大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "中國" : Including related character : 中国 中囯

1078 hits : 1..23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 --- [ keyword count ]


 

顯戒論 (No. 2376) 0608b24 - 0608c07: 此贍部州十六大國五百中國十千小國是諸國中若七難起一切國王爲除難故受持解説此般若波羅蜜多七難即滅國土安樂七 [show] (1 hit)
授菩薩戒儀 (No. 2378) 0625b28 - 0625c29: 頒類及以人數於中幾許中國邊方餘道雜類雖得人身無有安樂八苦交逼四蛇競煎四大危脆念念不住六賊爭驅新新生滅設受 [show] (1 hit)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0671c16 - 0672b13: 邊地第五律師受具足戒中國白四羯磨受具足戒是以菩薩常受具足戒未曾 [show] (1 hit)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0708a09 - 0710b27: 衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其國土衣服色異與俗 [show] (1 hit)
普通授菩薩戒廣釋 (No. 2381) 0762b26 - 0764a11: 婢無量生邊地餘報雖生中國諸根不具灌頂云若三歸若五戒若十戒若善信菩薩二十四戒一百四戒若沙門二百五十戒若比丘 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0486c14 - 0487b04: 知三種世間是所引車其中國土非正慧牛何以發心修行引車云云 答一會一難云諸師立義非今所用法華輔照雖集天竺大唐 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0014a27 - 0014b09: 國致於唐國諸大徳書云中國安居正當漢地後安居即五月十六日又黒前白後四部皆同也今檢諸文彼天竺國立年初日不同唐 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0044b14 - 0044c06: 寶地六者生生世世生於中國及貴姓中値佛聞法○七日成轉輪王王四天下八者生生世世常得男身九者得生阿彌陀佛國七寶 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0513a18 - 0513a21: 光爰陰陽割判之終葦原中國化現三聖之靈神ト [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0513b15 - 0513b17: 教法風應之地流注葦原中國現三聖靈神爲一乘鎭守云云已上三如來 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0529b21 - 0529b27: 地皇孫就而治焉葦原之中國當與天地無窮即以三種神器授賜皇孫永爲天璽彼皇孫者天照太神皇孫天瓊瓊杵尊今日十禪師 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0530b28 - 0530c13: 仙教法感應地流住葦原中國現三聖靈神爲一乘鎭守文口決云波母山者ナミノタクハウルヤマトヨム也云云口決云一神天 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0797a06 - 0797b08: 尚温粟飯餘暖愕而歎曰中國去此十萬八千里是彼朝熟而午時至此何神速也會中盡駭唯和上默然本師密謂和上曰中國白馬 [show] (2 hits)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0797b09 - 0797b29: 闍梨以悲願方將流演於中國遂契瓶杖錫開元七載不自上京十四載達得其人復以約傳不空金剛阿闍梨文如此文者金剛手龍 [show] (1 hit)
祕密漫荼羅十住心論 (No. 2425) 0305c01 - 0306b15: 經云南閻浮提大國十六中國五百小國十千然四大洲同一日月晝夜増減並 [show] (1 hit)
祕密漫荼羅十住心論 (No. 2425) 0309c20 - 0312b01: 忠孝仁義不見三寶若在中國短陋傴僂人所陵蔑當知憍慢皆縁無義調戲不 [show] (1 hit)
眞言付法纂要抄 (No. 2433) 0420a05 - 0420a23: 闍梨以悲願力將流演於中國遂摯瓶錫杖開元七載自至上京十載遂得其人後以誓約傳不空金剛阿闍梨然其枝條付屬頗有其 [show] (1 hit)
祕宗教相鈔 (No. 2441) 0626a16 - 0627a01: 言字明義者如來出世有中國故且約彼國言字結集一途言教以留中國推實言之如來所説普以諸方文字語言顯示此法門利六 [show] (2 hits)
寶册鈔 (No. 2453) 0823b02 - 0823b23: 周葵敦義述云然佛法入中國經論日以加多自晋道安法師至唐智昇作爲目録圖經蓋十餘家今大藏諸經猶以昇法師開元釋教 [show] (1 hit)
寶鏡鈔 (No. 2456) 0848c15 - 0849a20: 白文彼立川流後流布越中國覺明覺印師資二代參籠高野山其時彼邪流印信書籍多流布號教相大事口傳多之至于今從來愚 [show] (1 hit)
寶鏡鈔 (No. 2456) 0850b22 - 0850c09: 處處流布多有大和國越中國一一不能述之近比後西堂周輔藏主持下嫌倉邊有之彼弘眞自筆聖教於嵯峨邊燒失云云立川流 [show] (1 hit)
別行 (No. 2476) 0154c14 - 0154c16: 義述云於中國之言名觸以不捨衆生必令解脱故明欲觸性即菩提故所以住抱持相而現其觸淨倶幻平等智身文 [show] (1 hit)
薄草子口決 (No. 2535) 0195a17 - 0195a20: 吉音也述云髻利吉羅於中國之言名觸以不捨衆生必令解脱故明觸性即菩薩故所以住抱持相而現其觸淨倶幻平等智身文 [show] (1 hit)
祕鈔問答 (No. 2536) 0520x13 - 0520x13:  Footnote  T000129;右筆中國出雲國住人春空實名宥鏡弘治三年丁已林鐘 [show] (1 hit)
興禪護國論 (No. 2543) 0015b26 - 0016c18: 無商量可笑笑本行經云中國菩提樹下佛不出時聖人出無聖人時大力鬼神住文大般若經云若人若畜入菩提樹院鬼魅不伺短 [show] (3 hits)
圓通大應國師語録 (No. 2548) 0094a23 - 0094b16: 菩提達摩當梁武帝時徠中國以無上心印授可大師而中國始有禪宗自後派別支分彌布華夏唐宋之間號爲極盛日本國遠在大 [show] (6 hits)
佛光國師語録 (No. 2549) 0154c28 - 0155a04: 堂擧黄檗示衆云達磨來中國以佛傳佛不説餘佛以法傳法不説餘法法即不可説之法佛即不可取之佛拈拄杖召大衆云燕雀不 [show] (1 hit)
佛光國師語録 (No. 2549) 0221b27 - 0221b28: 昔移日本來中國今載中華入海東此是現行三昧力大悲千手沒神通 [show] (1 hit)
佛光國師語録 (No. 2549) 0239b25 - 0240a12: 佛法入中國至宋末莫盛於呉越之間簡公奮響於淨慈範公揚英於徑山月公 [show] (1 hit)
佛光國師語録 (No. 2549) 0241c02 - 0242c17: 之紀綱也佛光禪師來自中國大興禪宗入滅後六十五載予亦至及董天龍兼 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.