大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "多宝如來" : Including related character : 夛宝如來 多宝如来 夛宝如来 多寶如來 夛寶如來 多寶如来 夛寶如来

167 hits : 1 2 3 4 5 6 --- [ keyword count ]


 

妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0811a13 - 0811b22: 除信生死・涅槃異故現多寶如來塔入涅槃已後現身故三爲破彼此身異顯多寶佛攝一切佛身論云略者多寶如來身一體示現攝取 [show] (3 hits)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0811b23 - 0812a05: 現清淨國土無上故示現多寶如來塔中有九一一切佛土清淨二塔三量四略五住持六示現無量佛七遠離穢不淨八多寶九同坐此説 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0812a27 - 0812b02: 見讃即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐下是初文有二初請後答請中有二初衆人心請後樂説言請此初也 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0812b09 - 0812b16: 爲證非多佛耶論云略者多寶如來身一體示現攝取一切佛身故即是一身攝一切佛身身平等故亦顯一乘攝諸義盡何故多寶爲證非 [show] (1 hit)
法華玄賛義決 (No. 1724) 0862a01 - 0862c23: 爲被呵五問佛來不證云多寶如來來聽法不既不見多寶明塔已閉六欲見多寶證若未閉塔二佛同坐自應觀見何須請見七請見唯聞 [show] (2 hits)
法華玄賛義決 (No. 1724) 0863a01 - 0863c25: 殊請見妙音釋迦如來云多寶如來可爲汝等而現其事時多寶佛告妙音言善男子來文殊師利欲得相見來承佛召如何假問 問者爲 [show] (3 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0147c05 - 0149a27: 別時意趣謂如説言若誦多寶如來名者便於無上正等菩提已得決定又由唯發願便得往生極樂世界無性釋云謂勸懈怠不能於法精 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0188b06 - 0191c26: 時意趣謂如説言若但頌多寶如來名者便於無上正等菩提已得決定又由唯發願便得往生極樂世界無性釋云謂觀懈怠不能於法精 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0725b07 - 0725b16: 故不似法華經有舊滅度多寶如來今佛出世説法華經以是義故言教主別 [show] (1 hit)
法華論疏 (No. 1818) 0817b24 - 0817b29: 二者世間涅槃平等以多寶如來入於涅槃世間涅槃彼此平等無差別故 釋第二中云多寶如來入於涅槃此句標世間涅槃平等章門 [show] (3 hits)
法華論疏 (No. 1818) 0817c01 - 0818a01: 三者法身平等多寶如來已入涅槃復示現身自身他身法身平等無差別故 多寶如來已入涅槃復示現身者此牒上世間涅槃平等也 [show] (3 hits)
法華論疏 (No. 1818) 0820a26 - 0820a28: 現清淨國土無上故示現多寶如來塔 如塔品一一方四百萬億那由他土合爲一土即一切土中最勝爲淨土無上也 [show] (1 hit)
法華論疏 (No. 1818) 0822b12 - 0822b19: 別功徳品去竟一經也 多寶如來塔下第二重論前十無上中第五示現清淨國土無上仍釋見寶塔一品問何故不即就前第五無上中 [show] (1 hit)
法華論疏 (No. 1818) 0822b20 - 0822b27: 多寶如來塔顯示一切佛土清淨者示現諸佛實相境界中種種衆寶間錯莊嚴故 多寶如來塔者此句牒多寶佛塔也顯示一切佛土清 [show] (2 hits)
法華論疏 (No. 1818) 0822c15 - 0823a06: 多寶如來身一體示現攝取一切諸佛眞法身故 多寶身一體攝一切佛法身故者此以多寶之一對分身之多故也以法身不二故多寶 [show] (2 hits)
四教義 (No. 1929) 0722a01 - 0725b07: 切法當學般若法華經明多寶如來歎言善哉釋迦牟尼佛能以平等大慧教菩薩法 [show] (1 hit)
法華三昧懺儀 (No. 1941) 0951a20 - 0951a21: 唯願本師釋迦牟尼世尊多寶如來分身諸佛大慈大悲受我奉請來到道場 [show] (1 hit)
法華三昧懺儀 (No. 1941) 0952a05 - 0952a06: 世界舍利尊像支提妙塔多寶如來全身寶塔 [show] (1 hit)
法華三昧行事運想補助儀 (No. 1942) 0955c20 - 0956b07: 接足歸命禮 多寶佛 多寶如來影現中我身影現多寶前餘同上想 分身 分身諸佛亦同上想 東方諸佛 東方諸佛影現中我 [show] (1 hit)
顯密圓通成佛心要集 (No. 1955) 1005a05 - 1005a18: 然後稱四如來名號南無多寶如來 能除餓鬼慳悋業得福徳圓滿 南無妙色身如來 能破餓鬼醜陋形得色相具足 南無廣博身 [show] (1 hit)
大慧普覺禪師語録 (No. 1998A) 0886b09 - 0887c16: 法輪是眞實義法華會上多寶如來在寶塔中分半座與釋迦文佛過去佛現在佛同坐一處實有如是事非謂表法天台智者大師讀法華 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0333a16 - 0333b13: 禮普賢菩薩妙光法師願多寶如來從地涌出普賢菩薩乘象空來並入道場證明功徳撃大法鼓轉妙法輪震動世間覺悟凡品令使盡空 [show] (1 hit)
經律異相 (No. 2121) 0028c17 - 0029b01: 界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃爲地寶樹莊嚴黄金爲繩以界八道無諸聚落村營城邑大海江河山 [show] (2 hits)
經律異相 (No. 2121) 0044b12 - 0044b15: 踊現住虚空中詣七寶塔多寶如來釋迦文佛向二世尊頭面作禮出法華經第五卷 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 2187) 0115c06 - 0116c21: 釋迦自覓第二見寶塔品多寶如來助覓就釋迦自覓中亦有二第一從初訖我今獲大利偈直覓第二從藥王今告汝以下因明流通方法 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 2187) 0116c22 - 0117b10:  此是覓流通人中第二多寶如來助覓就中亦有長行偈就長行中有十九重第一經家敍寶塔之相第二從爾時寶塔中出大音聲以下 [show] (8 hits)
法華義疏 (No. 2187) 0125c28 - 0126b10: 下經家叙時衆得益并出多寶如來讃嘆宿王花菩薩第一可見但就第二如來答中亦有三第一正明苦行弘通第二從佛告宿王花菩薩 [show] (2 hits)
法華義疏 (No. 2187) 0126b11 - 0126c13: 佛第九從時多寶佛以下多寶如來召妙音菩薩第十從于時妙音以下妙音受召至來作禮釋迦亦陳其佛相聞仍願欲見多寶如來第十 [show] (2 hits)
法華略抄 (No. 2188) 0139a06 - 0140b19: 現淸淨國土無上故示現多寶如來塔多寶塔涌分身佛集佛放一光見於十方各五百萬億那由他恒河沙等國頗梨爲地又變八方各四 [show] (4 hits)
法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195) 0377c22 - 0377c22: 3 多寶如來說今經歟 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.