大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "無量壽経" : Including related character : 無量寿経 無量壽經 無量寿經

913 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..31 --- [ keyword count ]


 

釋淨土群疑論 (No. 1960) 0052c25 - 0053b27: 色光明照曜百千由旬故無量壽經以其貧窮乞士類粟散諸王將至六欲諸天方於淨土生者顏容相貎威光自在同夫聚墨況以金山美 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0053c04 - 0054c09: 明往生兜率之行與觀經無量壽經稱讃淨土經等明修西方之業顯其同異其義可知然兜率與西方所修之行有十五同八種異一觀行 [show] (3 hits)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0057c25 - 0058a20: 七日一心不亂方生淨土無量壽經説盡形壽一向專念佛方得往生極樂世界若盡形念佛方往生者即一日七日一念十念便是虚談若 [show] (2 hits)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0059c17 - 0060a24: 又言念佛衆生攝取不捨無量壽經又言上中下輩行有淺深皆唯一向專念阿彌陀佛得生極樂又四十八弘誓願於念佛門別發一願言 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0061a08 - 0061a28: 曰按稱讃淨土經觀經及無量壽經四十八弘誓願中略擧三十益何者三十一受用種種功徳莊嚴清淨佛土益二大乘法樂益三親近供 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0061b12 - 0061c01: 觀經之説三輩修福出自無量壽經唯念佛名蓋是阿彌陀教或持大乘妙典或復孝養二親世出世之善根定非定之二業只作兩持身口 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0068a01 - 0068b01: 容佛迎而生懈慢國也爲無量壽經説三輩人皆發無上菩提之心悉得佛迎縱令不見猶當夢見而得往生也 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0070a26 - 0070a29: 問曰如無量壽經言小行菩薩及修習少福徳者皆當得生極樂世界阿彌陀經言不可以小善根福徳因縁得生彼國二經相違如何會釋 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0070b01 - 0070b19: 一意所據不同不相違也無量壽經言少者言數少也阿彌陀經言多用也彼人唯念阿彌陀佛更不修餘六波羅蜜諸道品法長時長劫難 [show] (2 hits)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0072a25 - 0072b07: 障障其蓮華不得速啓故無量壽經云由疑彼佛不思議智生彼胎宮無有衆苦但五百歳中胎宮掩閉此亦如是障花開也雖障花開花中 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0072b21 - 0072b24: 問曰何故無量壽經上卷四十八弘誓願云乃至十念皆得往生唯除五逆壽經下卷即言乃至一念皆得往生何因同是一教前後兩文言 [show] (1 hit)
淨土十疑論 (No. 1961) 0078c02 - 0078c22: 佛求生西方極樂世界如無量壽經觀經往生論等數十餘部經論文等殷勤指授勸生西方故偏念也又彌陀佛別有大悲四十八願接引 [show] (3 hits)
淨土十疑論 (No. 1961) 0080b10 - 0080b29: 人及根缺人不得生也故無量壽經四十八願云設我得佛十方世界一切女人稱我名號厭惡女身捨命之後更受女身者不取正覺況生 [show] (1 hit)
淨土十疑論 (No. 1961) 0081a01 - 0081b11: 土七寶莊嚴妙樂等備如無量壽經十六觀等常行念佛三昧及施戒修等一切善行悉已迴施一切衆生同生彼國決定得生此謂欣願門 [show] (1 hit)
淨土十疑論 (No. 1961) 0081x21 - 0081x21:  Footnote  無量壽經=觀<甲> [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0084c09 - 0085a13: 歳不見佛名之爲胎此是無量壽經説二者實有父母名之爲胎如鼓音聲王陀羅尼經説此即阿彌陀佛亦有父母等經云城名清泰十千 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0085c02 - 0085c08: 答曰如無量壽經云阿難白佛言世尊彼土既無須彌山等四天王忉利天依何而住佛答曰依業力而住既有人後有四天王等當知即有 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0085c14 - 0085c24: 善心則無起惡之地也故無量壽經云彌陀國中無毛髮許造惡之地雖云欲界豈得同乎如欲界色界亦爾也 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0086a04 - 0086b14: 也極樂世界有人天者如無量壽經云佛告彌勒汝見從地已上乃至五淨居天所有莊嚴事不也衆香世界有人天者如維摩經云令諸天 [show] (2 hits)
淨土論 (No. 1963) 0086b23 - 0086b27: 不得往生此依觀經若依無量壽經并除五逆人 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0086c01 - 0086c03: 曰先制後開是諸佛常法無量壽經先説以廣説法藏比丘因縁及明往生事故也觀經後説以但論往生事故也 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0086c04 - 0086c07: 問曰如無量壽經云衆生生者皆悉住於正定之聚又阿彌陀經云舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿毘跋致據此二經十解已上始得往 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0086c08 - 0086c16: 處不退謂西方淨土也故無量壽經云彼土無有邪定及不定聚名又四十八大願中云設我得佛國中之人天不住正定聚必至滅度者不 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0086c23 - 0087a17: 不云不退人得往生也故無量壽經云生彼土者皆悉住於正定之聚所以者何彼土無有邪定及不定聚名也小經亦云衆生生者皆是阿 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0088b27 - 0089a27: 略明其因初引經論者如無量壽經云生彼國者凡有三輩其上輩者有三種因一須發菩提心二須出家三須專念佛名兼修餘福迴向發 [show] (3 hits)
淨土論 (No. 1963) 0089b02 - 0089c21: 通因二是別因通因者如無量壽經中三輩生人皆須發菩提心及觀經中具修三福淨業始得往生此等並是通因通因有二種一通感十 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0089c25 - 0090a20: 化度一切衆生心也此依無量壽經三輩往生並云發菩提心也三者須專念阿彌陀佛名號須別莊嚴一道場燒香散花幡燈具足請一阿 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0091c09 - 0091c18: 是凡夫念亦不得往生故無量壽經三輩生人皆須發菩提心也不雜結使念者唯須一心相續觀佛相好若口念佛心縁五欲者是雜結使 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0091c20 - 0091c26: 經引十二部一無量壽經二觀經三小彌陀經四鼓音聲王經五稱揚諸佛功徳經六發覺淨心經七大集經八十方往生經九藥師經十般 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0091c29 - 0092b24: 論二教爲證經教者一如無量壽經第一卷云設我得佛國中有地獄餓鬼畜生者不取正覺設我得佛國中人天乃至聞不善名者不取正 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.