大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大周刊定衆經目録 (No. 2153_ 明佺等撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

高王觀世音經一卷
  右北齊代有囚。罪當極法。夢見聖僧口授
其經。至心誦念數盈千遍。臨刑刀折。因遂
免死。今高王經也。見齊書及高僧傳琳法
師辯正論。然其經體即法華經中稱念觀
音皆蒙願遂隨類化誦救苦衆生
已上無譯主經九十三部一百七卷
*大周刊定衆經目録卷第*大周刊定衆經目録卷第八
 *大唐天后勅佛*授記寺沙門明佺等撰 
小乘重譯經目卷之一三百七十七部
八百四十六卷
四十二章經一卷
六紙
  右後漢明帝代永平十年。迦葉摩騰共竺
法蘭於白馬寺譯。出長房録
四十二章經一卷第二出
  右呉支謙譯。與摩騰譯者少異
四十二章經一卷第三出
  右見長房録
上三經同本別譯
十二因縁觀經一卷第三出
  右後秦弘始年羅什譯。出長房録
十二因縁經一卷與漢代安世
高譯少異
  右西晋竺法護譯。出長房録
上二經同本別譯
所欲致患經一卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
所欲致患經一卷第二出
  右東晋耆多蜜譯。出長房録
上二經同本別譯
摩登女經一卷一名摩鄧女經一名阿
難爲蟲道女惑經三紙
  右後漢安世高譯。出長房録
摩登女解形中六事經一卷三紙
  右失譯。出長房録
上二經同本別譯
罪業報應教化地獄經一卷或云地獄報
應經六紙
  右後漢代安世高譯。出長房録
罪業報應經一卷寶唱録云一名罪業
報應教化地獄經
  右東晋孝武帝代沙門曇無蘭譯。出長房

上二經同本別譯
阿難問事佛吉凶經一卷僧祐録云或名
阿難問經四紙
  右後漢代安世高譯。出長房録
分別經一卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
阿難分別經一卷一名分別經又名阿
難問事佛吉凶經
  右西秦乞伏世法堅譯。出長房録
弟子慢爲耆域經一卷
  右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯。
出長房録
上四經同本別譯
舍頭諫經一卷亦云舍頭諫太子明二十八宿經亦云
太子明星二十八宿經亦云虎耳經
  右後漢代安世高譯。出長房録
摩登伽經一部三卷或二卷三
十七紙
  右呉代竺律炎支謙於武昌譯。出達摩欝
多羅録
太子二十八宿經一卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
舍頭諫經一卷二十六紙一名太子二十八宿經一名
虎耳太子經化度録云虎耳意第二出
與摩登伽經同本異出
與漢世高出者少異
  右西晋永嘉年竺法護譯。出長房録
上四經同本別譯
五母子經一卷二紙
  右呉代支謙譯。出長房録
沙彌羅經一卷二紙
  右晋安帝*代曇摩讖譯。出長房録
上二經同本異譯
義足經一部二卷四十一紙
  右呉黄武年支謙譯。出化度寺録
義足經一部二卷
  右東晋孝武帝代沙門竺曇無蘭譯。出長
房録
天神禁寶經一卷
  右東晋孝武帝代沙門竺曇無蘭譯。出長
房録
鏡面王經一卷
  右後漢伐安世高譯。出長房録
鏡面王經一卷
  右呉赤烏年康僧會譯。出長房録
桀貪王經一卷
  右呉支謙譯。出長房録
&MT00092;辭梵志經一卷
梵志疑爭得解脱經一卷
兜勒梵志經一卷
法觀梵志經一卷
梵志觀無常得解脱經一卷
猛觀梵志經一卷
  以前十一經並義足經出
王法念處經一部七十卷一千四
百一紙
  右後魏興和元年。瞿曇般若留支。於鄴城
大丞相高澄第譯。出長房録
善時鵞王經一卷
  以前一經正法念經出
摩調王經一卷
  右呉支謙譯。出長房録
摩調王經一卷事同中阿含大
天經出第八卷
  右東晋沙門祇多蜜譯。出長房録
上二經同本別譯
十善十惡經一卷一名分
善惡經
  右西晋惠帝代永寧年支法度譯。出長房

十善十惡經一卷第二
  *右東晋孝武帝代竺曇無蘭。於楊州謝鎭
西寺譯。出長房録
上二經同本別譯
五百梵志經一卷
  右宋孝武代北涼安陽侯沮渠京聲譯。出
長房録
梵志經一卷與五百梵志經
同本異*譯
  右寶唱録云。竺律頭炎誦出之。出始興録
上二經同本別譯
小本起經一部二卷或云修行本起
經或云修行經
  右後漢靈帝代支曜於洛陽譯。出長房録
修行本起經一部二卷三十八紙寶唱録云
一名宿行本
  右後漢竺曇果康孟詳共譯。出内典録
太子本起瑞應經一部二卷初出亦云瑞應本
起亦名中本起經
  右後漢外國沙門康孟詳譯。出長房録
中本起經一部一卷或云太子
中本起經
  右後漢建安十二年竺曇果譯。出長房録
大子本起瑞應經一部二卷三十五紙一名瑞應
本起經第二出與康
詳出
者小異
  右呉建興年支謙於金陵譯。出内典録
過去因果經一部四卷
  右晋安帝世佛馱跋陀羅於楊都譯。出長
房録
過去現在因果經一部四卷九十六紙
  右宋元嘉年求那跋陀羅譯。出内典録
上七經同本別譯
雜藏經一卷九紙與鬼問目連餓鬼報應目連説地獄餓
鬼因縁等四本同體異名別譯見寶唱録
  右東晋佛駄跋陀羅共法顯於楊都譯。出
長房録
雜藏經一卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
鬼問目連經一卷四紙
  右後漢代安世高譯。出長房録
餓鬼報應經一卷一名目連説地獄
餓鬼因縁
  上四經同本別譯
興起行經一部二卷一名十縁經
三十六紙
  右後漢獻帝代沙門康孟詳譯。出長房録
槍刺脚因縁經一卷出興起
行經
  上二經同本別譯
柰女耆域經一卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
柰女耆域經一卷十七紙或
云柰女經
  右西晋竺法護譯。出内典録
上二經同本別譯
貧窮老公經一卷三紙一名
貧老經
  右西晋法炬法立譯。出達摩欝多羅録
貧窮老公經一卷
  右宋孝武帝代沙門慧簡於鹿野寺譯。出
長房録
上二經同本別譯
越難經一卷二紙一名難經第二出
寶唱録云曰難長者經
  右西晋清信士聶承遠譯。出長房録
曰難經一卷一名
  右東晋釋嵩公譯。出長房録
曰難經一卷一云越
難經
  右宋文帝元嘉年求那跋陀羅譯
上三經同本別譯
七女經一卷六紙一名七女本經
長房云出阿毘曇
  右呉黄武年支謙譯。出長房録
七女本經一卷
  右西晋竺法護譯。出長房録
七女本經一卷與支謙出者大同小異亦名
女本心明經亦名七女經
  右西晋聖堅於河南國譯。出長房録
上三經同本別譯
龍王兄弟經一卷三紙一名
難龍王經
  右呉支謙譯。出長房録
目連降龍王經一卷
  右宋文帝代元嘉年求那跋陀羅譯。出長
房録
上二經同本別譯
禪思滿足經一卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
禪思滿足經一卷
  右東晋孝武帝代西域沙門竺曇無蘭譯。
出長房録
上二經同本別譯
勸進學道經一卷一本無
勸字
  右呉代支謙譯。出長房録
進學經一卷
  右宋孝武帝*代沮渠京聲譯。出長房録
佛説勸進學道經一卷亦名勸
進經
  右宋代釋勇公譯。出長房録
上三經同本別譯
八師經一卷三紙
  右呉支謙譯。出内典及長房録
八師經一卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭譯。出長房録
上二經同本別譯
生經一部五卷或四卷寶唱録云論
生經一百二十六紙
  右西晋竺法護譯。出長房録
生經一部五卷
  右宋文帝代元嘉四年涼州沙門釋智嚴
譯。出長房録
前世諍女經一卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
子命過經一卷出第二卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
佛覆裸形子經一卷一名審裸形子
經出第三卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
迦旃延經一卷一云迦旃延無
常經出第二卷
  右後漢*代安世高譯。出長房録
是我所經一卷出第一卷
  右呉支謙譯。出長房録
猘狗經一卷&T026596;
狗同
  右呉支謙譯。出長房録
吉祥呪經一卷出第二卷
  右呉代支謙譯。出長房録
梵志經一卷出第五卷
  右呉支謙譯。出長房録
五仙人經一卷出第一卷
  右道安云晋代竺法護出見僧祐録
&T026596;狗齧主經一卷
  右道安云晋代竺法護出見僧祐録
國王五人經一卷一名五福徳子
經出第三卷
  右道安云晋代竺法護出見僧祐録
光花梵志經一卷出第四卷
  右道安云晋代竺法護出見僧祐録
雜讃經一卷出第五卷
  右西晋竺法護譯。出長房録
總持經一卷一名佛心總持
經出第三卷
  右西晋武帝代竺法護譯。出長房録
象王經一卷
  右西晋竺法護譯。出長房録
腹使經一卷出第三卷
  右西晋竺法護譯。出長房録
閑居經一卷出第二卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
蜜具經一卷出第四卷
  右西晋武帝代竺法護譯。出長房録
五百童子經一卷亦云幼童經
出第四
  右西晋惠帝代河内沙門帛法祖譯。出長
房録
邪業自活經一卷出第一卷
  右西晋法炬法立譯。出長房録
比丘疾病經一卷出第三卷
  右西晋惠帝*代沙門法炬法立譯。出長房

比丘各言志經一卷出第二卷
  右西晋惠帝代沙門法炬法立譯。出長房

和難釋經一卷出第三卷
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
和難經一卷出第一卷
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
比丘分衞經一卷一云分衞比丘
經出第一卷
  右西晋法炬法立譯。出長房録
毒喩經一卷與毒草喩經小
異出第四卷
  右西晋代沙門法炬法立譯。出長房録
毒草喩經一卷出第四卷
  右西晋代法炬法立譯。出長房録
拘薩羅國烏王經一卷出第四卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭。於楊都謝鎭
西寺譯。出長房録
驢駝經一卷出第四卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭。於楊都謝鎭
西寺譯。出長房録
孔雀經一卷出第五卷
  右東晋沙門竺曇無蘭。於楊都謝鎭西寺
譯。出長房録
野雞經一卷出第一卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭譯。出長房録
蠱狐烏經一卷或作孤狐烏
經出第三卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭譯。出長房録
夫婦經一卷出第四卷
  右東晋孝武帝*代。竺曇無蘭。於楊都謝鎭
西寺譯。出長房録
鼈獼猴經一卷出第一卷
  *右東晋孝武帝代。竺曇無蘭譯。出長房録
弟子過命經一卷出第四卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭於楊都譯。出
長房録
佛心總持經一卷
  右後秦*代弘始年羅什譯。出長房録
水牛王經一卷出第四卷
  右後秦羅什譯。出長房録
兎王經一卷出第四卷
  右後秦羅什譯。出長房録
舅甥經一卷出第一卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
善惡經一卷出第四卷
  *右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
負債爲牛經一卷
  *右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
那頼經一卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
舍利弗般泥洹經一卷出第二卷
  右宋文帝代元嘉年。求那跋陀羅譯。出長
房録
墮珠著海中經一卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
清信士阿夷扇持經一卷達摩鬱多羅録云清信士
阿夷扇父子經出第五卷
  右宋孝武帝*代北涼沮渠京聲譯。出長
房録
旃闍摩暴志謗佛經一卷出第一卷
  右宋孝武帝代沙門*慧簡譯。出長房録
和利長者問事經一卷出第二卷
  以上四十八經。出生經
中阿含經一部六十卷或五十八卷合一千二百
八十七紙右達摩鬱多羅
録云有二百二十二
長房録云六十九經
  右東晋安帝隆安元年。僧伽提婆。於楊州
譯。出長房録
中阿含經一部五十九卷
  右前秦曇摩難提譯。出長房録
四諦經一卷
  右後漢桓帝代安世高於洛陽譯。出長房

是法非法經一卷四紙
  右後漢安世高譯。出長房録
一切流攝守因縁經一卷四紙一名流攝經一名一
切流攝守經呉録云流攝
守因經一
名受因經
  右後漢安世高譯。出長房録
漏分布經一卷八紙
  右後漢桓帝時安世高於雒陽譯。出長房

十支居士八城人經一卷出第
卷三紙
  *右後漢安世高譯。出長房録
本相倚致經一卷呉録云大
相倚致經
  右後漢代安世高譯。出長房録
縁本致經一卷三紙
  *右後漢代安世高譯。出長房録
長者兄弟詣佛經一卷僧祐云一名長者犁師達
多兄弟二人詣世尊經
  *右後漢代安世高譯。出長房録
父母恩懃報經一卷一名父母
恩難報經
  *右後漢代安世高譯。出長房録
婆羅門行經一卷出第三
十九卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
尊者薄拘羅經一卷一名薄拘羅經與化度寺録同
一名薄異學義經出第八卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
頼吒和羅經一卷
  右後漢支曜譯。出長房録
阿那律八念經一卷一名禪行斂意經或直云
八念經出第十八卷四紙
  右後漢靈帝代。支曜於*雒陽譯。出長房録
頼吒和羅經一卷第二出與支曜小異或云羅漢頼
吒和羅經出第三十一卷十二紙
  右呉黄武年支謙譯。出内典録
梵摩喩經一卷出第三十
一卷十紙
  右呉時支謙譯。出長房録
齋經一卷一名八關齋經一名優婆夷墮
舍迦經出第五十五卷四紙
  右呉黄武年支謙譯。出内典録
申日經一卷八紙
  右呉黄武年支謙。於洛及鄴譯。出長房

釋摩男本經一卷一名五陰因事經出
第二十五卷四紙
  右呉黄武年支謙於武昌譯。出内典録
諸法本經一卷出第二十
八卷二紙
  右呉黄武年支謙譯。出長房録
孫多耶致經一卷一名梵志孫多
耶致經三紙
  右呉支謙譯。出長房録
弗迦沙王經一卷一名瓶沙
王五願經
  右呉黄武年支謙譯。出長房録
七知經一卷或云七智經出
第一卷二紙
  右呉支謙譯。出長房録
婆倶羅答異學問經一卷一名薄
倶羅經
  右道安云西晋代竺法護所出。見僧祐録
貧窮經一卷出第二
十九卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
樂想經一卷第二
十六卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
離睡經一卷出第二
十卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
受歳經一卷出第二十
三卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
新歳經一卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭譯。出長房録
何苦經一卷出第三
十六卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
尊上經一卷出第四
十三卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
應法經一卷出第四
十五卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
意經一卷出第四
十五卷
  右西晋代竺法護譯。出長房録
佛爲黄竹園老婆羅門説學經一卷出第三
十卷
  右道安云。西晋代竺法護譯。出僧祐録
恒水喩經一卷一名海有八徳經一名瞻波比丘經一
名法海經長房録云恒河喩經三紙
  右西晋代竺法炬譯。出長房録
比丘問佛多優婆塞命終經一卷二紙
  右西晋惠帝*代法炬譯。出長房録
佛説求欲經一卷十一紙
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
浮彌經一卷
  右西晋法炬法立譯。出長房録
頂生王故事經一卷一名文陀竭王經一名頂
生王經出第十一卷五紙
  右西晋惠帝*代竺法炬譯。出長房録
瞻波比丘經一卷達摩録云與恒
水經同四紙
  右西晋代法炬法立共譯。出長房録
苦陰因經一卷出第二
十五卷
  右西晋代法炬法立譯。出長房録
柔軟經一卷第二譯出第
二十九卷
  右西晋代法炬法立譯。出長房録
福行經一卷出第二卷
  右西晋法炬法立譯。出長房録
惡道經一卷一名惡意經一名要
意經出第十五卷
  右西晋法炬法立譯。出長房録
伏婬經一卷出第三
十卷
  右西晋代法炬法立譯。出長房録
名稱經一卷出第三十六卷
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
受持經一卷出第
十卷
  右西晋代竺法炬法立譯。出長房録
息恚經一卷
  右西晋惠帝代沙門法炬法立譯。出長房

阿耨風經一卷出第二
十七卷
  右東晋孝武帝代曇無蘭譯。出長房録
泥黎經一卷出中阿含
泥黎品
  右東晋孝武帝代西域沙門竺曇無蘭。於
楊都謝鎭西寺譯。出長房録
&T042511;沙王五願經一卷一名弗迦沙
王經七紙
  右東晋釋嵩公譯。出長房録
佛問阿須倫大海有減經一卷
  右後秦羅什於長安譯。出長房録
文陀竭王經一卷
  右北涼代曇無讖於姑臧譯。出長房録
釋摩男本經一卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
鸚鵡經一卷一名兜調經出第
四十四卷八紙
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
阿蘭那經一卷出第四
十卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
鞞摩肅經一卷出第五
十七卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
八關齋經一卷寶唱録云一名
八法善宿經
  右宋文帝代北涼沮渠京聲譯。出長房録
摩夷比丘經一卷一名摩夷經
出第十卷
  右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯。
出長房録
優婆塞五法經一卷出第三
十卷
  右宋孝武代北涼安陽侯沮渠京聲譯。出
長房録
商人求財經一卷出第三
十四卷
  右宋*代沙門*慧簡譯。出長房録
瞿曇彌記果經一卷出第三十
八卷七紙
  右宋孝武帝代沙門慧簡於鹿野寺譯。出
長房録
瞿曇彌經一卷出第四
十七卷
  右宋孝武帝代沙門慧簡於鹿野寺譯。出
長房録
鹹水喩經一卷僧祐録云安公云出中阿含舊
録云鹹水譬喩經出阿含二紙
佛有五百比丘經一卷
鳩摩迦葉經一卷一名同迦葉解難
經出第十五卷
歡豫經一卷出僧祐録五紙
出第十二卷
閻羅王五天使者經一卷一名鐵城泥犁經
五紙出第十二卷
古來世時經一卷出第十三
卷五紙
長壽王經一卷出第十七
卷五紙
魔嬈亂經一卷一名弊魔試目連經一名魔王入
連蘭腹經出第三十卷八紙
邪見經一卷出第六
十卷
箭喩經一卷出第六
十卷
中阿含本文經一卷出第六
十卷
梵志計水淨經一卷出第二
十三卷
七事經一卷出僧
祐録
四意止經一卷一名四意止本行經出
第二十四卷出僧祐録
凡人三事愚不足經一卷法經録云一名凡人有三
事愚癡不足經僧祐録云
出阿
佛問阿須倫大海有減經一卷一名海有八事經
出阿含第八卷
福經一卷三十四
出阿含
七車譬喩經一卷僧祐録云
出阿
  以上八十三經出中阿含經
長阿含經一部二十二卷長房入藏録云二十
五卷四百九十八紙
  右後秦弘始十五年竺佛念共佛陀耶舍
於常安譯。出長房録
四諦經一卷九紙
  右後漢興平年康孟詳譯。出長房録
梵網六十二見經一卷
  右呉代支謙譯。出長房録
梵網六十二見經一卷一名梵網
經二十紙
  右西晋竺法護譯。出長房録
梵志阿羅延問種尊經一卷八紙
  右東晋孝武代竺曇無蘭譯。出長房録
大般涅槃經一部二卷是遊
行經
  右呉黄武年支謙譯。出長房録
大般泥洹經一部二卷是遊
  右西晋竺法護譯。出長房録
方等泥洹經一卷亦是遊
  右東晋佛陀跋陀羅共法顯譯出長房録
寂志果經一卷十六紙
  右東晋孝武代竺曇無蘭譯。出長房録
長者子六過出家經一卷三紙
  右宋孝武帝代沙門釋*慧簡譯。出長房録
大愛道般涅槃經一
  右西晋惠帝代河内沙門帛法祖譯。出長
房録
佛母般泥洹經一卷與安陽侯
同本異譯
  右宋孝武帝代沙門釋*慧簡於鹿野寺譯。
出長房録
須達經一卷一名長者須達經一名三
歸五戒慈心厭徳經三紙
  右齊永明年求那毘地於楊都譯。出長房

十報法經一部二卷一名多増道章
經二十七紙
  右後漢安世高譯。出長房録
義決律經一卷或云義決
律法行經
  右後漢安世高譯。出僧祐録
梵志阿跋經一卷一名阿拔摩納經一名佛
開解阿跋梵志經十三紙
  右呉支謙譯。出長房録
天地成敗經一卷
  右道安云。晋代竺法護譯。出僧祐録
三劫經一卷
  右道安云。晋代竺法護譯。出僧祐録
普法義經一卷第二譯與世高同本
異譯亦云晋義經
  右西晋竺法護譯。出長房録
樓炭經一部六卷或五卷
或八卷
  右西晋竺法護譯。出長房録
樓炭經一部八卷第三譯
廣略異
  右西晋惠帝代竺法炬法立譯。出長房録
樓炭經一部六卷第二譯
  右西晋惠帝代竺法炬法立於洛陽譯。出
長房録
迦羅越六向拜經一卷亦名六向拜經一名大六向
拜一名威花長者六向*拜
  右晋太安年竺法護譯。出長房録
比丘應法行經一
  右後秦羅什於長安譯。出長房録
七佛父母姓字經一卷一名婦人無延請佛經
一名七佛姓字經四紙
  右魏齊王代譯*經出長房録
有四求經一卷
所非汝所經或云比丘
聽施經
兩比丘得割經一卷
道徳舍利曰經一卷
舍利曰在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
獨坐思惟意中生念經一卷
佛説如是有諸比丘經一卷
比丘所求色經一卷
佛説道有比丘經一卷
色爲非常念經一卷
  從有四求經至色爲非常念經。出阿含經
已上三十七經出長阿含
増一阿含經一部五十卷第二譯寶唱云三十
三卷或四十二卷
  右東晋安帝隆安元年三藏瞿曇僧伽提婆
廬山譯。出長房録
右寶唱録云。明定。前多説四諦十二因縁
五陰六入十八界。出蘇陀耶沙彌論義得
戒事。後出世界成敗。又出成道度人。又
作三道寶階。又出波斯匿王十夢。又出高
廣大床。是金銀象牙等作之。又明七佛得
道制戒。僧伽提婆所出。晋隆安元年正月
二日就譯。竺道祖筆受。爲三十三卷。出道
祖晋代雜録
用紙七百三十七紙也。又曇摩難提僞秦
建元二十年四月一日譯。佛念筆受。爲四
十二卷。其年十一月竟。今二本倶存。而僧
祐三藏記録云。竺建元二十年夏。曇摩難
提譯爲三十三卷。此似誤耳。出僧叡
秦録。上二經再出大同小異
増一阿含經一部五十卷内典云或五十一卷初
譯長房入藏録*云四十
二經九百
三十九紙
  右前秦建元二十年曇摩難提長安譯。出
長房録
普法義經一卷一名具法
行經九紙
  右後漢安世高譯。出長房録
尸迦羅越六向拜經一
  *右後漢安世高譯。出長房録
大道地經一部二卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
道意發行經一部二卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
大十二門經一部二卷或一卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
第一四門經一卷抄十二門經三
乘通教明定
第二四門經一卷抄十二門
與前同
第三四門經一卷即是甘露
道律經
甘露正意經明定
  右四經後漢代安世高譯。出寶唱録
小十二門經一卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
商人子作佛事經一卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
大迦葉遇尼乾子經一卷
  *右後漢安世高譯。出長房録
阿毘曇五法經一卷舊録云阿毘
曇五法行經
  *右後漢代安世高譯。出長房録
七法經一卷舊録云阿毘
曇七法行經
  *右後漢代安世高譯。出長房録
僧道章經一卷異出十報法
舊録無道字
  右後漢安世高譯。出長房録
恒水經一卷寶唱録云恒
水誡經四紙
  右後漢代安世高譯。出達摩録及王宗録
瑠璃王經一卷初出
  後漢安世高譯。出長房録
阿難同學經一卷出第三十
八卷四紙
  右*後漢安世高譯。出長房録
阿那邠坻化七子經一卷四紙
  *右後漢代安世高譯。出長房録
雜四十四篇經一卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
百六十品經一卷舊録云増一阿含
百六十章
  *右後漢代安世高譯。出長房録
婆羅門子命終愛念不離經一卷
  *右後漢安世高譯。出長房録
婆羅門避死經一卷
  右*後漢安世高譯。出長房録
水喩經一卷
  右*後漢代安世高譯。出長房録
世間強盜布施經一卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
梵天詣婆羅門講堂經一卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
五戰鬪人經一卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
郁伽居士見佛聞法醍悟經一卷*亦名修伽陀居
士佛爲説法得
醒悟
  右後漢代安世高譯。出長房録
三摩竭經一卷名須摩提女經一名難國王經一名
恕和檀王經寶唱録云三摩經一卷

  右呉代竺律頭炎楊都譯。出内典録
鷹鷂獵經一卷
  右黄武年呉支謙譯。出長房録
大枯樹經一卷一名枯樹經一名
積木焚然經三紙
  右呉黄武年支謙譯。出長房録
鴟鳥事經一卷
  右呉代支謙譯。出長房録
須摩提女經一卷七紙
  右呉黄武年支謙譯。出長房録
不淨觀經一卷
  右呉代支謙譯。出長房録
七寶經一卷
  右西晋竺法護譯。出長房録
力士移山經一卷一名移山
經五紙
  右西晋竺法護譯。出長房内典録
四未曾有法經一卷出阿含
三紙
  右西晋竺法護譯。出長房録
毘羅斯那居士五欲娯樂經一卷
  右道安云。西晋代竺法護譯。出長房録僧
祐録
瑠璃王經一卷六紙
  右西晋竺法護於長安青門譯。出内典録
鴦崛髻經一卷一名指
經五紙
  右西晋竺法護譯。出内典録
鴦崛鬘經一卷第二譯云與法護
指*鬘同本異譯
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
増一阿含經一卷三紙
  右西晋法炬法立譯。出長房録
群牛譬經一卷二紙
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
積木燒然經一卷與枯樹經
大同小異
  *右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷
  *右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
波斯匿王喪母經一卷
  *右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
波斯匿王母崩土坌身經一卷一紙
  右西晋惠帝代竺法炬法立譯。出長房録
飛鳥喩經一卷
  右西晋代沙門法炬法立譯。出長房録
善生子經一卷
  右西晋支法度譯。出長房録
天於修羅欲鬪戰經一卷
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭於楊都謝鎭西
寺譯。出長房録
學人亂意經一卷
  *右東晋孝武帝代竺曇無蘭於楊都謝鎭西
寺譯。出長房録
國王不犁先尼十夢經一卷一名國王七
夢經五紙
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭譯。出長房録
三十三天園觀經一卷
  右東晋孝武帝代沙門竺曇無蘭。於楊都
謝鎭西寺譯。出長房録
威革長者六向拜經一卷或作威
花字
  右東晋耆多蜜譯。出長房録
指鬘經一卷或作指
髻經
  右東晋耆多蜜譯。出長房録
六向拜經一卷長房録云威革六
向拜經第三譯
  右東晋居士竺難提於廣州譯。出長房録
佛開解梵志&T075586;經一卷
  右東晋釋法勇譯。出長房録
牧牛經一卷五紙
  右後秦羅什於長安逍遙園譯。出長房録
僮迦葉解難經一卷第二出與羅什譯
迦葉經同本別譯
  右西秦乞伏世沙門法堅譯。出長房録
波斯匿王喪母經一
  右北涼安陽侯沮渠京聲譯。出長房録
大愛道般泥洹經一卷一名佛母般
泥洹經四紙
  右宋代沮渠安陽侯京聲於楊都譯 出内
典録
舍衞城人喪子發狂經一卷一名梵志
喪女經
  右宋孝武帝代沙門*慧簡譯。出長房録
二因縁經一卷
  右宋文帝代求那跋陀羅譯。出長房録
學人亂意經一卷一名母子作比丘僧
比丘尼意亂經二紙
  右宋*代沙門*慧簡譯。出長房録
善生男子經一卷亦云異出
六向拜經
  右宋孝武帝代釋*慧簡於鹿野寺譯。出長
房録
海八徳經一卷達摩録云與瞻
波比丘同三紙
  右秦代羅什譯出達摩多羅
法海藏經一卷摩録云與海
八徳經同四紙
  右漢明帝代沙門竺法蘭譯。出長房録
法海經一卷
  右晋惠帝代法炬法立共譯。出長房録
行七行現報經一卷出第三十
卷一紙
調達入地獄事經一卷
波斯匿王呵欲最樂經一卷
掃地經一卷出僧
祐録
羅閲城人民請佛經一卷出僧
祐録
四大泥犁經一卷或無
大字
施食獲五福報經一卷一名福徳經一名
施色力經三紙
四人出現世間經一卷
  已上七十八經出増一阿含經
雜譬喩經一部八十卷
  右魏齊王世正始年譯。出長房録
罵意經一卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
金色女經一卷
  *右後漢代安世高譯。出長房録
迦葉責阿難雙度羅漢喩經一卷亦名迦葉詰
阿難經初出
  *右後漢代安世高譯。出長房録
鼈喩經一卷出第
四卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
雜譬喩經一卷
  右後漢靈帝代建和年支婁迦讖於洛陽
譯。出長房録
迦葉詰阿難經一卷第二出與世高出迦葉責阿
難雙度羅漢喩經大同小異
  右後漢靈帝代清信士嚴佛調於洛陽譯。
出長房録
佛説福報經一卷
  右後漢獻帝代康孟詳譯。出長房録
度脱狗子經一卷一名度
狗子經
  右呉代支謙譯。出長房録
雜譬喩集經一部二卷或無集字
三十七紙
  右呉代康僧會譯。出長房録
雜譬喩經三百五十首二十五卷
  右西晋代竺法護於洛陽譯
雜譬喩經一部六卷或云諸雜
譬喩經
  右西晋代竺法護譯。出僧祐録
迦葉詰阿難經一卷第三譯
  右西晋惠帝代清信士聶承遠譯。出長房

無懼經一卷出第
四卷
  右西晋代法炬法立譯。右長房録
佛説首達經一卷一名唯先
首達經
  右西晋惠帝代帛法祖譯。出長房録
須河譬喩經一卷一名須
河譬經
  右西晋代法炬法立譯。出長房録
六人喩經一卷
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
馬喩經一卷
  右西晋惠帝代法炬法立譯。出長房録
雜譬喩經一部十卷
  右東晋成帝世沙門康法邃類集諸經撰出
阿難多桓羅云母經一卷名羅
云母經
  右東晋孝武帝代竺曇無蘭譯。出長房録
赤嘴烏喩經一卷
  右東晋孝武帝*代竺曇無蘭譯。出長房録
獼猴與婢共戲致變經一卷
  右後秦弘始年羅什於長安譯。出長房録
雜譬喩經一卷十紙
  右後秦代弘始年羅什譯。出長房録
王后爲蜣蜋經一卷
  右後秦弘始年羅什。於長安逍遙園譯。出
長房録
譬喩經一卷
  右宋孝武帝代沙門*慧簡譯。出長房録
百句譬喩經一部十卷
  右蕭齊代沙門求那毘地譯。出僧祐録
譬喩王經一部二卷
  右大隋北天竺犍達國三藏闍那崛多譯。
出長房録
八歳沙彌開解國方經一卷
聽四因譬喩經一卷
神通應化經一卷一名羅漢比
丘答問經
種田經一卷
學經福經一卷
四飯聖法章經一卷
得道梯蹬經一卷
八部僧行名經一卷
阿難邠邸四時布施經一卷
誨子經一卷
初受道經一卷
賣智慧經一卷
福子經一卷
國王癡夫人經一卷
化喩經一卷
居士沒故爲婦鼻虫經一卷
倶夷懷羅云本經一卷
瑠璃王入地獄經一卷
佛説教子經一卷
人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所囓命終生天經一卷
明宿願果報經一卷
  已上四十九經出雜譬喩
*大周刊定衆經目録卷第八*大周刊定衆經目録卷第九
 *大唐天后勅佛*授記寺沙門明佺等撰 
小乘重譯經目卷之二二百七十九部
三百八十一卷
出曜經一部十九卷
  右秦代涼州沙門竺佛念譯。出長房録
承事勝已經一卷出第十
四卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
斫毒樹復生經一卷出第三卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
長者夜輸得非常觀經一卷出第十
九卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
七老婆羅門請爲弟子經一卷出第一卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
佛説孤母喪一子經一卷出第二卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
佛度旃陀羅兒經一卷出第十
三卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
多倒見衆生經一卷出第十
六卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
調達生身入地獄經一卷亦名提婆達生身入
地獄經出第十六卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
佛神力救長者子經一卷出第八卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
最勝長者受呪願經一卷出第八卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
良時難遇經一卷出第五卷
或第六卷
  右後漢代安世高譯。出長房録
求離牢獄經一卷出第四卷
  右後漢*代安世高譯。出長房録
仁不殺經一卷出第七卷
  右後漢*代安世高譯。出長房録
佛説摩那祇全身入地獄經一卷出第七卷
  右後漢安世高譯。出長房録
梵志問世間損減經一卷出第二卷
  右呉支謙譯。出長房録
瞎鱉經一卷出第一卷
  右呉支謙譯。出長房録
佛説法施勝經一卷出第十
五卷
  右呉代支謙譯。出長房録
水上泡經一卷出第十
六卷
  右呉代支謙譯。出長房録
梵志問佛師經一卷出第十
四卷
  右呉代支謙譯。出長房録
三魚失水經一卷出第二卷
  右呉支謙譯。出長房録
梵志子死稻敗經一卷出第六卷
  右呉支謙譯。出長房録
佛説護口意經一卷第出七卷
  右呉代支謙譯。出長房録
降千梵志經一卷出第五卷
  右呉支謙譯。出長房録
甘露道經一卷出第四卷
  右呉支謙譯。出長房録
女人欲熾迷荒經一卷出第三卷
  右西晋竺法護譯。出長房録
佛説窹意經一卷出第十卷
  右西晋武帝*代法護譯。出長房録
長壽王經一卷出第十卷
  右道安云晋代竺法護譯。出僧祐録
梵志試火恩經一卷出第十卷
  右道安云晋代竺法護譯。出僧祐録
佛説歡喜過差天經一卷出第六卷
  右道安云晋代竺法護譯。出僧祐録
出曜華經一卷出第十
三卷
  右道安云晋代竺法護譯。出僧祐録
六師結誓經一卷出第十
四卷
  右道安云晋代竺法護譯。出僧祐録
無病第一利經一卷出第十
五卷
  右道安云晋代竺法護譯。出僧祐録
童子問佛乞食事經一卷出第十
六卷
  右道安云晋代竺法護譯。出僧祐録
乞兒發惡心經一卷出第十
八卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]