大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "禅宗" : Including related character : 禪宗

445 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --- [ keyword count ]


 

開心抄 (No. 2450) 0746a18 - 0746b15: 問禪宗西天二十八祖東土六祖嫡嫡相承婆伽直下受授嫡聯者此意也何云私建何況大梵王問佛決疑經云世尊言吾有正法眼 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0746b16 - 0746b28: 師子尊者付法斷絶者非禪宗所存傳燈録等入藏流行彼録所示師子以法付婆舍斯多何況嵩明教正宗論引達磨禪經并僧祐出 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0746b29 - 0747b29: 謬附於後漬亂正教瑕玷禪宗余嘗面折之而嵩莫知媿云云此中加二難一達磨多羅不若密多羅師資反倒難二婆舍斯多不如密 [show] (2 hits)
開心抄 (No. 2450) 0748a18 - 0748b26: 立無覺門者當眞如門是禪宗也或禪者云五問四答顯宗怨無覺有覺之怨祕 [show] (5 hits)
開心抄 (No. 2450) 0748c26 - 0749a09:   問或人云禪宗相應末世今時云云如何 答釋尊遺法有正像末三時正法時教行證三種具足無缺像法時有教行無證末法 [show] (2 hits)
開心抄 (No. 2450) 0749a10 - 0749b03: 傳習其祕法而當世爲體禪宗追日而興密宗累年而衰法時不合有何勝利亡國之瑞相法滅之先兆宜檢先規以知將來而已 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0749b05 - 0749c05: 靜謐當知朝家護持偏在禪宗若爲此無驗者縱雖行大法祕法敢不可有其益云云此事有其謂歟如何 答護國之術保家之計專 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0749c25 - 0750a16: 或禪者云爲出離解脱以禪宗爲最要爲世間祈祷以密宗爲最妙云云此事如何 答大師釋云非冐地之難得遇斯法不易也云云 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0750c13 - 0751a01: 尊住心城云云心城者當禪宗本分田地云云有其謂乎 答金剛頂經云今我此心爲青爲黄爲未來復爲現在良久推求知此心了 [show] (3 hits)
開心抄 (No. 2450) 0751a02 - 0751a28: 源也且依釋論末師等意禪宗云心是當第十識未及不二心其理明也 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0751b01 - 0751c15: 若欲知者入而習之然則禪宗領禪名雖名宗未曾知禪源眞實修行法獨在吾宗龍樹論中餘宗皆名散善門密宗獨稱三摩地門汝 [show] (1 hit)
小野六帖 (No. 2473) 0095c19 - 0096b23: 沙門光辨章敬寺内供奉禪宗大徳沙門弘辨招福寺内供奉講論大徳沙門齊 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0634b28 - 0635c24: 可得之清涼大師釋南北禪宗不出頓教故次至大品經文者對餘教爲顯頓成旨也非遮修行也故疏中云入眞言門略有三事乃至 [show] (1 hit)
興禪護國論 (No. 2543) 0001a06 - 0001c20: 徳昭者於博多津聞彼地禪宗之盛發希有思時二十八歲仁安三年戊子四月 [show] (1 hit)
興禪護國論 (No. 2543) 0002a04 - 0002b12: 扶律内併般若智慧蓋是禪宗也我朝聖日昌明賢風遐暢雞貴象尊之國頓首 [show] (1 hit)
興禪護國論 (No. 2543) 0002b22 - 0002c26: 衆淸淨則佛法久住因玆禪宗禪苑淸規云蓋以嚴淨毘尼方能弘範三界然則參禪問道戒律爲先旣非離過防非何以成佛作祖是 [show] (1 hit)
興禪護國論 (No. 2543) 0002c27 - 0003b02: 爲護國祕寶文其般若者禪宗也謂境内若有持戒人則諸天守護其國云云勝天王般若經云學般若菩薩若作國王等有貧賎人來 [show] (1 hit)
興禪護國論 (No. 2543) 0003b09 - 0007b12: 文佛旣不究現益乎今此禪宗亦爾若有緣修之若無緣不樂矣設雖不修之見 [show] (15 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0007b20 - 0009a17: 暗證之炬燒勝定手文此禪宗不立文字者何免此難耶答曰此禪宗者惡其暗證師嫌惡取空人宛如大海底厭死屍也但依圓位修 [show] (12 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0009b11 - 0009b16: 而繼派密傳心印無絶也禪宗興由云式觀禪宗肇乎先佛數周塵劫文按長阿含經云莊嚴劫中有一千佛出現世間乃至末後三佛 [show] (2 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0010a14 - 0010c09: 朝通事李徳昭聞傳言有禪宗弘宋朝云云四月渡海到大宋明州初見廣慧寺 [show] (2 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0010c10 - 0011b03: 第六典據増信門者謂此禪宗不立文字教外別傳也不滯教文只傳心也離文字亡言語直指心源以成佛其證據散在諸經論中且 [show] (2 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0011b04 - 0011b13: 萬行莫爲偏心所惑以此禪宗之力應滅重罪也大日經疏云不據禪定得般若者無有是處文若得般若之意必應滅罪滅罪之縁無 [show] (2 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0011b14 - 0012b21: 亦是名字實無所説是故禪宗離文字相離心縁相不可思議畢竟不可得所謂 [show] (2 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0012b29 - 0014b19: 起心中皆悉現前文今此禪宗衲子決擇身心守護戒律心水澄淨歘然見心念念相應諸波羅蜜雖鈍根小智而持戒清淨業雲消除 [show] (3 hits)
興禪護國論 (No. 2543) 0014b20 - 0015b25: 第八禪宗支目門者按禪苑清規並大國見行式有十也一寺院謂寺大小雖異 [show] (1 hit)
興禪護國論 (No. 2543) 0017a21 - 0017b12: 茲有東海上人西來可傳禪宗決不虚也儞歸郷恁麼説矣我今見儞儞又見我我明年正月十三日當避世儞再來唯聞名憶今日事 [show] (2 hits)
大覺禪師語録 (No. 2547) 0085b05 - 0085c27: 不可得中事事著得便如禪宗道若人識得心大地無寸土是也古徳云會得是障礙不會不自在於此會得千差萬別總歸一源楞嚴 [show] (1 hit)
圓通大應國師語録 (No. 2548) 0094a23 - 0094b16: 印授可大師而中國始有禪宗自後派別支分彌布華夏唐宋之間號爲極盛日本國遠在大海之東雖自唐以徠若空海最澄奝然寂 [show] (3 hits)
佛光國師語録 (No. 2549) 0140a18 - 0140a24: 洎合錯斷諸方川云甚得禪宗道理後有僧擧似丹霞霞云大川法道即得我這裏即不然僧云和尙此間作麼生霞云猶較大川三歩 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.