大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法密" : Including related character :

149 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0103c27 - 0104a12: 荼羅非限第四三昧耶傳法密壇也依第十五則第二第三第四三摩耶三重受者可引入同壇也第三三昧耶中都法隨行各可用其 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0587c12 - 0588c11: 梨毘盧遮那根本最極傳法密印廣智三藏從南天歸之後唯授惠果一人惠果和尚又唯授弘法大師不授餘人是故惠朗紹六爲七 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0668a10 - 0669a14: 佛爲證戒十方菩薩爲同法密戒大日爲和上餘四師同前此依小野廣澤三摩耶戒私記大師戒序異此矣既師受義同何云不從師 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經疏 (No. 2223) 0031b04 - 0031b15: 義而生金剛日等又應云法密智劍威勢大力而名威猛也法密法滿之義爲大富貴也又應云寶密富饒爲大富貴也以羯磨密寛廣 [show] (2 hits)
金剛頂經偈釋 (No. 2224) 0114b13 - 0114c13: 及以大威耀義名爲威猛法密滿之義爲大富貴也又寶以羯磨密寛廣之義爲鄔摩天世主如大梵王爲衆生父羯磨妙用不捨一切 [show] (1 hit)
菩提場經略義釋 (No. 2230) 0550a03 - 0550a28: 准安國照公讃文云若依法密部有九事則前八是戒八戒文如今經不得過中食是齋也結云前八是戒後一是齋然驗今經文可八 [show] (1 hit)
千手經二十八部衆釋 (No. 2243) 0753b26 - 0754c05: 迹據心是千佛弟護千佛法密其實徳化迹故金剛據相手中常執金剛杵故烏芻軍荼央倶史是名此云善頂賞迦羅者護天王也常 [show] (1 hit)
倶舍論本義抄 (No. 2249) 0260b26 - 0260b28: 云有説亦有上下二方餘法密部經中説十方故文 [show] (1 hit)
倶舍論本義抄 (No. 2249) 0260b29 - 0260c13: 法師釋此文云第二説也法密部中經等亦説有十方故云云任此等定判有説亦有上下二方者是有宗義故對之以法密部稱餘部 [show] (4 hits)
阿毘達磨倶舍論指要鈔 (No. 2250) 0822c03 - 0823b19: 達磨此能通彼故名通法法密部云此法増上名阿毘達磨化地部中名爲照法譬喩部師名爲次法涅槃最上次涅槃故聲論師云阿 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論指要鈔 (No. 2250) 0956c15 - 0956c21: 部執不知相應諸法者止法密部執不知倶有諸法者即止化地部執言知能知者即止犢子部執」此智唯是至聞思所成文舊倶舍 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論指要鈔 (No. 2250) 0964a22 - 0965b22: 師説此依若不行八尊重法密意而説謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應減五百歳住由佛令彼行八尊重法故正法 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論法義 (No. 2251) 0023b25 - 0024a29: 或傍婆沙九(七左)云法密部宗輪論疏三九左云法藏者部主名密之與藏 [show] (4 hits)
阿毘達磨倶舍論法義 (No. 2251) 0139c11 - 0139c15: 中言有上有下光寶竝爲法密部所誦經然稽古上十八右説十方者出別譯雜含十七十一右彼經自判爲飮光部經光寶未知何據 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論法義 (No. 2251) 0139c16 - 0139c19: 相傳説亦不可從矣今云法密部所誦經若未撿究盡者何爲不爾彼亦應立十方故而宗輪論中飮光法密竝不説立界 [show] (2 hits)
阿毘達磨倶舍論法義 (No. 2251) 0375b09 - 0375b24: 了爲自性不縁相應者遮法密部執惠等能了相應受等不縁倶有法者遮化地部執彼説惠有二種一相應二不相應相應惠知不相 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論稽古 (No. 2252) 0446a06 - 0446b02: 飮光部普光曰餘部經者法密部經未知何據且不言何經出果乎臆說也或三藏相傳之說亦不可從矣大氐普光・窺基輩專以張 [show] (1 hit)
成唯識論本文抄 (No. 2262) 0474a11 - 0474a17: 有執心心所能了相應如法密部○或復有執心心所法能了倶有如化地部彼作是説惠有二種倶時而生一相應二不相應相應惠 [show] (1 hit)
成唯識論本文抄 (No. 2262) 0694c18 - 0694c28: 執心心所法能了相應如法密部彼作是説惠等能了相應受等有部破云問何縁不知相應法答同一所縁倶時轉故謂一有情心心 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0077a24 - 0077b19: 密之與藏義意大同法藏法密二義皆得此師含容正法如藏之密故言法密從人以立論主名此部師説總有五藏一經二律三阿毘 [show] (3 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0245b19 - 0246a23: 文今考婆沙疏所擧計是法密部計婆沙三十八十二紙左云或有執諸有爲相非實有體如譬喩者彼作是説諸有爲相是不相應行 [show] (6 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0252c22 - 0253a25: 密之與藏義意大同法藏法密二義皆得文義燈三三十一左云婆沙第九云如法密部彼作是説惠等能了相應受等此意不説各能 [show] (3 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0340c09 - 0340c12: 聚攝故文此文破上座・法密等計 [show] (1 hit)
三論玄義檢幽集 (No. 2300) 0465b13 - 0465c01: 出一部名爲法藏部或名法密部基云是部主名者非也前大集經以隱密法故是法名也經中名法護部注云律主名也眞諦云法護 [show] (1 hit)
三論玄義檢幽集 (No. 2300) 0465c03 - 0465c12: 密之與藏義意大同法藏法密二義皆得此師含容正法如藏密故言法密從人以立論名此部師説總有五藏一經二律三阿毘達磨 [show] (2 hits)
三論玄義檢幽集 (No. 2300) 0472a05 - 0472b09: 名曇摩毱多此云法正亦法密部也經言隠覆即密義也或名法藏藏亦密義四分津也凡解法先因後果此就化儀説相明顯故倒解 [show] (1 hit)
三論玄義鈔 (No. 2301) 0522a06 - 0522b11: 從化地部流出一部名爲法密部基云是部主名者非也則大集經以隱密法律主名也故是法名也經中名法護部註云眞諦云法護 [show] (2 hits)
五教章通路記 (No. 2339) 0384b06 - 0385a29: 辟邪部經律論一十七部法密部經律論四十二部説一切有部經律論六十七部同論三十六部聲論十三部凡五百二十卷六百五 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0412b08 - 0414a11: 密之與藏義意大同法藏法密二義皆得此師含容正法如藏之密故名法密從人以立論名飮光者婆羅門姓也即迦葉波姓是上古 [show] (2 hits)
律宗綱要 (No. 2348) 0014c20 - 0015c06: 曇無徳部此云法藏亦云法密亦云法護亦云法正法藏三百八十年起與見論 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.