大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "出世法" : Including related character :

633 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..22 --- [ keyword count ]


 

觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0295c13 - 0296a01:  正遍知者十號之一也出世法無不究盡深廣無際故喩如海佛徳無邊略擧遍知以攝餘者果人萬徳皆心想生意勉下凡專勤修習 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0378b21 - 0379a09: 涅槃之音就用而得稱是出世法之總名貫衆徳之通號代生死之要目美無餘之極説障累既盡萬行歸眞無徳不滿衆用皆足轉因字 [show] (2 hits)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0487b18 - 0487c07: 善方便至一者世法二者出世法 案道生曰理如所談唯一無二方便隨俗説爲二耳僧亮曰法無明相言語道斷豈可以二諦之名示 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0607b02 - 0607b05: 如汝説我至是則違背世出世法 案僧亮曰世間虚空是遍常無常色非色皆有空也若使此我則應遍常無常色非色云何以人舍不 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0614c05 - 0627c09: 間名爲出世非是増長過出世法何故此中爲此傷歎前蒙佛光罪垢消除聖若一 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0649b20 - 0654a16: 第三句中服斬首者斷其出世法身之首第四句中斷已更無横死之者不墮生死常受樂者受涅槃樂故求是願結明化意上來四句合 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0656a21 - 0658b25: 果體常住二迦葉白佛世出世法有何別下寄對辯異彰其不同前中有三初言菩薩修習此業得壽命長善知宿世略明得果二迦葉白 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0658b26 - 0660b29: 句先合後帖如來善説世出世法合第三句牛無損命爲衆生下合第四句付一牧人爲衆生故令諸菩薩隨而演説菩薩既得合第五句 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0674c20 - 0678b14: 人行即是利他能多利益出世法化憐愍世等世間法化憐愍世間是利他心爲世依下是利他行人爲物依法能安樂人天可化故偏論 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0702a24 - 0710a23: 滿宣説世法名之爲半説出世法以之爲滿又出世中説小名半説大名滿此義如 [show] (2 hits)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0090c21 - 0093c08: 唯開無密第四譬云雖負出世法者河西云佛本誓度一切衆生衆生未盡佛入涅槃故言負之興皇云佛得果時是爲衆生豈有行因而 [show] (2 hits)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0149a13 - 0152a22: 器無道可受沙門獨行譬出世法獨一無侶復見虎狼是啖肉獸譬現在惡食善都盡復於前路下第二觀未來又二一觀未來因次觀未 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0215a03 - 0219a13: 嚴云大品明三十七品是出世法云何三四是外凡彈開善云此文世第一法非淨梵行三十七品是清淨梵行云何外凡而能觀之天台 [show] (1 hit)
涅槃經遊意 (No. 1768) 0233a25 - 0233c13: 云不可翻彼序云涅槃是出世法總名貫衆法之通號然此之語乃方土之音聖既 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0322b07 - 0322b19: 爾時彌勒以下文意顯説出世法也苦者苦諦也習者集諦也滅者滅諦也道者道諦也塵垢者瑜伽第八十六云見所斷煩惱纒爲塵彼 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0476c26 - 0480a09: 法若世法也乃至涅槃著出世法是則染著非求法者以有愛染障於清淨無染之理故非求法下離愛境法無行處彰法離相五塵等法 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0483a27 - 0491b17: 衆生世間之化於中初偈出世法化無數衆生倶請菩薩物機感聖一時到舍菩薩 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0597b23 - 0598c12: 略而言之内具十徳即是出世法身長者一從初發心常値佛禀教正觀中道發生理慧即是法王種性中生二積功累徳證無生忍三萬 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0645a29 - 0645c03: 屬行代財物其深樂者即出世法樂文爲五一樂歸三寶二樂離集諦三樂觀苦諦四樂修道諦五結成法樂若能如是非但因中即得法 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0679c06 - 0682c27: 見一何得有二尚不見世出世法男女之相何得有人身二相也故天女云觀十二因縁求女人相了不可得何得勸轉又就世諦有三義 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0683a06 - 0686b25: 千經卷逆心亦爾具足世出世法頓漸道品一切佛法十心數十弟子起十法門莊嚴雙樹枯榮之教具在一念五逆生死心中故言行於 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 0993b06 - 1003a12: 部等世俗皆假以虚妄故出世法實非虚妄故六諸法但名宗謂一説部一切我法 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1037c27 - 1038a05: 云廣大法味喜樂所持與出世法爲食不與世間法爲食食者資長有漏識故如別章説 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1089b07 - 1089c08: 答之中分三初十二頌以出世法隨配世法以答前問次有上頌以出世行隨配事世以答前問後有二十二頌示隨世事以答前問雖事 [show] (3 hits)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1089c15 - 1090a01: 垢穢 賛曰下八頌半以出世法隨配非情有十六一奇樂二園林三花果四池蓮五車馬六馳路七嚴具八衣鬘九珍財十床褥十一飮 [show] (1 hit)
金光明最勝王經疏 (No. 1788) 0283b16 - 0283b27: 慧眼了人我無然未能得出世法空慧眼故不了法我無不知一切法之眞如性離諸相不可説故不了幻本據全無者説愚癡異生或可 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經註解 (No. 1789) 0388b14 - 0388b22: 界常住若如來出世若不出世法界常住如趣彼城道譬如士夫行曠野中見向古城平坦正道即隨入城受如意樂大慧於意云何彼作 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經註解 (No. 1789) 0414b26 - 0414c16: 大慧若如來出世若不出世法畢定住聲聞縁覺諸佛如來無間住不住虚空亦非愚夫之所覺知大慧如來所得智是般若所熏非心意 [show] (1 hit)
注大乘入楞伽經 (No. 1791) 0438c23 - 0438c28: 自性涅槃若佛出世若不出世法常爾故能達是者名稱讃佛 [show] (1 hit)
大方廣圓覺修多羅了義經略疏註 (No. 1795) 0543c28 - 0544b15: 在神即神通足即是定由出世法最勝自在欲等四定能證此故名爲神足亦名如意足所欲如心故五根者信進念定慧此五通生出世 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.