大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "有法差別" : Including related character :

515 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..18 --- [ keyword count ]


 

唯識論同學鈔 (No. 2263) 0227a02 - 0227a12: 極成五識隨擧一量時應有法差別相違過以餘所依非此依故云云 二法與有法下勘二等差別同喩之外要有二等差別是故或立表 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0425b06 - 0425b13: 法如前小乘於此量因勘有法差別相違過之時大乘師以他方佛土色付不定過云云 自他共中何 兩方若他不定者共比他不定非 [show] (2 hits)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0425b23 - 0425b28: 文有多傳一云依周記以有法差別名不定全不決定前不離眼識宗故而此不定能違既有過故非眞不定也二云明燈抄云非眞者小乘 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0425b29 - 0425c16: 色定離眼識色二差別有有法差別相違過作法云眞故極成色非不離於眼識色初三攝眼所不攝故猶如眼識云云 付之依諍體義別 [show] (2 hits)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0425c17 - 0426a10: 識色替處爲有法體豈非有法差別相違過耶但於定離眼識色體此有多傳一云即義相違二云敵者所立離識色三云彼同分眼根四云 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0426c28 - 0427a23: 共許無他隨一爲簡小乘有法差別共因之上置自許言能違云初三攝眼識不攝者有他隨一大乘不許眼識不攝因故爲簡此過置自許 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0427b05 - 0428b02: 若爾何須自許言耶爲遮有法差別相違過故言自許非顯極成色初三所攝眼所不攝他所不成唯自所許謂眞故極成色是有自相不離 [show] (3 hits)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0428b03 - 0429a08: 作決定過又自許言但簡有法差別不言簡餘亦未盡理有違宗過或可不定豈可六縁及非眼識正所縁色亦令不離耶今言亦簡向所辨 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0433b10 - 0433b13: 色體自許言不定自他共有法差別法自相二過三過順憬違決 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0085a02 - 0085a12: 二十七紙左云自性亦名有法差別亦名法者法有二義一能持自體二軌生他解故諸論云法謂軌持前持自體一切皆通後軌生解要有 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0105b05 - 0105c18: 二十七紙左云自性亦名有法差別亦名法者法有二義一能持自體二軌生他解故諸論云法謂軌持前持自體一切皆通後軌生解要有 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0225c19 - 0226a02: 詮是法樞要云論主爲作有法差別相違内聲屈曲能生名等不生名等是差別故故論云此應如彼聲不別生名等先擧同喩後擧宗法故 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0226a03 - 0226a09: 聲然疏中量與前外量作有法差別思可知也文今謂第二解釋不順論疏 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0226a10 - 0226a16: 管聲者此意與前外量爲有法差別相違過謂前外量有法所言語聲屈曲者即生實名不生實名等爲差別小宗許内屈曲聲能生實名等 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0231a05 - 0232a13: 如法差別既不言彰准知有法差別相違亦是意許雖通局對通名差別局名自相然此即前體義對攝後説意許即前總別對中別義更無 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0367a05 - 0367b01: 因明疏云第二自性亦名有法差別亦名法者法有二義一能持自體二軌生他解故諸論云法謂軌持前持自體一切皆通後軌生解要有 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0368a18 - 0368b11: 如何違故亦對小有云量有法差別相違云第七不用第八爲倶有別依轉識攝故如眼等識此亦不然他許五識所依各別不唯是一若不 [show] (2 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0419b19 - 0419c04: 仍成今此決定相違量中有法差別相違過宗中非識爲依非識之中有種子及色爲差別前師意許以種子非識爲依不許以色爲依今違 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0246c20 - 0247a04: 法自性有法自性法差別有法差別二之二種名爲二種此二種中各有眞似極成名眞不極名似彼不極成此皆總攝爲簡彼非故二宗依 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0266c02 - 0267a12: 名同品三有云除宗以外有法差別與宗均等雙爲同品四有云陳那既取法與有法不相離性以之爲宗同品亦取除宗已外有法能別不 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0267b06 - 0267c07: 兩宗所諍自相言顯宗也有法差別與法差別此二意許之所陳也倶是兩宗所諍差別意許宗也若唯取言法之自相名爲所立有此法處 [show] (2 hits)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0282a11 - 0282a18: 隨其所諍亦名同品故有有法差別相違意許所諍因所成故 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0309c24 - 0310c10: 非四大故如色聲等是名有法差別相違決非四大種即法自相能有四大是法差別即作量云汝之有性非能有大許非無故如色聲等是 [show] (2 hits)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0316c17 - 0317b24: 亦有違法差別有法自相有法差別耶答有若不改前因違宗四種是後相違過若改前因違宗四種皆相違決定如勝論師立自比量云所 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0317b25 - 0317c14: 破有法也此解非也不知有法差別之義作自相難不足論也淨眼師云夫有法自相相違因不得翻法作若翻法作者即有難一切因之過 [show] (2 hits)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0317c15 - 0318c10: 上即擧彼他方佛色與前有法差別相違作不定過大乘自許他方佛色即是不離眼識之色故將作喩出彼相違難中因不定過也賓師云 [show] (12 hits)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0318c14 - 0320c03: 比量等者汝小乘師成立有法差別相違比量既有此大乘自不定過既似非眞有不定故故云非眞不定也言非眞者小乘比量以非眞故 [show] (5 hits)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0321c09 - 0322a20: 因上置自許言爲除小乘有法差別相違過故沼義纂云又共比量因置自許亦得成因如唯識論樂大乘者許能顯示無顛倒理契經攝故 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0322a21 - 0322a28: 他許而名自許爲遮小乘有法差別相違於共假言自許故非宗共唯因是自 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0322c11 - 0323a04: 自許依共比量簡他小乘有法差別相違之過後離識量因言自許顯依自比眼識不攝立敵因言既各乖角豈符因明之軌轍故以之爲第 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.