大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "二敎論" : Including related character : 二教論

284 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- [ keyword count ]


 

寶册鈔 (No. 2453) 0811a23 - 0811b14: 歟准可思之次會後難者二教論薩埵釋經者説金剛薩埵法門之經故云爾全非造者例如云金剛薩埵五祕密儀軌大日經開題文者 [show] (1 hit)
寶册鈔 (No. 2453) 0811b27 - 0811c03: 頂理趣釋經有十界文文二教論下云薩埵釋經文依此等文可稱經也 [show] (1 hit)
寶册鈔 (No. 2453) 0817c17 - 0817c18: 二教論上云此論者龍樹大聖所造千部論中密藏肝心論也文 [show] (1 hit)
寶册鈔 (No. 2453) 0835c21 - 0836a03: 又案十住心論第一二教論下卷等引五藏分別經文爲二教對辨誠證可知陀羅藏中攝法身所説密教爾者大師御意又偏不限釋迦 [show] (2 hits)
十住心義林 (No. 2454) 0838c08 - 0838c14: 不可思議未曾有事巳上二教論下云謂密者金剛三密乃至言以恒沙佛徳塵數三密莊嚴身土是名曼荼羅已上 [show] (1 hit)
大日經主異義事 (No. 2455) 0847b01 - 0847b25: 違加持身説法義高祖至二教論引當段經文明自性身説法得益文不異此義也中臺自性上加持故不同隨他加持般若寺鈔云以是 [show] (1 hit)
大日經教主義 (No. 2457) 0852c14 - 0852c18: 二教論下八丁引瑜祇經及聖位法門畢云如是等並是自性受用理智法身之境界是法身等自受法樂故説此内證智境界云云聖位 [show] (1 hit)
大日經教主義 (No. 2457) 0854c09 - 0855b06: 意委  解大日開題及二教論等釋迷霧自發耳又以中臺尊故不壞大師等者若依疏釋中臺者即加持身也故第五云從此實相花 [show] (1 hit)
大日經教主義 (No. 2457) 0858a05 - 0859a04: 位受現法樂名自受法樂二教論云自性受用理智法身自受法樂故説内證智境界云云即合此二身爲本地身又理趣經教主成就薄 [show] (1 hit)
大日經教主義 (No. 2457) 0862b26 - 0862c09: 其教主即自性法身也又二教論云問顯密二教其別云何答他受用身隨機之説謂之顯也自受用法性佛説内證境是名祕也此釋明 [show] (1 hit)
未決答釋 (No. 2459) 0866b14 - 0866b22: 二教論上云金剛頂經説如來變化身爲地前菩薩及二乘凡夫等説三乘教法他受用身爲地上菩薩法顯一乘等並是顯教也自性受 [show] (1 hit)
未決答釋 (No. 2459) 0867b25 - 0867c04: 於諸教中闕而不出云云二教論上云問若如汝説諸教中有斯義若如是者何故前來傳法者不談此義答如來説法應病設藥根器萬 [show] (1 hit)
眞言宗即身成佛義章 (No. 2511) 0001b23 - 0002b07: 法身佛説此内證智具如二教論説之又金剛頂五祕密經説若於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提若依毘盧遮那佛 [show] (2 hits)
字義 (No. 2513) 0010c06 - 0011a06: 指歸十住心論祕藏寶鑰二教論付法傳即身成佛義性靈集分明顯示而已頌曰 [show] (1 hit)
眞言淨菩提心私記 (No. 2521) 0044a04 - 0044b14: 法身稱盧遮那故辨顯密二教論云若依瓔珞經毘盧遮那是理法身盧遮那則智法身釋迦名化身然則是金剛頂所談毘盧遮那佛自 [show] (3 hits)
眞言淨菩提心私記 (No. 2521) 0045b02 - 0045b19: 一切乘三平等句法門故二教論引瑜祇經常於三世不壞化身利樂有情無時暫息文釋云謂三世者三密也不壞表金剛化者業用言 [show] (1 hit)
祕密莊嚴不二義章 (No. 2524) 0050a26 - 0051b18: 日金剛頂經及釋開題并二教論十住心論寶鑰等説復次兩界者有重重深意若胎爲宗則金剛攝入之中若金爲主則胎藏不出此外 [show] (2 hits)
諸宗教理同異釋 (No. 2528) 0055a25 - 0056a14: 教十住心也二教者大師二教論云佛有三身教則二種應化開説名曰顯教法佛談話謂之密藏文十住心者寶鑰云如來明説此十種 [show] (1 hit)
薄草子口決 (No. 2535) 0193b08 - 0193c02: 云金剛薩埵釋不空譯故二教論云薩埵釋經文或云金薩説龍猛記不空譯御自筆裏書二教論文理趣釋不空釋云付聊儲會釋云不 [show] (2 hits)
祕鈔問答 (No. 2536) 0328c26 - 0329a09: 義云毘盧舍那三身果位二教論宣大日三身故此bhrUM字即身成佛言故大妙金剛經云若修三摩地當於自心觀部嚕吽二合 [show] (1 hit)
祕鈔問答 (No. 2536) 0573c18 - 0573c25: 界金剛座何無上界乎又二教論引守護經云此陀羅尼者毘盧遮那世尊色究竟天爲天帝釋及諸天衆也廣演説我今於此菩提樹下 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0611c24 - 0612a24: 共名自性身可意得也又二教論對加持世界三身大日經注自性身説法大日經四身説法也皆非云第一自性身乎 問若爾者問題 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0621b28 - 0622b17: 用也云事分明者歟依之二教論或云應化開説名曰顯教法佛談話謂此密藏或云自性受用佛與自眷屬自受法樂故各説三密門謂 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0641a07 - 0642a11: 判他受用身故宗家御意二教論三業無盡莊嚴藏注釋受用身説法非從毘盧遮那以下文注變化身説法又現執金剛以下文注等流 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0642c24 - 0643b13: 論義先可勘宗家釋異説二教論云又現執金剛乃至清淨句法此明等流身説法言等者擧金剛蓮花手兼等外金剛部諸尊文祕藏記 [show] (3 hits)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0675c28 - 0676b17: 故云空非豁虎無物空又二教論上云初重二諦與常談同次二諦有八種人爲不知名字相等四人説眞諦中無佛無衆生爲後四人故 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0689c29 - 0690b20: 後堪受廣大供養文可見二教論主釋得一大阿僧祇劫福智者指初地位事處處經軌等文全同也今淨菩提心上所得戒體可三摩耶 [show] (1 hit)
自證説法 (No. 2539) 0771b16 - 0771b16:   二教論二重二諦一段料簡 [show] (1 hit)
自證説法 (No. 2539) 0771b17 - 0771b23: 二教論上云龍樹菩薩大智度論三十八云佛法中有二諦一者世諦二者第一義諦爲世諦故説有衆生爲第一義諦故説衆生無所有 [show] (1 hit)
自證説法 (No. 2539) 0773a09 - 0773b06: 二教論註釋云此四種身具横竪二義横即自利竪即利他文自證説義云自性身横自利受用以下三身竪利他四種身中具横竪二義 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.