大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十二部經" :

988 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..33 --- [ keyword count ]


 

大般涅槃經 (No. 0374) 0517a24 - 0517c05: 子我聲聞弟子遠離如來十二部經修習種種外道典籍不修出家寂滅之法純營世俗在家之事何等名爲在家事也受畜一切不淨之物 [show] (3 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0518a16 - 0518b21: 説斷諸善根如佛往昔説十二部經善有二種一者常二者無常常者不斷無常者斷無常可斷故墮地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0520a29 - 0520b11: 聞菩薩摩訶薩爲大涅槃十二部經書寫讀誦分別解説是名菩薩具足多聞除十一部惟毘佛略受持讀誦書寫解説亦名菩薩具足多聞 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0521c07 - 0521c27: 子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0525c08 - 0526b10: 辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受諮啓大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可説言無佛性也善男子佛性者亦色 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0528a05 - 0528c09: 女人欲見如來應當修習十二部經受持讀誦書寫解説師子吼菩薩摩訶薩言世尊一切衆生不能得知如來心相當云何觀而得知耶善 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0533b07 - 0533b16: 僧謂法和合法和合者謂十二部經十二部經常是故我説法僧是常善男子僧名和合和合者名十二因縁十二因縁中亦有佛性十二因 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0533b17 - 0533c15: 不憙受持讀誦書寫解説十二部經是名五法退菩提心復有二法退菩提心何等爲二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以如是等 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0533c16 - 0534b10: 財寶不生憍慢令我常聞十二部經受持讀誦書寫解説若爲衆生有所演説願令受者敬信無疑常於我所不生惡心寧當少聞多解義味 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0535b27 - 0536c21: 弟子諸善知識便得聞受十二部經以聞法故觀善境界觀善境界故得大智慧大智慧者名正知見得知見故於生死中而生悔心生悔心 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0545b14 - 0545b22: 男子若有比丘受持讀誦十二部經正其文句通達深義爲人解説初中後善爲欲利益無量衆生演説梵行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0548c03 - 0548c25: 修捨宜應讀誦書寫解説十二部經念佛念法念僧念戒念天念捨是名修捨善男子若有菩薩修習如是三法相者以是因縁得無相涅槃 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0549b29 - 0550c29: 量歳爲諸罪人廣開分別十二部經諸人聞已壞惡果報令地獄空除一闡提是名菩 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0553a04 - 0553c25: 正見受持讀誦書寫解説十二部經見有受持讀誦書寫解説之者心生恭敬兼以衣 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0554a06 - 0555c26: 戒已受持讀誦書寫解説十二部經爲諸衆生廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三人也第四人者 [show] (6 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0555c27 - 0557b12: 來眞實常壽善男子譬如十二部經聽者説者雖復無常而是經典常存不變衆生佛 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0560b10 - 0561a05: 之後受持讀誦分別解説十二部經壞欲界結獲得四禪云何如來記説善星是一闡提厮下之人地獄劫住不可治人如來何故不先爲其 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0561c10 - 0561c21: 男子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪失四禪已生惡邪見作如是説無佛無法 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0561c22 - 0562a26: 比丘亦復如是受持讀誦十二部經獲得四禪然後退失甚可憐愍是故我説善星比 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0563c07 - 0564b28: 如來爲衆生故開示演説十二部經善男子如來説是十二部經非爲自利但爲利他是故如來第五力者名爲解力是二力故如來深知是 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0573a26 - 0573c23: 善男子如我所説十二部經或隨自意説或隨他意説或隨自他意説云何名爲隨自意説如五百比丘問舍利弗大徳佛説身因何者是耶 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0575b16 - 0576c13: 名爲聞不具足如來所説十二部經唯信六部不信六部是故名爲聞不具足雖復受 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0582b05 - 0583c22: 因縁生一切漏是故我於十二部經説無明者即是貪因瞋因癡因迦葉菩薩言世尊如來昔於十二部經説言不善思惟因縁生於貪欲瞋 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0586a27 - 0587a20: 生或説是正見邪見或説十二部經或説即是二諦如來今乃説一切法爲淨梵行悉是何等一切法耶佛言善哉善哉善男子如是微妙大 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0600b21 - 0601b25: 通達一切法性能持一切十二部經廣解其義亦能受持無量諸佛十二部經何憂不能受持如是大涅槃典何因縁故問憍陳如阿難所在 [show] (4 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0601b26 - 0601c29: 五者自事我來持我所説十二部經一經於耳曾不再問如寫瓶水置之一瓶唯除一問善男子琉璃太子殺諸釋氏壞迦毘羅城阿難爾時 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0602a01 - 0602a22: 因縁我涅槃後不能宣通十二部經若有菩薩或時能説人不信受文殊師利阿難比丘是吾之弟給事我來二十餘年所可聞法具足受持 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0611c21 - 0612a06: 差別菩薩爾時雖不廣説十二部經先已通達今入涅槃廣爲衆生分別演説是故我言二施果報等無差別善男子如來之身已於無量阿 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0625b06 - 0625b17: 火聚終不敢於如來所説十二部經及祕密藏謗言此經是魔所説若言如來法僧無常如是説者爲自侵欺亦欺於人寧以利刀自斷其舌 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0691a01 - 0691a08: 男子佛亦如是從佛出生十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.