大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

衆經目録 (No. 2147_ 彦琮撰 ) in Vol. 55

[First] [] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]  No. 2147
衆經目録序

 隋翻經沙門及學士等撰 
佛法東行。年代已遠。梵經西至流布漸多。舊
來正典並由翻出。近遭亂世頗失原起。前寫
後譯質文不同。一經數本増減亦異。致使凡
人得容妄造。或私&MT00093;要事更立別名。或輒搆
餘辭仍取眞號。或論作經稱。疏爲論目。大小
交雜是非共混。流濫不歸因循未定。將恐陵
遲聖説動壞信心。義闕紹隆。理乖付囑。皇帝
深崇三寶。洞明五乘。降勅所司。請興善寺大
徳。與翻經沙門及學士等。披檢法藏詳定經
録。隨類區辯總爲五分。單本第一。重翻第二。
別生第三。賢聖集傳第四。疑僞第五。別生疑
僞不須抄寫。已外三分入藏見録。至如法寶
集之流淨住子之類。還同略抄例入別生。自
餘高僧傳等。詞參文史。體非淳正。事雖可尋。
義無在録。又勘古目猶有闕本。昔海内未平
諸處遺落。今天下既壹。請皆訪取。所願仁壽
長延。法門具足。群生有幸。方益無窮。合成五
卷。顯之於左
都合二千一百九部五千五十八卷
單本原來一本
更無別翻
 合三百七十部一千七百八十六卷
 右第一卷
重翻本是一經或有二重
翻者乃至六重翻者
 合二百七十七部五百八十三卷
賢聖集傳賢聖所撰
翻譯有原
 合四十一部一百六十四卷
 右第二卷
已前二卷三分合六百八十八部二千五百三
十三卷入藏見録
別生於大部中
抄出別行
 合八百一十部一千二百八十八卷
 右第三卷
疑僞名雖似正
沙人造
 合二百九部四百九十卷
 右第四卷
已前二卷二分合一千一十九部一千七百七
十八卷不須抄寫
闕本舊録有目
而無經本
 合四百二部七百四十七卷請訪
 右第五卷衆經目録卷第一
單本原來一本
更無別翻
 合三百七十部一千七百八十六卷
大乘經單本 一百五十九部五百五十八卷
大方廣佛華嚴經六十卷或五
十卷
 晋義熙年佛陀跋陀羅共法業等於揚州譯
大般涅槃經四十卷 北涼沮渠世曇無讖共
 惠嵩等於姑臧譯
摩訶般若波羅蜜經四十卷或三
十卷
 後秦世鳩
 摩羅什共僧叡等於長安逍遙園譯一名大
品經
大方等大集經三十卷 北涼世曇無讖於姑
 臧譯
大方等日藏經十五卷 大隋開皇年耶舍於
 大興善寺譯
大方等月藏經十卷 齊世耶舍譯
菩薩瓔珞經十三卷或十
四卷
 前秦建元年竺佛
 念於長安譯
菩薩見實三昧經十四卷 齊世耶舍譯
佛名經十二卷 後魏世菩提留支於相州
 譯
月燈三昧經十卷 齊天統年耶舍共法智譯
賢劫經十三卷 晋元康年竺法護譯
華手經十卷或十二
或十一卷
 後秦弘始年鳩摩羅
 什於長安大寺譯
大方等月藏經十卷 齊世那連提法智
 重譯
十住斷結經十卷 前秦建元年竺佛念共道
 安譯
大灌頂經九卷或十
二卷
 晋世帛尸梨蜜多羅譯
觀佛三昧經八卷 宋永初年佛陀跋陀羅於
 揚州譯
勝天王般若波羅蜜經七卷 陳世月支國王
 子婆首那於揚州譯
金光明經六卷或七
 北涼世曇無讖譯後三
 卷陳時眞諦譯
寶雲經七卷 梁世曼陀羅於揚州譯
法集經六卷或七
 後魏世菩提留支於洛陽
 譯
菩薩處胎經五卷 前秦世竺佛念於長安譯
信力入印法門經五卷 後魏世菩提留支
 譯
大悲經五卷 齊天統年耶舍共法智於相州
 譯
深密解脱經五卷 後魏世留支於洛陽譯
念佛三昧經五卷或六
 宋大明年功徳直於
 揚州譯
大方等無相經六卷一名大
雲經
 前秦世竺佛念於
 長安譯
密迹金剛力士經四卷 晋太康年竺法護譯
大方等陀羅尼經四卷 北涼世法衆於高昌
 郡譯
海龍王經四卷 北涼世曇無讖譯
央掘魔羅經四卷 宋元嘉年求那跋陀羅於
 揚州譯
僧伽吒經四卷 後魏世月婆首那譯
稱揚諸佛功徳經三卷 後秦弘始年羅什譯
等目菩薩所問三昧經三卷或二
 晋世竺法護
 譯
菩薩藏經三卷 後秦弘始年羅什譯
力莊嚴三昧經三卷 大隋開皇年耶舍譯
明度五十校計經二卷 後漢世安世高譯
須眞天子經四卷 晋太始年竺法護譯
瓔珞本業經二卷 前秦世竺佛念譯
超日明三昧經二卷 晋太始年竺法護譯
月上女經二卷 大隋開皇年崛多譯
中陰經二卷 前秦世竺佛念於長安譯
須彌藏經二卷 齊世耶舍共法智譯
首楞嚴三昧經二卷或三
 後秦弘始年羅什譯
大法鼓經二卷 宋世求那跋摩於揚州譯
諸佛要集經二卷 晋世竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷 晋永熙年竺法
 護於洛陽譯
濡首菩薩無上清淨分衞經二卷一名決了諸法
如幻三昧經
 宋世翔公於南海郡譯
大乘同性經二卷 後周天和年闍那崛多共
 僧安譯
諸法無行經二卷 後秦弘始年羅什譯
阿閦佛國經二卷或一卷一名佛
刹菩薩學成經
般舟三昧經三卷或二
 晋世竺法護譯
蓮華面經二卷 大隋開皇年耶舍譯
迦葉經二卷 後魏世月婆首那譯
孔雀王陀羅尼經二卷 梁世僧伽婆羅譯
無上依經二卷 陳世沙門眞諦於廣州譯
未曾有因縁經二卷 南齊世曇景譯
成具光明定意經一卷 後漢靈帝世支曜譯
太子須大拏經一卷 西秦世法堅譯
太子慕魄經一卷 晋世竺法護譯
須頼經一卷 呉黄武年支謙譯
金色王經一卷 後魏世留支譯
獨證自誓三昧經一卷一名如來自
誓三昧經
 晋世竺法
 護譯
摩訶摩耶經一卷 南齊世曇景譯
大方等如來藏經一卷 晋義熙年佛陀跋陀
 羅譯
如來方便善巧呪經一卷 大隋開皇年崛多
 譯
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷 宋元嘉年
 求那跋陀羅於揚州譯
須摩提菩薩經一卷一名須
摩提經
 晋世竺法護譯
希有校量功徳經一卷 大隋開皇年崛多
 譯
梵女首意經一卷 晋世竺法護譯
差摩波帝受記經一卷 後魏世留支譯
月明菩薩經一卷 呉黄武年支謙譯
滅十方冥經一卷 晋元熙年竺法護譯
普門品經一卷 晋太康年竺法護譯
菩薩十住經一
心明經一卷
 右二經晋世竺法護譯
月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十
事行一名逮慧三昧經
 宋世先
 公譯
不思義光菩薩所説經一卷一名無思議光
童菩薩經
 晋
 世竺法護譯
文殊師利問菩薩署經一卷一名問
署經
 後漢靈帝
 世支讖譯
佛説徳光太子經一卷一名頼吒問光
徳太子經
 晋太始年
 竺法護譯
施燈功徳經一卷一名然
燈經
 齊世耶舍譯
菩薩訶色欲經一卷 後秦弘始年羅什譯
人本欲生經一卷 後漢桓帝世安世高譯
人所從來經一卷 晋世竺法護譯
不増不減經一卷
佛語經一卷
無字寶篋經一卷
 右三經後魏世留支譯
如來師子吼經一卷 後魏世菩提留支共佛
 陀扇多譯
十法經一卷 梁普通年僧伽婆羅於揚州譯
不必定入定入印經一卷 後魏世留支譯
十二佛名經一卷 大隋開皇年崛多譯
魔逆經一卷 晋太康年竺法護譯
濟諸方等學經一卷
菩薩行五十縁身經一*卷
 *右二經晋世竺法護譯
内藏百寶經一卷 後漢靈帝世支讖譯
大方廣總持經一卷 大隋開皇年毘尼多留
 支譯
彌勒菩薩所問本願經一卷 晋世竺法護譯
文殊師利説般若波羅蜜經一卷 梁天監年
 曼陀羅譯
牢固女經一卷 大隋開皇年耶舍譯
演説道業經一卷 西秦世法堅譯
菩薩生地經一卷一名差
摩竭經
 呉黄武年支謙譯
菩薩道樹經一卷一名私阿昧經一名私阿
末經一名道樹三昧經
 呉世
 支謙譯
寶網經一卷一名寶網
童子經
 晋世竺法護譯
百佛名經一卷 大隋開皇年耶舍譯
無量義經一卷 南齊建元年曇無伽他耶舍
 於揚州譯
觀彌勒上生兜率天經一卷 北涼世沮渠安
 陽侯譯
無量壽觀經一卷 宋元嘉年畺良耶舍於揚
 州譯
觀普賢菩薩行法經一卷 宋元嘉年曇無蜜
 多於揚州譯
不空羂索經一卷 大隋開皇年崛多譯
觀藥王藥上二菩薩經一卷 宋元嘉年畺良
 耶舍譯
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷 宋世外
 國舶主竺難提譯
十一面觀世音經一卷 後周世崛多譯
觀世音菩薩授記經一卷 宋世曇無竭於
 楊州譯
鹿母經一卷 晋世竺法護譯
鹿子經一卷 呉建興年支謙譯
除恐災患經一卷 魏世白延譯
八吉祥經一卷 宋元嘉年求那跋陀羅於荊
 州譯
温室洗浴衆僧經一*卷
四不可得經一卷
 *右二經晋世竺法護譯
諸徳福田經一卷一云福
田經
 晋世法炬法立譯
出家功徳經一卷 呉世支謙譯
大方廣十輪經十卷或八
大方便報恩經七卷
七佛經四卷
大方廣如來性起經三卷或二
菩薩本行經三卷
不思議功徳經二卷一名功
徳經
大吉義呪經二卷或四
菩薩夢經二卷
文殊問經二卷
仁王般若經二卷
法界體性無分別經二卷
密迹力士經二卷
虚空藏菩薩問持經幾福經一卷
大方廣如來祕密藏經一卷
善臂菩薩所問經二卷
菩薩修行經一卷一名威勢長
者觀身行經
菩薩投身餓虎起塔因縁經一卷
一切施主所行檀波羅蜜經一卷
頻婆娑羅王詣佛供養經一卷
薩羅國經一卷
大意經一卷
天王太子辟羅經一卷
長者音悦經一卷
長者法志妻經一卷
一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
文殊師利般涅槃經一卷
師子月佛本生經一卷
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
法華三昧經一卷
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷一名金剛
清淨經
寶積三昧文殊師利問法身經一卷
千佛因縁經一卷
八部佛名經一卷
八吉祥神呪經一卷
八陽經一卷
十吉祥經一卷
賢首經一卷一名賢首
夫人經
甚深大迴向經一卷
賢者五福徳經一卷
幻士仁賢經一卷
藥師瑠璃光經一卷
大乘律單本 一十四部三十卷
佛藏經四卷 後秦弘始年羅什於長安譯
菩薩藏經一卷 梁天監年僧伽婆羅於揚州
 譯
決定毘尼經一卷 衆録皆云燉煌譯竟不顯
 世代人名
寶梁經二卷 北涼世道龔譯
梵網經二卷 後秦世羅什譯
文殊師利悔過經一卷一名文殊師利
五體悔過
舍利弗悔過經一卷一名悔
過經
 右二經晋世竺法護譯
優婆塞戒經十卷或五卷
在家菩薩戒
 北涼世曇無讖
 與惠嵩等譯
大方廣三戒經三卷
法律三昧經一卷
菩薩内戒經一卷
三曼陀跋陀羅菩薩經一卷
菩薩受齋經一卷
淨業障經一卷
大乘論單本 四十二部一百一十一卷
大智度經論一百卷 後秦弘始年羅什於長
 安譯
十地經論十二卷 後魏永明年勒那摩提共
 菩提留支於洛陽譯
十住毘婆沙經論十四卷龍樹菩
薩撰
 後秦世羅什
 譯
大涅槃經論一卷 達摩菩提譯
大涅槃經本有今無偈論一卷 陳世眞諦於
 廣州譯
彌勒菩薩所問經論十卷或九卷
或五卷
 後魏世留支
 譯
寶積經論四卷
金剛般若經論三卷
勝思惟經論三卷或四
三具足經論一卷
法華經論一卷
轉法輪經論一卷
寶髻菩薩四法經論一卷
無量壽經論一卷
文殊師利問菩提經論二卷一名伽耶
頂經論
右九論後魏世菩提留支譯
大莊嚴論十卷或十五卷
鳴菩薩撰
 後秦世羅什譯
佛性論四卷 陳世眞諦譯
大丈夫論二卷提婆菩
薩撰
 北涼世道泰譯
中邊論三卷 陳世眞諦譯
迴諍論一卷 後魏世瞿曇留支譯
佛阿毘曇論二卷 陳世眞諦譯
業成就論一卷 後魏世瞿曇留支譯
中論四卷 後秦世羅什於長安譯
順中論二卷 後魏世菩提留支譯
百論二卷 後秦世羅什譯
起信論一
三無性論一卷
右二論陳世眞諦譯
入大乘論二卷堅意菩
薩撰
 北涼世道泰譯
如實論一卷 陳世眞諦譯
十二門論一卷 後秦世羅什譯
十八空論一卷 陳世眞諦譯
寶性論四卷 後魏世菩提留支譯
方便心論一卷 後魏延興年吉迦夜與曇曜
 譯
金七十論三卷
思塵論一卷
解拳論一卷
 右三論陳世眞諦譯
十二因縁論一卷
一輸盧迦論一卷龍樹菩
薩撰
百字論一卷
破外道四宗論一卷
破外道涅槃論一卷
 右五論後魏世菩提留支譯
發菩提心論二卷 姚秦三藏法師鳩摩羅什
 譯
小乘經單本 一百二部四百一十七卷
正法念處經七十卷 後魏世留支譯
増壹阿含經五十一卷 前秦建元年曇摩難
 提譯
中阿含經六十卷 晋世僧迦提婆譯
雜阿含經五十卷 宋世求那跋陀羅譯
長阿含經二十二卷 後秦弘始年佛陀耶舍
 共竺佛念譯
賢愚經十六卷或十
七卷
 後魏沙門惠覺共沙門
 威徳在高昌譯
雜寶藏經十卷 後魏延興年吉迦夜共曇曜
 譯
普曜經八卷 晋永嘉年竺法護譯
生經五卷或四
 晋世竺法護譯
修行道地經六
陰持入經二卷
 *右二經後漢世安世高譯
中本起經二卷 後漢建安年康孟詳共竺大
 力譯
興起行經二卷 後漢世康孟詳譯
達摩多羅禪經二卷 後秦世佛陀跋陀羅譯
義足經二卷 呉黄武年支謙譯
毘耶婆問經二卷 後魏世菩提留支譯
大安般經一卷或二卷
安般守意經一卷或二卷
 *右二經後漢世安世高譯
般泥洹經一卷 宋元嘉年求那跋陀羅譯
當來變經一*卷
過去佛分衞經一*卷
柰女耆域經一卷
 *右三經晋世竺法護譯
淨飯王般涅槃經一卷 北涼世安陽侯沮渠
 京聲譯
八師經一卷 呉世支謙譯
大迦葉本經一卷 晋世竺法護譯
四願經一卷 呉黄武年支謙譯
婦人遇辜經一卷一名婦
遇對經
 西秦世法堅譯
辯意長者子所問經一卷一名長者
辯意經
 後魏世法
 場譯
胞胎經一卷一名胞胎
受身*經
四自侵經一卷
 *右二經晋世竺法護譯
五百弟子自説本起經一卷 晋太康年竺法
 護譯
七女本經一
阿難四事經一卷
 *右二經呉黄武年支謙譯
所欲致患經一卷 晋世竺法護譯
法受塵經一卷
禪行法想經一卷
 *右二經後漢世安世高譯
四天王經一卷 宋元嘉年智嚴共寶雲譯
佛垂般涅槃略説教誡經一卷 後秦弘始年
 羅什譯
別譯雜阿含經二十卷
優婆夷淨行經二卷
難提釋經一卷
無垢優婆夷問經一卷
造立形像福報經一卷
法常住經一卷
懈怠耕者經一卷
優填王經一卷一名優填王
作佛形像經
阿難七夢經一卷一名阿難八夢
經或誤作入字
佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷
迦葉赴佛涅槃經一卷一名佛般涅槃
時迦葉赴佛經
佛滅度後棺斂葬送經一卷一名比丘師經
一名師比丘經
灌佛經一卷一名摩訶
刹頭經
羅雲忍經一卷一名忍
辱經
出家縁經一卷
三品弟子經一卷一名弟子學
有三輩經
四輩經一卷
見正經一卷一名生死
變識經
荷鵰阿那含經一卷一名呵調
阿那含經
五無返復經一卷一名五有
返復經
阿含正行經一卷一名佛説
正意經
五恐怖世經一卷
大魚事經一卷
頞多和多耆經一卷
梵摩難國王經一卷
摩訶迦葉度貧母經一卷
中心經一卷
龍王兄弟經一卷一名降龍王經
一名難龍經
沙曷比丘功徳經一卷
樹提伽經一卷
盧至長者經一卷
須摩提長者經一卷
燈指因縁經一卷
十二品生死經一卷
諫王經一卷一名大小
諫王經
五王經一卷
未羅王經一卷
摩達國王經一卷
普達王經一卷
揵陀國王經一卷
堅意經一卷一名堅
心意經
佛大僧大經一卷
耶祇經一卷
十二頭陀經一卷一名沙門
頭陀經
護淨經一卷
木槵子經一卷
時經一卷一名時
非時經
錫杖經一卷
栴檀樹經一卷
新歳經一卷一名婆
和羅經
貧窮老公經一卷一名貧
窮老經
長者子懊惱三處經一卷
佛説越難經一卷一名曰
難經
旃檀越國王經一卷
自愛經一卷一名自愛
不自愛經
佛説處處經一卷
無上處經一卷
輪轉五道罪福報應經一卷
未生怨經一卷
十八泥犁經一卷
泥犁經一卷一名勤苦
泥犁經
罪業報應教化地獄經一卷
僧護因縁經一卷
那先比丘經二卷或一
小乘律單本 二十九部二百六十七卷
四分律六十一卷 後秦世佛陀耶舍共竺佛
 念譯
十誦律六十一卷 晋世卑摩羅叉於壽春譯
僧祇律四十卷 晋世佛陀跋陀羅共法顯譯
彌沙塞律三十卷 宋景平年佛陀什共智勝
 譯
僧祇戒本一卷 後魏世曇摩迦羅譯
四分戒本一卷 後魏世佛陀耶舍譯
解脱戒本一卷出迦葉
毘律
 後魏世瞿曇留支譯
沙彌威儀一卷 宋世求那跋摩譯
曇無徳羯磨一卷 魏正元年曇諦於洛陽譯
四分尼羯磨一
優婆塞五戒相一卷
 右二律宋元嘉年求那跋摩譯
善見律毘婆沙十八卷 南齊永明年沙門僧
 伽跋陀羅於廣州譯
鼻奈耶十卷 前秦世竺佛念譯
薩婆多毘尼摩徳勒伽十卷 宋元嘉年僧伽
 跋摩譯
舍利弗問經一卷
大愛道比丘尼經二卷
眞僞沙門經一卷一名摩訶
比丘經
戒消災經一卷
迦葉禁戒經一卷
犯戒罪報輕重經一卷一名犯
罪經
僧祇比丘尼戒本一卷
十誦比丘戒本一卷
十誦比丘尼戒本一卷
四分比丘尼戒本一卷
大比丘威儀經二卷
優波塞五戒威儀經二卷
優波離問經一卷
毘尼母經八卷
薩婆多毘尼毘婆沙八卷
小乘論單本 二十四部三百四卷
阿毘曇毘婆沙論八十四卷或一百
九卷
 北涼世佛
 陀跋摩共道泰譯
阿毘曇論三十卷或二十卷一名迦旃延
阿毘曇名八犍度論
 前秦建元
 年僧伽提婆共竺佛念譯
舍利弗阿毘曇論二十二卷 後秦弘始年曇
 摩崛多共曇摩耶舍譯
毘婆沙阿毘曇論十四卷一名
廣説
 前秦建元年
 僧伽提婆於洛陽譯
出曜論十九卷 前秦世竺佛念譯
婆須蜜所集論十卷 前秦建元年僧伽跋澄
 共竺佛念譯
立世阿毘曇論十
倶舍論二十二卷
 *右二論陳世眞諦譯
法勝阿毘曇論七卷 齊天統年耶舍共法智
 譯
十八部論一卷
四諦論四卷
部異執論一卷
明了論一卷
隨相論一卷
 *右五論陳世眞諦譯
成實論二十一卷 後秦世羅什譯
解脱道論十三卷 梁世僧伽婆羅譯
阿毘曇心論四
三法度論三卷
  *右二論晋太康元年僧伽提婆共慧遠於廬
山譯
雜阿毘曇心論十一卷 宋元嘉年伊業波羅
 共求那跋摩譯
衆事分阿毘曇十二卷
甘露味阿毘曇二卷
三彌底論四卷或三
分別功徳論三卷
辟支佛因縁論二卷或一
衆經目録卷第一


衆經目録卷第二
 隋翻經沙門及學士等撰 
重翻本是一經或有二重
翻者乃至六重翻者
合二百七十七部五百八十三卷
大乘經重翻 一百七十二部四百一十六卷
悲華經十卷 北涼沮渠蒙遜世曇無讖於姑
 臧譯
大悲芬陀利經八卷
 右二經同本異譯
妙法蓮華經七卷 後秦弘始年羅什譯
正法華經十卷 晋太康年竺法護譯
 右二經同本異譯
楞伽阿跋多羅經四卷 宋元嘉年求那跋陀
 羅譯
入楞伽經十卷 後魏世菩提留支譯
 右二經同本異譯
菩薩行方便境界神通變經三卷
大薩遮尼乾子經八卷或七
 後魏世菩提留
 支譯
 右二經同本異譯
大樹緊那羅王所問經四卷 後秦弘始年羅
 什譯
伅眞陀羅所問經三卷或二
 後漢建寧年
 支讖譯
 右二經同本異譯
持人菩薩所問經四卷 晋世竺法護譯
持世經四卷一名法
印經
 後秦弘始年羅什譯
 右二經同本異譯
弘道廣顯三昧經四卷 晋永嘉年竺法護譯
阿耨達龍王經二卷或三
名阿耨諸佛
 晋世竺法
 護譯
 右二經同本異譯
普超三昧經三卷 晋太康年竺法護譯
阿闍世王經二卷 後漢世支讖譯
 右二經同本異譯
等集衆徳三昧經二卷或三
 晋世竺法護譯
集一切福徳三昧經三卷
 右二經同本異譯
聖善住意天子所問經三卷 後魏世留支譯
如幻三昧經二卷或三
 晋世竺法護譯
 右二經同本異譯
無極寶三昧經一卷 晋永嘉年竺法護譯
寶如來三昧經二卷
 右二經同本異譯
慧上菩薩問大善權經二卷 晋太康年竺法
 護譯
大乘方便經二卷或三
 晋世竺難提譯
 右二經同本異譯
文殊師利現寶藏經二卷 晋太始年竺法護
 譯
大方廣寶篋經三卷
 右二經同本異譯
奮迅王問經二卷 後魏世留支譯
自在王經二卷 後秦弘始年羅什譯
 右二經同本異譯
佛昇忉利天爲母説法經二卷 晋太康年竺
 法護譯
道神足無極變化經四卷或三
 晋太康年
 安法欽譯
 右二經同本異譯
維摩詰經二卷 呉黄武年支謙譯
維摩詰所説經三卷 後秦弘始年羅什譯
 右二經同本異譯
彌勒成佛經一卷 晋世竺法護譯
彌勒下生成佛經一卷一名彌勒
受決經
 後秦弘始年
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]