大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..33 --- [ keyword count ]


 

大般涅槃經 (No. 0375) 0693b14 - 0693c01: 善男子是菩薩摩訶薩知十二部經謂修多羅・祇夜・授記・伽陀・優陀那・尼陀那・阿波陀那・伊帝目多伽・闍陀伽・毘佛略 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0693c27 - 0694c01: 舍經菩薩若能如是了知十二部經名爲知法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義是名知義云何菩薩摩訶 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0708c21 - 0709a11: 之人亦復不知不見不覺十二部經十二因縁四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三菩提大般涅槃若知見覺者不名世間當名菩薩善男 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0709a20 - 0709b28: 所謂一切衆生悉有佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩薩安住方等大涅槃經悉見佛性如是等事憶而不忘因修定故得十一空 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0710c26 - 0711a03: 變過去諸佛爲度衆生説十二部經如來亦爾故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃如來亦爾是故號佛爲如來 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0711b26 - 0713b09: 法利不爲食利菩薩若持十二部經若讀若誦常爲衆生令得解脱安隱快樂終不自爲何以故菩薩常修出世間心及出家心無爲之心無 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0713b10 - 0717a07: 子謂受持讀誦書寫演説十二部經及以受持讀誦書寫敷演解説大涅槃經等無差別者是義不然何以故善男子大涅槃者即是一切諸 [show] (4 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0730a07 - 0731b21: 世中得無所畏開示分別十二部經演説其義無有差違不從他聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善男子是名聞已能爲利益斷疑 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0736c04 - 0736c13: 訶薩修大涅槃不聞而聞十二部經其義深邃昔來不聞今因是經得具足聞先雖得聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義聲聞縁覺 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0739b07 - 0740c26: 何以故善男子我都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子譬如良師教諸弟子諸弟子中有受教者心不造惡菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0754b10 - 0755a11: 識智臣爲王所説治法譬十二部經王既聞已至心信行譬諸菩薩繋心思惟十二部經所有深義如法治國譬諸菩薩如法修行所謂六波 [show] (4 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0756a01 - 0756b17: 經中説我弟子專心聽受十二部經則離五蓋修七覺分以是修習七覺分故則得近於大般涅槃以聽法故須陀洹人離諸恐怖所以者何 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0760a13 - 0761c17: 子我聲聞弟子遠離如來十二部經修習種種外道典籍不修出家寂滅之業純營世 [show] (3 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0762a18 - 0762c06: 説斷諸善根如佛往昔説十二部經善有二種一者常二者無常常者不斷無常者斷無常可斷故墮地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0764b24 - 0764c06: 聞菩薩摩訶薩爲大涅槃十二部經書寫讀誦分別解説是名菩薩具足多聞除十一部唯毘佛略受持讀誦書寫解説亦名菩薩具足多聞 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0766a11 - 0766b24: 子愚癡破戒憙生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0770a24 - 0770b19: 辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受諮啓大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可説言無佛性也 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0772c10 - 0772c11: 女人欲見如來應當修習十二部經受持讀誦書寫解説」 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0778a29 - 0778b09: 僧謂法和合法和合者謂十二部經十二部經常是故我説法僧是常善男子僧名和合和合者名十二因縁十二因縁中亦有佛性十二因 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0778b10 - 0778c10: 不憙受持讀誦書寫解説十二部經是名五法退菩提心復有二法退菩提心何等爲二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以如是等 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0778c11 - 0779b07: 財寶不生憍慢令我常聞十二部經受持讀誦書寫解説若爲衆生有所演説願令受者敬信無疑常於我所不生惡心寧當少聞多解義味 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0780b27 - 0781a04: 弟子諸善知識便得聞受十二部經以聞法故觀善境界觀善境界故得大智慧大智慧者名正知見得知見故於生死中而生悔心生悔心 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0791a02 - 0791b16: 男子若有比丘受持讀誦十二部經正其文句通達深義爲人解説初中後善爲欲利益無量衆生演説梵行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0794a25 - 0794b19: 修捨宜應讀誦書寫解説十二部經念佛念法念僧念戒念天念捨是名修捨善男子若有菩薩修習如是三法相者以是因縁得無相涅槃 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0796a17 - 0796c05: 量歳爲諸罪人廣開分別十二部經諸人聞已壞惡果報令地獄空除一闡提是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子是賢劫中 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0799b24 - 0799c10: 正見受持讀誦書寫解説十二部經見有受持讀誦書寫解 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0800a18 - 0801a06: 戒已受持讀誦書寫解説十二部經爲諸衆生廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三人也第四人者 [show] (4 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0801a07 - 0801b02: 心故受持讀誦書寫解説十二部經爲衆生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退轉已即便前進既前進已 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0802a10 - 0802c19: 來眞實常壽善男子譬如十二部經聽者説者雖復無常而是經典常存不變衆生佛性亦復如是以是故説行爲佛性又有説言識爲佛性 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0806c06 - 0807b03: 之後受持讀誦分別解説十二部經壞欲界結獲得四禪云何如來記説善星是一闡提厮下之人地獄劫住不可治人如來何故不先爲其 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.