大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "宝蔵" : Including related character : 寶蔵 宝藏 寶藏

2451 hits : 1..29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..82 --- [ keyword count ]


 

無量壽經義疏 (No. 1745) 0104b21 - 0116b26: 隨其生處在意所欲無量寶藏自然發應自得勝財在猶任也教化安立住於正道以財攝他令歸正法後中初明功徳之果次於一切 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏妙宗鈔 (No. 1751) 0198b22 - 0201c19: 喩四糞穢眞金喩五貧家寶藏喩六菴羅内實喩七弊衣金像喩八貧女貴胎喩九焦模鑄像喩弊帛者經偈云譬如持金像行詣於他 [show] (2 hits)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0318a06 - 0318b12: 首悲華經云過去有佛名寶藏如來時轉輪王第三子聰明智慧發深大願修菩薩行彼佛語言我今字汝爲文殊師利今依舊目爲名 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0425b11 - 0425c13: 以略第四獨法而益金剛寶藏者餘經説理未周不得稱滿足也僧宗曰上中下 [show] (3 hits)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0448c23 - 0449a01: 佛性理必孱然如彼舍内寶藏之義也曇濟曰備因果爲藏也僧宗曰果上法寶其徳無窮譬多有也性理寶貴取譬於金爲惑所隱義 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0449c13 - 0449c16: 人見已心生歡喜至如彼寶藏貧人不知 案道生曰伏結仰信名之爲見未是得也僧亮曰聞説佛性發生微解善業義也智秀曰應 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0450c27 - 0451a04: 當有之旨也法瑤曰家中寶藏以譬衆生有大明眞我在其中中矣迦葉知衆有疑乃設難云便應已有果性之用 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0457b20 - 0457c10: 説愚者不能知至祕密之寶藏 案僧亮曰若不知而歸則不成歸故久在生死也假名優婆塞者三歸不成豈是眞實也智秀曰上來 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0527a21 - 0527a23: 復次善男子譬如寶藏至具足成就初分功徳 案僧亮曰無爲名大釋常住故故稱大也 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0546c06 - 0546c07: 善男子譬如貧人家有寶藏至是人即得常樂我淨 案僧亮曰有而不見者爲譬也 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0603a20 - 0603b10: 大涅槃經乃是一切法之寶藏故知此經理正具明六行能生人信慧速出生死是以莫問彼法此法皆因涅槃生亦即因此境智得大 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0629b05 - 0636c14: 而不覺知猶如貧女宅中寶藏莫能知者今欲即忘顯眞令入但就妄辨眞理在難彰故寄佛以開雖説佛常意顯衆生身有常性令其 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0662b26 - 0663b03: 句中純具梵行明其行圓寶藏無缺彰其理圓亦可純備彰其因圓寶藏無缺明其果滿經有此勝故勸奉持自下第三辯經名徳令人 [show] (2 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0691b26 - 0696b01: 合前家人大小不見如彼寶藏貧人不知擧喩以帖寶藏帖性貧人不知帖生不見我今普示衆生佛性爲煩惱覆合第二段向前喩中 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0696b02 - 0699c28: 唯垂分別總請宣説願説寶藏別請宣説下佛教中依上三段從後向前次第答之初偈勅告許爲宣説對上迦葉第三段請其次一偈 [show] (2 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0821b02 - 0826b11: 成前不見喩中貧人家有寶藏喩前性體常樂我淨是人已下喩上衆生不能見等有善知識而語已下喩佛性實非無常苦等寄得顯 [show] (2 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0861c13 - 0866b26: 謂定離三説性如似宅中寶藏人謂定離四説犯禁及闡提等皆有佛性人謂定離第二十門明闡提等有性無性先辨諍相有人宣説 [show] (1 hit)
大般涅槃經玄義 (No. 1765) 0001a06 - 0001c01: 目三點名大般涅槃金剛寶藏滿足無缺不縱不横不並不別微妙祕密以當其體常住不變恒安清涼不老不死以當其宗置毒佛性 [show] (1 hit)
大般涅槃經玄義 (No. 1765) 0008a11 - 0012b04: 佛體自現力士額珠貧女寶藏井中七寶闇室瓶盆等喩亦復如是此皆本有有 [show] (1 hit)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0015c05 - 0021c29: 是故五章不出三法金剛寶藏等者二十一經云譬如寶藏多諸珍異種種具足 [show] (3 hits)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0028b05 - 0035a03: 今經喩也額珠如前引經寶藏者如來性品云一切衆生悉有佛性從本已來常 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0085b26 - 0086b06: 是行善梵行是慈善金剛寶藏是備具善冶城取上中下足爲十善開善合爲八善今依七譬釋七善文又餘經及下文皆言七善不勞 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0086b15 - 0090c19: 極入第一義故文云應以寶藏付於善子推此經文須作四悉就歡喜正他文爲五一女人默念二如來故問三女人歎佛四請法多少 [show] (3 hits)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0090c21 - 0093c08: 開他密者示諸衆生諸覺寶藏顯發額珠置祕藏中是開他密佛開佛密者我從得道常説般若法身解脱我今此身及諸色像即是法 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0161c23 - 0163c06: 七説八見如文復次譬如寶藏下第二釋多因縁故名大我次大樂又二一明不 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0181b07 - 0186a13: 悉有佛性遠據前品貧女寶藏力士額珠此皆内有寧言非内世情者世人求酪 [show] (1 hit)
涅槃經遊意 (No. 1768) 0231b21 - 0231c25: 出此體名之爲顯如貧女寶藏暗室瓶瓫則用此譬爲義今則不爾此譬爲破始有故言本有豈可守斯爲定耶今明只迷故名隱名藏 [show] (1 hit)
涅槃經遊意 (No. 1768) 0237c01 - 0238c03: 有大經具有二文如貧女寶藏力士額珠闇室瓶瓫井中七寶本自有此證本有之文下師子吼及迦葉品中皆以乳酪爲譬明乳中無 [show] (1 hit)
涅槃宗要 (No. 1769) 0243a19 - 0255c07: 爲顯住自性性故説地中寶藏爲譬爲顯引出佛性故説掩羅樹芽爲譬約此雨 [show] (1 hit)
本願藥師經古迹 (No. 1770) 0258c13 - 0259a05: 尊藥師瑠璃光如來正法寶藏是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等應當願生彼佛世界述曰答後問也於中有二初本處莊嚴 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.