大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

究竟大悲經卷第二・三・四 (No. 2880_ ) in Vol. 85

[First] [Prev] 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No. 2880
究竟大悲經卷第二

其地大何以然者□□□□□□□□□□
□□□□□是病本云何如是解脱用
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。世間大地荷負四
種重擔。一者諸山。二者江河。三者草木。四
者衆生。淨穢倶載無心簡擇。是名地之功能。
外地如是。内地亦然。病本者謂不銷融乖地
之用。用同於地。即病解脱
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊地大可爾。水
大病本亦有百一。云何如言説爲解脱
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。汝言地大可爾。水
大病本亦有百一者。此事不然。何以故。世間
水者能浣能洗能潤能漬。如無簡擇。無簡擇
故不選是擇非。無選是擇非故垢穢同歸。同
歸眞淨故名水用。外水如是。内水亦然。以愼
水故混融眞淨垢淨同如。即病解脱。若不愼
水違水之用。内外皆違名爲病本
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊地水可然。火
大病本亦有百一。云何如説爲解脱用
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。世間火者香臭倶
燒。如無簡擇爲灰。是一味無有別。外火如
此。内火亦然。順火銷融名解脱用。若乖如違
之即是病本
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊地水火可爾。
風大病本亦有百一。云何世尊説爲解脱用」
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。世間風者香臭二
氣鼓撃普收歸於空理。外風如此。内風亦然。
順風普收歸空理一即解脱用。違風乖用名
爲病元
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊地水火風一
一違用乖四用名爲病元者。何法爲是。唯願
慈哀愍此會衆及未來衆生。開違順二法令
衆得聞案教修學
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。地水火風四大尊
重順是非雙融。違招禍患萬端。何以故。世間
地者順便増長果實。以頭觸之喪命損身受
苦萬端。水大亦然。順便除去垢穢隨人轉用。
投身於中沒溺如死。火大亦然。順便温和得
中吹生作熟濟養彌寛。投身於中喪失躯命。
風大亦然。順則鼓撃飄動生長萬物。投身於
風絶氣如死。比校内外其唯不別。順名體解。
違名外求
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊雖言比校内
外其唯不別。不解自身違順之由。願佛慈洪
囑當指授
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。一切衆生形質爲
地大。血脈爲水大。温暖爲火大。出入氣爲風
大。違於地大則無身。違於水大脈川擁塞。違
於火大不能銷融。違於風大絶於氣息。是故
順爲體解。違爲繼結。順爲體解名解脱元。違
爲繼結名爲病本。四百四病由違如起。無量
解脱從順如生
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊四大體解名
爲眞極。色受想行識未蒙大師指授囑當。唯
願大師慈哀愍念指授分明解衆生縛
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。色同四大。受想行
識今爲汝等更説。受無簡擇。無簡擇故得失
是非一異倶受。倶受名順。即受解脱。妄辯得
失是非名爲繼縛。亦名病本。想者想縁諸境
好惡得失香臭。倶縁無所簡擇。以無簡擇故
如能遍縁。縁如無間故曰解脱。妄爲分別名
爲患元。行者是非二境得失倶遊不背非存。
是故曰解脱。違如從之名爲病元。識者遍縁
根門不簡垢淨。垢淨不簡任根使用。名爲解
脱。若違一根即爲病元。何以故。順如無逆名
爲體解。體解無縛隨自性流。隨自性流故一
切身相貪欲恚癡皆解脱用
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊言順者。以何
等順順於順。復言隨自性流。以何等隨隨自
性流。聖説精微不能了故。唯願指授歸伏體

佛告無礙菩薩摩訶薩曰。汝所問者甚大利
益。吾今爲汝分明敷演。汝問順者以何順順
於順。以自性順順於自性。故知順性爲聖。違
性爲凡。以性順順性。無順無性。據違名順。
違沒順亡。是即解脱。違名繼業。順名業縛。
繼縛既沒。解脱亦無。復言隨自性流以何等
隨隨自性流者。以自性隨隨自性流故。影現
根門普遍身内。以隨隨隨。隨無不周。無所不
周故性隨性流
爾時世尊説是法時。上至頂天下盡六欲宮
殿振動。無量大衆不覺喜踊投身佛前
於時衆中有一無垢大士名曰靈眞。奮迅哮
吼猛無畏力如白佛言。如此體解之人當生
何處
佛告靈眞曰。如此體解者別教所不攝。當生
翅頭未城彌勒佛國化城之内。耳飡零嚮出
沒隨佛
 顯一切衆生身内有佛父母品第六
復次無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊如上所
説體解歸眞。一切身相皆解脱用。一切衆生
分段以下依因父母如有身相。身相既顯名
身爲解脱用。若一切衆生身相悉解脱者。此
解脱依因父母如便有之。故知應佛縁佛報
佛亦有父母。何以然者。應佛縁佛報佛有出
生故。以有出生畢有父母。若佛有父母者。唯
願説之
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。汝言問道一切衆
生依因父母如得増長名爲解脱者。以此類
之比校置問。吾今爲汝廣開顯示。眞處雖一
立名無量。名雖無量皆從感基如起。今爲感
開通名爲父母。所以者何。一切衆生身内佛
父母者。太陽眞極已爲父。無礙神性已爲
母。寂照已爲父。照寂已爲母。天眞已爲父。零
宅已爲母。如此父母出生應佛縁佛報佛眞
一無名。爲引未悟以名名之。名起不足名滅
有餘
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊説太陽眞極
已爲父。無礙神性已爲母。寂照已爲父。照寂
已爲母。天眞已爲父。零宅已爲母。出生之由
未蒙指授
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。太陽眞極者。衆生
根本善惡玄元。群識零宅法界混沌。降注歸
下名之爲父。無遍感應由感影現。稱之爲母。
從此父母出生應佛縁佛報佛。感受太陽眞
極。勇現神通通根不住照用千差。千差用寂
即是照眞。眞明内朗名爲眞照。眞照照眞混
融大寂。寂如常覺謂之生應。即覺惔虚謂之
生縁。惔虚苞容謂之生報。報縁應等皆是寂
用。用寂歸寂即無寂無寂不寂。體銷相融一
異倶亡。欲言其有不見其形。欲言其無空理
吐經。不有不無萬相由生
無礙菩薩摩訶薩聞法歡喜已偈歎曰
 渾渾常不濁 澄澄復不清
 清濁合不合 故號生無生
 太一眞無縫 濛澒混沌流
 是非無別用 一一不獨夯
 一一一無量 無量一一一
 澪流遍法界 常滿如不溢
 一一一普容 普容於一一
 圜中歸理軼 無氣無形質
 苞羅無内外 内外即苞羅
 是非無異同 信心清流河
佛言無礙菩薩摩訶薩曰。汝今諦聽。重説偈

 身相容受等虚空 納受是非無他我
 愛是背非是狂亂 歴劫増長於殃禍
於時無礙菩薩摩訶薩聞法歡喜。願共法界
衆生常聞深法體解歸眞
 對治服藥治病品第七
復次無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊一切衆
生保重身命起無量顛倒。雖聞深法不能究
竟徹解其元。譬如有人性命爲本。雖有性命
要假飮食衣服如有存立。雖蒙世尊指授契
要重玄眞路。身剛意鑛慮動心浮。不能就路
蹬眞圜中。天眞妙性爲法身。要契重玄以爲
慧命。唯願世尊爲説折伏剛鑛之法以嚴法
身慧命
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。汝今快問是義相
須之法。譬如有人居貧日久無方取濟。默念
思惟。我今貧病自不得金無以可除。有主之
金取之難得。無主之金隨我取用。復聞世有
金山。金雖無量仍在鑛中。其鑛剛毳不任鎚
打。看其鑛色與金無別。鑛雖是金不任金用。
何以故。未折伏故。未入鑪冶故。其貧人復作
是念。我欲覓舍除去貧病。闕於方便眼看叵
得。得金之來要須取金之具。取金具者爐冶
蒙炭甘&MT05372;斷杖&MT05373;及人功糧食資儲。雖得是
具不得金師。闕於方便亦不得金。復作是念。
何處有好金師。我當求之。空中有聲如語之
曰。汝心精專求金除貪不能得師。我教汝處
安在太府山中紫徹宮裏。與諸仙賢同共議
論。我今具教汝處不知求此金法可得以不。
貧人聞已心大歡喜。遂便膝行前進逕由三
百里達至其所。兩膝穿破不覺種失膝蓋。於
是長跪師前如求出金之法。專精虔重不覺
瘡痛。金師語曰。此法甚重不得輕。然相與觀
如來心志在穴徹已得爲限終不相違。汝自
摧伏我慢。結齋百日清禁自居。立盟敬重吾
當授與。即奉師教摧伏我慢。結齋百日清禁
自居。要期立盟如至師所。師知其意泣如語
之曰。若逢良賢途中授與。若不逢賢父子不
傳。觀汝精專聞畢領解。來吾授汝眞金之法。
眞金之法不過寸素。汝持將去順如用之。貧
人得之生大歡喜。勇武還家如法造作。遂豐
金用自恭除貧慧及親族。以此類之。慧命法
身如實眞金在自恃剛毳意慮浮鑛之中。自
不折伏無由可現
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊今覩大聖即
是出一切衆生身内慧命法身眞金無上。大
師唯願指授出之方軌
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。成如所言快問出
一切衆生身内慧命法身佛性眞金。吾今爲
汝敷演出之方軌
於時衆中有一菩薩摩訶薩名曰遍敬。歡喜
無量如白佛言。唯願世尊爲説一切衆生身
内佛性眞金去鑛具度取之要教
佛告遍敬菩薩摩訶薩曰。一切衆生我慢自
居。是非盈懷増減二見。貢高自恃好勝欺人。
陵奪所愛蔓陷師長。輕實父母打斫衆生自
在加害。翳障佛性眞金以爲鑛用。汝今請問
出之方軌。吾今與汝指當要切分班事用。何
以故。上盡龍象下盡蜫蟻。於中一切衆生敬
之如佛。所有音聲愛之如法。於善於惡不生
分別頂戴如僧。以爲取炭。敬一切衆生如佛。
除其我慢貢高。敬一切音聲愛之如法。除其
是非増減二見。於善於惡不生分別敬之如
僧。除其好勝欺人陵奪所愛蔓陷師長輕突
父母打斫衆生自在加害。以此三藥去前三
毒病。名之爲得炭。常居下下進他自退。念除
已過不説人短。以爲智火。説火未盡以偈頌

 高元水不停 最瀅衆流歸
 摧慢學卑下 法流自然依
 法流常熾然 要先隨下去
 信器瀅涙裏 決定在中住
 守死蕩諍訟 家定泯外縁
 怨憎同一揆 圓明顯法身
 捨身常居賤 存心作奴婢
 恭給一切衆 畢竟不休止
遍敬菩薩摩訶薩豁然意解如白佛言。世尊
一切衆生感形有命。悉皆諍其上如不諍下。
悉諍其勝如不諍不茹。悉皆諍前如不諍後。
是故上盡六欲下盡識海。於中一切衆生不
見有諍下諍不茹諍後諍賤諍卑諍無知。是
故學人常處無諍之中。怨憎自滅禍無由生。
畢願受持如説偈言
 棄衆人所收 收衆人所棄
 任縱隨塵轉 無求樂自至
 衆人所棄我獨存 衆人所存我便捨
 不與一切人諍愛 無諍逍遙歸法社
遍敬菩薩摩訶薩如白佛言。世尊炭火已彰。
自餘未備。願大慈怜重説圓具
佛告遍敬菩薩摩訶薩曰。萬相倶融名爲甘
堝。泯歸大寂名爲爐治。眞際隨感以爲&MT05373;扇。
鼓撃銷融去煻金現。若人能得如法奉修。蕩
除堅鑛。慧命法身光輝顯曜。虚通無礙周圓
自在。又復譬如蜂王將領徒衆入空樹中如
作居宅。蜂王語蜂子曰。要須勤力可得蜜成。
是諸蜂子受勅加功蜜乃方成。蜜既成已。有
人遇見即便生念。蜜者世間上味方便定取。
取蜜之來栰樹去蜂然後取蜜。既取得蜜自
恭已用惠及親族。是故慧命法身在我見樹
中。爲貢高疾妬得失是非恗談自所顯已濁
他我慢陵欺謗毀賢良衆蜂守護。先栰其樹
然後去蜂。乃得佛性天眞。慧命法身不生不
滅不腐不壞。眞如上蜜自恭已用同塵不染
惠及無量教人方軌。以是因縁對治服藥
遍敬菩薩摩訶薩白佛言。世尊栰樹由斧。去
蜂由人。不知用何法得栰我見樹。用何法得
降貢高疾妬得失是非恗談自所顯己濁他我
慢陵欺謗毀良賢衆蜂之蟲。慈尊哀愍願畢
爲説
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。隨塵不染同他物
一。故名栰我見樹。覺過尋改一切相泯塵勞
歸寂。故言除蜂。説是法時。無量大衆生大歡
喜頂戴奉行
 除一切衆生修道作佛病品第八
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊往古來今千
賢萬聖。從漸至頓修道作佛。何故如來今日
説道亡心滅意止章斷句。凡佛兩融玄果倶
喪。佛無佛果凡無入聖。凡聖是一。何用如來
説眞法乎
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。爲汝未悟如有言
説。若其體解言説則無。故知未悟之徒尋教
歸眞。是故心是貪根。意是瞋本。縁動分別是
其癡。若不除毒害無由滅。是故亡心息意縁
動倶寂。心滅意亡縁動倶寂。名拔毒根。若不
然者。從心意縁慮中修道作善行。諸忍諸度
諸波羅蜜八萬四千諸度法門等。皆是貪瞋
癡三毒中修。何以故。心意縁慮是三毒根本。
故知斷河斷上元。栰樹先栰根。若不亡心息
意即縁動寂者。皆雜毒作善。因中雜毒果亦
雜毒。譬如乳蜜置毒於中。若有人飮乳蜜美
味不變如能殺人。乳蜜雖甛中有害毒。但嗜
其甛如不顧毒。當時口美久後便害。然先去
其毒如不除乳蜜
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊若貪瞋癡以
爲毒者。貪世間美色財錢寶物。剋利擁己廣
起諸非造作顛倒五逆不善可以爲毒。貪法
愛道順善修行。讓利先人自居不足。何妨之
有如言從心意縁慮如修道者皆言雜毒
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。從心意縁慮中貪
法愛道順善衆行讓利先人自居不足者。是
名毒心中善。如似毒中乳蜜。飮如食之非不
得美。當時解之尋後加害。從心意縁慮中修
道愛善非不得樂樂中有苦。譬如從心意縁
慮中修治善法招天王果報。果報精微世望
絶伴。衣則寶飾。食則百味。宮殿佳麗。磬嚮餘
振。遠看似炎。近若飛來。雖受此樂。樂中有
苦。何以然者。其中亦有魄怖驚芒衆懷死難。
藉此雜毒善資收。天王果既居上位自在處
寛。不依理路横加殺戮。殺戮茲多造過無量。
因此過起墜落三塗。苦惱備受衆苦無暫時
息。豈不依因心意縁慮雜毒善中如招重劇。
故言貪法愛道。毒乳相和非不得樂。縁樂自
在樂盡苦至無量苦逼。故知三毒中修善故
名毒。修善毒修善法還受毒善之果。因毒善
果中起自在業殺戮無道。縱意造作無所畏
彈。墜落三塗受苦萬端。故知此苦善毒中苦。
何以故。有貪瞋癡故。貪佛一毒。憎惡二毒。
不識惡與佛體一名異。名爲三毒。云何名爲
眞行。故知眞行無行無行無不行。以此驗知
修道要期斷惡從善。背三塗苦歸佛果樂。如
此之徒名爲修道。作佛病。聲聞二乘小行菩
薩都不能斷。何以故。非不能斷。但以封是心
強偏怗著淨去惡情重歸善處甚繼結成病不
能得捨。是故保病爲是謂以爲眞。無内覺力
故不謂病是病愛病如不捨。自有覺力識病
是病即病解脱
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊雖聞此説。大
衆迷悶殞絶不甦。猶如病人欲趣死門精神
倒錯無方取濟。唯願大聖垂慈重爲分明解
説。令此大衆還得惺悟
爾時世尊一一毛端出大音聲。皆師子吼。其
聲遍滿無量世界。衆王遊歩。從衆生一一毛
孔直入佛性山中本際無生大寂道場。天眞
聖種如如子上靉靆垂雲降注法藥。本願鼓
撃一時惺悟。於時衆中有一大士名曰靈眞。
歡喜無量涌身佛前。擧目一盻四方所有丘
墟塚垠山陵堆埠皆作微塵。一一塵中各有
化佛。異口同音如説偈言
 同塵隨物轉 事用常不惑
 寧神泯是非 現居安樂國
無礙菩薩摩訶薩白佛言。世尊今此大衆蒙
聖覺力皆得惺悟。雖得惺悟於深。法中不能
具解。以不解故不識乳蜜及與毒合。願大悲
尊重爲披折。令此會衆及未來世一切諸衆
生具細解了
佛告無礙菩薩摩訶薩曰。心存眞處已爲乳
蜜。貪佛聖果是名一毒。既貪佛果即便棄凡。
棄凡憎惡名爲瞋毒。貪瞋交競不覩反本。不
知佛凡無殊性相通照名爲癡毒。如此三毒
置於乳蜜之中害損無量。何以故。貪瞋癡三
毒不亡。比校如言是非銷融。既非銷融生滅
所攝。名爲毒乳相和
説是法時。一切大衆生希有心。願常聞如是
眞實法音
究竟大悲經卷第二


究竟大悲經卷第三

 □□□大千 頓納扭山海
 頓遜丘墟乎 腹重得自在
勇猛菩薩摩訶薩白佛言。世尊從心性本際
海藏。涌動沸亂出生無量諸佛無量菩薩。無
量賢聖無量仙賢隱士。無量經藏無量經教。
無量能法音無量智慧無量神通。無量轉變
無量巧便無量辯才。無量宮殿無量花蓋莊
嚴之具。是故上盡頂天下盡水際。於中一切
聖衆皆從心性本際。而便有之説而不足。以
偈歎曰
 無礙自在佛性王 安坐轉變蓮花臺
 無量佛凡於中現 畢竟寂滅無去來
 &MT05374;&T010890;碣磨心性王 靉磊嘑&T047696;決定吼
 是非碎爛作微塵 混融大寂一如口
 神性智王無量力 駈使諸根順九流
 虎擺違順情繼結 撮搭灰粉寘太幽
 扭撲五陰諸見脈 貪善棄惡作微塵
 三毒羅刹眞佛智 一切身相實法珍
 眞性發作諸根寂 無等振吼音聲泯
 一切得失即體融 三寶於是現世間
 趐&T049666;&T049922;&T049669;動不走 遍縁諸境不動寂
 往來任縱法使然 性照合通遍不歴
 無障無礙神性王 無邊雜類智慧炬
 體解歸眞等法性 四辯應機共人語
 心王自在喧呃瞋 忿怒作帳伏諸魔
 碎諸分別是非心 香臭倶融共同波
 □并法力力中力 和合四大作一體
 轉用陰陽爲天地 一一身相無源底
 衆生轉動混沌流 虚源一氣理處收
 推尋蹤緒無頭尾 含怉異類周不周
 四龍足力負天地 宛轉動身巖法界
 山陵燋爛七日現 作帳初首試一&T001507;
 大力神王吼 要先除&T005487;
 是非作微塵 安得更有&T005487;
 正士作神力 降注劍霜雹
 當頭即&T013404;穴 夜叉尋後剝
 十六一種人 分布齊歴歴
 治掃六魔賊 往往無當敵
 而此無量偈 權應出一身
 方便心海湧 法界是一人
佛告勇猛菩薩摩訶薩曰。快説偈教。汝等大
衆寧神沖寂。吾今重頌
 心性本際眞金山 阿梨耶龍引出雲
 靉靆垂布遍十方 降注洗浣五陰村
 阿梨耶龍雲中遊 伊離測淪&T056806;霃色
 延長促短遍十方 皆是無礙大心力
 阿梨耶龍無礙力 遊於四大五陰空
 往來無諍和九流 任縱自韻神無功
 梨耶奮迅振六合 雷電鼓撃光輝輝
 不動眞際而遍過 黒闇根中開明照
 梨耶神通性無礙 山河名壁於中過
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]