大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

金剛峰樓閣一切瑜祇經修行法 (No. 2228_ 安然述 ) in Vol. 61

[First] [Prev] 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2228_.61.0492a01:
T2228_.61.0492a02: 金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經修
T2228_.61.0492a03: 行法第二
T2228_.61.0492a04:
T2228_.61.0492a05:        *眞如金剛述 
T2228_.61.0492a06: 九金剛吉祥大成就品説。爾時金剛薩埵復
T2228_.61.0492a07: 於一切如來前。又説一切佛眼大金剛吉
T2228_.61.0492a08: 祥一切佛母心是佛眼
法。其一
出生一切法是成就大
悲胎藏八
T2228_.61.0492a09: 字法。
其二
成就一切明是金剛吉祥成就一切明法。
金剛吉祥七曜吉祥明及佛母成
T2228_.61.0492a10: 就一切
能滿一切願是五大虚空藏
法。其
除一切不
T2228_.61.0492a11: 吉祥是妙吉祥破諸
宿曜明法*是
生一切福滅一切罪。令
T2228_.61.0492a12: 一切有情見者皆歡喜。能解一切衆生語言。
T2228_.61.0492a13: 速成諸部頂輪。最勝無比奇特難勝。超過十
T2228_.61.0492a14: 地攝一切諸佛菩薩金剛諸大天王。能成辨
T2228_.61.0492a15: 一切難解之事速疾無過。五部深密皆悉能
T2228_.61.0492a16: 成一時齊證是佛眼法
中功
此中有三法
T2228_.61.0492a17: 一。佛眼佛母菩薩法。是佛部佛母。通能成
T2228_.61.0492a18: 就五部法也。故云五部深密一時齊證。若別
T2228_.61.0492a19: 成就四法者。則有四波羅蜜菩薩別法。
T2228_.61.0492a20: 如菩提心論及出生義説。四波羅是一
T2228_.61.0492a21: 切諸佛生成養育之母。則從印成法界體
T2228_.61.0492a22: 性流出四佛。四佛各攝大四大菩薩云云
T2228_.61.0492a23: 佛母法加用三明。一金剛吉祥七曜吉祥
T2228_.61.0492a24: 明。如一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心法
T2228_.61.0492a25: 云。七曜二十八宿不能破壞。又云。
T2228_.61.0492a26: 葉前畫一切佛頂輪王。次右施布七曜
T2228_.61.0492a27: 使者。*則由於此故。於此像前誦七曜明。
T2228_.61.0492a28: 是佛母尊破七曜明云云金剛吉祥。大吉
T2228_.61.0492a29: 祥。日。月。火。水。木。。土吉祥。大平
T2228_.61.0492b01: 等吉祥。當檢宿曜經孔雀經等以知七曜
T2228_.61.0492b02: 二十八宿梵唐兩語。亦有師授別行文云云
T2228_.61.0492b03: 二妙吉祥菩薩破諸宿曜明。如印中云。
T2228_.61.0492b04: 印名破七曜一切不祥印。當觀妙吉祥而
T2228_.61.0492b05: 作降伏事。又佛眼法文云。第二花院。
T2228_.61.0492b06: 畫金剛薩埵。次右旋畫八大菩薩。註云。法
T2228_.61.0492b07: 將云。八大菩薩如理趣經。其八大菩薩中文
T2228_.61.0492b08: 殊師利即妙吉祥。五佛頂經説。文殊是般若
T2228_.61.0492b09: 佛母。故於佛眼佛母法中亦作吉祥破七曜
T2228_.61.0492b10: 法。故對像前先誦破諸宿曜明。是妙吉祥
T2228_.61.0492b11: 破七曜明。明云。一切三平等吉祥。曳字是
T2228_.61.0492b12: 歸命詞云云
T2228_.61.0492b13: 三佛眼佛母成就一切破二十八宿明。如上
T2228_.61.0492b14: 佛母文云。成諸部頂輪。攝一切諸佛菩
T2228_.61.0492b15: 薩金剛諸大天王。能成辨一切難解之事。此
T2228_.61.0492b16: 明文云。此眞言能成就一切明。能攝伏一切
T2228_.61.0492b17: 天。能成辨一切事。若欲知未萌之事。即
T2228_.61.0492b18: 於夢中現一切吉凶事。乃至亦云。此吉祥
T2228_.61.0492b19: 明能成就百千事。意之所起皆得遂情。
T2228_.61.0492b20: 亦欲往諸方所。想前宿形在足下按
T2228_.61.0492b21: 之。觀自身如本尊。*則得一切方處無障無
T2228_.61.0492b22: 礙。所作皆得成就。所言攝一切諸佛菩薩
T2228_.61.0492b23: 金剛諸大天王者。即如畫曼拏羅法之。
T2228_.61.0492b24: 應畫三層八葉蓮花。中畫我身。前一
T2228_.61.0492b25: 畫一切佛頂輪王。此一切佛頂輪王名一
T2228_.61.0492b26: 切諸佛。故品初云。時金剛薩埵對一切如來
T2228_.61.0492b27: 前。忽然現作一切佛母身住大白蓮。從一
T2228_.61.0492b28: 切支分出生十凝誐沙倶胝佛。一一佛皆作
T2228_.61.0492b29: 禮敬本所出生。於刹那間一時化作一字
T2228_.61.0492c01: 頂輪王。現大神通。還來禮敬本所出生一切
T2228_.61.0492c02: 佛母言。我所説一切頂輪眞言。唯願尊者
T2228_.61.0492c03: 作大吉祥令其成就。爾時本所出生一切佛
T2228_.61.0492c04: 母金剛吉祥。顧視一切方。説根本明
T2228_.61.0492c05: 云云次曼荼羅文云。於次右旋布七曜使者。
T2228_.61.0492c06: 次第二花院當頂輪王前畫金剛薩埵。次右
T2228_.61.0492c07: 旋畫八大菩薩。次第三花院右旋各畫八
T2228_.61.0492c08: 大金剛明王。又於花院外四方面畫八大供
T2228_.61.0492c09: 養及四攝等使法將阿闍梨云。八大菩薩如理
趣經。八大金剛如攝一切佛
T2228_.61.0492c10: 頂輪王經。又八供及四攝
等如金剛界。七曜形別
此中八大菩薩十二
T2228_.61.0492c11: 供養菩薩名攝菩薩。八大金剛名攝金剛。
T2228_.61.0492c12: 七曜使者名攝諸大天王。以此三層二十四
T2228_.61.0492c13: 尊及外四面十二供尊爲曼荼羅。廣能攝
T2228_.61.0492c14: 召法界所有諸佛菩薩金剛天等。於此
T2228_.61.0492c15: 前誦前一切佛母金剛吉祥成就明。是佛
T2228_.61.0492c16: 眼尊成就一切事明云云法將所指攝一切佛
T2228_.61.0492c17: 頂輪王經未度此國。其八大金剛具如佛
T2228_.61.0492c18:
T2228_.61.0492c19:
T2228_.61.0492c20:
T2228_.61.0492c21:
T2228_.61.0492c22:
T2228_.61.0492c23:
T2228_.61.0492c24:
T2228_.61.0492c25:
T2228_.61.0492c26:
T2228_.61.0492c27:
T2228_.61.0492c28:
T2228_.61.0492c29:
T2228_.61.0493a01: 眼佛母念誦集列金輪七曜八大菩薩八大
T2228_.61.0493a02: 金剛眞言。其供養法指金剛界羯磨會也。我
T2228_.61.0493a03: 國所有諸佛頂經。衆本衆譯未見此中八
T2228_.61.0493a04: 大金剛。故知應有別部攝一切佛頂輪王
T2228_.61.0493a05: 。焉此中所謂成就一切明者。如蘇悉地
T2228_.61.0493a06: 經説。若有眞言通成就諸眞言者。三部
T2228_.61.0493a07: 眞言各能成就當部餘法。非謂餘部。又云。
T2228_.61.0493a08: 有明王名特勝奇加。不受餘尊眞言奉
T2228_.61.0493a09: 請。當用其明王眞言而奉請之。又云。若
T2228_.61.0493a10: 誦餘尊眞言不成就者。當用此經
T2228_.61.0493a11: 根本眞言。加彼眞言而持誦之決定成就
T2228_.61.0493a12: 云云而下經中不出根本眞言。別有毘盧舍
T2228_.61.0493a13: 那別行經。出蘇悉地眞言及功課眞言并三
T2228_.61.0493a14: 種悉地法云云若五佛頂經一字頂輪王法中
T2228_.61.0493a15: 説。若持餘尊眞言不成就者當於尊像
T2228_.61.0493a16: 前加此眞言而持誦之必得成就云云
T2228_.61.0493a17: 經亦云。爾時佛母告諸如來言。若有金剛
T2228_.61.0493a18: 生金剛子等。常持此明者身如金剛山。如
T2228_.61.0493a19: 金剛杵。如金剛頂峯。如金剛界如來。如彼
T2228_.61.0493a20: 薩埵金剛。如彼蓮花手。如彼虚空寶。如彼
T2228_.61.0493a21: 毘首羯磨。如彼四波羅蜜。十六大菩薩。四
T2228_.61.0493a22: 攝。八供養。如一切佛心。如一切佛化身。
T2228_.61.0493a23: 如百千倶胝不可説不可説佛設利羅。如佛
T2228_.61.0493a24: 眞身。如佛擧念。所作事業皆同一切佛。所
T2228_.61.0493a25: 出言語便成眞言。擧動支節成大印契。目
T2228_.61.0493a26: 所視處便成大金剛界。身所觸處便成大
T2228_.61.0493a27: 印。若常持者常得如是金剛之用。若欲爲
T2228_.61.0493a28: 大阿闍梨教授密法印等。須先誦此明一
T2228_.61.0493a29: 千遍。一切諸佛菩薩金剛薩埵等皆悉歡喜。
T2228_.61.0493b01: 一切有情見者如父母想。猶如輪王七寶
T2228_.61.0493b02: 具足。壽命長久百千倶胝。若常持此明。金
T2228_.61.0493b03: 剛薩埵及諸菩薩常隨衞護。得大神通所作
T2228_.61.0493b04: 事業皆悉成辨。急難之中如日昇空。一切
T2228_.61.0493b05: 宿業重障。七曜二十八宿不能破壞。得大
T2228_.61.0493b06: 安樂。若持百萬遍得大涅槃處。乃至亦云。
T2228_.61.0493b07: 爾時佛母金剛吉祥復説成就大悲胎藏八
T2228_.61.0493b08: 字眞言。若誦持一千萬遍。獲得大悲胎藏
T2228_.61.0493b09: 中一切法一時頓證云云故知此佛母法成
T2228_.61.0493b10: 就一切明。通能成就大悲胎藏三部祕法大
T2228_.61.0493b11: 金剛界五部祕法。非如蘇悉地教三部眞
T2228_.61.0493b12: 言各別成就不通諸部。彼經亦有三部別
T2228_.61.0493b13: 壇作成就法三部同壇作成就法。其同壇中
T2228_.61.0493b14: 安三部尊成就三部。此似前品五瑜伽五部
T2228_.61.0493b15: 一壇成就五部。今此中一部佛母一壇通成
T2228_.61.0493b16: 就五部則以爲異云云此三眞言竝吉祥明。
T2228_.61.0493b17: 皆同助成佛眼佛母。此中次第先須自成
T2228_.61.0493b18: 大日具三十七尊印明。變成金剛薩埵
T2228_.61.0493b19: 如上薩埵變成佛眼佛母。如經當觀自身
T2228_.61.0493b20: 如我形相住大白蓮。漸漸舒展遍大空界。
T2228_.61.0493b21: 或結根本印加持自身。住法界定。速當獲
T2228_.61.0493b22: 得一切智智。先住定印當觀。如經金剛薩
T2228_.61.0493b23: 埵對一切如來前。忽然現一切佛母身。住
T2228_.61.0493b24: 大白蓮。身作白月暉。兩目微笑二手住臍。
T2228_.61.0493b25: 如入奢摩他。從一切支分出生十凝誐沙
T2228_.61.0493b26: 倶胝佛。一一佛皆作禮敬本所出生。於刹那
T2228_.61.0493b27: 間一時化作一字頂輪王。皆執輪印。頂放
T2228_.61.0493b28: 光明倨傲目視。現大神通。還來禮敬本所
T2228_.61.0493b29: 出生一切佛母言。我所説一切頂輪眞言。唯
T2228_.61.0493c01: 願尊者。作大吉祥令其成就。爾時本所出
T2228_.61.0493c02: 生一切佛母金剛吉祥。顧視一切方所。説根
T2228_.61.0493c03: 本明云云根本印明在經。爾時一切佛頂
T2228_.61.0493c04: 輪王各以金剛輪置於本所出生一切佛母
T2228_.61.0493c05: 足下。合成二輪。一承其足一覆頂上。時一
T2228_.61.0493c06: 切佛頂輪王悉供養圍繞。誦妙伽陀一百八
T2228_.61.0493c07: 名大金剛吉祥無上勝云云先住輪印
T2228_.61.0493c08: 觀了即誦。誦了印足及頂。爾時佛母金剛吉
T2228_.61.0493c09: 祥復説金剛吉祥成就一切*明云云。印相在
文。諸頂輪王
T2228_.61.0493c10: 初勸請之。我所説一切頂輪眞言。唯願尊者。作大吉
祥令其成就。故今應請即説成就一切明也。其所成
T2228_.61.0493c11: 就者。如經速成諸部頂輪。五頂輪中一字
佛頂能成一切五部諸法。故此中法是總成就
次佛眼
T2228_.61.0493c12: 佛母金剛吉祥復説般若佛母妙吉祥尊破
T2228_.61.0493c13: 諸宿曜明印相
在文
此文云破諸宿曜。故或曼
T2228_.61.0493c14: 荼羅外院亦加二十八宿。爾時本所出生一
T2228_.61.0493c15: 切佛母。復於頂上放百千道雜色光明。於
T2228_.61.0493c16: 一一光中出生無量金剛杵。勇健熾盛。於
T2228_.61.0493c17: 足下亦然。即説成就一切明眞言。印即在
T2228_.61.0493c18: 文。佛眼明云。婆誐縛義云世尊。正云能破。
亦云有聲。亦有六
T2228_.61.0493c19: 義。具如
常明
瑟抳二合此云
頂髻
字有aoma
三字。是三身
T2228_.61.0493c20:
T2228_.61.0493c21:
T2228_.61.0493c22:
T2228_.61.0493c23:
T2228_.61.0493c24:
T2228_.61.0493c25:
T2228_.61.0493c26:
T2228_.61.0493c27:
T2228_.61.0493c28:
T2228_.61.0493c29:
T2228_.61.0494a01: 嚕嚕是種
普嚕此云
普遍
縛羅此云
光炎
T2228_.61.0494a02: 此云
安住
悉駄此云
成就
路左寧此云
薩縛
T2228_.61.0494a03: 他娑駄&T058676;此云一切
此云圓寂等。亦
十二義。具
T2228_.61.0494a04: 如常
常持此明身如金剛山金剛頂經
那一百八尊法身
T2228_.61.0494a05: 契印中云。金剛山唵跋日羅惹蘖曳莎訶。義決云。想
puh@u@mva@m等三字。放雜寶色光成妙顯山。舊云妙高
T2228_.61.0494a06: 名堅勝法界座種子也。今人共號須彌座者。從
此立名。非是須彌盧山四寶所成者。此妙座高顯猶
T2228_.61.0494a07: 如彼山。故
以喩之
如金剛杵理趣釋云。金剛加持者。表
如來十眞如十法界十如來
T2228_.61.0494a08: 地。以成上下十峯金剛大空智處云云。
即是五&T037992;金剛杵金剛界三摩耶身也
如金剛頂
T2228_.61.0494a09: 一百八尊法身契印云。金剛頂南莫三曼多勃陀
南唵跋折羅薩埵縛摩訶三昧耶莎訶是大日尊也。
T2228_.61.0494a10: 金剛峯唵縛日羅阿羅怛那三婆頗莎訶是寶生佛也。今
此合此二經題云金剛頂峯樓閣。*則是經中本有金
T2228_.61.0494a11: 剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢圓月不壞金
剛光明心殿。唯此佛刹盡以金剛自性清淨所成密嚴
T2228_.61.0494a12: 花藏是也。理趣釋云。從毘盧*舍那佛祚徳資糧出生
大妙金剛五寶所成金剛峯寶樓閣。義決云。又想va@m
T2228_.61.0494a13: 五字。放光和合共成四方大殿。於大殿中隨
於字位結成五峯樓閣。名爲五峯大殿也。云云
T2228_.61.0494a14: 金剛界如來上序品云金剛界遍照如來。亦云金
剛界如來。亦云金剛界普賢如來。即
T2228_.61.0494a15: 大日尊
是也
如彼薩埵金剛。如彼蓮花手。如彼虚
T2228_.61.0494a16: 空寶。如彼毘首羯磨四部三昧耶名以四部蘇
悉地法王號説。是同部故
T2228_.61.0494a17: 如彼四波羅蜜。十六大菩薩。四攝八大供養
T2228_.61.0494a18: 已上三十
七尊也
如一切佛心上文云一切佛母心
即是佛眼佛母是也
T2228_.61.0494a19: 一切佛化身上文云。從一切支分
出生十凝誐沙倶胝佛
如百千倶
T2228_.61.0494a20: 胝不可説不可説佛設利羅菩薩處胎經云。金剛
輪有佛舍利山。高
T2228_.61.0494a21: 二十由旬。釋迦已
爾。諸佛亦
如佛眞身金光明經云。佛眞
法身猶如虚空
T2228_.61.0494a22: 佛擧念。所作事業皆同一切佛意密所出
T2228_.61.0494a23: 言便成眞言口密擧動支節成大印契。目
T2228_.61.0494a24: 所視處便成大金剛界。身所觸處便成大
T2228_.61.0494a25:
T2228_.61.0494b01: 百八名讃第一薩怛縛上第一序品普賢
名金剛薩埵
第二囉
T2228_.61.0494b02: 上第二染愛王品眞言云囉誐。第
五愛染王品云。此名金剛王是也
第三素乞
T2228_.61.0494b03: 二合。上第三大阿闍梨位品
眞言云素乞灑*二合
第四演曩此第六四行
攝品壞二乘
T2228_.61.0494b04: 心眞言云摩
訶野曩*是
第五句捨上第四冒地心品眞言
云縛日羅句舍是
第六
T2228_.61.0494b05: 止多上第七大勝金剛心眞
言云悉弟*是
次五佛上第八眞實三
昧耶品眞言云
T2228_.61.0494b06: 吽怛路紇哩惡吽。
即五佛眞
次四蜜十六菩薩八供四
T2228_.61.0494b07: 攝羯磨會號上下十二品中皆
有三十七尊
前六各加大名
T2228_.61.0494b08: 讃之成十二號。次五佛五號次三十二尊
T2228_.61.0494b09: 各加男聲女聲讃之成六十四號。前後合
T2228_.61.0494b10: 有八十一名。最後更有金剛吉祥之句是佛
眼佛
T2228_.61.0494b11:
都合八十二名讃。而缺十六名名百
T2228_.61.0494b12: 八讃者。此經十二品各有木尊。此尊各有
T2228_.61.0494b13: 一百八名。一百八名如金剛頂大教王
T2228_.61.0494b14: 百八名讃。於十六大菩薩中。或六號。或七
T2228_.61.0494b15: 號或八號。都有百八名徳名百八名讃。四卷
T2228_.61.0494b16: 本六卷本竝出一百八唐名。念誦法中具出
T2228_.61.0494b17: 十六菩薩百八名讃梵語都有四本
百八名讃
此經亦
T2228_.61.0494b18: 爾。實此十二品尊皆有百八名徳。然且出
T2228_.61.0494b19: 上七品本尊及三十七尊并佛母尊。此等諸
T2228_.61.0494b20: 尊皆有百八名徳。又有無畏一行金剛頂經
T2228_.61.0494b21: 毘盧*舍那一百八尊法身契印一卷。具出百
T2228_.61.0494b22: 八尊名及眞言并布字法。都有三種百八名
T2228_.61.0494b23: 讃。昔者劫初一切法上皆有萬名。衆生漸鈍
T2228_.61.0494b24: 減有千名。衆生彌昧減有百名。衆生更
T2228_.61.0494b25: 現有十名。天竺俗法今有十名。釋迦應之
T2228_.61.0494b26: 故有十號。天上根利尚行百名。大日應之
T2228_.61.0494b27: 故有百名。而有十二號百八名者皆有所
T2228_.61.0494c01: 云云
T2228_.61.0494c02: 此佛母法是大阿闍梨法。明自在文。唯改
T2228_.61.0494c03: 成身及眞言須准序品七分行之。此品三
T2228_.61.0494c04: 法中第二成就大悲胎藏八字法如經云。爾
T2228_.61.0494c05: 時佛母金剛吉祥復説成就大悲胎藏八字
T2228_.61.0494c06: 眞言曰。@a@hvirah@u@mkha@mh@u@mhr@i@ha@h。若誦滿一千萬
T2228_.61.0494c07: 遍獲得大悲胎藏中一切法一時頓證有印
T2228_.61.0494c08: 此則大日經阿闍梨眞實智品以八字布八
T2228_.61.0494c09: 處。昇大阿闍梨位之法。此經金剛薩埵冒
T2228_.61.0494c10: 地心品云。若有側近置金剛界場及大悲胎
T2228_.61.0494c11: 藏并諸部道場者。若誦此眞言彼諸曼拏
T2228_.61.0494c12: 羅悉皆親近尊敬持明行云云今佛母
T2228_.61.0494c13: 尊亦説成就大悲胎藏八字眞言印契。故知
T2228_.61.0494c14: 此金剛頂正説成就大悲胎藏一切阿闍
T2228_.61.0494c15: 梨行法。無畏三藏大日經義釋釋諸執金
T2228_.61.0494c16: 剛中云。心王毘盧*舍那成等正覺。時一切
T2228_.61.0494c17: 數無不入彼金剛界中而成法門眷
T2228_.61.0494c18:
T2228_.61.0494c19:
T2228_.61.0494c20:
T2228_.61.0494c21:
T2228_.61.0494c22:
T2228_.61.0494c23:
T2228_.61.0494c24:
T2228_.61.0494c25:
T2228_.61.0494c26:
T2228_.61.0494c27:
T2228_.61.0494c28:
T2228_.61.0494c29:
T2228_.61.0495a01: 屬。又釋信解行地中。引花嚴十地功徳云。
T2228_.61.0495a02: 有淺略深祕二釋。若了金剛頂十六大菩薩
T2228_.61.0495a03: 義則此中意可了云云又守護經大悲胎藏
T2228_.61.0495a04: 品説三句法門同大日經。彼經是金剛界五
T2228_.61.0495a05: 佛三十七尊八方天行法。而説三句爲胎
T2228_.61.0495a06: 藏法。故知若非金剛頂深祕旨者大悲胎藏
T2228_.61.0495a07: 不可云云言八字者。彼眞實智品中以
T2228_.61.0495a08: a純白布心中是如
來部
sa胸下是蓮
花部
T2228_.61.0495a09: h@u@m布眉間是金
剛部
a布腰以下是地輪。
第一命
T2228_.61.0495a10: va布臍是水
ra布心是火
h@u@m布額是風
輪。
T2228_.61.0495a11: 名忿
kha@m布頂是空輪。
同虚空
次布字品以三十
T2228_.61.0495a12: 二字布身三十二處云云爲布此一切處
T2228_.61.0495a13: 先以五字布身五處云云上三部五輪布字
T2228_.61.0495a14: 中各有印契形色。其行法者。先以淨法界種
T2228_.61.0495a15: 子字ra@m字燒自身字a@m字。從頂流注菩提
T2228_.61.0495a16: 心水va@m字令灰堅固。ha@mkha@m二字五
次以十二
T2228_.61.0495a17: 眞言王字布身三處。a@mkha@ma@ma@h布身上分。
T2228_.61.0495a18: 頂・二耳・項。sa@msa@hha@mha@h布身中分。二肩・心・喉。
T2228_.61.0495a19: ra@mra@hva@mva@h布身下分。臍・腰・&T038223;・脚。令身堅固。
T2228_.61.0495a20: 次以五輪種子字avirah@u@mkha@m布身五處。
T2228_.61.0495a21: 腰・臍・心・額・頂。觀五字色黄・白・赤・黒・碧。變
T2228_.61.0495a22: 成五輪地水火風空方圓角月團。各有印明。竝是大
悲壇祕密壇三部通用。若祕密壇亦有入祕密
T2228_.61.0495a23: 位品説同體五輪。亦有祕密法品説大眞言王。
三部五事各別四輪如次修因證果起用行法
變成
T2228_.61.0495a24: 法界體性率都波形佛部以a爲種子成率
都*波。蓮花部以ra爲種
T2228_.61.0495a25: 子成八葉蓮花。故轉字品云。胸表離雜字。若祕密
法品以sa爲蓮花部種子。金剛部以va爲種子成五
T2228_.61.0495a26: &T037992;
變成大日尊佛部正用入三摩地形。或隨
事用喜怒顯形色操持與願
T2228_.61.0495a27: 等。若蓮花部成觀世音。
若金剛部成金剛手
佛部心中觀a
T2228_.61.0495b01: a字或ra字。蓮花部觀sa字或hr@i@h字。金剛部觀va
h@u@m字。蓮金二部先以等虚空kha@m字安頂。然後觀本
T2228_.61.0495b02: 種子首中百光王a@msa@mva@m字三部各用。
是證菩提之
眼界無
T2228_.61.0495b03: 垢字ra字開
無垢眼
無相觀心處ra@m字結跏入定。少許低
頭不開合眼。以無
T2228_.61.0495b04: 相觀。觀心字。三部通用。
是證無相法身之*義
次率都*波印明佛部
率都
T2228_.61.0495b05: *波印出攝大軌。蓮花部率都*波印出觀
音軌。金剛部率都*波印出此經序品也
T2228_.61.0495b06:  已上三部各別成身
T2228_.61.0495b07: 次以ra@m字淨三種地建立五輪器界三部
同用
T2228_.61.0495b08:  已上三部各別成器界
T2228_.61.0495b09: 次於三部成身各具嚴身印明佛部嚴身三十
印出大日經。
T2228_.61.0495b10: 蓮花部嚴身印出最勝心明王經。不空羂索經。集經等
也。金剛部嚴身印出集經等也。又蘇悉地具有三部嚴
T2228_.61.0495b11: 身印明。應用彼文。
亦出大日經疏也
T2228_.61.0495b12:  已上三部各別嚴身
T2228_.61.0495b13: 次於三部器界各觀當部壇場莊嚴。各於
T2228_.61.0495b14: 意處蓮臺觀之迴外入内。次於三部壇
T2228_.61.0495b15: 場各觀當部摩訶曼荼羅位。三部各有字印
T2228_.61.0495b16: 尊形三種曼荼羅。佛部四重。二部三重。具如
T2228_.61.0495b17: 祕密法品。一一別作。或説此中唯用觀行。或
T2228_.61.0495b18: 説此中具用印明
T2228_.61.0495b19:  已上三部壇場
T2228_.61.0495b20: 次修三部勸請結界供養念誦。各有行法。上
T2228_.61.0495b21: 來三部別行阿闍梨大悲壇行法。又於三部
T2228_.61.0495b22: 各別成身如前改率都*波。先用字輪品三
T2228_.61.0495b23: 部各別四處輪布字法三部各別行如經以
布自身。弟子。壇場
T2228_.61.0495b24: 各生十二轉字。以爲
印契曼荼羅種子也
次觀五種三昧道眞言
T2228_.61.0495b25: 名言成立相及三十四字門字義三部
通用
次具
T2228_.61.0495b26: 十號伽陀。次滿足一切智智金剛種子三部
通用
T2228_.61.0495b27:  已上三部各別成身
T2228_.61.0495c01: 次先諸佛發生伽陀有情器界次第成立。次
T2228_.61.0495c02: 眞言者圓壇先置於自觀身爲五輪壇。壇
上布四處輪。三部
T2228_.61.0495c03: 通用次念持地圖衆形像用祕密品三
部別壇尊位
T2228_.61.0495c04:  已上三部各別道場
T2228_.61.0495c05: 次修三部勸請結界供養念誦如前上來三
T2228_.61.0495c06: 部別行阿闍梨祕密壇行四處字輪法。次於
T2228_.61.0495c07: 三部各別成身先以ra@m字燒a字。流va@m字了。
以十二句成三部身。佛部a@mkha@ma@m
T2228_.61.0495c08: a@h。蓮花部sa@mkha@msa@msa@h。金剛部va@m
kha@mva@mva@h。竝成地水火羅之身
次於心中觀三部
T2228_.61.0495c09: asava。次首中觀三部百光王a@msa@mva@m
T2228_.61.0495c10: 次安無垢眼。ra。次開無相眼ra@m竝通
三部
T2228_.61.0495c11: 改率堵波印用大眞言王佛部以大日尊坐
菩提座觀十二句。
T2228_.61.0495c12: 三處流出降伏四魔。得無邊智自在説法。蓮花部以
蓮花尊如上修之。金剛部以金剛身如上修之。如
T2228_.61.0495c13: 用師身
弟子亦
次於三部各別成器之身以前
三部
T2228_.61.0495c14: 各用四字成四輪器。各
壇上亦布三部各十二句
次念持地圖衆形像
T2228_.61.0495c15: 同前
行法
次修三部勸請結界供養念誦如前
T2228_.61.0495c16: 來三部別行阿闍梨祕密壇十二眞言行法」
T2228_.61.0495c17: 又於三部各住定中觀諸佛國用入祕
密位品
T2228_.61.0495c18: 於内心身地以法界自性加持ra@m
及印
次淨
T2228_.61.0495c19: 心地塵垢成立五輪五輪一一與身量
同。上三竝通三部
次内
T2228_.61.0495c20: 現意生八葉觀曼荼羅佛部如入位品。
二部准
次供
T2228_.61.0495c21: 意生五供。a@m字授弟子頂。傳花令散
T2228_.61.0495c22:
T2228_.61.0495c23:
T2228_.61.0495c24:
T2228_.61.0495c25:
T2228_.61.0495c26:
T2228_.61.0495c27:
T2228_.61.0495c28:
T2228_.61.0495c29:
T2228_.61.0496a01: 自身。爲説内所見行人宗處佛部以頂爲
中胎。以心爲
T2228_.61.0496a02: 三部。臍上爲摩訶薩。臍下
爲普世天。二部准知之
次用三部大印佛部
九印。
T2228_.61.0496a03: 二部
七印
次作四種念誦a字布支分是佛部。sa
字布*支分是蓮花部。va
T2228_.61.0496a04: 布*支分
是金剛部
上來三部別行阿闍梨祕密壇自灌
T2228_.61.0496a05: 頂行法。三月修法五字。六月修法亦屬此中。
T2228_.61.0496a06: 又以前自灌頂行法作三部百光王百字持
T2228_.61.0496a07: 誦法。以a@m安頂作四重布字。a字及ka
二十字三十二
T2228_.61.0496a08: ja等五字八十種好。念誦是佛部。以sa@m
安頂。是蓮花部。以va安頂。是金剛部也
上來三
T2228_.61.0496a09: 部別行阿闍梨祕密壇百字持誦行法。持明
T2228_.61.0496a10: 禁戒六月修法亦屬此中。瞿醯經有佛部得
T2228_.61.0496a11: 阿闍梨位者於三部得自在。蓮花部得阿
T2228_.61.0496a12: 闍梨位者於二部得自在。於金剛部得阿
T2228_.61.0496a13: 闍梨位於一部及般支迦部得自在。亦
T2228_.61.0496a14: 有三部都法阿闍梨云云
T2228_.61.0496a15: 其都法者。於上大悲壇祕密壇三部各別諸
T2228_.61.0496a16: 法一一通達。名爲都法。其行法者如眞實智
T2228_.61.0496a17: 品説。於上一一行法之中成身之後。皆加
T2228_.61.0496a18: 此品三部五輪布字品三十二布字。持執金
T2228_.61.0496a19: 剛印。布在諸字輪。知是一切法。行者成
T2228_.61.0496a20: 正覺。一切智資財常在於其心。世號一切
T2228_.61.0496a21: 智。是謂薩婆若。諸佛不出世。此人即名佛
T2228_.61.0496a22: 此有阿闍梨位品印
七印。密而不説
彼大日經眞實智品雖
T2228_.61.0496a23: 有三部五輪布字。而若不知此經成就大
T2228_.61.0496a24: 悲胎藏八字印明何由得了胎藏都法阿闍
T2228_.61.0496a25: 梨位印明。若雖不作胎藏成身行法而直
T2228_.61.0496a26: 持此經八字印明一千萬遍則應獲得胎
T2228_.61.0496a27: 藏中一切法一時頓證。故此印明名爲大悲
T2228_.61.0496a28: 胎藏一切阿闍梨行位印明云云然彼經云。
T2228_.61.0496b01: asah@u@mavarah@u@mkha@m。今此經云。avirah@u@mkha@m
T2228_.61.0496b02: h@u@mhr@i@ha@h。彼經字輪品。與灌頂時。心中安a
T2228_.61.0496b03: 是本不
生*義
胸前表ra是淨法界種
子。是無垢義
竝是佛
T2228_.61.0496b04: 部。彼品sa是無染
著義
彼界hr@i@h是種種
色心義
竝蓮
T2228_.61.0496b05: 花部。彼品va是無言
説義
h@u@m是淨
除義
*竝金剛部。
T2228_.61.0496b06: 又尊勝法arapacana化身眞言。下品
悉地名入悉地
avira
T2228_.61.0496b07: h@u@mkha@m報身眞言是。是中品
悉地名住悉地
ava@mra@mh@a@mkha@m法身眞
言。是上
T2228_.61.0496b08: 品悉地名
證悉地
avirah@u@mkha@m如次五大五
智五佛五部
故知
T2228_.61.0496b09: 此八字明胎藏金剛三悉三位三身三部五大
T2228_.61.0496b10: 五智五佛五部具足圓滿。通能成就胎藏金
T2228_.61.0496b11: 剛三部五密祕法云云彼大悲胎藏亦有世
T2228_.61.0496b12: 天七曜二十八宿。故亦須加此品破七曜等
T2228_.61.0496b13: 三眞言印。或須具准此經序品七分行法修
T2228_.61.0496b14: 之。彼中祕法自然可證。此品三法中三成
T2228_.61.0496b15: 就富貴五大虚空藏五字眞言法如經。爾時
T2228_.61.0496b16: 復説成就富貴金剛虚空藏鉤召明王曰。
T2228_.61.0496b17: va@mh@u@mtra@hhr@i@ha@h。行者應畫五大虚空藏。於
T2228_.61.0496b18: 一圓明中等自身量畫之言圓明者。是明星
幖幟故可作星色
T2228_.61.0496b19: 也。如經觀世音是日天子。大勢至是月天子。虚空藏
明星天子。法花三光天子即是也。虚空藏經説。西方虚
T2228_.61.0496b20: 空藏菩薩來時。以三昧力令諸國土皆如虚空。菩薩
額上有一寶珠。行者明星出時觀彼明星云云。又有
T2228_.61.0496b21: 虚空藏經説。南方虚空藏菩薩來時。及觀行法亦似前
經云云。二經唯説西南二方。今準此經即有五方五
T2228_.61.0496b22: 大虚空
藏菩薩
於一圓中更分爲五五方五智五佛五
部各入虚空藏三
T2228_.61.0496b23: 摩地。故作五方色形。持五部三摩耶現五部身。
皆持寶成就富貴。行者亦用五部三昧耶印入證五
T2228_.61.0496b24: 部虚空藏身。例如大樂金剛五祕密法。五方五佛各與
四大菩薩一一皆入大樂五尊三摩地。然金剛頂十八會
T2228_.61.0496b25: 第一教王會有四大輪。一金剛界輪。三十七尊皆持金
剛界印。二降三世教令輪。三十七尊皆持降三世印。三遍
T2228_.61.0496b26: 調伏法輪。三十七尊皆持觀世音印四一切義成就輪。
三十七尊皆持虚空藏印云云。今此五大虚空藏尊即一
T2228_.61.0496c01: 切義成就輪蘇悉地法。通能成
就一切義成就輪五部求富貴
於中圓畫白色
T2228_.61.0496c02: 虚空藏。左手執鉤右手執寶。前圓中畫黄
T2228_.61.0496c03: 色虚空藏。左手執鉤右執寶金剛。右圓中畫
T2228_.61.0496c04: 青色虚空藏。左執鉤右持三瓣寶放大光
T2228_.61.0496c05: 明。後圓中畫赤色虚空藏。左持鉤右持
T2228_.61.0496c06: 大紅蓮花。左圓中畫黒紫色虚空藏。*左持
T2228_.61.0496c07: 鉤右持寶羯磨。若於青色或金色絹上
T2228_.61.0496c08: 之。次説印相。毘首羯磨三昧耶忍願
T2228_.61.0496c09: 相合峯如針。是名法界虚空藏三昧密印。
T2228_.61.0496c10: 應當知。次改進力如三鈷。是名金剛虚
T2228_.61.0496c11: 空藏。復改進力如寶形。是爲寶光虚空藏。
T2228_.61.0496c12: 又屈進力如蓮葉。即名蓮花虚空藏。戒方
T2228_.61.0496c13: 進力互相叉。是名業用虚空藏云云攝眞實
T2228_.61.0496c14: 經中東南西北佛白青金紅五色。是表寂調
T2228_.61.0496c15: 財愛増法。又守護經亦同此也。若仁王經
T2228_.61.0496c16: 東南西北中方菩薩各放青白金流五色光
T2228_.61.0496c17: 明。表降魔修龍叉衆徳。今此經中東南西
T2228_.61.0496c18: 北方虚空藏色白黄青紅黒紫。是表五佛共
T2228_.61.0496c19: 入虚空藏三昧耶。故以五佛三昧耶色爲
T2228_.61.0496c20: 其色像。亦持五佛三昧耶印爲其印相。中
T2228_.61.0496c21:
T2228_.61.0496c22:
T2228_.61.0496c23:
T2228_.61.0496c24:
T2228_.61.0496c25:
T2228_.61.0496c26:
T2228_.61.0496c27:
T2228_.61.0496c28:
T2228_.61.0496c29:
T2228_.61.0497a01: 方鉤形印。白色獨&T037992;鉤形之幖幟也。東
T2228_.61.0497a02: 方三*&T037992;印。金色三*&T037992;是金剛之幖幟也。南
T2228_.61.0497a03: 方寶形印。青色如寶。是寶珠之幖幟也。西
T2228_.61.0497a04: 方蓮花印。*紅。色如蓮是蓮花之幖幟也。北
T2228_.61.0497a05: 方羯磨印。黒紫相叉。是羯磨之幖幟也。然
T2228_.61.0497a06: 金剛界五佛三昧耶印與此少異。而作幖幟
T2228_.61.0497a07: 亦無大異。毘首羯磨三昧耶印。是十字羯
T2228_.61.0497a08: 磨印。則不空成就佛印。亦即羯磨薩埵印。
T2228_.61.0497a09: 非金剛業菩薩三昧耶印。若用此印*則此
T2228_.61.0497a10: 經中五印難成。有別本經。法界印註云薩埵
T2228_.61.0497a11: 印。金剛印註云准護身印。業用印註云准
T2228_.61.0497a12: 不空成就佛印。今謂。當准金剛界五佛三昧
T2228_.61.0497a13: 耶印。唯中三印用進力也。今此五大虚
T2228_.61.0497a14: 空藏菩薩亦是明星天子本身。故處明星圓
T2228_.61.0497a15: 明之中。亦以七曜九執二十八宿而爲眷屬。
T2228_.61.0497a16: 故此法亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印。
T2228_.61.0497a17: 此五大虚空藏大日三昧耶印亦是大阿闍梨
T2228_.61.0497a18: 位者之行事。須具准序品七分修之。五
T2228_.61.0497a19: 相成身之處當隨所樂。或五或一以成自。
T2228_.61.0497a20: 以五佛身成五菩薩。亦隨一印十三。四印
T2228_.61.0497a21: 十七。五印三十七行之。va@mh@u@mtra@hhr@i@ha@h即五
T2228_.61.0497a22: 佛種子。故須先成五佛。次轉五佛成五菩
T2228_.61.0497a23: 薩。轉法界之圓明成明星之圓明。從明星
T2228_.61.0497a24: 之圓明會法界之圓明。自餘觀法具如虚空
T2228_.61.0497a25: 藏經。此品三法開九爲十二也
T2228_.61.0497a26: 十一切如來内護摩金剛儀軌品説。復次金
T2228_.61.0497a27: 剛手。我説内護摩。謂淨除因業。令獲菩提
T2228_.61.0497a28: 此品具説。於三十七月輪各觀三十七尊種子。
變成三十七尊形像。各作三十七尊羯磨印契。亦
T2228_.61.0497a29: 用三十七尊護摩眞言。即三十七尊羯磨會號各加agni
火。及三十七尊種子。先於身壇上觀三十七尊種子。
T2228_.61.0497b01: 次以自身成三十七尊。月輪圓明以爲火焔。以自身
口爲爐。遍虚空界爲量。即此光明中擲諸不祥者。
T2228_.61.0497b02: 出生三十七尊三昧耶形成一切願。名爲内護摩。内
護摩者。或人云燒盡義也。大日經云滅除於業生。是
T2228_.61.0497b03: 從所燒爲名。若攝眞實經五方諸佛菩薩入我身中
名内護摩。是從能燒爲名。今經能燒三十七智火。所
T2228_.61.0497b04: 燒等覺以還。合爲内護摩也。homa本體只是hama。支那
云竈。加三昧點故云homa。梵名君荼。此云爐也。
T2228_.61.0497b05: 梵云諾賀。此云燒也。用此二事名爲homa。大日經
云。降三世種子ha字是淨除相。今隨字門爲淨除義。
T2228_.61.0497b06: 此有二種。一内二外。或直用内能得成就。若
直用外不得成就。故作外法必用内法
端座
T2228_.61.0497b07: 成月輪觀成月輪。
自身處中
觀水字光焔。va@m字本是水輪
種子。今爲金
T2228_.61.0497b08: 剛界大日種子。vajradhatuva@m字爲
種子。有引生攝持二義故以觀身中
生身如佛
T2228_.61.0497b09: va@m種子成率都波。
亦變成金剛界大日尊
智拳住悲大日
羯磨
T2228_.61.0497b10: 印息災住慈悲觀。誦法界句火天眞
言作扇底迦。名如來内加護護摩
復次觸地儀
T2228_.61.0497b11: 阿閦羯磨
因字金剛h@u@m是因字。加二摩多。摩多
此云外母。以十二轉是外
T2228_.61.0497b12: 母故。此中自身以h@u@m字爲種子成金剛形。亦變成
阿閦佛。用觸地印住猛利觀。誦金剛句火天眞言
T2228_.61.0497b13: 作扇底迦。燒除衆不祥法。名金剛持地護摩。是金剛
部金剛持地菩薩作業速悟無等覺者。大圓鏡智是入
T2228_.61.0497b14: 佛地之初
智故也
復次施願形寶生佛
羯磨印
如字摩尼tra@h
T2228_.61.0497b15: 是如如字。加ra無垢字及涅槃點。此中自身以*tra@h
T2228_.61.0497b16: 爲種子成摩尼形。亦變成寶生佛。持施願印住饒
T2228_.61.0497b17: 益觀。誦摩尼句火天眞言作扇底迦。
淨三業壞諸業法。名寶光淨業護摩
勝三摩地
T2228_.61.0497b18: 阿彌陀佛
羯磨印
清淨無塵hr@i@h字是清淨字。此中自
hr@i@h字爲種子成蓮
T2228_.61.0497b19: 花形。亦變成阿彌陀佛。持入定印住無染垢觀。誦
T2228_.61.0497b20: 蓮花火天眞言作扇底迦。作染欲。諸垢結清淨
T2228_.61.0497b21: 法。名蓮花
清淨護摩
業生拔諸有不空成就
佛羯磨印
寂靜無著
T2228_.61.0497b22: a@h字是涅槃寂靜字。無著言者是羯磨句。此中自身
a@h字爲種子。成十字形。亦變成不空成就
T2228_.61.0497b23: 佛。住作業觀。誦無著言火天眞言作
扇底迦所作無礙法。名羯磨巧用護摩
此名五種
T2228_.61.0497b24: 智。如來寂災五種句眞
言如經
大悲波羅蜜。起四
T2228_.61.0497b25: 無量心。印明同四佛。亦名佛息災同前四
佛以下十
T2228_.61.0497b26: 六大菩薩八供四攝竝羯磨
印。或用三昧耶印亦
薩因字a字。王鉤字。
T2228_.61.0497b27: ja@h字。染悦字ho@h字。稱讃字sa@h字。上四寂災
T2228_.61.0497c01: 火。寶如如o@m字。光熾然a@m字。幢生字tr@a@m字。笑
T2228_.61.0497c02: 喜字ha@h字。*上四増長火。蓮清淨hr@i@h字。刀劍
T2228_.61.0497c03: dha@m字。輪輪字ma@m字。語密字ra@m字。*上四破
T2228_.61.0497c04: 盡火。羯輪字ka@m字。護護字ha@m字。怖牙字h@u@m
T2228_.61.0497c05: 字。持持字va@m字。*上四敬愛火。上序品云。
T2228_.61.0497c06: 五峯金h@u@m。王鉤摩尼tr@a@h。染白蓮蓮花hr@i@h
T2228_.61.0497c07: 稱箜篌羯磨a@h。空寶瓶金剛藏ja@h。光日輪金
T2228_.61.0497c08: 剛光h@u@m。旗幢金剛旗va@m。笑幡金剛幡ho@h。觀
T2228_.61.0497c09: 鏡金剛智a。妙鉢惹夾摩尼行@a。轉輪蓮
T2228_.61.0497c10: a@m。言螺羯磨a@h。業緑寶瑜伽chra。護傘
T2228_.61.0497c11: 蓋瑜伽i。盡摩羯首瑜伽u。持月輪瑜伽@u
T2228_.61.0497c12: 四佛四種一字心密h@u@m。四密四種一字心方便
T2228_.61.0497c13: 瑜伽o@m。内供四種一字ho@h。外供四種一
T2228_.61.0497c14: 字心h@u@m。四攝四種一字心hh@u@m。金剛界如來率
T2228_.61.0497c15: 覩波法界普賢一字va@m。此品五佛十六種
T2228_.61.0497c16: 子同金剛界。故教王經云。金剛・鉤・箭・喜・寶・
T2228_.61.0497c17: 日・幢幡笑・蓮・劍・妙輪・語・羯磨・甲・怖・持。薩
T2228_.61.0497c18: @a@h
&T037992;
ja@h
ho@h
sa@h
歡喜
o
a@m
日輪
tra@m
T2228_.61.0497c19: ha@h
hr@i@h
蓮花
ta@m
ma@m
法輪
ra@m
念誦
毘首ka@m
灌頂
T2228_.61.0497c20:
T2228_.61.0497c21:
T2228_.61.0497c22:
T2228_.61.0497c23:
T2228_.61.0497c24:
T2228_.61.0497c25:
T2228_.61.0497c26:
T2228_.61.0497c27:
T2228_.61.0497c28:
T2228_.61.0497c29:
T2228_.61.0498a01: ha@m
甲冑
暴怒h@u@m
牙器
ba@m
金剛
T2228_.61.0498a02:  以上十六大日所變
T2228_.61.0498a03: h@u@m
金剛
tr@a@h
hr@i@h
蓮花
a@h
羯磨
T2228_.61.0498a04:  以上四密四佛所變
T2228_.61.0498a05: ho@h
tr@t
g@i@h
k@r@t
T2228_.61.0498a06:  已上四供大日所變
T2228_.61.0498a07: a@h
燒香
o@m
d@i@h
光明
ga@h
塗香
T2228_.61.0498a08:  已上四*供四佛所變
T2228_.61.0498a09: ja@h
h@u@m
va@m
ho@h
T2228_.61.0498a10:  已上四攝大日所變
T2228_.61.0498a11: 此品亦有八供四攝火天眞言種子。亦同彼
T2228_.61.0498a12: 經。經云。三界天人見。悉皆云是我。生身化
T2228_.61.0498a13: 諸有。遙禮無敢近。准大焔口品文云。三
T2228_.61.0498a14: 界中天人。倶依此觀住。彼見如仁者。作禮
T2228_.61.0498a15: 獻所能。故言是我及仁者。是佛於自我佛
T2228_.61.0498a16: 所説。又云。焚諸等覺衆。能息一切厄
T2228_.61.0498a17: 寂災諸大有情衆。能成長一切増益諸執金
T2228_.61.0498a18: 剛手。摧伏一切怨降伏一切明妃衆。能敬愛
T2228_.61.0498a19: 一切敬愛鉤索鎖鈴四。盡成鉤召事鉤事
T2228_.61.0498a20: 至八供養。還結彼業印。及誦焔光明。能成
T2228_.61.0498a21: 自他願。一切無不成一切
事願
我此内護摩。往昔
T2228_.61.0498a22: 寶生佛。於金剛界中。度無量有情一切眞言印
法及一一法。
T2228_.61.0498a23: 皆有本所誦達諸佛菩薩。具如不動立印軌云。燈焔如
來禮佛之法。佛心經有滅惡趣王如來滅惡趣眞言。即
T2228_.61.0498a24: 金剛界摧罪眞言是也。今寶生佛本是大日法身。亦是南
方寶莊嚴世界他受用身。若本所通達如是。觀佛三昧
T2228_.61.0498a25: 經。四比丘一檀越今成五佛。此中南方成佛之比丘也。
本於金剛界法得通達門。故金光明經中亦作加
T2228_.61.0498a26: 經云。金剛阿闍梨。應作如是法。故知此品
T2228_.61.0498a27: 内護摩法亦是大闍梨位者之行法也。須准
T2228_.61.0498a28: 序品七分行之。安立三十七羯磨三昧耶
T2228_.61.0498b01: 印竟
T2228_.61.0498b02: 次用金剛頂護摩儀軌。其護摩處當用此品
T2228_.61.0498b03: 三十七尊智火。於五法中或一或五隨要
T2228_.61.0498b04: 行之。從初水字生大日至二十四尊四佛。
四密。
T2228_.61.0498b05: 十六
菩薩
皆以本種智。發生成彼身。威儀悉同等。
T2228_.61.0498b06: 圓明爲火焔。自身口爲爐謂淨除因業令獲
菩提心。端坐成月
T2228_.61.0498b07: 輪。月輪放光明。爲智火圓明。爐有四五
六種。如金剛頂儀軌。口爐壇爐形色一相
遍至虚
T2228_.61.0498b08: 空界。即此光明中。擲諸不祥者。惡人惡天
T2228_.61.0498b09: 衆。上至等覺尊。違自本誓者。擲於爐内
T2228_.61.0498b10: 焚。疾得本成就。四攝八供養。能成自他願。
T2228_.61.0498b11: 一切無不成云云身處月内而作觀念。以三
妄執百六十心名因。五障爲
T2228_.61.0498b12: 業。以此因業爲柴。三十七智爲火。大菩提心月輪
圓明爲焔。口爐壇爐法界爲量。以眞言聲而爲
T2228_.61.0498b13: 以印契形而爲焔形。遍虚空界。以等覺等擲口爐
中。作諸成就。若加外法當准諸部所相應物作爐
T2228_.61.0498b14: 燒之。略如下金剛
手内作業灌頂悉地品
T2228_.61.0498b15: 若攝眞實經護摩品説。爲修一切瑜伽行
T2228_.61.0498b16: 者演説眞實内護摩法。永爲調伏滅煩惱
T2228_.61.0498b17: 賊及一切鬼神故作是護摩。増長三昧各
T2228_.61.0498b18: 觀本尊并本方色。若作佛部成就護摩瑜伽
T2228_.61.0498b19: 行者諦觀毘盧遮那如來。想我即是金剛薩
T2228_.61.0498b20: 埵。從其身中流出白光。如淨瑠璃内外明
T2228_.61.0498b21: 徹。於月輪中結跏趺坐。從我身中光焔涌
T2228_.61.0498b22: 出。即成圓光莊嚴自身。最勝第一。一切衆
T2228_.61.0498b23: 生悉皆喜見。想十方諸佛皆悉白色。猶如三
T2228_.61.0498b24: 千大千世界微塵數量。入我身中。是名寂靜
T2228_.61.0498b25: 護摩之法引導菩提第一智印唵字白色。普賢金剛薩
埵變作大日白色。月輪跏趺。諸佛白色
T2228_.61.0498b26:
若作調伏護摩之法。當觀東方阿閦如
T2228_.61.0498b27: 來。從其身中流出青光。衆徳圓滿。坐于東
T2228_.61.0498b28: 方月輪之中結跏趺坐。圓光巍巍莊嚴自身
T2228_.61.0498c01: 最勝第一。想十方世界一切菩薩作金剛
T2228_.61.0498c02: 怒。入我身中摧滅煩惱諸惡鬼神故破魔印
h@u@m字青
T2228_.61.0498c03: 色。金剛薩埵變作阿閦。月輪跏
*趺。諸佛菩薩忿怒。青色入身
若作求財護摩
T2228_.61.0498c04: 之法。當觀南方寶生如來。想一切菩薩皆悉
T2228_.61.0498c05: 歡喜入我身中。從自身中流出金色光。瑩
T2228_.61.0498c06: 淨圓滿。坐於南方月輪之中結跏趺坐。莊
T2228_.61.0498c07: 嚴其身。衆生喜見令一切煩惱不能亂心
T2228_.61.0498c08: 一切惡鬼不敢親近施諸願印惹字黄金色。摩尼薩
埵變作寶生。月輪跏趺。
T2228_.61.0498c09: 薩歡喜
*入身
若作敬愛護摩。行者當觀西方無
T2228_.61.0498c10: 量壽佛。從其身中流出紅光。瑩淨圓滿。坐
T2228_.61.0498c11: 於西方月輪之中結跏趺坐。衆生喜見。自
T2228_.61.0498c12: 作此想。十方世界一切菩薩如三千界微
T2228_.61.0498c13: 塵等數。以百億寶。無數瓔珞。無量天衣。種
T2228_.61.0498c14: 種寶物莊嚴其身。猶如無比天女形状。悉
T2228_.61.0498c15: 入我身。能令國王大臣一切衆生見者歡
T2228_.61.0498c16: 除散亂印翳字紅色。蓮花薩埵
變作彌陀。*菩薩天女*入身
若作増益護摩
T2228_.61.0498c17: 法者。當觀北方不空成就如來。從其身中
T2228_.61.0498c18: 流出五色光。瑩淨圓滿。坐于北方月輪之
T2228_.61.0498c19: 中結跏趺坐。莊嚴其身。衆生喜見。想十
T2228_.61.0498c20: 方世界諸佛菩薩如三千大千世界微塵等
T2228_.61.0498c21: 數。放五色光入我身中。能令一切事業無
T2228_.61.0498c22: 不通達無怖畏印佐字五色。羯磨薩埵變作
不空。諸佛菩薩無怖畏*入身
彼經
T2228_.61.0498c23: 爲作外護摩故説此五部内護摩法。十方
T2228_.61.0498c24: 法界五色五形諸佛菩薩入自身中者。是五
T2228_.61.0498c25: 智火入自身柴燒盡自身煩惱業障。能成
T2228_.61.0498c26: 身外五種悉地。或直用内能得成就。若作
T2228_.61.0498c27: 外法非内不成。此經三十七智火以別相
T2228_.61.0498c28: 説。彼經五色智火以總相説。總別相會用
T2228_.61.0498c29: 之亦得。彼經五相成身第五相云。三世諸佛
T2228_.61.0499a01: 及其眷屬微塵菩薩無數天龍及天音樂從
T2228_.61.0499a02: 十方界入出我身。如色。第一白色。第
T2228_.61.0499a03: 二青色。第三金色。第四紅色。第五雜色下品
亦云。
T2228_.61.0499a04: 有五種相。一寂靜相。二瞋怒相。三歡喜相。四清涼相。
五種種相。五方如來其色各異。第一白色。第二青色。第
T2228_.61.0499a05: 三金色。第四紅
色。第五雜色
是五方佛入我身中具三眞
T2228_.61.0499a06: 實三身妙果我身圓滿經有三身
眞言及印
行者入毘盧
T2228_.61.0499a07: 舍那三昧結跏趺坐。舌拄腭上繋心鼻端。
T2228_.61.0499a08: 想頂有五寶冠。*冠中有五佛。即結引
T2228_.61.0499a09: 導菩提第一智印。亦名能滅無明黒闇印。持
T2228_.61.0499a10: 眞言曰。唵一一觀
T2228_.61.0499a11: 察五字色相
T2228_.61.0499a12: 第一結菩提印入毘盧*舍那如來三昧。當
T2228_.61.0499a13: 觀俺字色及我身十方世界悉皆白色。修此
T2228_.61.0499a14: 觀時。自身及與一切衆生所有無明煩惱惡
T2228_.61.0499a15: 業自然消滅。行者及一切衆生速得成佛故
T2228_.61.0499a16: 第二結破魔印。入東方不動如來三昧。當
T2228_.61.0499a17: 觀吽字色及我身。盡東方界。及以九言無量
T2228_.61.0499a18: 世界諸佛菩薩。一切衆生。山川草木。咸皆青
T2228_.61.0499a19: 色。以右手掌面用按地。此印能令諸魔鬼
T2228_.61.0499a20: 神一切煩惱悉皆不動。是名能滅毘那夜伽
T2228_.61.0499a21: 及諸惡魔鬼神印
T2228_.61.0499a22: 第三結施諸願印。入寶生如來三昧。當觀
T2228_.61.0499a23: &MT01388;字色及我身。盡南方界。及以九方無量
T2228_.61.0499a24: 世界諸佛菩薩。一切衆生。草木山川。皆黄金
T2228_.61.0499a25: 色。即作是想。從五指間雨如意珠。此如
T2228_.61.0499a26: 意珠雨天衣服。天妙甘露。天妙音樂。天寶宮
T2228_.61.0499a27: 殿。乃至衆生一切所樂皆令圓滿。是印名
T2228_.61.0499a28: 爲能令圓滿一切衆生所愛樂印。能滿衆生
T2228_.61.0499a29: 一切願故
T2228_.61.0499b01: 第四結除散亂心印。入西方無量壽如來三
T2228_.61.0499b02: 昧。當觀翳字色及我身。盡西方界。并與九
T2228_.61.0499b03: 方無量世界諸佛菩薩。一切衆生。山川草木。
T2228_.61.0499b04: 悉作紅蓮色。能令行者及諸衆生除散亂
T2228_.61.0499b05: 心入三昧樂故
T2228_.61.0499b06: 第五結無怖畏印。入北方不空成就如來三
T2228_.61.0499b07: 昧。當觀佐字色及我身。盡北方界。并與九
T2228_.61.0499b08: 方無量世界諸佛菩薩。一切衆生。山川大
T2228_.61.0499b09: 地。草木叢林悉皆五色。以何因縁名無怖
T2228_.61.0499b10: 畏。謂備四義稱無怖畏。一者中方毘盧*舍
T2228_.61.0499b11: 那如來能滅無明黒闇。出生般若波羅蜜等
T2228_.61.0499b12: 盡虚空界洞達光明。二者東方不動如來能
T2228_.61.0499b13: 摧一切頻那夜迦惡魔鬼等。悉令不動。三
T2228_.61.0499b14: 者南方寶生如來能除貧乏。施天宮殿天飮
T2228_.61.0499b15: 食天衣服天音樂。悉皆圓滿。四者西方無
T2228_.61.0499b16: 量壽如來能與行者三昧大樂。譬如十方虚
T2228_.61.0499b17: 空無量無盡。亦如衆生無量無盡。亦如煩惱
T2228_.61.0499b18: 無量無盡。如是行者三昧大樂亦復無量無
T2228_.61.0499b19: 盡。如是四義具足圓滿。是故北方不空成就
T2228_.61.0499b20: 如來告行者言。善男子善女人汝勿怖畏。
T2228_.61.0499b21: 由是義故名無怖畏印云云
T2228_.61.0499b22: 守護經説五佛眞言。唵吽惹斛佐。其五佛
T2228_.61.0499b23: 印亦同攝眞經。是金剛界羯磨會印。花嚴
T2228_.61.0499b24: 經説。十方法界主伴具足。三種世間圓融成
T2228_.61.0499b25: 佛。即是此經十方法界三種世間智正覺世間。
衆生世間。國
T2228_.61.0499b26: 土世
五色五形入出自身。成三身佛具三
T2228_.61.0499b27: 祕密。即以此法亦名護摩。三種世間皆圓
T2228_.61.0499b28: 融故。變作悉地自在無礙。内法外法同用
T2228_.61.0499b29:
T2228_.61.0499c01: 金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經修行法第二
T2228_.61.0499c02:   建久四年五月十四日於神護寺七枉房
T2228_.61.0499c03:  書了   二交點了
T2228_.61.0499c04:
T2228_.61.0499c05:
T2228_.61.0499c06: 金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經
T2228_.61.0499c07: 修行法第三
T2228_.61.0499c08:
T2228_.61.0499c09:        *眞如金剛述 
T2228_.61.0499c10: 十一金剛薩埵菩提心内作業灌頂悉地品
T2228_.61.0499c11: 説。此品都有八法。一金剛薩埵一字心具
T2228_.61.0499c12: 十五尊内作業灌頂法。二金剛手内火法具
T2228_.61.0499c13: 三十七尊一切天五種護摩。三遜婆明王五
T2228_.61.0499c14: 部吽迦羅具三十七尊内外火法護摩。四金
T2228_.61.0499c15: 剛手外火法具三尊一切天九種護摩。五金
T2228_.61.0499c16: 剛手外火法具三十七尊授本三昧耶護摩。
T2228_.61.0499c17: 六金剛手外火法五部曼荼羅聖衆授五種
T2228_.61.0499c18: 灌頂法義准吽迦羅法亦具前四六八護摩
T2228_.61.0499c19: 五部三昧耶灌頂等法。七五種神線五種事
T2228_.61.0499c20: 業法。八五輪茅環五種事業法。雖有八法
T2228_.61.0499c21: 唯二尊法。一金剛手内*作灌頂。三昧耶護
T2228_.61.0499c22: 摩。灌頂。護摩事業護摩神線茅環。二吽迦羅
T2228_.61.0499c23: 同金剛手六法。内灌頂法文云。金剛阿闍梨。
T2228_.61.0499c24: 教授諸弟子。文句交雜爲禁慢法。内火法
T2228_.61.0499c25:
T2228_.61.0499c26:
T2228_.61.0499c27:
T2228_.61.0499c28:
T2228_.61.0499c29:
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]