大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "多宝如來" : Including related character : 夛宝如來 多宝如来 夛宝如来 多寶如來 夛寶如來 多寶如来 夛寶如来

167 hits : 1 2 3 4 5 6 --- [ keyword count ]


 

觀經疏傳通記 (No. 2209) 0551b16 - 0555c27: 二者時節意趣所謂若稱多寶如來名者即定於阿耨多羅三藐三菩提如無量壽經説若有衆生願取無量壽世界即生爾三者義中間意 [show] (2 hits)
攝大乘論釋略疏 (No. 2269) 0153a18 - 0156a10: 別時意趣謂如説言若誦多寶如來名便於無上正等菩提已得決定又如説言由唯發願便得往生極樂世界釋曰別時意趣者謂此意趣 [show] (2 hits)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0337c07 - 0337c24: 是法身又八義中第三義多寶如來身一體攝一切諸佛法身故知即是法身四者多寶雖入涅槃常在世間故世間涅槃不二即非世間非 [show] (1 hit)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0369c02 - 0369c10: 不齊分身散在諸寶樹下多寶如來在塔中來座既別故何必同又引法護正法花文可還本土顯塔去者羅什妙經但云如故故知塔在二 [show] (1 hit)
三論玄義檢幽集 (No. 2300) 0436b18 - 0437a11: 故第三文云三者身平等多寶如來已入涅槃後示現身自身他身法身平等無差別故如是三種無煩惱人染慢之心見彼此身所作差別 [show] (1 hit)
三論玄義鈔 (No. 2301) 0513a02 - 0513b16: 品身平等云二者身平等多寶如來已入涅槃後示現身自身・他身・法身平等・無差別故如是三種無煩惱人保慢之心見彼此身所 [show] (1 hit)
三論名教抄 (No. 2306) 0776c15 - 0778b24: 法身○又八義中第三義多寶如來身一體攝一切諸佛法身故知即是法身云云 總有四意第二義云表法身餘如文也多寶如來人天 [show] (2 hits)
華嚴宗種性義抄 (No. 2328) 0057c23 - 0058c18: 奉行八字不説三乘或如多寶如來不説法例此等佛彼最後佛不説三乘法有何妨答此等一途説理實可説大乘法故華嚴經云迦葉如 [show] (1 hit)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0010b12 - 0010b27: 但説諸惡莫作等八字云多寶如來又不説法見以此等相例第三能破不成也如何 答今第三難心實背諸佛本意如來同體大悲是授 [show] (1 hit)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0010c01 - 0010c12: 奉行八字不説三乘或如多寶如來不説法例此等佛法最後佛不説三乘法有云何妨答此一途説理實可説大乘法故華嚴經云迦葉如 [show] (1 hit)
華嚴五教章不審 (No. 2343) 0226a04 - 0226a17: 諸惡莫作諸善奉行八字多寶如來又不説法見以此等相例無有一佛得説三乘能破難成如何 答當段釋分明也實背諸佛本意如來 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0192b17 - 0192b28: 提婆達多品智積菩薩白多寶如來言可還本土事既未訖如何中路請還本土故不可又後判不爾背經意故會二而歸於一乘是經本意 [show] (1 hit)
授決集 (No. 2367) 0293a07 - 0293b24: 計會諸佛世界有佛號名多寶如來國名寶淨本行道時而自發願吾會當以此正法華經當自修成使諸菩薩皆得聽聞然後乃坐於佛樹 [show] (2 hits)
定宗論 (No. 2369) 0314a15 - 0314b16: 相承發誓弘經之師兄也多寶如來十方分身即我證明矣釋尊立宗法華爲極顯在藥王品十喩文當知天台法華宗者於諸宗中此乃深 [show] (1 hit)
宗要柏原案立 (No. 2374) 0456c23 - 0457b12: 又云若説此經則爲見我多寶如來及諸化佛矣抑一切諸佛釋尊分身也云彌陀阿閦等釋迦分身可云歟如何若爾者妙樂大師彌陀釋 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0121a22 - 0121a22: 〃〃〃〃〃〃證明法華多寶如來 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0128b26 - 0128b28: 所〃説法華處涌現證明多寶如來南無法界三昧諸佛長子十種願王普賢菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0496b20 - 0496b20: 南無妙色身如來 南無多寶如來     [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0496b23 - 0496c26: 色相具足端正無比已聞多寶如來名故能令佛子具足法財受用無量已聞阿彌陀如來名故能令佛子神生淨土見佛聞法住不退地已 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0645c28 - 0646a09: 城門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定文經云爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0843c09 - 0843c15: 城門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定○爾時多寶佛塔於寶塔中 [show] (1 hit)
總持抄 (No. 2412) 0085b07 - 0085c29: 切應身如來全身舍利者多寶如來舍利也是言報身如來也依之傳教大師無量壽命決定王如來者多寶異名也文慈覺大師同之釋迦 [show] (1 hit)
祕宗教相鈔 (No. 2441) 0643c22 - 0644c28: 其塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔門西開於蓮花八葉上從東北隅爲首右旋布列安置八大菩薩等文威儀形色法同之儀 [show] (1 hit)
要尊道場觀 (No. 2468) 0042b17 - 0042b26: 師子座座上有aH字成多寶如來其傍有bhaH字成釋迦牟尼如來互依往昔久遠願力共演説妙法蓮花經其外八葉上有普賢・ [show] (1 hit)
薄草子口決 (No. 2535) 0189c26 - 0190b04: 其塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同座而座經云塔中師子坐上釋迦多寶○半跏而各同坐文塔門西開於蓮花八葉上從東北隅爲首 [show] (1 hit)
祕鈔問答 (No. 2536) 0401b21 - 0402a14: 於塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同坐而坐塔門西開威儀形色經云塔中師子座上釋迦多寶半跏趺坐而名同坐文私云經軌意以二 [show] (1 hit)
知覺普明國師語録 (No. 2560) 0665a28 - 0667b03: 心時節子寶塔涌出品説多寶如來證明不知證明箇什麼若就文釋多寶如來者領解此大寶已成正覺久遠劫先衆生寶塔直表衆生心 [show] (2 hits)
絶海和尚語録 (No. 2561) 0750c26 - 0750c27: 毫端有口演斯經多寶如來聽不聽字即是經經即塔蠅頭一點鷲峯青 [show] (1 hit)
諸回向清規 (No. 2578) 0669c42 - 0669c42: 二十五法華三昧院釋迦多寶如來 [show] (1 hit)
正法眼藏 (No. 2582) 0224c05 - 0224c06: 衆言若説此經則爲見我多寶如來及諸化佛 説此經 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.