大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "三觀" : Including related character : 三観

1669 hits : 1..36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 --- [ keyword count ]


 

菩薩圓頓授戒灌頂記 (No. 2383) 0795b26 - 0795c01: 文奧書云竊原一心三觀相承次第在別云云傳云竊原以下非發願文仍不書之本在之以彼可爲正歟葉上僧正將來之時所注加 [show] (1 hit)
菩薩圓頓授戒灌頂記 (No. 2383) 0795c02 - 0795c04: 一心三觀血脈事是又後學所書加也此一心三觀者黒谷之相承也正觀之上妙觀非聊爾云云 [show] (2 hits)
菩薩圓頓授戒灌頂記 (No. 2383) 0796b05 - 0796b09: 文惠光流以此文爲一心三觀依文黒谷爲妙戒依文之由先師度度口決故留耳底於戒家者猶有子細以下爲三羯磨之證也 [show] (1 hit)
圓戒指掌 (No. 2384) 0805c27 - 0806b06: 以立三千法華實相瓔珞三觀共成圓觀稱爲冲微法門然未全曉普賢觀三師諸證以立受法法華一乘梵網瓔珞二篇三聚文殊問 [show] (1 hit)
圓戒指掌 (No. 2384) 0809c15 - 0813a26: 今對三聚須局大乘懺篇三觀別配三位此明大行須約圓修泥洹果者名亦通小取大可知大行圓修其相云何讀者簡擇又業疏云 [show] (1 hit)
圓戒指掌 (No. 2384) 0813b07 - 0816c26: 戒直云圓三聚例如彼文三觀若在一心則名圓三觀其如是則應言圓戒無相 [show] (2 hits)
胎藏界大法對受記 (No. 2390) 0073c22 - 0073c22:   第九十三觀自在菩薩印 [show] (1 hit)
金剛界大法對受記 (No. 2391) 0196a19 - 0196a29: 字亦不可得亦須順逆各三觀之 次初vaM鑁字轉成法界性智法界性智轉成窣都婆形率覩波形轉成大日如來 次hUM [show] (1 hit)
觀中院撰定事業灌頂具足支分 (No. 2393) 0255a10 - 0255a23: 品説二觀自心如此中説三觀弟子如下此品灌頂中説又抄記云如中胎者一切亦爾如金剛手及蓮華尊并文殊等種子字等各有 [show] (1 hit)
教時諍論 (No. 2395B) 0370a17 - 0370b04: 含等二無相教謂般若等三觀行教謂華嚴等四安樂教謂涅槃等五守護教謂 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0490c20 - 0491b05: 別圓初心已知實相次第三觀位位進修初地初住同斷無明三身分具百佛世界八相作佛以別擬圓別教妙覺或等圓第二行或等 [show] (3 hits)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0503c25 - 0504a10: 若海是圓義也又云初地三觀現前自然流入是別義也今至七地猶有沈空是通義也 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0504a11 - 0504b15: 葉二初重遍知印等佛部三觀音等蓮華部四金剛手金剛部五二明王加上遍知爲佛部也六第三重釋迦等七第二重文殊等八除 [show] (2 hits)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0516b09 - 0516b16: 五處一觀胸前二觀舌端三觀鼻端四觀額上髮際五觀頂上云云此即天竺諸乘觀心通法今佛隨順世諦或令觀臆間或令觀鼻端 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0521b11 - 0521b28: 此等諸位一一皆有一心三觀是與中論因縁生法即空假中大同云云 [show] (1 hit)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0523a01 - 0523a18: 爲究竟證別教菩薩竪學三觀十住入從假入空十行入從空入假十向學中道觀二觀爲方便入中道第一義觀即入初地以上此中 [show] (2 hits)
胎藏金剛菩提心義略問答鈔 (No. 2397) 0541a03 - 0541a24: 別義云云若天台云次第三觀竪斷五住一心三觀横斷五住故約六即位三觀竝斷五住云云此是圓密兩教義也 [show] (3 hits)
三密抄料簡 (No. 2399) 0657b07 - 0657c19: 於顯教汝何不永捨天台三觀偏就眞言三密耶 答誰云眞言勝於圓觀大日經疏始終一向以法花文義釋成此經理三觀妙理今 [show] (2 hits)
東曼荼羅抄 (No. 2401) 0725b01 - 0725b01: 第三觀自在壇安公云蓮華部尊別壇名觀自在曼荼羅亦名蓮花部曼荼羅 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0783b24 - 0783c17: 三諸佛下至大蓮華明第三觀四應當下至無染著明第四觀五復白下訖眞言第五觀我爲蓮華身者此明菩薩契前教示爲蒙後誨 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0784a16 - 0784b16:  答准天台意別教初地三觀一心圓教初心具修三觀今宗似彼圓頓觀義若爾此文爲教一類初心人且作此説歟如義訣云漸學 [show] (2 hits)
五相成身私記 (No. 2403) 0784c15 - 0785a20: 之初三也然彼經意其次三觀即説成佛故無四五教王經有六事初五即五相也第六加持現證略出經有三十二事今軌成本尊在 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0789c18 - 0790a07: 三釋第三觀名者此觀或名是金剛心或名堅固菩提或名觀金剛或名成金剛 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0790c05 - 0790c10: 中初二觀相部別意同後三觀相共肖互異欲披諸文先得此意 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0790c21 - 0791b07: 益明顯者或説此文屬第三觀今何必爲第二觀耶 答屬第三觀不順諸文教王經説第二觀云爲令自性光明心智豐盛故略出經 [show] (2 hits)
五相成身私記 (No. 2403) 0792a11 - 0792b14: 五處一觀胸前二觀舌端三觀鼻端四觀額上五觀頂上云云此即天竺諸乘觀心通法今亦順之云云今檢彼文云修繋縁止法者略 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0793a10 - 0793b17: 第三觀相者此觀諸部三昧耶形也今以三門分別一者五部隨一觀二者諸尊 [show] (1 hit)
五相成身私記 (No. 2403) 0793b18 - 0794a02: 五股私云此説可尋此第三觀五部總眞言或説眞言曰oM ti STa va jra dha tva vajra [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0126a05 - 0126a27: 不可思議能作此觀名爲三觀一心中得非一二三而一二三名爲法施檀婆羅蜜專心誦持無諸遮礙爲持戒忍耐惡覺名聞財利不 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0352a13 - 0352b03: 不動法持誦時行者則有三觀一者若持大日經中不動眞言當觀阿字中成大日大日右蓮當觀不動餘如文也二者若持釋迦所説 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.