大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法流" : Including related character :

749 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..25 --- [ keyword count ]


 

華嚴經探玄記 (No. 1733) 0355b20 - 0358b20: 彰入謂此能入八地已上法流水中止觀倶現任運流注入佛果海故名也二是菩薩住是下明作業廣大過於中二先正現過相二彰 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0359b05 - 0362b20: 難捨故住四但有此深奧法流之處必有諸佛作七勸橋是故無有一人墜墮下明勸發中三先總勸二諸佛下別勸三是菩薩下結勸 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0383b17 - 0389a21: 約表成觀行亦不受持正法流轉者得理不證故二喩中四初電能照明二譬如下轉喩如鏡曜日光壁上現影油等亦爾同於電光故 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0533c18 - 0541a06: 河淮濟清濁倶河故生死法流此神皆主徳中勤益生者謂遇沿流則平波息浪 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0573b20 - 0578c03: 第七以八地已上念念入法流心心趣佛境故後之半偈通其二文五一偈却頌第三衆生行業加造業因煩惱所擾造於穢刹欲樂非 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0616c10 - 0617b08: 池沼即池也取其盈滿引法流故亦可巧思穿鑿能有説故十三汲者取也辯才演法猶綆汲水無憂林者處之忘憂故三見嚴飾下二 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0793c12 - 0800b16: 修道斷結故八地已上入法流中順菩提故名思量上上餘文易了第二明如道行又順經意前明入心從此已下皆明住心應分爲三 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0814b08 - 0820c08: 地中雙觀止觀便至彼處法流水中任運雙流趣佛智海二佛子菩薩住此下作業廣大過中二先正顯過後解脱月下彰過分齊今初 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0820c15 - 0826b26: 轉彼深行樂足之心令入法流門故法流者決彼無生止水令起無功用行河任運趣佛智海即以能趣爲門又法流者即是行海言與 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0852a26 - 0857c25: 事其實不實及不住世流法流義通結上故略不頌第九觀察下頌如化忍初三 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0915c05 - 0919c12: 即淨佛國土一依正淨二法流布淨刹成壞即土佛於中興明是佛土前念欲知佛土之相今明一切佛刹塵中皆有佛土土無邊矣皆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0143c15 - 0151a25: 退念即八地已上念念入法流心心趣寂滅故得不退疏無徳而稱也菩薩之徳 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0205b01 - 0209b10: 有二種法身於第一義諦法流水中從實性生故實智爲法身法名自體集藏爲身等兼説淨土次云佛子世間果報者所謂十住銅寶 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0396c18 - 0402b15: 槃意乃至外道典籍亦佛法流況内法耶大小等教皆從如來大悲所流故疏願成普賢兼二迴向者位後普賢是佛即向菩提等覺位 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0422b20 - 0430a25: 名轉謂正法滅時假餘外法流通誦持彼正法義故以總持持餘尊法爲教理流轉之因疏八教出離因者具足論云教授出離因即經 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0432a09 - 0438a28: 等者即八地無功用行在法流中趣果無間故曰無厭不樂小乘自分堅也但於 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0485a06 - 0493a28: 功徳雙照二諦心心寂滅法流水中不可以凡心識思量二種法身況二地三地乃至等覺地但就應化道中可以初地有百身千身萬 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0676b02 - 0681a28: 悉自在得忍如空念念入法流故九地以無所得而爲方便力度偏増具足辯才演一切法爲莊嚴故十地十障已摧十度已滿三祇已 [show] (1 hit)
大華嚴經略策 (No. 1737) 0709a04 - 0709a11: 住即乘無功用風則永處法流長遊智海謹對 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0741b29 - 0744c08: 功徳雙照二諦心心寂滅法流水中不可以凡夫心識量二種法身解云二種身者一法性身二報化身法流水者言初地菩薩即法性 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0744c09 - 0746c20: 經云修三賢法入聖人位法流水中心心寂滅自然流入妙覺之位然此華嚴經意即不然識滅時亡情塵頓絶唯眞智境一念則五位 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0746c27 - 0747c09: 同名爲此十住法證聖位法流已入法界大海同佛聖位智慧故是以佛與法慧菩薩名同爲表法同故又明十住法門因果齊故佛位 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0763c16 - 0764a08: 無功瓔珞經云三賢菩薩法流水中任運至佛初水後水一性水者因佛果佛一性佛故於其中間無初中後不隔念故依本法故無念 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0781c08 - 0781c28: 一念中少分善心總是向法流者故如下經云聞如來名號及所説法門聞而不信猶能畢竟至於金剛智地何況生信修行者也 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0789a01 - 0789a12: 無明高慢生死之流皆爲法流而無妨礙故名無違逆行如善財童子無違逆行中善知識南方有城名曰海住有優婆夷名具足素服 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0794a16 - 0794b16: 又瓔珞經云十住菩薩入法流水任運至佛如此華嚴經十住十行十向十地十一地五位之中一一各有十重佛果普賢行爲因十信 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0794b17 - 0794c04: 不沒其中未同八地無功法流自在故此位菩薩修十諦觀以治三界染淨惑障餘習故得工巧明門五明方現此天處若不如是修十 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0810b11 - 0811a14: 一生瓔珞經云三賢菩薩法流水中任運至佛悉從他方而共來集者言他方共來集簡非舊衆皆是不來而到不去而遍又明前會擧 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0834a22 - 0835b17: 名悉同名之爲慧明入聖法流中得佛智慧同佛知見善簡正邪契會正法名之法慧也自己不能同諸佛智慧知見者自邪未明焉能 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0849b01 - 0851c23: 方便三昧顯現如來智慧法流即座有安置十行之中爲以法身無相而爲行體座云化作寶蓮華藏者爲表處行無染如蓮華故今此 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.