大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "二敎論" : Including related character : 二教論

284 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- [ keyword count ]


 

理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0659c17 - 0660b04: 門傳者金剛薩埵所造也二教論下云又以顯句義勿傷祕意若見薩埵釋經此義可知勿怪勿怪十住心論第十同之大日經開題云m [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0660b29 - 0660c10: 理趣釋經有十界文云云二教論下云薩埵釋經云云依是等文以此釋直可名經也就之有二義一義云道範闍梨理趣祕傳抄云今釋 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0703b18 - 0703b21: 菩提道場成等正覺云云二教論註此文云明釋迦如來説法及得益云云可知之 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論指事 (No. 2285) 0567b20 - 0567c05: 者亦通因果二機問大師二教論云地論釋論講其離機根云云又云龍猛釋論挾圓海不談之説云云何故違大師之意趣背造論之旨 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論決疑破難會釋抄 (No. 2286) 0573a01 - 0573c26: 釋論文是也又弘法大師二教論云十地論及五教性海不可説文與彼龍猛菩薩不二摩訶衍圓圓性海不可説言懸會所謂因分可説 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論應教鈔 (No. 2288) 0585c22 - 0585c25: 作深祕釋非高祖御意歟二教論云地論釋論稱其離機根文又云龍猛釋論挾圓海不談之説文處處釋文以今此釋論唯爲因分顯乘 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論應教鈔 (No. 2288) 0592a19 - 0592c04: 門而非普門若如此者何二教論中云所謂不二摩訶衍及圓圓海徳諸佛者即是自性法身是名祕密藏亦名金剛頂大教王等覺十地 [show] (2 hits)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0593b27 - 0593c25: 藏寶鑰十住心論辨顯密二教論金剛般若開題梵網教王開題法花大日經開題戒序并性靈集常曉和尚釋等即是也弘仁十四年官 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0594a01 - 0596b15: 實空鏡釋此表眞如門法二教論上卷云問義若如是者何等經論説顯密差別答曰五祕金峯聖位經遮那楞伽教王等菩提智度摩訶 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0597b20 - 0597b26: 與菩提心論一處不釋之二教論所所御喩釋并依五重問答判住心淺深等釋文是非釋密藏肝心論之意乎 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0597c03 - 0598a06: 談旨皆歸今論不二是以二教論餘教絶離與當論性海不可説言懸會因分可説者顯教分齊果性不可説者密藏本分云云又居權實 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0598a23 - 0598c01: 説相聊述此趣其憑據者二教論云應化開説名曰顯教言顯略逗機乃至顯教契經部有百億分藏則有一十五十一之差云云又云此 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論私記 (No. 2289) 0600a20 - 0601a15: 不衰云云四所造論教者二教論上卷引菩提心論文云喩曰此論者龍樹大聖所造千部論中密藏肝心論也付法傳云作千部論摧邪 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0613a17 - 0613a21: 二教論上云問義若如是者何等經論説顯密差別 答曰五祕金峰聖位經遮那楞伽教王等菩提智度摩訶衍如是經論簡擇説文小 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0613b02 - 0613b10: 又云問大師二教論云地論釋論稱其離機根云云又云龍猛釋論挾圓海不談之説云云何故違大師之意趣背造論之旨説今猥注此 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0627b23 - 0627b29: 密義如心經祕鍵判之文二教論上云諸經論中往往有斯義雖然文隨執見隱義逐機根現○隨機之説權多實少菩薩造論隨經演義 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0654c26 - 0655a05: 文初九種心等 二教論上云言語心量等離不離之義此論明説顯教智者詳而解迷文疏二云第九識心即前所入法十名中第十一 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0761a23 - 0761b02:  而住如來嘆甚深發問二教論中今此無 答大師則甚有深意詳可思之 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論祕釋 (No. 2291) 0002c22 - 0003a03: 乘中亦分大小十住心論二敎論等分明說故 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論祕釋 (No. 2291) 0003b22 - 0003c07: 四者密藏肝心義故具如二敎論說依三密祕藏抽兩部肝心金剛頂者最上祕密金剛寶也攝此祕寶故名密藏拾彼精要故目肝心瑜 [show] (1 hit)
金剛頂發菩提心論私抄 (No. 2292) 0007c07 - 0017a04: 今眞言果名三平等文又二敎論上卷云菩提心論云惟眞言法中卽身成佛義故是說三摩地法於諸敎中闕而不書喩曰此論者龍樹 [show] (1 hit)
金剛頂發菩提心論私抄 (No. 2292) 0018c23 - 0028c05: 住利生是下品悉地文又二敎論云謂密者金剛三密嚴者具種種徳言以恒沙佛徳塵數三密莊嚴身土是曼荼羅文今私云此文者是 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0037x01 - 0037x01:  Footnote  傍註曰二敎論 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0113a26 - 0113b02: 瑜伽同示此趣已上 又二教論引大日經配釋四身之説法或義云自性受用者心王理智法身也以此二身爲教主如二教論・聖位 [show] (2 hits)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0337b10 - 0337b13: 高野和尚二教論引此文證究竟法身説法也又云此身非十地境然論自説化十住菩薩故知是外應身佛望釋迦同人受罪稱法性身 [show] (1 hit)
三論玄義檢幽集 (No. 2300) 0440b17 - 0440c12: 薩造千部論云云 高野二教論云龍樹造千部論也文中論疏記云若就本者龍樹亦是往古如來摩訶衍論云妙雲相如來故也文  [show] (1 hit)
大乘玄問答 (No. 2303) 0636a19 - 0636b16: 玄云龍樹千部論未考之二教論云龍樹造千部論文  以上論迹義問答畢 [show] (1 hit)
三論名教抄 (No. 2306) 0830a11 - 0832a26: 乘百部論云云高野大師二教論云龍樹千部論云云太賢云提婆菩薩作百部百 [show] (1 hit)
華嚴五教章衍祕鈔/附、華嚴五教章科 (No. 2345) 0635b26 - 0636a26: 云寂曰有云者蓋指顯密二教論乎按密祖創業垂統之初顯密對辨扶起宗教以妙覺地爲教原理乃作此説是建立抑揚之説非敢可 [show] (2 hits)
天台眞言二宗同異章 (No. 2372) 0423a15 - 0423a21: 家宗義者並在十住心論二教論寶鑰等也學者本知此等諸文故不的指彼等文故不廣煩引又天台宗龍女即身成佛自受用相好等 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.