大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "佛性佛" : Including related character : 仏性仏

219 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 --- [ keyword count ]


 

法華義疏 (No. 1721) 0616a20 - 0618a03: 又即是四安樂行以知有佛性佛性即是第一義空謂空寂行既行敬嘆即無憍慢能忍打罵寧有嫉心經歴多年忍苦弘道則具大慈悲 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0677a25 - 0678c21: 經云一乘即大乘大乘即佛性佛性即涅槃界末通萬行亦乘亦大七大性體通有爲故至一乘章當具顯示此爲總句名無量義等三句 [show] (1 hit)
觀音玄義 (No. 1726) 0884c23 - 0892a09: 竟不失故知地獄界即有佛性佛相者即是性徳之相也淨名經云一切衆生即菩提相聖人鑑之冷然可別也體者即是地獄界心實相 [show] (1 hit)
觀音玄義記 (No. 1727) 0899c28 - 0908b26: 二徳修性是因非果復名佛性佛是果稱豈非果法而爲因種是果非因復名佛性 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0039a15 - 0047c08: 量此即聖言量般若既即佛性佛性是常般若常矣疏是知實相般若下第三會義破謂會釋二經使第二時同第五時以義同故謂二種 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0056a26 - 0062b07: 是義不然何以故衆生即佛性佛性即衆生直以時異有淨不淨解曰生之與性既二互相即明有衆生即有佛性矣疏況前引楞伽五性 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0070b20 - 0078b08: 住何等法不得了了見於佛性佛住何等法而了了見五問住法差別六十住菩薩以何等眼不了了見佛何眼而了了見六問用眼不同 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0181a06 - 0185a19: 猶如醍醐言醍醐者喩於佛性佛性者即是如來善男子以是義故説言如來所有功徳無量無邊不可稱計釋曰彼約讃法勝能從微至 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0345c06 - 0354a13: 悉有佛性十二因縁即是佛性佛性即是如來釋曰此上經意正取十二因縁之性以爲佛性故是無爲疏文中雖擧十二因縁下第二釋 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0614c12 - 0623a24: 後生信心亦復如是若有佛性佛性是可生之法前則本有今無此則本無今有若發信心亦無性者此亦不干闡提故無故知但是約於 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0730b19 - 0731a06: 菩薩品説一切衆生皆有佛性佛法衆僧無有差別三寶性相常樂我淨一切諸佛無有畢竟入於涅槃華嚴經云如來不出世亦無有涅 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0027b05 - 0042c27: 是慧也又一切衆生悉有佛性佛性者即覺性覺性者即是慧也問此經文正用何法爲一乘體答若會二乘因果悉入一乘因得用因行 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0058c14 - 0074c24: 中名如來藏如來藏即是佛性佛性有三一自性住佛性二引出佛性三至得佛性 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0077a01 - 0090c29: 論佛法根本大事大事謂佛性佛性即自性清淨心此事應須論辨故有此章也第 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0447b27 - 0448a08: 也今明善業所由生者即佛性佛性是生善之理理若無者善何由生是則佛性是作善業之根本也佛性是正因善業是縁因也僧宗曰 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0462b12 - 0462b24: 下答問有四番第一敬歎佛性佛即述成第二擧問請答佛即答也第三請求立誓佛即爲説也第四迦葉設難佛即答也此即第一敬歎 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0538c02 - 0538c07: 不能發是亦不然此人有佛性佛性是善自能向佛佛何故言都不能發心耶 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0538c08 - 0538c22: 難中開爲兩關若闡提有佛性佛性是善何故言斷諸善根名一闡提耶後關言如佛昔説十二部經善有二種一常二無常者難意用正 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0549b25 - 0549c08: 二縁故言十二因縁名爲佛性佛性即第一義空者乃遠結於上佛果佛性中道解滿萬徳皆備唯用此第一義空爲體若通欲取結四種 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0696b02 - 0699c28: 若性無二何故衆生名爲佛性佛名法身釋言若此據佛以論性外更無煩惱可得是故佛性即是諸佛清淨法身若據凡取實爲妄隱與 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0710b08 - 0717c23: 先辯後釋二明男子不知佛性佛説爲女女則亡言三明女人能知佛性佛説其人 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0757a05 - 0761a08: 明此空中無佛法僧及與佛性佛等四法非是有爲亦非無爲略以標擧性善下釋性是善故非無爲者就無爲中虚空非數滅體是無記 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0826b12 - 0829a18: 空無常苦無我之理若是佛性佛性便非常樂我淨云何上言因縁中道名爲佛性如是佛性常樂我淨又上文言從縁生法悉是無常佛 [show] (3 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0833a17 - 0835a09: 故下文言涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃云何爲了彼如來藏性是眞法 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0835a10 - 0836c20: 於中別分十住唯見己身佛性佛見衆生所有佛性今此自他所有佛性通名衆生所有性故宣説十住諸佛如來眼見衆生所有性矣其 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0837a28 - 0837c09: 住下就人分別有四一明佛性佛菩薩見二非是下明非凡夫二乘所見三是故下明不見損四見佛性下明見知益自下第五師子以其 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0838b17 - 0839b24: 如世尊下帖喩顯喩明有佛性佛性如是合喩明者下佛且就尼拘之喩以破其有汝言子中有尼拘陀是義不然牒以總非如其有者何 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0858b19 - 0860c12: 何故如來説一切生皆有佛性佛答有三一明佛性雖無現用而體不無故得言有性雖現無無現用也不可言無不無體也如空喩顯空 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0869b07 - 0871c10: 芽莖葉等佛因佛果同一佛性佛性即是衆生等也由即是故凡佛性一直以時異有淨不淨合前時異」下次明其生不生義先問後答 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0882c29 - 0884a10: 前擧信謗誡勸捨著下明佛性佛隨意語餘人不知誡勸捨著於中四句一明佛性不定一法乃至萬法一切皆是二明此等或因説果或 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.