大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "出世間法" : Including related character :

573 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ..20 --- [ keyword count ]


 

奮迅王問經 (No. 0421) 0946c06 - 0946c12: 爲首療治世間然後令住出世間法如是菩薩心常憶念如是惡界苦惱衆生以何方便何時何法令彼得脱既得脱已畢竟斷滅一切煩惱 [show] (1 hit)
大集譬喩王經 (No. 0422) 0948c06 - 0954b20: 藐三菩提奢利弗於世間出世間法中諸佛世尊最是第一巧勝智慧奢利弗是故諸佛世尊讃歎阿耨多羅三藐三菩提何以故此是無上 [show] (1 hit)
僧伽吒經 (No. 0423) 0961c28 - 0964a01: 作如是言此人失於世間出世間法此衆生於無量劫猶如焦樹不能復生譬如畫堂不以焦柱而作莊嚴此人亦爾今世後世所生之處人 [show] (1 hit)
僧伽吒經 (No. 0423) 0969a21 - 0970b21: 切法以方便故知世間法出世間法知世間智出世間智藥上菩提薩埵白佛言世尊世尊知何等法佛告藥上菩提薩埵言藥上如來知正 [show] (1 hit)
佛説大集會正法經 (No. 0424) 0982a24 - 0982a24:     世出世間法 我悉皆已焚     [show] (1 hit)
佛説大乘善見變化文殊師利問法經 (No. 0472) 0515b09 - 0515c04: 善有漏無漏乃至煩惱世出世間法中有所得故即非見此法中法念處文殊師利此眞實四念處應如是解文殊師利白世尊言云何見四 [show] (1 hit)
持世經 (No. 0482) 0646a13 - 0646a22: 方便八聖道分方便世間出世間法方便分別有爲無爲法方便 [show] (1 hit)
持世經 (No. 0482) 0662a20 - 0662a22: 謂菩薩摩訶薩善知世間出世間法何謂得世間出世間法方便持世菩薩摩訶薩正觀世間出世間法何等爲世間法 [show] (3 hits)
持世經 (No. 0482) 0662a23 - 0662b17: 應故説名世間法何等爲出世間法如是世間法從本已來如實性離是名出世間何以故智者求世間法不可得求出世間法不可得無世 [show] (2 hits)
持世經 (No. 0482) 0662b18 - 0662c09: 持世菩薩觀世間出世間法時不見世間與出世間合不見出世間離世間是人不離世間見出世間亦不離出世間見世間是人不復縁於 [show] (5 hits)
持世經 (No. 0482) 0662x06 - 0662x06:  Footnote  法+(何等爲出世間法)<三>, (何等出世間法)<宮> [show] (2 hits)
持世經 (No. 0482) 0663b10 - 0663b16: 善知八聖道分善知世間出世間法善知有爲無爲法當得善知諸法實相亦善分別一切法文辭章句亦得念力以是念力轉身成就不斷 [show] (1 hit)
持世經 (No. 0482) 0665c26 - 0666b26: 念處五根八聖道分世間出世間法有爲無爲法方便亦疾得諸法實相亦疾得分別一切法章句亦疾得念力亦疾得轉身成就不斷念乃 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0717b16 - 0719c28: 信歡喜愛樂者所謂樂求出世間法淨信者信佛法僧歡喜者心得清淨是爲菩薩信樂歡喜云何是漬壞諸煩惱根譬如大地樹林草木爲 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0720a07 - 0722c14: 處意處法處乃至世間法出世間法及天人轉輪聖王梵王帝釋護世諸天大自在天聲聞縁覺諸菩薩地一切智等雖有所作悉無住著彼 [show] (1 hit)
佛説勝軍王所問經 (No. 0516) 0790b04 - 0790b13: 得起離諸過失此即名爲出世間法 [show] (1 hit)
佛説勝軍王所問經 (No. 0516) 0790b14 - 0790b18: 厭足是爲大失若於聖道出世間法愛樂希求無厭足者乃爲正行是大利益爾時世尊説加陀曰 [show] (1 hit)
佛説勝軍王所問經 (No. 0516) 0790c28 - 0791a18: 速捨諸世間法常念修行出世間法何以故大王當知彼生滅法皆由無明爲因縁故 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0036a28 - 0036c24: 善名爲邪問是世間法是出世間法是罪法是無罪法是有漏法是無漏法是有爲法是無爲法如是等二法隨所依而問者名爲邪問若不 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0040b29 - 0041a27: 現在法説垢淨法説世間出世間法説有罪無罪法説有漏無漏法説有爲無爲法説我人衆生壽命法説得證法説生死涅槃法梵天當知 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0065c25 - 0066b08: 法是無爲法是世間法是出世間法網明如是等二法隨所依而問者名爲邪問網明若菩薩不見二不見不二無相無相平等行問名爲正 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0071b12 - 0071c19: 説善法不善法説世間法出世間法説有漏法無漏法説有罪法無罪法説有爲法無爲法説我衆生人丈夫法説得證法説生死法涅槃法 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0077c03 - 0077c20: 不善法不行世間法不行出世間法不行有漏法不行無漏法不行有罪法不行無罪法不行有爲法不行無爲法不行修道不行斷除不行 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0088a12 - 0088a29: 法是無爲法是世間法是出世間法耶文殊師利問言梵天於意云何頗有人能修行虚空知虚空不答言不也問言梵天所説虚空虚空頗 [show] (1 hit)
坐禪三昧經 (No. 0614) 0282c11 - 0284c19: 無漏法不知世間法不知出世間法不知過去法不知未來法不知現在法不知黒法不知白法不知分別因縁法不知六觸法不知實證法 [show] (1 hit)
禪法要解 (No. 0616) 0287a22 - 0292b03: 人分別諸法是世間法是出世間法是善是不善是利是害了了分明今但受行不應 [show] (1 hit)
大樹緊那羅王所問經 (No. 0625) 0372b11 - 0373c26: 出世間何以故智慧悉攝出世間法是故説入般若慧門名出世間緊那羅王譬如大海爲衆流主如須彌山爲衆山王猶如衆星月爲其主 [show] (2 hits)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0429c18 - 0430a01: 根是菩提世間法是菩提出世間法是菩提輪迴法是菩提涅盤界是菩提虚妄是菩提眞實是菩提蘊處界是菩提地水火風空是菩提菩 [show] (1 hit)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0431a24 - 0431b09: 善法不分別是世間法是出世間法住平等法不分別是有爲是無爲不分別是有著心是無著心不分別是有漏是無漏諸菩薩當知是法 [show] (1 hit)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0439b22 - 0440a07: 法非菩薩藏攝所有世間出世間法有爲無爲若善不善有相無相有漏無漏等法皆是菩薩藏故善男子譬如三千大千世界其中有百億 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.