大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法灌頂" :

199 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0108b07 - 0109a05: 自有二意一謂造立下傳法灌頂雖限十人結縁灌頂廣被一切故云不礙於廣也二復次如人下傳法灌頂亦不限十人故云不礙廣也 [show] (3 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0192a13 - 0193a25: 佛言云何爲弟子作灌頂法灌頂曼拏羅其量云何佛言金剛手先於大曼拏羅西北方如内曼拏羅大小量畫灌頂曼拏羅中間畫界或 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0261c24 - 0262b02: 網幔建大幢幡 法王傳法灌頂行事準例之耳又瞿醯經中云復於四面幔幕圍 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0265b18 - 0266b06: 如何答制十人限此約傳法灌頂如學法結縁者不限人數爾乃非相違歟問上來所明瓶數大論有二一廣二略廣中亦云一毎尊處置 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0279b24 - 0280b15: 説其文具如後引當時傳法灌頂時所行護摩當于斯也 然後召諸等者釋次引應度者句引入弟子先用鉤召印明嘉會壇第五云然 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0280b24 - 0282a14: 今已入一切如來等文傳法灌頂授四重禁此隨受明傳法其耳語戒各別已上二 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0283a13 - 0284b04: 之瞿醯幷當段釋是約學法灌頂歟猶可尋明師矣 令坐一處者其在處未分明經云坐第二院推之第三院門廂餘人猶在而可作投 [show] (3 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0301b05 - 0301c01: 入曼荼羅鈔第七云問傳法灌頂用五缾雖相傳不疑今助諸經文皆説四缾爲水器故大日經第二云四寶所成缾盛滿衆樂寶明本九 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0302a23 - 0303a20: 坐也瞿醯下文云若作傳法灌頂應面向西坐若作息災灌頂向北坐若作増益灌頂向東坐若作降伏灌頂向南坐七右亦復次上釋灌 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0303c06 - 0305b13: 文知之次注意瞿醯約學法灌頂故以三種眞言隨所得部加持之今經約傳法灌 [show] (3 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0306b16 - 0306c02: 儀隨三部可改句汝已如法灌頂竟爲成如來體性故汝應受此金剛杵略出經中誦此偈已有眞言已上具支灌頂第九同之無畏儀軌 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0307a04 - 0307c11: 釋亦可成義當時行用傳法灌頂之時唱云令持明藏師傳尤叶經説何前後文被二類乎凡持明言有二一受持明藏是約學法二傳持 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0495a27 - 0495c22: 相弟子則設外現壇作傳法灌頂亦設内祕壇作以心灌頂故言更問而令後學尋其旨也 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0506a06 - 0506b05: 四者阿闍梨灌頂五者傳法灌頂六者自作灌頂七者本尊灌頂也 細分十三種者付第二息災等灌頂分爲三謂息災・増益・降伏 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0506b10 - 0506c03: 等者大疏鈔三云問其印法灌頂何答見諦師若得其機性具足者其人若不堪辨衆事少許小供供養三寶而後以印法授與言也○問 [show] (3 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0506c04 - 0507a15:  與前者不殊者與前印法灌頂其體是同但以支分具不爲異也已」三者但以而作乃至灌頂教授也者此釋第三以心授○是則最 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0507b26 - 0507c25: 昧耶灌頂言三種者一受法灌頂二傳法灌頂三祕密灌頂如祕密曼荼羅法品義釋云次問三昧耶有幾種者今世尊答略有五種也○ [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0554a03 - 0554a27: 第四三昧耶傳教亦言傳法灌頂以上爲阿闍梨位也瞿醯經下意如此乎何者下文曰若弟子之位未得許可等固不在言限五右弟子 [show] (1 hit)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0721a13 - 0722a28: 頂然間先以此文顯明傳法灌頂法則得益者如説奉行等者依具縁品所説擇地造壇曼荼羅及世間成就品等有相持誦法則次第而 [show] (3 hits)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0729a11 - 0729a29: 獲勝三昧耶及護者受傳法灌頂之人所得問上云隨器授與三昧耶今云獲勝三昧耶其差別答夫三昧耶總有五種中其第一・第二 [show] (2 hits)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0731c28 - 0732a21: 或由大利相應心者夫傳法灌頂是唯以一大事因縁也輒爾不可授與必時宜契合然後可授與若有人雖挿慇懃之志此人非但無財 [show] (2 hits)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0732a22 - 0732b19: 度中若無勢力者夫於傳法灌頂者阿闍梨若有人求請傳法阿闍梨位者先如經説簡擇五徳及十徳相好形貎等畢若能堪可傳授者 [show] (2 hits)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0737b01 - 0737b12: 受明灌頂者必定可得傳法灌頂之儲君也是故具縁品疏曰謂阿闍梨從首至末爲此人而作萬荼羅乃至諸尊即等一一告示云云故 [show] (1 hit)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0745a03 - 0745b21: 持佛性三昧耶戒而授傳法灌頂之職位已後近得初歡喜地即名爲分證成佛遠得第十一地名爲究竟成佛如此之間唯以一行一道 [show] (1 hit)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0765c13 - 0765c25: 説何事耶答今此一段傳法灌頂所要故如此釋成也問若然者何唯限此一段而殊作此説耶答何皆雖曼荼羅所要於當段殊説驚發 [show] (1 hit)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0772c20 - 0774a12: 所説三種灌頂中第一印法灌頂者是也亦名離作業彼品云若祕密方便則離於作業是名初勝法疏第十五釋云一者以印法作之離 [show] (1 hit)
金剛峰樓閣一切瑜祇經修行法 (No. 2228) 0500a05 - 0500b23: 如大日經胎藏大悲壇傳法灌頂之後更作祕密壇傳法灌頂之法各有三法一事業灌頂二手印灌頂三以心灌頂其手印灌頂中亦有 [show] (2 hits)
菩提場經略義釋 (No. 2230) 0540c11 - 0541b01: 得阿闍梨以下明受得傳法灌頂已作先行言無上涅槃道者於三四種涅槃之中無住涅槃名爲無上三身具足所證得故故金光明云 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0670b04 - 0670b14: 准大日經第四三昧耶傳法灌頂也等者第五三昧耶祕密灌頂也灌頂階位者總結也灌頂建立重重階位難載紙上更聞口傳而已 [show] (1 hit)
成唯識論本文抄 (No. 2262) 0783b25 - 0783b29: 耨多羅三藐三菩提得大法灌頂或一生所繋或居最後有從此住無間即於爾時證覺無上正等菩提能作一切佛所作事文 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.