大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法自性" : Including related character :

1433 hits : 1..11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ..48 --- [ keyword count ]


 

大乘廣百論釋論 (No. 1571) 0248c02 - 0249a27: 心心法又契經言無有少法自性可得唯有能造能造即是心及心法又契經説三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不 [show] (1 hit)
壹輸盧迦論 (No. 1573) 0253a09 - 0253a17: 空自體空不離無常一切法自性自體空是故無有常一切諸佛縁覺聲聞於空法中而得出離非於諸行斷常法中而得解脱偈言 [show] (1 hit)
大乘掌珍論 (No. 1578) 0268b23 - 0268c05: 爲無爲無顛倒性妄執諸法自性差別増益種種邪見羂網如世有一無智畫師畫作可畏藥叉鬼像或女人像眩目亂意謂爲實有執實 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0301b09 - 0302a22: 異因所以者何由欲繋諸法自性功能有差別故能生種種自性功能如欲繋法如是色無色繋及不繋法亦爾是故依差別功能依處施 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0326c22 - 0328a04: 似我相顯現依勝義諦諸法自性雖不可説而言諸法自性可説問應以幾智知縁起耶答二謂以法住智及眞實智云何以法住智謂如 [show] (2 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0440a13 - 0442a17: 能如是如實遍知諸雜染法自性因縁過患對治是爲法念住體如説於身住循身觀念及念住如是於受於心於法隨其所應當知亦爾 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0442a26 - 0444c28: 樂欲已於諸所有惡不善法自性因縁過患對治正審思察起一境念於諸善法自性因縁功徳出離正審思察住一境念即由如是多修 [show] (3 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0543a09 - 0543b01: 是通達一切言説所説諸法自性之義皆不成實唯有諸法離言自性是自性義彼於諸法此自性義正通達已過此更無餘義可求由於 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0559a21 - 0559c18: 惱繋故縁和合故有爲諸法自性羸劣離我我所無量過失汚染而轉非離一切煩惱繋縛衆縁和合是故我今爲自防護應令一切煩惱 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0571b08 - 0572b04: 是思惟我今爲有離六處法自性眞實或内或外或兩中間於此有中如是名想施 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0582a13 - 0582a28: 問内外諸法自性各別各住自相何因縁故十八界中唯六識界自性建立所餘諸界爲彼所依所縁助伴而建立耶答由六識界於彼彼 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0583b18 - 0583c01: 餘色法種子當知所餘色法自性唯自種子之所隨逐除大種色由大種色二種種子所隨逐故謂大種種子及造色種子即此所立隨逐 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0587c11 - 0587c24: 復次云何名身謂依諸法自性施設自相施設由遍分別爲隨言説唯建立想是謂名身云何句身謂即依彼自相施設所有諸法差別施 [show] (2 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0610a18 - 0610a27: 眼等亦非彼識何以故諸法自性衆縁生故刹那滅故無作用故約世俗道理眼等最勝故可於彼立見者等何以故若有眼等諸根識決 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0656b07 - 0656c21: 智所縁云何増益邊謂諸法自性略有三種一遍計所執自性二依他起自性三圓成實自性遍計所執自性者謂諸所有名言安立諸法 [show] (3 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0662a08 - 0662b09: 即此中喜樂愛味諸因縁法自性者謂此爲縁生起喜樂愛味所攝助伴者謂於愛味所有貪著等起者謂五黒品如前應知五取蘊事由 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0663a27 - 0663a27:   執法自性故 執我性而轉   [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0667b26 - 0668a10: 安隱故所以者何一切善法自性無倒於所縁轉又能對治於所縁轉顛倒染法能往善趣證涅槃故名爲安隱與此相違二因縁故當知 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0668b01 - 0668b18: 性絶諸戲論過語言道諸法自性皆絶戲論過語言道然由言説爲依止故方乃可取可觀可覺是故當知一切諸法甚深難見如是所説 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0672a20 - 0672a20:   執法自性故 執我性而轉   [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0672b02 - 0672b09: 伽羅自性遠離相義及諸法自性遠離相義由二種相顯無我義謂大乘道理及聲聞乘道理補特伽羅自性無我相義諸法自性無我相 [show] (2 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0700a21 - 0700b28: 當言以何而爲自性答諸法自性不可言説問云何應觀彼諸法相答如幻事相非全無有譬如幻事有幻事性無象馬車歩末尼眞珠金 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0703a28 - 0703c04: 事是眼自性乃至此事是法自性遍計差別相者謂遍計此色是可意此色是不可意此色是非可意非不可意此色是有見此色是無見 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0708c15 - 0709a04: 非勝義有故若離名言諸法自性當知此性凡夫所生邪執爲縁已生當生正生已滅當滅正滅若未永斷未遍知便成雜染若已永斷已 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0722a04 - 0722a04:   諸法自性恒涅槃 誰有智言無密意   [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0733b24 - 0733c03: 彼聲聞乘中宣説種種諸法自性所謂五蘊或内六處或外六處如是等類於大乘中即説彼法同一法界同一理趣故我不説乘差別性 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0753b22 - 0753c21: 識差別如是等類當知諸法自性差別界差別者謂欲界差別故色界差別故無色界差別故時差別者謂過去時差別故未來時差別故 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0765a15 - 0765b10: 壞善了知故又於世間諸法自性因縁愛味過患出離能趣行等皆善知故無上丈夫調御士者智無等故無過上故於現法中是大丈夫 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0880b06 - 0880c22: 無學法應知此中所有諸法自性相攝他性相應或有一類補特伽羅成就善法及無記法非不善法謂諸聖者已離欲貪及此異生除種 [show] (1 hit)
瑜伽師地論釋 (No. 1580) 0883a20 - 0883c22: 爲示現境界差別令知諸法自性相状位差別故二爲示現修行差別令知三乘方便根本果差別故如是等類所爲諸縁處處經論種種 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.