大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "刹那滅" : Including related character : 剎那滅

340 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 --- [ keyword count ]


 

五教章通路記 (No. 2339) 0486c14 - 0487a14: 足不待縁故言二是無謂刹那滅義者種子有爲念念不住生已即滅無有暫留是故決定成空無義即是空有力不待縁義也言三是亦 [show] (2 hits)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0652b26 - 0653a07: 專顯縁起之勝徳兼配釋刹那滅等六義成種現因果即法界縁起義而刹那滅等之六義不盡縁起之義理空有等之六義全攝刹那滅 [show] (3 hits)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0653a08 - 0653b06: 唯識等唯種子有六義者刹那滅等六義爲本又隨勝也故唯識云有唯説種是因縁性彼依顯勝非盡理説文雖現種共正因種子因義 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0653c21 - 0653c21: 力不待縁 念念滅故 刹那滅 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0654a01 - 0654a01: 章初刹那滅等云云 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0654a02 - 0654a04: 唯識第二云一刹那滅謂體纔生無間必滅有勝功力方成種子此遮常法常無轉變不可説有能生用故文 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0654a21 - 0654a23: 無性攝論第二云雖刹那滅然非已滅何者倶有已滅生果不應理故如死鷄鳴是故應許種子與果倶時而住文 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0655c21 - 0656a17:  第一無常法是因第一刹那滅二雖無常法然與他性爲因亦與後念自性爲因第二倶有義第三恒隨轉義攝論唯識以果世別開之 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0658a02 - 0658a12: 而有何差異有性決定無刹那滅等配釋也 答自本四句之習以有無等二作之事常途之義也雖無三空三有之差異依列次配釋也 [show] (2 hits)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0697b13 - 0697b27:  又唯識論等種子必有刹那滅義故問也 章又彼論中如來藏等云云起信論自體相熏習文又四鏡中因熏習鏡文也皆取義引之 [show] (1 hit)
華嚴五教章見聞鈔 (No. 2342) 0120c21 - 0121a01: 爲諸法能生因故種子上刹那滅義用因力勝故此刹那謝滅能生因外更縁力合力生果之義不見然是謝滅非由縁力故云不待縁也 [show] (2 hits)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0376c07 - 0379a06: 無以未來爲因一切行皆刹那滅餘義多同法藏部等等部飾宗記云四部全謂一切有部乃至飮光部演義鈔云言等者等取餘二半謂 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0379b27 - 0381a10: 聖一得以去惟相常住無刹那滅故不可壞文法苑云聲名句等若在處等體非實有以説依縁故有積聚故若在蘊等聲等便實雖有積 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0431a17 - 0432a15: 故文唐世親論明六義中刹那滅義謂二種子皆生無間定壞滅故恒隨轉義及引自果別明内外二法性決定義與待衆縁竝内外種謂 [show] (4 hits)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0432a16 - 0432b20: 二釋相者初是刹那滅義何以故由刹那滅故即顯無自性是空也由此滅故果法得生是有力也然是謝滅非由縁力故云不待縁也  [show] (5 hits)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0432b21 - 0433b05: 句云縁不生自因生故此刹那滅及決定義因不生縁生故此待衆縁及恒隨轉二力不倶故此倶有義及引自果二無力亦不倶故上三 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0434a14 - 0434a24: 論爲顯此六義而説偈言刹那滅倶有恒隨轉應知決定待衆縁唯能引自果 梁論中偈如上已引孔目依彼此擧唐論及唯識中皆列 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0434b14 - 0434c09: 薪云言全體生等者即前刹那滅義決定義二因下即前倶有義引自果義三因下即前待衆縁義恒隨轉義文今詳十地論第八云一者 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0437a07 - 0437c15: 彼義誤也今詳唯識曰一刹那滅謂體纔生無間必滅有勝功力方成種子基疏云顯種子義謂有爲法有生滅故於轉變位能取與果有 [show] (2 hits)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0437c27 - 0438b03: 是有謂決定義二是無謂刹那滅義三是亦有亦無謂合彼引自果及倶有無二是也四非有非無謂合彼恒隨轉及待衆縁無二是也  [show] (4 hits)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0438b04 - 0439a01: 二故是不自生也由合彼刹那滅及決定無二故不他生也由合彼倶有及引自果無二故不共生也由其三句各合其六義因義方成故 [show] (1 hit)
華嚴五教章衍祕鈔/附、華嚴五教章科 (No. 2345) 0674b23 - 0674c02: 相者至不待縁也 初明刹那滅梁攝論二云云義苑引楞伽及中論此最要文可見次以凋林明云云不爲青葉爲字恐滅字寫誤乎小 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0183c10 - 0187b13: 食者所立能證正智未免刹那滅故不是内證之内凡内證者名眞如理理内之内故名爲内唯理内正智内冥眞如理無漏生滅智不能 [show] (2 hits)
守護國界章 (No. 2362) 0224a22 - 0226a16: 不爲種子故故彼論云一刹那滅者生已無間即滅壞爲種子無有常住法得成種子於一切時無差別故決曰此失不爾不會寶公未然 [show] (1 hit)
一乘要決 (No. 2370) 0364a28 - 0366a01: 爲種子若以違種子六義刹那滅等故不得名種者法爾種子亦不是與能熏相應熏成何得名種故知六義種子唯説有爲四義所熏唯 [show] (2 hits)
開心抄 (No. 2450) 0748c17 - 0748c24: 道歌云一超直入如來地刹那滅却三祇劫云云又云頓覺了如來禪六度萬行體中圓云云又圭峯都序云若頓悟自身本來清淨元無 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0751c16 - 0751c23: 道歌云一超直入如來地刹那滅却三祇劫云云又云頓覺了如來禪六度萬行體中圓云云又圭峯都序云若頓悟自身本來清淨元無 [show] (1 hit)
鹽山拔隊和尚語録 (No. 2558) 0580c19 - 0581a01: 八軸文歸一心者阿鼻業刹那滅却菩提道彈指圓成故今日頓寫於此典拈提自性香奉献三世諸佛所冀依今預修底功勳月窓妙光 [show] (1 hit)
鹽山拔隊和尚語録 (No. 2558) 0586b25 - 0586b29: 證實相無人法刹那滅却阿鼻業正恁麼時誰是能證者年去年來不開落馨香難藏無根梅新圓寂靈實上坐還要證實相乎只能罷休 [show] (1 hit)
鹽山拔隊和尚語録 (No. 2558) 0593b04 - 0593b08: 自見性者一切業障刹那滅却脱體之道當下圓成猶如劫火生時大千倶壞十方 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.