大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "順決擇分" :

580 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..20 --- [ keyword count ]


 

佛地經論 (No. 1530) 0318c21 - 0319a15: 三句又令彼生順解脱分順決擇分及生聖道次第三句又令彼入見道修道及無學道次第三句如是等釋應隨相説後亦如是」經曰又 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0005b09 - 0006a13: 爲逆次第説諸功徳爲依順決擇分先後次第而説耶設爾何失若順次第説諸功徳者應先説不淨觀或持息念等次説念住次説三義觀 [show] (3 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0010c07 - 0011a04: 是世第一法者得聖果已順決擇分應重現前若彼得非世第一法者何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答彼得定非 [show] (3 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0011c15 - 0012a12: 猛利故名爲長以於一切順決擇分此最上故名爲尊折伏一切煩惱寃故名爲上引愛果故名爲妙有餘師説如是六句以後釋前故有差 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0017b01 - 0017c09: 故於彼無復次若地有餘順決擇分彼地可有世第一法無色界無餘順決擇分是故無有世第一法復次若定容有遍觀三界四諦善根彼 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0022b14 - 0023a06: 退者是故不退然有三種順決擇分一順退分二順住分三順勝分謂順退者名順退 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0025c07 - 0026b10: 此應名爲下頂以在最下順決擇分煖法上故有説此頂應名爲中以在下煖上忍中故尊者妙音作如是説順決擇分總有二種一欲界繋 [show] (5 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0028b06 - 0028c14: 故名少分耶答此於所餘順決擇分最微小故得少分名有説此於正法毘奈耶中觀事不共微小善根後邊生故説名少分問諸有未得煖 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0029b10 - 0029c05: 者以十七門總分別四種順決擇分此亦應爾總以七門分別四種而不爾者當知此是有餘之説復次世第一法微細難見難可覺知以不 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0029c06 - 0030b07: 如是四種順決擇分謂煖頂忍世第一法問如是四種自性云何答皆以五蘊爲其自性尊者妙音作如是説順決擇分有欲界繋有色界繋 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0030b08 - 0030b18: 順決擇分善根中煖亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨衆同分故捨此煖已亦作無間業亦斷善根亦墮惡趣 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0030c28 - 0032a23: 誰爲異熟答色界五蘊問順決擇分亦能牽引衆同分不有説不能所以者何厭背有故謂此善根厭背諸有於衆同分但能圓滿不能牽引 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0032b17 - 0033b03: 引聖道故問若依此地起順決擇分即依此地入正性離生耶有作是説若依此地起順決擇分即依此地入正性離生如是説者此則不定 [show] (7 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0033b22 - 0033c16: 問順決擇分何處起耶答欲界能起非色無色界於欲界中人天能起非三惡趣勝善根故人中三洲能起非北倶盧天中雖能起而後起非 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0033c17 - 0034c26: 説頂忍亦爾問依男身起順決擇分善根已更可受女身不答更可受唯前三非世第一法所以者何一刹那故問起順決擇分善根已更可 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0034c27 - 0035b17: 一順福分二順解脱分三順決擇分順福分善根者謂種生人生天種子生人種子者謂此種子能生人中高族大貴多饒財寶眷屬圓滿顏 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0045c24 - 0047a26: 非我行相耶答若地中有順決擇分及彼加行相似善根彼地可有縁一切法非我行相無色不爾故彼地無有説若地中有行諦善根彼地 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0053a13 - 0053b13: 色界共相作意彼雖已得順決擇分而聖道後不復現前彼以何等共相作意出聖道耶答彼於順決擇分中間已修得如是行相謂一切行 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0053c02 - 0053c20: 順退分順住分順勝進分順決擇分如是乃至無所有處皆有四種非想非非想處唯有三種除順勝進分此中順退分無間二種現在前謂 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0129b28 - 0130a17: 通達故不名明如暖等四順決擇分雖能猛利推求四諦而未眞實通達四諦不名爲明復次若達解了能於四諦究竟通達説名爲明諸有 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0133c16 - 0135b17: 從煖乃至無學有説四種順決擇分亦是轉攝淨謂始從苦法智忍乃至無學有説從四念住位乃至金剛喩定皆是轉攝有煩惱故未名爲 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0155a08 - 0158a11: 加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問業法集智力死生智力倶可縁業有何差別答從因入果是業法集 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0158a21 - 0159b02: 加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等如是所説十力四無所畏一一力攝四無畏一一無畏攝十力故則有 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0159b03 - 0160c07: 加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問此大悲何力 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0164c30 - 0165b28: 惡趣得非擇滅或別或總順決擇分得必總得問天授豈不得順決擇分耶評曰應作是説忍位總得前位不定已説惡趣得非擇滅當説善 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0183c16 - 0185a12: 續故善根羸劣尚不能生順決擇分何況能入正性離生有説彼雖現不能入正性離生而能引起順決擇分評曰應作是説彼能引起順決 [show] (3 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0185c20 - 0189c28: 根故無見道復次若界有順決擇分彼界則有見道無色界中無順決擇分故無見道復次若界有忍有智彼界則有見道無色界中有智無 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0192b22 - 0193b19: 淨觀持息念等別總念住順決擇分入正決定得預流果乃至能得阿羅漢果或復能修人天勝業眠時於此皆不能成故説眠時無果異熟 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0213b19 - 0214a15: 隨法行復次若在人中修順決擇分善根後生天中得通達者名化法調伏若在人中修順決擇分善根即於人中得通達者名法隨法行復 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0222c22 - 0224a17: 集此中如有一類者謂修順決擇分者親近善士者謂親近善友善友謂佛及佛弟子令修善法得利樂故聽聞正法者毀此流轉讃歎還滅 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.