大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "瑜祇經" :

446 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --- [ keyword count ]


 

遮那業安立章 (No. 2416) 0198b05 - 0199a11: 與天台倶體倶用大同故瑜祇經云四種法身准而可云四種受用身四種變化身四種等流身等也同第四云問又眞言法爲劣慧者佛 [show] (1 hit)
遮那業安立章 (No. 2416) 0201a27 - 0201c29: 他受變化中無二無別故瑜祇經云四種法身等釋次述佛土爲住處之相引大日經次文廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會如 [show] (2 hits)
遮那業安立章 (No. 2416) 0202a27 - 0202c26: 處意先徳所引金剛頂經瑜祇經等阿迦尼吒天光明心殿等豈偏依報天宮而已乎是以大師御釋云言阿迦尼吒天者不是世間所説 [show] (2 hits)
遮那業安立章 (No. 2416) 0203a05 - 0203b10: 有之事不可遮之金剛頂瑜祇經等説所皆此意也何寄事於依正融通門可成身土相亂解乎  次又釋歎加持住處等其依報法界 [show] (1 hit)
遮那業安立章 (No. 2416) 0203c11 - 0205c04: 受變化身中無二不別故瑜祇經云四種法身○問次以佛土爲住處意如何答大日經次文云廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集 [show] (3 hits)
遮那業安立章 (No. 2416) 0213c13 - 0213c25: 時相非也既大日金剛頂瑜祇經等大日如來受用説五大院披釋故自受用説方此經時體可名也十八會各各説處實法門所表也各 [show] (1 hit)
遮那業安立章 (No. 2416) 0237c29 - 0238b18: 佛此宗教相根本也是以瑜祇經中自性受用變化等流通名法身是則大日一身開爲諸身遮那常身分爲諸佛故三身四身皆是本有 [show] (1 hit)
遮那業安立章 (No. 2416) 0238b24 - 0239c01: 大日尊亦與此中意同故瑜祇經云四法身准而可云四種受用身四種變化身四種等流身等也又云大勇金剛云生界佛界二倶本有 [show] (1 hit)
遮那業安立章 (No. 2416) 0239c05 - 0239c13: 略菩薩何可知之乎是以瑜祇經中諸地菩薩倶不覺知云大師釋是約顯教諸地菩薩若爾者外道不能識詞中何不收顯教菩薩乎 [show] (1 hit)
遮那業學則 (No. 2419) 0274a21 - 0277b11: 別行經鈔竝ニ私記アリ瑜祇經ニ就テ五大院ノ修行法世稱疏是桂林内證決等ノ書アリ希クハ人人努力シテ祕教ヲ永劫ニ傳 [show] (1 hit)
遮那業學則 (No. 2419) 0279a13 - 0279b11: 師所行ノ遺風アリ況ヤ瑜祇經等ハ課誦ニスへキモノニ非ス彼ノ學則脛無クシテ千里ニ行キ翊無クシテ四方ニ行ハレン讀 [show] (1 hit)
辨顯密二教論 (No. 2427) 0379b19 - 0380a14: 法身之境界也又金剛頂瑜祇經云金剛界遍照如來以五智所成四種法身於本有金剛界金剛心殿中與自性所成眷屬乃至微細法 [show] (1 hit)
辨顯密二教論 (No. 2427) 0380a15 - 0380b01: 此審察審察金剛頂一切瑜祇經云一時薄伽梵金剛界遍照如來此以總句歎諸尊徳以五智所成四種法身謂五智者一大圓鏡智二 [show] (1 hit)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0462c13 - 0464c23: 埵名他受用身耶答是如瑜祇經所説者大日尊及内證之自眷屬金剛手等諸菩薩皆爲是自性法身唯佛與佛境界之也而今於此五 [show] (1 hit)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0465b26 - 0465c02: 頂至不覺知之者是又引瑜祇經説而證成於密教之理智即佛之最甚深殊勝義也於此經文消釋至下可知之也 問以此瑜祇經[show] (2 hits)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0466b23 - 0467b14: 出無量菩薩者如下所引瑜祇經經各於五智光明峯杵出現五億倶胝微細金剛 [show] (1 hit)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0467b23 - 0469b27: 論金剛頂一切瑜祇經云下重又引瑜祇經之廣説文而明密教殊勝甚深義 文一時薄伽梵此以總句歎諸尊徳者是擧經文而略註 [show] (4 hits)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0469b28 - 0471b27: 説也故此二教論上文云瑜祇經云各於五智光明峯杵出現五億倶胝微細金剛者註云此明三十七尊根本智各具恒沙性徳若約次 [show] (1 hit)
弁顯密二教論懸鏡抄 (No. 2434) 0475a24 - 0475c10: 虚空界等論文者全等同瑜祇經所説一切遍照如來以五智所成四種法身與自性所成眷屬金剛手等十六大菩薩等乃至各於五智 [show] (1 hit)
四種法身義 (No. 2436) 0504c06 - 0505a04: 佛身土文證有何處 答瑜祇經云一時金剛界遍照如來以五智所成四種法身於本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心不 [show] (1 hit)
四種法身義 (No. 2436) 0505a05 - 0505b15: 直親見甚深法身體耶故瑜祇經云四種法身説法諸地菩薩倶不能見聞覺知等云云謂虚妄計不能鑒照眞實法也眞實法能照虚妄 [show] (1 hit)
四種法身義 (No. 2436) 0507c11 - 0508a05: 爲大日尊本質法身者何瑜祇經等云於金剛界眞言宮中四法身諸佛境界者一切諸等覺十地等倶不能知見聞也故知淺機十地等 [show] (1 hit)
四種法身義 (No. 2436) 0511a15 - 0511b10: 見影像應化佛身也因之瑜祇經二教論等所云本覺十地不能入宮是也 [show] (1 hit)
眞言教主問答抄 (No. 2445) 0692c22 - 0692c25: 又二教論中瑜祇經四種法身釋云此四種身具竪横二義横則自利竪則利他深義更問文又以大日經文配釋四種法身説法畢云此 [show] (1 hit)
貞應抄 (No. 2447) 0704b14 - 0704b24: 受用身變化身等流身若瑜祇經自性所成三十七尊亦具此四若分別聖位經自受他受三十七尊亦具此四若攝眞實經釋迦變化身 [show] (1 hit)
金剛頂宗綱概 (No. 2451) 0769c14 - 0770a22: 大日經金剛頂經十八會瑜祇經是大日如來自受用身説蘇悉地蘇摩胡經是金剛手自受用身説然自受法樂之説法之中兼説他受 [show] (1 hit)
金剛頂宗綱概 (No. 2451) 0771b17 - 0772a10: 本有菩提心光明心殿故瑜祇經云金剛界遍照如來○光明心殿中○金剛天女使已上經文阿迦尼吒此云色究竟心是諸法究竟所 [show] (1 hit)
大日經教主本地加持分別 (No. 2452) 0775a26 - 0775c15: 云大日經金剛頂十八會瑜祇經是大日如來自受用身説蘇摩呼經是金剛手自受用身文次通兼餘二身者同第二云諸阿闍梨云本 [show] (2 hits)
寶册鈔 (No. 2453) 0796c11 - 0797a13: 記大師祕不被載録歟但瑜祇經者祕中之祕也猶以録被載大日經何必可被隱祕乎且高祖録外請來少少總録出之是經非祕書何 [show] (1 hit)
寶册鈔 (No. 2453) 0802b10 - 0802b25: 悉地成就法也今金剛頂瑜祇經是可言兩部大法之肝心也以説兩界阿闍梨位行法故也其中大悲胎藏頓證八字印明即是大日經 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.