大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "佛教者" :

82 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

出曜經 (No. 0212) 0741b26 - 0741c12: 故説曰自淨其意也是諸佛教者如來演教禁戒不同戒以檢形義以攝心佛出世間甚不可遇猶如優曇鉢花億千萬劫時時乃有是故 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0763c08 - 0763c21: 具也脩意求方便是謂諸佛教者修行之人採取要義行中所急者増上心是是故説曰修意求方便是謂諸佛教也 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0880a20 - 0881c27: 經有諸衆生隨魔教者隨佛教者迦葉菩薩白佛言世尊我當云何而分別知願欲聞之佛告迦葉善男子我般泥洹七百歳後如來教法 [show] (1 hit)
金色童子因縁經 (No. 0550) 0883b03 - 0883b03: 希有不思議 歸命荷擔佛教者     [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0060b20 - 0060c21: 是四天王得須陀洹道順佛教者我等各當率諸親屬營從人民衞護法師若善男子善女人護念法者能持如是等經讀誦解説我等四 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0094c17 - 0095a22: 得須陀洹道若有法師順佛教者我等常當率諸親屬營從神民護是法師若善男子若善女人護念法者有能受持是等法門讀誦解説 [show] (1 hit)
觀察諸法行經 (No. 0649) 0728c13 - 0730c21: 方便中所成不誑者相順佛教者所行智聚者明示現佛刹禮拜倶致諸佛能作倶致問難斷其所疑生長諸白淨法棄捨助黒不失諸福 [show] (1 hit)
佛藏經 (No. 0653) 0793a19 - 0794c16: 者非善比丘亦復不名隨佛教者舍利弗説法甚難如是説者我説此人名爲外道尼犍弟子非佛弟子是説法者命終之後當生尼犍子 [show] (1 hit)
寶雲經 (No. 0658) 0224c21 - 0225a23: 法能行勤精進者能隨順佛教者若有如是善男子等諸佛菩薩而爲説法善男子具此十事是名菩薩善能説法令衆生信受 [show] (1 hit)
菩提場所説一字頂輪王經 (No. 0950) 0205a02 - 0205a02:   相和而護摩 壞亂佛教者     [show] (1 hit)
菩提場所説一字頂輪王經 (No. 0950) 0205a22 - 0205a22:   善思而修行 憎嫉佛教者     [show] (1 hit)
一字奇特佛頂經 (No. 0953) 0294b09 - 0294b21: 薩藏及發菩提心加行謗佛教者於像前或人髑髏前以人髑髏末作彼人形面向 [show] (1 hit)
大勝金剛佛頂念誦儀軌 (No. 0980) 0410b24 - 0410c04: 界所有惡魔鬼神等不信佛教者同時悉焚燒金剛手菩薩見是相已白世尊言如來智火被燒所有天魔鬼神於衆生生害者悉恐怖不 [show] (1 hit)
文殊師利耶曼徳迦呪法 (No. 1218) 0095a08 - 0095a17: 者爲求財寶者説不能依佛教者不解觀行者不解生禪者無始以來輪轉生死不能厭離者説若見法性達道理者不願此法即説呪曰 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0909b08 - 0910c06: 忍此五事非法非毘尼非佛教者以欝多羅僧著一面是中有六十長老比丘以欝多羅僧著一面時提婆達多語諸比丘言長老我曹不 [show] (2 hits)
根本説一切有部毘奈耶破僧事 (No. 1450) 0200c12 - 0200c20: 佛能斷來白佛言若能依佛教者皆度生死苦難若依提婆達多教者墮在苦中 [show] (1 hit)
佛地經論 (No. 1530) 0291c08 - 0292a23: 是我聞者謂總顯己聞傳佛教者言如是事我昔曾聞如是總言依四義轉一依譬喩二依教誨三依問答四依許可依譬喩者如有説言 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0078b13 - 0079a15: 二者令佛唐捐其功違越佛教者違越世尊聖教理趣於諸學處不能受學者不能修行法隨法行復次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教 [show] (2 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0863c12 - 0863c28: 尊若聖弟子若諸天衆信佛教者共所呵毀是名第一處思擇力二者自處羞恥謂作是思若我作惡定當爲己深所呵毀何有善人爲斯 [show] (1 hit)
大乘集菩薩學論 (No. 1636) 0080c05 - 0082b07: 知識等發希有心或施住佛教者一切聖衆聲聞縁覺補特伽羅發清淨心或施父母諸阿闍梨及餘師尊發起尊重親近承事求學等心 [show] (1 hit)
大乘集菩薩學論 (No. 1636) 0118a24 - 0118c26: 根義故迴向菩薩又若學佛教者一切聲聞辟支佛等亦以善根如是迴向若有衆生一彈指頃聞佛法聲及賢聖衆爲作尊重以此善根 [show] (2 hits)
成實論 (No. 1646) 0353a24 - 0354c02: 人名爲得出家果亦名順佛教者不如餘人空受供養是人能報施福餘人不能又此定心法諸佛賢聖皆所親近又能堪受一切善法又 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經般若理趣分述讃 (No. 1695) 0027a03 - 0029a19: 離増減異分結集法時傳佛教者依如來教初説此言爲令衆生恭敬信受言如是 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0362a27 - 0363c06: 離増減異分結集法時傳佛教者依如來教初説此言爲令衆生恭敬信受言如是法我從佛聞文義決定無所増減是故聞者應正聞已 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0434b07 - 0439b06: 離増減異分結集法時傳佛教者依如來教初説此言爲令衆生恭敬信受言如是 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0396c19 - 0405b28: 門何所開耶雖有知見無佛教者何由得開故佛教爲能開佛知見爲所開也二者因縁即是所以三世諸佛何所以故出現於世正爲大 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0663a22 - 0664a08: 離増減異分結集法時傳佛教者依如來教初説此言爲令衆生恭敬信受言如是法我從佛聞文義決定無所増滅是故聞者應正聞已 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0125b26 - 0126a19: 離増減異分結集法時傳佛教者依如來教初説此言爲令衆生恭敬信受言如是法我從佛聞文義決定無所増減是故聞者應正聞已 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0126a20 - 0127b01: 所傳故也依佛地論云傳佛教者言如是之事我昔曾聞如是總言依四義轉一依譬喩二依教誨三依問答四依許可廣釋如彼論中我 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0526c28 - 0533c11: 從佛聞故佛地論云謂傳佛教者言如是之事我昔曾聞如是總言依四義轉一依譬喩二依教誨三依問答四依許可具如彼論餘更有 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.