是般若如是等是名第一義諦善巧方便甚深法要能滿六波羅蜜以此法自爲 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0139b18 - 0140c04: 萬倍指始顯終懸解究竟第一義諦不可思議此品所明備斯四意故言法師功徳品也六根功徳者光宅云三業合十善一善具十爲百自 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0147c29 - 0149a28: 者二爲方便道得入中道第一義諦也後三七一心精進復乘六牙示教利喜説呪如 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0158a05 - 0165a17: 中無我無聞者如陳如云第一義諦無聲字等古來下通斥舊也於因縁中前三尚自 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0361a06 - 0365a24: 故安住世諦具空觀故住第一義諦依二諦説法所言不虚謂誠諦法師又如論云了四悉檀善識佛意於十二部經八萬法藏不相違背以 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0396c19 - 0405b28: 開三諦者有諦無諦中道第一義諦漸漸分明爲示不見三諦一異爲悟見中道任運順爲入評曰此三義同前也有人言正觀中道一切種 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0558a25 - 0565b21: 一切法謂世諦及世諦智第一義諦第一義諦智也以智方便者上句明所説之教今明能説之智智謂波若方便即漚和此二是諸佛父母 [show] (2 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0565b23 - 0568a04: 世諦門説法故有授記依第一義諦門説法故無授記也第七同異門者問授二乘記與菩薩何異答法華論云二乘有佛性法身故授記非 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0568a06 - 0578a23: 之理故地經云不知世諦第一義諦故名無明二發業無明所謂三根三毒煩惱三根煩惱能發思業三毒煩惱發身口業三覆業無明謂造 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0593c28 - 0599a10: 實相乃至不行不分別謂第一義諦觀以諸佛説法常依二諦故菩薩依佛修學亦作二諦觀也次就生法二空釋者從初不行至觀實相謂 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0623c06 - 0629b07: 道義即是非俗非眞中道第一義諦故此一音聲具足三諦菩薩觀此三諦即三種觀 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0718a04 - 0719b06: 悉檀・三對治悉檀・四第一義諦悉檀劫濁衆生濁世界悉檀治之識器世間衆生世間悉皆虚幻厭怖脩道即永離故命濁以各各爲人 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0726b01 - 0726b10: 權取實顯助一乘一乘者第一義諦眞如等是初三後一是權實之方便頓説一乘故名異方便 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0833a25 - 0833b08: 盡者報佛如來眞實淨土第一義諦攝故非如化土世俗諦收樂音有二一盧各反縱賞也二五教反遊縱勝處可生欣樂」經 是諸罪衆 [show] (1 hit)
法華玄賛義決 (No. 1724) 0866a10 - 0869c14: 故故無著菩薩般若論云第一義諦攝世諦攝又第一義智力故世智不顛倒轉故是一慧約取境用分佛眼即前四眼爲性智度論云譬如 [show] (2 hits)
觀音玄義 (No. 1726) 0884c23 - 0892a09: 即假是俗諦即中是中道第一義諦若別論六道界是因縁生法二乘界是空菩薩界是假佛界是中論境即有二意今對境明觀亦爲二意 [show] (4 hits)
觀音玄義記 (No. 1727) 0908c05 - 0915a15: 中心既即中思議忘泯名第一義諦觀二此之下依大品明三智三初正明三智相内 [show] (1 hit)
觀音義疏 (No. 1728) 0921a27 - 0929a07: 有趣不趣即雙非顯中道第一義諦如此觀水字十法界三諦之法即起無縁慈悲遍 [show] (1 hit)
觀音義疏 (No. 1728) 0929a14 - 0936a01: 所累故言自在業爲中道第一義諦所攝於二諦中得自在無等等者二乘雖出三界 [show] (1 hit)
金剛三昧經論 (No. 1730) 0987c16 - 0988b25: 慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中而觀達一切法而無二其慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非眞中道第一義諦觀乃 [show] (4 hits)
金剛三昧經論 (No. 1730) 1002a29 - 1002b22: 略有三種一者色諦心諦第一義諦二者有諦無諦中道第一義諦三者如此品中後文所説今此問意且依初門色空心亦滅者是法既非 [show] (2 hits)
華嚴遊意 (No. 1731) 0007b28 - 0008a06: 云一切世諦若於如來成第一義諦若俗若眞於如來皆眞亦若淨若穢菩薩皆見淨亦如法華法師功徳品云若甘若苦等味至菩薩口皆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0038a16 - 0040a02: 四名慧性照一切法無生第一義諦中行故第九行中於一念中照一切法謂三世十二因縁皆假合會以成性實不可得故第十行中爲自 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0045c24 - 0047c23: 内一二諦正直所謂學習第一義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教授六天人剃頭被三寶衣出家菩薩共一切僧佛法無二第一 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0058c27 - 0065a10: 初四諦直明法體次世諦第一義諦明於相次相諦者明一實諦相次差別者明法界法相成諦者明如此法界相以凡夫迷倒故菩提爲煩 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0065a11 - 0069b19: 順大分爲三一成答相二第一義諦三世諦差別爲知世無人成世有爲過故須第一既知過已未知趣何理故有第二雖知所入法未知依 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.