大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "中世" :

729 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..25 --- [ keyword count ]


 

四分律 (No. 1428) 0691b13 - 0692c02: 與比丘結戒爾時舍衞城中世俗常法婦女節會日毘舍佉母自莊嚴瓔珞從祇桓邊過而彼得信樂心復作是念我何用女人節會爲 [show] (1 hit)
薩婆多毘尼毘婆沙 (No. 1440) 0551b27 - 0551c18: 沒故名非時又從晨至日中世人營務事業作飮食是故名爲時從中至後夜後分燕會嬉戲自娯樂時比丘遊行有所觸惱故名非時 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0629a23 - 0629b27: 猛害毒蛇口中不安女根中世尊以種種方便説厭汚事呵責蘇陣那已告諸苾 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0737a26 - 0737c20: 具五爲苾芻制其學處此中世尊意欲看其臥具并欲爲諸苾芻制其學處不赴請家爾時世尊苾芻出後未久之頃便持戸鑰隨處經 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0817x06 - 0817x06:  Footnote  宮四本倶作夾註, 文中世同作出 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0826c04 - 0826c17: 人授與便捨靜處至聚落中世尊見已知而故問阿難陀何處闌若苾芻棄彼住處來入聚落時阿難陀白佛言如佛所制不受之物不 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0855b11 - 0855b19: 舍城羯蘭鐸迦池竹林園中世尊法爾若制二部共學處時即二部僧伽並皆須集此之學處是二部共有然尼衆不集佛告具壽阿難 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶藥事 (No. 1448) 0054b11 - 0054c01: 苦厄人而爲留難於長夜中世尊説仁無疑惑箭及餘戲笑拔出根栽如佛世尊應正等覺帝釋白言聖者大迦攝波我今何爲留難苦 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶藥事 (No. 1448) 0076a09 - 0076b15: 微妙法然而此女來入會中世尊既見外道女來作是念曰我昔曾作此業積集成就由如暴流其外道魔女面前而住説伽他曰 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶破僧事 (No. 1450) 0129b13 - 0129b15: 於是時中世間有七阿羅漢佛爲第一爾時長者忽見其子在佛前坐見已告曰童子汝來共汝歸家汝母相憶悲傷啼泣 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶破僧事 (No. 1450) 0174a08 - 0174c22: 量取二斤熟酥膏置佛鉢中世尊食已而殘少許與諸苾芻苾芻禮謝世尊于時 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0366b14 - 0367c20: 未能得離欲方便於此時中世尊大師無不知見諸佛常法恒起大悲饒益一切於救護中最爲第一最爲雄猛無有二言依定慧住顯 [show] (1 hit)
根本薩婆多部律攝 (No. 1458) 0601a03 - 0601a08: 佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時二部僧伽並須和集然制前四月戒尼不現前佛告阿難陀令半託迦苾芻往報尼衆時半 [show] (1 hit)
鼻奈耶 (No. 1464) 0892a10 - 0893a27: 五百賊截手足擲祇桓塹中世尊因此事集和合僧備十功徳佛爲沙門結戒若 [show] (1 hit)
鼻奈耶 (No. 1464) 0896x15 - 0896x15:  Footnote  群比丘大摶食掌案内口中世尊見告曰不得大摶飯掌案内口中大摶飯掌案内口中者不應戒行彼六群比丘摶飯過四指本食世 [show] (1 hit)
鼻奈耶 (No. 1464) 0897a01 - 0899c03: 群比丘大揣飯掌按内口中世尊見而告曰不得大揣飯掌案内口中大揣飯掌 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0102c13 - 0103a17: 須菩提虚空無前世亦無中世亦無後世諸法亦如是彼經此中應廣説是故説諸法如虚空問曰虚空實有法何以故若虚空無實法 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0113c15 - 0114b19: 界爲一一數至千名二千中世界以二千中世界爲一一數至千名三千大千世界初千小二千中第三名大千千千重數故名大千二 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0232c18 - 0234b25: 相無我相煖法頂法忍法中世智十六相世間第一法中世智四相除無相轉相觀相也舊言十六聖行初入無漏心成就一世智第二 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0277b10 - 0278b21: 一謂世間二謂出世間是中世間願故滿衆生願云何得知以飮食床臥具乃至燈燭所須之物皆給與之問曰菩薩何以故與衆生易 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0320c21 - 0322a01: 者置論必定論者如衆生中世尊爲第一一切法中無我世間不可樂涅槃爲安隱寂滅業因縁不失如是等名爲必定論分別論者如 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0347a06 - 0347c04: 小遠見佛道菩薩見二千中世界不能種清淨業因縁故小復不如者見小千世界復不如者見四天下一須彌山一日月處又見三天 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0466b13 - 0467a21: 涅槃後起七寶塔滿二千中世界皆高一由旬供養如前不如供養般若波羅蜜其福甚多復置二千中世界七寶塔若有善男子善女 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0479b09 - 0480c03: 善法中有漏法中無漏法中世間法中出世間法中智慧是名有爲諸法法相云何名無爲諸法法相若法無生無滅無住無異無垢無 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0481b19 - 0483c16: 千世界中衆生若教二千中世界中衆生令行十善道若有善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦是人得福多餘如 [show] (3 hits)
大智度論 (No. 1509) 0484b20 - 0485c03: 天下衆生小千世界二千中世界三千大千世界中衆生若有人教十方如恒河沙等世界中衆生盡教令得須陀洹於汝意云何是人 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0506b16 - 0506c13: 不可得故是淨不生欲界中世尊是淨不生色界中佛言畢竟淨故 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0506c14 - 0507c15: 不可得故是淨不生色界中世尊是淨不生無色界中佛言畢竟淨故舍利弗言云何是淨不生無色界中佛言無色界性不可得故是 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0559a11 - 0559b21: 安處衆生於究竟第一道中世間洲者如洲四邊無地色等法亦如是前後皆不可得中間如究竟道中破入前後空故中間亦空水者 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0598b04 - 0598c15: 者當學般若般若波羅蜜中世間出世間若大若小無事不説 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.