大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "大日経義釈" : Including related character : 大日経義釋 大日經義釈 大日經義釋 大日経义釈 大日経义釋 大日經义釈 大日經义釋

83 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0451b06 - 0451b15: 疏何言非眞言義耶 答大日經義釋亦名義記是一行記何以不空三藏引爲證乎 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0451c20 - 0452a07: 問大日經義釋云十四卷本文二十卷本無也阿闍梨於烏仗曩國撰出供養次第法取意也略有五分與第七卷供養法同而何故此菩提心 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0454b10 - 0454b25: 爾 問心有幾種耶 答大日經義釋處處明心不出七種 問何 答若諸佛菩提心眞言中云紇哩駄耶義釋云古云干栗多者是謬訛也 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0455c13 - 0455c21:  問薩埵若有種耶 答大日經義釋云金剛頂宗云薩埵有三種一愚童薩埵謂六道也二有識薩埵謂二乘也三菩提薩埵謂菩薩也取意 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0457a15 - 0457b02: 何以得知皆引入耶 答大日經義釋説諸佛各從本所通達門出現五乘形各説五乘三昧道皆引入曼荼羅竝開心實相門一生成佛取意 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0457c12 - 0457c19: 問大佛頂云末摩注云心大日經義釋云佛勅荼吉尼許食應死人之心其心名人黄如牛有黄是何心耶 答倶舍論云末摩是水有云人頂 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0458c04 - 0458c12: 眞言宗用幾釋耶 答若大日經義釋有三種釋如云於此經文有淺略釋有深祕釋於深祕中亦有淺深若供養法疏亦有三種一深祕釋二 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0462c07 - 0463a04: 是佛昧是法耶是僧竝出大日經義釋也天竺語法一言多含且如輪王先陀波一言下智臣能知水鹽器馬亦如一瞿聲能含九種名如倶舍 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0467a26 - 0467c18: 界等金剛名義云何 答大日經義釋云金剛喩實相智過一切語言心行適無所依不示語法無初中後不盡不壞離諸過罪不可變易不可 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0471b28 - 0471c07: 答所言眞言者大日經義釋云梵音云曼怛羅此云眞言龍樹釋論謂之密號實語如語不妄不異之語故名眞言故凡説眞如法性教皆名眞 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0482b22 - 0483b02: 台圓教義云云今眞言宗大日經義釋釋大那羅延力執金剛云如一闡提必死之疾二乘實際作證已死之人諸佛醫王明見如來性故則能 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0484b11 - 0485a05: 經云是耆闍崛文殊所造大日經義釋云大日如來昔修香華供養等行得此妙華布地胎藏莊嚴世界三者一切衆生業報力故如唯識宗界 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0486a09 - 0486c13: 七字隨地隨事派流弘大大日經義釋云以佛出世迹在五天且以梵字爲眞言體若約實義一切世界六趣言音悉爲眞言云云故以阿字爲 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0489a13 - 0489b06: 未聞名義何故准用 答大日經義釋中或約通地或約別地或約圓地以明眞言修證淺深已如上行位中所引今准其意約圓六即以明眞 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0492a09 - 0492a29: 行心地觀經名三大祕密大日經義釋云入眞言門略有三事一身密門二語密門三心密門又經中云身語意平等句法門義釋名三平等又 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0493b18 - 0493c15: 菩薩五族金剛常以侍衞大日經義釋釋執金剛祕密主云西方謂夜叉爲祕密以其身口意速疾隱祕難可了知故舊翻或云密迹若淺略明 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0506b20 - 0507a05: 世志亦云觀世念云云又大日經義釋云普賢者普是遍一切處賢是最妙善義謂菩提心所起願行及身口意悉皆平等遍一切處純一妙善 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0509a08 - 0509c18: 尊倶諸地菩薩倶不覺知大日經義釋云此經本地之身即是妙法蓮華最深祕處故壽量品云常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0790a24 - 0790c01: 日囉多麼倶含句義也又大日經義釋釋轉法輪眞言中云伐折羅怛麼句痕謂我身即同金剛也云云故知今眞言我成金剛義也經疏諸軌 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0790c21 - 0791b07:  答縁生之觀何必淺乎大日經義釋云若於一念心中明見十縁生義則上窮無盡法界下極無盡衆生界其中一切心相皆能了了覺知以 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0016b03 - 0016b08: 答依普通義品故大日經義釋云經中有種子字當如法置之如經不載當取梵名中最初字爲種子字或可通阿字文又云十方佛等各依常 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0021b16 - 0021b27: 掌持珠玉云云丹州師云大日經義釋中通相佛令持玉云件像爲求法傳燈所奉造也義釋當初無之大師説尤貴云云 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0077a13 - 0077a13: 大日經義釋説鉤印功能文云云云 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0421c22 - 0421c29: 大佛頂云末摩註云心 大日經義釋云佛勅荼吉尼許食應死人之心其心名人黄如牛黄是何心耶答倶舍論云末摩是水有云人頂有七 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0478c14 - 0478c15: 大日經義釋云歡喜丸應以蘇煮諸餅糅以衆味及三種辛藥等令種種莊嚴 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0560a08 - 0560a26: 抄作事自淺至深也所以大日經義釋一行和尚造之金剛頂經疏覺師造之瑜祇經疏五大院造之毘盧遮那經疏予造之 師云大日經因 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0590b07 - 0590b19: 地藏明星天子是也云云大日經義釋云從地涌出品上行等諸菩薩迹隣補處菩薩乃不識一人云云凡五相三密者迹門不明也本門明之 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0590b25 - 0590c02: 來壽量品事 第十六 大日經義釋中多以壽量品佛大日本地常身引合也今經能説教主久遠成道佛是中臺毘盧遮那本地常身也今 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0701b02 - 0702c16: 云何可知自心乎云ヘハ大日經義釋云一切衆生色心實相從本際已來常是毘盧遮那平等智身非是得菩提時□空諸法便成法界也云 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0721b14 - 0721c18: 見前情非情差別無之故大日經義釋云本尊所持刀釼是有情也釋皆是智慧所表故也 尋云付無所不至印種種習在之其相如何 仰 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.