大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

翻梵語 (No. 2130_ ) in Vol. 54

[First] [Prev] 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2130_.54.1027a01: 婆羅奴應云婆
羅那
 譯曰
褭也
T2130_.54.1027a02: 須闍應云脩
闍低
 譯曰
好生
T2130_.54.1027a03: 鞞提譯曰
四惟
T2130_.54.1027a04: 旃遮喜摩譯曰旃者動喜
摩者動亦云樂
T2130_.54.1027a05: 阿由陀人譯曰無
伴侶也
 成實論第一卷
T2130_.54.1027a06: 弗尼迦譯曰
滿也
 第三卷
T2130_.54.1027a07: 違舍應云違
舍者
 譯者曰
星名也
T2130_.54.1027a08: 莎婆魁膾應云
莎沙
 譯曰
氣嘘
T2130_.54.1027a09: 富樓沙譯曰
丈夫
 第十一卷
T2130_.54.1027a10: 差摩伽譯曰
忍也
T2130_.54.1027a11: 尸梨譯曰
志也
 外國傳第二卷
T2130_.54.1027a12: 倶那羅譯曰不
好人也
T2130_.54.1027a13: 佛陀多羅傳曰
佛救
T2130_.54.1027a14: 拘羅祇傳曰
親生
T2130_.54.1027a15: 梵摩丘羅傳曰梵
種子也
T2130_.54.1027a16: 因那羅人譯曰
天王
 歴國傳第三卷
T2130_.54.1027a17: 摩賢陀羅譯曰大
天主也
T2130_.54.1027a18: 豆迦應云
豆佐
 譯曰
苦也
T2130_.54.1027a19: 波羅河應云婆
羅伽
 譯曰
勝體
T2130_.54.1027a20: 尸婆摩提譯曰安
隱意也
T2130_.54.1027a21: 迷伽拔摩譯曰
雲鎧
T2130_.54.1027a22: 比奢譯曰
入也
T2130_.54.1027a23:  雜姓名第三十一
T2130_.54.1027a24: 婆蹉姓譯曰
櫝也
 十誦三誦第三卷
T2130_.54.1027b01: 倶蹉姓應云
屈蹉
 譯曰
下賤
T2130_.54.1027b02: 波羅墮姓譯曰
滿語
T2130_.54.1027b03: 阿支羅姓譯曰
無衣
T2130_.54.1027b04: 舍夷拘離應云舍
夷物利
 譯曰
眠織
 四分律第二分第一卷
T2130_.54.1027b05: 彌寧跋耆應云彌
那跋耆
 譯曰彌那者
焦跋耆者種
T2130_.54.1027b06: 滿羅蘇摩應未
羅蘇摩
 譯曰未羅者
九蘇摩者月
T2130_.54.1027b07: 阿提梨譯曰
不也
 第三分第四卷
T2130_.54.1027b08: 舍持羅應云山
特羅
 譯曰
除苦
T2130_.54.1027b09: 婆羅挫闍應云婆
羅隨闍
 譯曰婆羅者
重挫闍者語
T2130_.54.1027b10: 奢致羅譯曰
諂曲
 第三十九卷
T2130_.54.1027b11: 竭伽譯曰
T2130_.54.1027b12: 維提應云
毘提
 譯曰
智也
 普耀經第一卷
T2130_.54.1027b13: 迦那姓譯曰
砰未
 三小劫抄經
T2130_.54.1027b14: 多盧提譯曰
樹起
T2130_.54.1027b15: 楗陀利譯曰
地持
T2130_.54.1027b16: 阿波譯曰
水也
T2130_.54.1027b17: 迦淩譯者曰
國名也
T2130_.54.1027b18: 遮波譯曰
弓也
T2130_.54.1027b19: 般闍譯曰
五也
T2130_.54.1027b20: 彌尸利譯曰
我吉
T2130_.54.1027b21: 摩彌譯曰
莫我
T2130_.54.1027b22: 句留譯曰作
亦云姓
 善王皇帝功徳經
T2130_.54.1027b23: 翻梵語卷第六
T2130_.54.1027b24:
T2130_.54.1027c01:  本云
T2130_.54.1027c02:  仁治元年八月二日申時
T2130_.54.1027c03:  於醍醐寺地藏院書寫了 道成
T2130_.54.1027c04:      一交了
T2130_.54.1027c05:  寛保初元
年八月二十五日
T2130_.54.1027c06:  以地藏院之本令書寫校合了
T2130_.54.1027c07:       賢賀五十八
T2130_.54.1027c08:
T2130_.54.1027c09:
T2130_.54.1027c10: 翻梵語卷第七
T2130_.54.1027c11: 神名第三十二
T2130_.54.1027c12: 鬼名第三十三
T2130_.54.1027c13: 龍名第三十四
T2130_.54.1027c14: 褭名第三十五
T2130_.54.1027c15: 馬名第三十六
T2130_.54.1027c16: 雜狩名第三十七
T2130_.54.1027c17: 鳥名第三十八
T2130_.54.1027c18: 魚名第三十九
T2130_.54.1027c19: 蟲名第四十
T2130_.54.1027c20: 地獄名第四十一
T2130_.54.1027c21:  神名第三十二
T2130_.54.1027c22: 楗撻婆亦云乾沓婆
亦云乾沓和
 譯曰嚊香亦
云樂岳神
 大智論第二卷
T2130_.54.1027c23: 瓢陀羅亦云緊那羅
亦云眞陀羅
 譯曰是
人非人
T2130_.54.1027c24: 摩醯首羅譯曰大自
在也論
T2130_.54.1027c25: 韋紐天論曰
遍問
T2130_.54.1027c26: 鳩摩羅天論曰
童子
T2130_.54.1027c27: 阿修羅亦云阿須倫
亦云阿須羅
 譯曰阿者無亦云非
脩羅者酒亦云天也
 第三卷
T2130_.54.1028a01: 那羅延論曰
力也
 第四卷
T2130_.54.1028a02: 童龍摩亦云乇
&MT05429;
 論曰
樹也
 第十卷
T2130_.54.1028a03: 毘摩質多亦云鞞摩質帝隷
亦云毘摩質多羅
 譯曰種
種疑也
T2130_.54.1028a04: 婆梨論曰
有力
T2130_.54.1028a05: 羅睺羅譯曰羅睺者鄣
月羅者持也
T2130_.54.1028a06: 富那婆藪鬼譯曰富那者滿婆藪
者寶亦云地亦云物
T2130_.54.1028a07: 鬱怛羅亦云鬱
多羅
 譯曰勝
亦云荅
T2130_.54.1028a08: 阿羅婆迦鞞沙迦譯曰阿羅婆迦者不
斬鞞沙迦者一切
T2130_.54.1028a09: 第二十五卷
T2130_.54.1028a10: 夫人舍脂亦云
式脂
 譯曰
淨也
 第五十六卷
T2130_.54.1028a11: 恒伽神譯曰天
堂來也
 第七十五卷
T2130_.54.1028a12: 睒婆利王譯曰
木綿
 華嚴經第一卷
T2130_.54.1028a13: 那羅達譯曰那羅者
人達者與也
 大涅槃經第一卷
T2130_.54.1028a14: 羅婆譯曰陀那者
施婆者有也
T2130_.54.1028a15: 跋提達多譯曰
賢與
T2130_.54.1028a16: 建陀應云私
建陀
 譯曰
陰狂
 第十卷
T2130_.54.1028a17: 憂摩摩可
譯曰
大狂
T2130_.54.1028a18: 阿婆魔羅譯曰阿婆者無
魔羅者花鬘
T2130_.54.1028a19: 敦浮樓應云&MT04988;
浮樹
 譯曰
彈弦
 第十七卷
T2130_.54.1028a20: 樓陀天譯曰
可畏
 第二十二卷
T2130_.54.1028a21: 摩尼跋陀譯曰摩尼者
珠跋陀者賢
 第二十六卷
T2130_.54.1028a22: 富那跋陀譯曰富那者
滿跋陀者賢
T2130_.54.1028a23: 毘留勒譯曰長
張反
 増一阿含第一卷
T2130_.54.1028a24: 毘舍羅門王亦云毘
沙門
 譯曰毘沙門
者種種聞也
T2130_.54.1028b01: 拘毘羅譯曰非
好身也
 第五卷
T2130_.54.1028b02: 毘沙亦云
毘舍
 譯曰提栗
哆頼吒
 第八卷
T2130_.54.1028b03: 提頭頼吒應云提
哆頼吒
 譯曰提栗哆者
治頼吒者國也
 第十三卷
T2130_.54.1028b04: 毘留波叉譯曰非
好報也
T2130_.54.1028b05: 拘那羅譯者曰
馬名也
 第三十卷
T2130_.54.1028b06: 婆羅羅應云婆
羅頼他
 譯曰
願得
 中阿含第八卷
T2130_.54.1028b07: 魔迦羅譯曰
鯨魚
T2130_.54.1028b08: 舍羅神譯曰
箭也
 長阿含第十二卷
T2130_.54.1028b09: 毘波密應云毘波
蜜多羅
 譯曰無
朋友也
T2130_.54.1028b10: 因陀羅譯曰
主也
T2130_.54.1028b11: 波羅呵須倫應云波羅
阿須
 譯曰
極醒
 第二十卷
T2130_.54.1028b12: 睒摩須倫譯曰
醒也
T2130_.54.1028b13: 羅呵須倫譯曰睒摩
羅者縛也
T2130_.54.1028b14: 那闍樓譯曰
不光
T2130_.54.1028b15: 檀陀羅譯曰
癡也
T2130_.54.1028b16: 醯摩跋陀應云醯摩缽婆多
亦云醯魔波泜
 譯曰
雪山
T2130_.54.1028b17: 修逸路摩應云修
旨路摩
 譯曰
針也
T2130_.54.1028b18: 漫陀神譯曰
懶也
T2130_.54.1028b19: 鞞盧聞應云鞞
盧那
 譯曰
勝光
 雜阿含第三十一卷
T2130_.54.1028b20: 頭頼吒楗闥婆王應云時履
多頼吒
 譯曰
治國
T2130_.54.1028b21: 金鞞盧應云金
鞞羅
 譯曰是
孔非孔
 彌沙塞律第四卷
T2130_.54.1028b22: 缽婆羅神譯曰缽婆者
節羅者除也
 十誦律七法第五卷
T2130_.54.1028b23: 阿毘釋迦山神譯曰
極能
 第二十卷
T2130_.54.1028b24: 阿吒貳叉神譯曰阿吒者
行貳叉者寛
 善見律毘婆沙第七卷
T2130_.54.1028c01: 卑帝梨應云卑
底梨夜
 論曰
祖父
 阿毘曇毘婆沙第七卷
T2130_.54.1028c02: 毘舍遮神譯曰
顛狂
T2130_.54.1028c03: 婆樓尼神譯曰
洒也
T2130_.54.1028c04: 奢羅破羅神譯曰八
脚種也
T2130_.54.1028c05: 羅裳伽譯曰無
T2130_.54.1028c06: 阿婆達荼應云阿
婆健荼
 譯曰
無痛
T2130_.54.1028c07: 柭陀那神女譯曰
長也
T2130_.54.1028c08: 伊吒地婆神譯曰
念天
T2130_.54.1028c09: 摩頭達陀神譯曰摩頭者
蜜達陀者與
T2130_.54.1028c10: 鬱多利譯曰
勝也
T2130_.54.1028c11: 畢陵伽譯者曰
父名也
T2130_.54.1028c12: 摩頭建陀神應云摩頭
私建陀
 譯曰
密聚
T2130_.54.1028c13: 睺阿脩羅王譯曰羅睺者鄣月
阿脩羅如上
 第十六卷
T2130_.54.1028c14: 毘摩質多羅阿脩羅王譯曰疑
種種也
T2130_.54.1028c15: 大方等大集經第十九卷
T2130_.54.1028c16: 毘婁遮那阿修羅王譯曰種
種光也
T2130_.54.1028c17: &T075586;陀和等應云&T075586;
陀婆羅
 譯曰
賢力
 瓔珞經第一卷
T2130_.54.1028c18: 佉羅騫大阿脩羅王譯曰佉羅
大智惡陰
T2130_.54.1028c19: 法花經第一卷
T2130_.54.1028c20: 楗駄譯曰
香也
 第七卷
T2130_.54.1028c21: 首羅那羅延神譯曰
勇力
 百句譬喩經第三卷
T2130_.54.1028c22: 拘鉤羅譯曰
曲也
 普耀經第七卷
T2130_.54.1028c23: 維睒文應云毘
睒文
 譯曰
消息
T2130_.54.1028c24: 闥婆摩羅應云達
波摩羅
 譯曰達婆者
勇摩羅者花
 報恩經第四卷
T2130_.54.1029a01: 摩莵舍阿摩莵舍譯曰人
非人也
 菩薩處胎經第一卷
T2130_.54.1029a02: 婆呵阿脩羅王譯曰婆
呵者輩
 第五卷
T2130_.54.1029a03: 設陀隣加醯神經曰
攝聲
 生經第二卷
T2130_.54.1029a04: 散脂鬼神譯曰
聚也
 金光明經第三卷
T2130_.54.1029a05: 摩尼拔陀譯曰
珠賢
T2130_.54.1029a06: 阿羅婆帝譯曰
不得
T2130_.54.1029a07: 賓頭盧伽應云賓
頭盧頗
 譯曰賓頭者乞
食盧頗者貪
T2130_.54.1029a08: 那羅羅闍譯曰那羅者
人羅闍者王
T2130_.54.1029a09: 邦那娑婆譯曰勝
一功也
T2130_.54.1029a10: 摩尼乾陀譯曰
珠香
T2130_.54.1029a11: 尼乾陀譯曰
無繋
T2130_.54.1029a12: 摩尼迦吒譯曰摩訶者
大迦吒者短
T2130_.54.1029a13: 半支羅應云般
遮羅
 譯曰
五能
T2130_.54.1029a14: 車缽羅婆譯曰
輕動
T2130_.54.1029a15: 婆那梨神譯曰雌
孫睺也
T2130_.54.1029a16: 曇摩拔羅譯曰
法力
T2130_.54.1029a17: 摩竭婆羅應云摩伽
羅婆羅
 譯曰摩伽羅者
魚名婆羅者
T2130_.54.1029a18: &T035757;利蜜多應曰脩
利蜜多
 譯曰脩利者
曰蜜多者支
T2130_.54.1029a19: 勒那翅奢譯曰
寶髮
T2130_.54.1029a20: 摩訶波那譯曰
T2130_.54.1029a21: 軍陀遮譯曰白
花草也
T2130_.54.1029a22: 劍摩舍帝譯曰劍摩者
作舍帝者百
T2130_.54.1029a23: 奢羅蜜帝譯曰舍羅者
屋蜜帝者支
T2130_.54.1029a24: 醯摩拔陀譯曰醯摩者
金跋陀者賢
T2130_.54.1029b01: 茂脂譯曰
脱也
T2130_.54.1029b02: 波呵利子譯曰
打也
T2130_.54.1029b03: 佉羅塞陀應云佉羅
私建陀
 譯曰
弦體
T2130_.54.1029b04: 栴陀栴陀利譯曰栴陀者可畏亦云
惡栴陀利者不姓女
T2130_.54.1029b05: 鳩羅鳩羅檀提譯曰鳩羅者親親亦
姓檀提者
T2130_.54.1029b06: 陀那婆神王譯曰
有施
 大雲經第一卷
T2130_.54.1029b07: 那羅王譯曰
人也
 大通方廣懺悔莊嚴經上卷
T2130_.54.1029b08: 烏蘇慢經曰
&MT01803;
 修行本起經第二卷
T2130_.54.1029b09: 羅婆奈神譯曰
[唎-禾]也
 摩訶摩耶經第一卷
T2130_.54.1029b10: 羅婆泥神譯曰
鎌刈
T2130_.54.1029b11: 般遮翼亦云般
遮尹佉
 譯曰般遮者
五尸佉者賢
 佛本行經
T2130_.54.1029b12: 阿臈鬼神應云阿
臈婆
 譯曰
小誤
T2130_.54.1029b13: 佛陀仙陀樓哆神譯曰覺
流聲也
 大愛道泥洹經
T2130_.54.1029b14: 鞞闍耶藪多婆神譯曰鞞闍耶者勝藪
多者聞婆者有也
T2130_.54.1029b15: 婆羅那佛曇神譯曰婆羅那者
褭佛曇者覺
T2130_.54.1029b16: 因臺羅神應云因
提羅
 譯曰
天主
T2130_.54.1029b17: 婆多耆利天神應云婆
多耆利
 譯曰
樂山
 天神榮寶經
T2130_.54.1029b18: 鳩摩羅神譯曰
童子
 佛説出生無量門經
T2130_.54.1029b19: 毘牟樓應云毘
牟樓多
 譯曰
無山
 明星天子門慈經
T2130_.54.1029b20:  鬼名第三十三
T2130_.54.1029b21: 夜叉亦云
閲叉
 譯曰
能噉
 大智論第二卷
T2130_.54.1029b22: 羅刹譯曰可畏
亦曰護也
T2130_.54.1029b23: 闍羅王譯曰
縛也
T2130_.54.1029b24: 鳩槃荼亦云拘
辨荼
 譯曰
冬苽
 第三十卷
T2130_.54.1029c01: 浮陀亦云部陀
亦云浮泰
 譯曰已生
亦云大身
T2130_.54.1029c02: 脩羅應云
守羅
 譯曰勇
論曰不
T2130_.54.1029c03: 毘舍闍亦云毘
舍遮
 譯曰
狂也
 第五十四卷
T2130_.54.1029c04: 富樓多那應云富
多那
 譯曰
臭也
T2130_.54.1029c05: 伽羅夜叉譯曰伽
羅者屋
T2130_.54.1029c06: 伽羅富單那應云迦吒富單那
亦云迦富單那
 譯曰
極臭
T2130_.54.1029c07: 大涅槃經第十五卷
T2130_.54.1029c08: 薄拘羅鬼譯曰
典也
 第三十一卷
T2130_.54.1029c09: 尸婆羅鬼譯曰
蘊藻
 増一阿含第十七卷
T2130_.54.1029c10: 伽羅鬼譯曰
呑食
 第三十三卷
T2130_.54.1029c11: 優伽婆鬼應云優
伽羅
 譯曰
威徳
T2130_.54.1029c12: 闍尼沙鬼經曰勝
結使也
 長阿含第五卷
T2130_.54.1029c13: 跋耆夜叉譯曰跋耆者聚
叉如上説
 十誦律初誦第二卷
T2130_.54.1029c14: 摩竭陀夜叉譯曰摩竭陀者
國名亦云星名
T2130_.54.1029c15: 夜叉尼譯曰夜叉者如上
説尼者女也
 善見律毘婆沙第三卷
T2130_.54.1029c16: 那隣羅夜叉譯曰那隣
羅者蓮華
 第四卷
T2130_.54.1029c17: 阿羅婆迦夜叉譯曰
少語
T2130_.54.1029c18: 脩至屚摩應云脩
至摩
 譯曰脩至者
針摩者毛
T2130_.54.1029c19: 軻羅譯曰
強也
T2130_.54.1029c20: 竭吒富且那譯曰
&MT05253;
 阿毘曇婆沙第十六卷
T2130_.54.1029c21: 阿羅毘鬼譯者曰
國名也
 出曜經第八卷
T2130_.54.1029c22: 軻陀羅鬼譯曰
噉也
 賢愚經第七卷
T2130_.54.1029c23: 藍婆羅刹譯曰
垂也
 法華經第七卷
T2130_.54.1029c24: 吉蔗應云吉
栗蔗
 譯曰
事也
T2130_.54.1030a01: 富多羅譯曰
臭闌
T2130_.54.1030a02: 毘藍婆譯曰
大垂
T2130_.54.1030a03: 阿羅譯曰
大波
T2130_.54.1030a04: 烏摩勒伽譯曰
殺行
T2130_.54.1030a05: 阿跋摩羅譯曰
無鎧
T2130_.54.1030a06: 婆羅夜譯曰婆
羅者力
 婆須蜜經第二卷
T2130_.54.1030a07: 阿鞞扇提應云阿
毘産陀
 譯曰
大漏
T2130_.54.1030a08: 般闍鬼譯曰
五也
 普耀經第三卷
T2130_.54.1030a09: 摩羅陀利夜叉譯曰
花持
 念佛三昧經第一卷
T2130_.54.1030a10: 羯摩波羅鬼應云羯摩
沙波陀
 譯曰羯摩沙者
默波陀者勝
T2130_.54.1030a11: 僧伽羅刹所集經第二卷
T2130_.54.1030a12: 脩陀利舍那鬼王譯曰
 摩訶摩耶經上卷
T2130_.54.1030a13: 醯茂缽低鬼應云醯
摩缽低
 譯曰
金珠
 雜經
T2130_.54.1030a14: 跋提梨兄鬼譯曰長
長兩反
T2130_.54.1030a15: 跋陀羅第鬼譯曰
賢也
T2130_.54.1030a16: 跋阿羅迦譯曰
賢也
T2130_.54.1030a17: 跋陀羅劫磨譯曰
賢也
T2130_.54.1030a18: 鳩摩羅譯曰
童也
T2130_.54.1030a19: 訶悉多迦應云可
悉多迦
 譯曰
不自
T2130_.54.1030a20: 婆羅那鬼譯曰
褭也
T2130_.54.1030a21: 毘沙夜叉鬼譯曰
毒也
T2130_.54.1030a22: 奈羅譯曰
無眼
T2130_.54.1030a23: 波奈羅譯曰
能飮
T2130_.54.1030a24: 憚盱迦應云單
莵歌
 譯曰
薄也
T2130_.54.1030b01: 磨頭譯曰
美也
T2130_.54.1030b02: 呵利提耶譯曰呵利者天
生提耶者可與
 咒賊經
T2130_.54.1030b03: 羅摩雖竭應云羅摩那
乾陀那羅
 譯曰羅摩者戲那
乾陀那羅者龍王
 麻油述經
T2130_.54.1030b04: 摩尼缽羅應云摩
尼波羅
 譯曰摩尼者
珠波羅者護
T2130_.54.1030b05: 曇無知羅應云達
摩波羅
 譯曰
法護
T2130_.54.1030b06: 楗陀尸呵譯曰
香勝
T2130_.54.1030b07: 拘魔和羅應云拘摩
羅婆羅
 譯曰童
子力也
T2130_.54.1030b08: 簸臈復多譯曰
他生
 無量門破魔陀羅尼經
T2130_.54.1030b09: 那羅延婆譯曰那羅延者神
力婆邏者力
T2130_.54.1030b10: 那隷同駄羅譯曰
人王
T2130_.54.1030b11: 度陀利沙譯曰不
見可也
T2130_.54.1030b12: 迦羅邏譯曰
除黒
T2130_.54.1030b13: 脩婆睺譯曰
好肩
T2130_.54.1030b14: 呵利陀鬼子母應云可
梨陀
 譯曰
黄也
 歴國傳第一卷
T2130_.54.1030b15: 毘魔鬼譯曰
可畏
T2130_.54.1030b16: 佛陀波羅夜叉鬼王譯曰
覺護
T2130_.54.1030b17:  龍名第三十四
T2130_.54.1030b18: 摩睺羅伽亦云摩
伏勒
 譯曰大&T037908;行也 大智論第二卷
T2130_.54.1030b19: 阿波羅龍王亦云阿
波羅羅
 譯曰阿波羅羅
者無流延也
 第三卷
T2130_.54.1030b20: 阿那婆達龍王亦云阿
喩多
 譯曰阿那婆
&MT04487;多者無熱
 第五卷
T2130_.54.1030b21: 姑利龍王應云已
&MT05543;
 譯曰巧行
亦云次第
 第十卷
T2130_.54.1030b22: 阿伽羅龍王譯曰
無頸
T2130_.54.1030b23: 跋難陀應云因陀
羅般那
 譯曰陀羅者天
主般那者林
T2130_.54.1030b24: 婆伽多龍王亦云婆
伽達多
 譯曰
功徳
 第二十一卷
T2130_.54.1030c01: 難陀論曰喜也
譯曰歡喜
T2130_.54.1030c02: 毘樓沙叉龍王應云毘
博叉
 婆羅曰不
好色根
 華嚴經卷第
T2130_.54.1030c03: 伊羅缽多羅亦云伊
羅缽
 譯曰伊羅者香
缽多羅者葉
 第二十五卷
T2130_.54.1030c04: 沙伽羅龍王譯曰
海也
T2130_.54.1030c05: 婆難陀龍王亦云優
婆難陀
 論曰大喜也
譯曰大歡喜
 第三十二卷
T2130_.54.1030c06: 伊那般那應云因陀
羅般那
 譯曰
賢喜
T2130_.54.1030c07: 沙竭龍王亦云娑伽羅
亦云娑竭
 譯曰
海也
 第三十九卷
T2130_.54.1030c08: 阿耨達龍王應云阿
耨達多
 譯曰阿耨者小達多
者與阿舍曰無熱
T2130_.54.1030c09: 第四十二卷
T2130_.54.1030c10: 和脩吉應云婆
脩竪
 譯曰婆脩者
寶竪者有也
 大般涅槃經第一卷
T2130_.54.1030c11: 般稠譯曰
黄萎
 増一阿含第三十二卷
T2130_.54.1030c12: 賓伽羅譯曰
黄赤
T2130_.54.1030c13: 孃佉龍應云
啇佉
 譯曰
珂也
T2130_.54.1030c14: 伊那婆羅應云因陀
羅婆羅
 譯曰天
主力也
 長阿含第十九卷
T2130_.54.1030c15: 提頭頼吒譯曰
治國
T2130_.54.1030c16: 阿蘆應云阿
蘆歌
 譯曰
明也
T2130_.54.1030c17: 伽毘羅應云鉗
毘羅
 譯曰
深也
T2130_.54.1030c18: 阿波羅譯曰
不護
T2130_.54.1030c19: 伽莵譯曰
厚也
T2130_.54.1030c20: 翟伽莵應云瞿
&T072933;
 譯曰
地厚
T2130_.54.1030c21: 瞿波利龍譯曰
天護
 雜阿含第二十二卷
T2130_.54.1030c22: 菴婆羅提陀應云菴婆
羅提婆
 譯曰菴婆羅者樹
名提婆者天也
T2130_.54.1030c23: 十誦律三誦第四卷
T2130_.54.1030c24: 毘達多譯曰毘者勝
也達多者與
 雜誦第五卷
T2130_.54.1031a01: 耆梨龍譯曰
山也
T2130_.54.1031a02: 摩那斯龍王譯曰
大意
 増一第四卷
T2130_.54.1031a03: 迦毘羅龍王應云迦
比羅
 譯曰
蒼也
T2130_.54.1031a04: 阿攝波羅龍王應云阿
鎖婆羅
 譯曰
馬力
T2130_.54.1031a05: 伊羅白龍象譯曰
疾行
 僧祇律第四卷
T2130_.54.1031a06: 婆留尼譯曰
[山/虫]也
T2130_.54.1031a07: 摩尼健大譯曰摩尼者
珠健大者香
 四分律第三卷
T2130_.54.1031a08: 伽甯譯曰
有伴
 第三分第六卷
T2130_.54.1031a09: 瞿曇冥應云瞿
曇彌
 譯者
曰姓
T2130_.54.1031a10: 伽毘羅涅波羅應云鉗毘
羅濕羅波
 譯曰鉗毘羅者
深濕羅波者巧
T2130_.54.1031a11: 伊羅拔那龍應云伊羅
跋陀那
 譯曰行
長雨反
T2130_.54.1031a12: 阿毘曇毘婆沙第一卷
T2130_.54.1031a13: 婆脩迦龍應云婆
修地
 譯曰
寶持
 第五十六卷
T2130_.54.1031a14: 伊羅槃那龍王譯曰伊羅者
香婆那者林
 八健度第一卷
T2130_.54.1031a15: 次婆羅龍王譯曰
毛衣
 華首經第一卷
T2130_.54.1031a16: 輪陀羅龍王譯曰
善持
T2130_.54.1031a17: 橋陀龍王應云橋
哆磨
 譯者
曰姓
T2130_.54.1031a18: 徳叉迦龍王譯曰
視毒
T2130_.54.1031a19: 孫陀羅龍王譯曰可愛
亦云好也
T2130_.54.1031a20: 漚缽羅龍王譯曰黛
色花也
 法花經第一卷
T2130_.54.1031a21: 鬱多羅龍王譯曰
勝也
 摩得伽經第一卷
T2130_.54.1031a22: 椸梨咤龍王應云提
梨師咤
 譯曰住
山火也
T2130_.54.1031a23: 迦羅龍王譯曰
黒色
T2130_.54.1031a24: 伊羅龍王譯曰
香也
T2130_.54.1031b01: 散拘龍應云
啇拘
 譯曰
珂也
T2130_.54.1031b02: 文隣龍王譯者曰
山名也
 菩薩處胎經第五卷
T2130_.54.1031b03: 金毘羅王譯曰是
孔非孔
 佛所行讃第四卷
T2130_.54.1031b04: 迦羅迦譯曰時
亦云黒
T2130_.54.1031b05: 阿婆羅龍譯曰
無力
T2130_.54.1031b06: 目眞隣王譯曰
勝王
 金光明經第二卷
T2130_.54.1031b07: 陀毘羅王龍 大雲經第一卷
T2130_.54.1031b08: 辛頭龍王譯者曰
河名也
T2130_.54.1031b09: 博叉龍王譯者曰
河名也
T2130_.54.1031b10: 私陀龍王譯者曰
河名也
T2130_.54.1031b11: 缽集龍王譯曰
雲也
T2130_.54.1031b12: 毘舍羅龍譯曰
光也
T2130_.54.1031b13: 半闍羅龍王譯曰
龍也
T2130_.54.1031b14: 迦迦羅龍王譯曰
大黒
T2130_.54.1031b15: 鬱伽羅龍王譯曰
大黒
 修行本起經第一卷
T2130_.54.1031b16: 伊羅漫龍王譯曰
有行
 文殊現寶藏經上卷
T2130_.54.1031b17: 難頭和難龍應云難
陀婆那
 譯曰
喜林
 般舟三昧經
T2130_.54.1031b18: 婆脩龍譯曰
寶也
 佛問四童子經
T2130_.54.1031b19: 瞿波梨龍譯曰
地護
 阿育王於生大信教經
T2130_.54.1031b20: 菴婆羅提陀龍應云菴婆
羅提婆
 譯曰菴婆羅者樹
名提婆者天也
T2130_.54.1031b21: 優婆塞五戒相經
T2130_.54.1031b22: 蕓葉阿婆羅羅傳曰不
成査也
 外國傳第二卷
T2130_.54.1031b23: 須那摩龍譯曰
好意
 歴國傳第三卷
T2130_.54.1031b24:  褭名第三十五
T2130_.54.1031c01: 迦羅勒應云迦
羅邏
 譯曰赤
白共合
 増一阿含第二十卷
T2130_.54.1031c02: 鳩陀延應云鳩
陀耶
 譯曰鳩者好亦
云地地耶者起
T2130_.54.1031c03: 婆摩那譯曰
&MT05253;
T2130_.54.1031c04: 迦泥留應云迦
泥羅
 譯曰
小也
T2130_.54.1031c05: 優缽應云優
缽羅
 譯曰黛
蓮華也
T2130_.54.1031c06: 缽頭摩譯曰赤
蓮華也
T2130_.54.1031c07: 拘牟陀譯曰
地越
T2130_.54.1031c08: 分陀利亦云奔
陀利
 譯曰白
蓮花也
T2130_.54.1031c09: 摩呵那極應云摩訶
那者陀羅
 譯曰大
褭王也
T2130_.54.1031c10: 那羅延譯曰
力也
T2130_.54.1031c11: 滿呼經曰
覺也
 第三十一卷
T2130_.54.1031c12: 那羅祗梨譯曰
漏山
T2130_.54.1031c13: 迦梨莵譯曰
雌褭
 中阿含第三十六卷
T2130_.54.1031c14: 加羅梨譯曰
黒褭
T2130_.54.1031c15: 布薩陀譯曰増
長功徳
 雜阿含第三卷
T2130_.54.1031c16: 伊羅轅褭應云伊
羅婆那
 譯曰
主聲
 雜誦第一卷
T2130_.54.1031c17: 跋陀和褭應云跋
陀羅
 譯曰跋陀羅者
火亦云賢也
T2130_.54.1031c18: 醯摩和褭應云醯
摩婆多
 譯曰醯摩者
雪婆多者山
T2130_.54.1031c19: 伽尼羅褭論曰
丸褭
 阿毘曇毘婆沙第十七卷
T2130_.54.1031c20: 阿羅勒迦褭譯曰
勝也
T2130_.54.1031c21: 摩荼褭應云
未哆
 譯曰未
哆者醉
 第二十三卷
T2130_.54.1031c22: 伊羅缽那褭應云伊
羅多羅
 譯曰
香葉
T2130_.54.1031c23: 檀那波羅褭譯曰檀那者物波
羅者守亦云護也
 第四十六卷
T2130_.54.1031c24: 奔陀利大褭應云分
陀利
 子喪含不離經
T2130_.54.1032a01:  馬名第三十六
T2130_.54.1032a02: 婆羅馬王譯曰
力也
 華嚴經第一卷
T2130_.54.1032a03: 婆羅舍譯曰大樂
(五教反)
 増一阿含第三十一卷
T2130_.54.1032a04: 婆羅訶譯曰
破敵
 雜阿含第七卷
T2130_.54.1032a05: 婆羅醯馬王應言婆
羅訶
 譯曰雲也
亦云破軍
T2130_.54.1032a06: 十誦律善誦第四卷
T2130_.54.1032a07: 楗陀馬譯曰
香也
 大方等大集經第十五之内
T2130_.54.1032a08: 楗陟應云健
他歌
 譯曰
納也
 過去現在因果經第一之内
T2130_.54.1032a09: 蹇特馬譯曰
行也
 脩行本起經第一之内
T2130_.54.1032a10:  雜狩名第三十七
T2130_.54.1032a11: 渇伽狩譯曰
屏也
 阿毘曇毘婆沙第四卷
T2130_.54.1032a12: 毘舍遮譯曰
狂顛
T2130_.54.1032a13: 緊那羅譯曰是
人非人
T2130_.54.1032a14: &MT01846;迦羅毘師子經曰
竪誓
 賢愚經第十二之内
T2130_.54.1032a15: 劫賓老羅譯口
蒼也
 優婆塞戒經第二之内
T2130_.54.1032a16: 仚薜師子王應云
&MT05254;
 譯曰
躑也
 集三乘第三之内
T2130_.54.1032a17: 須檀延譯曰
共起
 須大拏經
T2130_.54.1032a18:  鳥名第三十八
T2130_.54.1032a19: 迦陵毘伽鳥應云歌羅頻伽
亦云迦蘭伽
 譯曰迦陵者
好毘伽者聲
T2130_.54.1032a20: 大智論第四卷
T2130_.54.1032a21: 迦頻闍羅鳥譯曰
鳥鳩
 第十二卷
T2130_.54.1032a22: 迦樓羅王譯曰
金翅
 華嚴經第四十卷
T2130_.54.1032a23: 拘眞羅應云拘
枳羅
 譯曰
好聲
 第四十二卷
T2130_.54.1032a24: 迦毘伽鳥應云迦
毘伽羅
 譯曰迦毘者
聲伽羅者好
T2130_.54.1032b01: 楗闥婆譯曰嗅香
亦云樂神
 大般涅槃經第一之内
T2130_.54.1032b02: 迦蘭陀譯曰迦蘭者
好陀者與也
T2130_.54.1032b03: 翅羅應云呴
翅羅
 譯者曰從
聲爲名
T2130_.54.1032b04: 耆婆耆婆譯曰
命命
T2130_.54.1032b05: 娑羅娑羅鳥譯曰
白鶴
 第二卷
T2130_.54.1032b06: 娑羅迦隣提譯曰娑羅者實迦
隣者可愛提者與也
 第三卷
T2130_.54.1032b07: 迦迦應云
假令
 譯曰
爲也
 第二十卷
T2130_.54.1032b08: 究究羅譯曰
雞也
T2130_.54.1032b09: 咀咀羅譯曰
&MT05255;
T2130_.54.1032b10: 薩婆車多譯曰薩婆者一
切車多者覆
T2130_.54.1032b11: 曼陀波譯曰
停舍
T2130_.54.1032b12: 坭羅波夷譯曰巧羅者
油婆夷者飮
T2130_.54.1032b13: 嗜蘭那譯曰
庶察
 雜阿含第五卷
T2130_.54.1032b14: 嗜婆鳥應云
時婆
 譯曰時
婆者命
 善見律毘婆沙第二之内
T2130_.54.1032b15: 瞿枳羅鳥譯曰瞿者牛亦
云地枳羅者釘
T2130_.54.1032b16: 大方等大集經第四卷
T2130_.54.1032b17: &T005317;&MT05256;
椸鸚鵡譯曰
可畏
 賢愚經十二卷
T2130_.54.1032b18: &T049271;律椸鸚鵡譯曰實
可畏也
T2130_.54.1032b19: 缽叉鳥應云
博叉
 譯曰
翅也
 百句譬喩經第七卷
T2130_.54.1032b20: 舍君陀鳥譯曰舍君
陀者鳥
 佛所行讃第二卷
T2130_.54.1032b21: 鳩羅歩譯曰
水鳥
 第三卷
T2130_.54.1032b22: 羅婆鳥應云羅
婆迦
 譯曰
&MT04598;
T2130_.54.1032b23: 鳩那羅鳥譯曰
好眼
 徳光太子經
T2130_.54.1032b24: 須桓難越鳳皇應云須槃
那槃那
 譯曰
金色
 麻油述經
T2130_.54.1032c01: 遮迦和應云歌
羅婆今
 譯曰
&MT03661;
 雜經
T2130_.54.1032c02: 翟跋吒鳥譯曰
隨牛
T2130_.54.1032c03: 訶利那鳥譯曰
青色
T2130_.54.1032c04:  魚名第三十九
T2130_.54.1032c05: 摩伽羅魚王亦云
摩竭
 譯曰
鯨魚
 大智論第七卷
T2130_.54.1032c06: 提迷魚亦云
低米
 譯曰
闍也
 十誦律七法第五卷
T2130_.54.1032c07: 失牧摩羅魚譯曰
殺子
T2130_.54.1032c08: 守摩羅律曰鰐魚也
譯曰好垢
 善見律毘婆沙第四之内
T2130_.54.1032c09:  蟲名第四十
T2130_.54.1032c10: 迦羅求羅蟲應云迦
羅咎那
 譯曰迦羅者黒
谷那者木虫
T2130_.54.1032c11: 大智論第七之内
T2130_.54.1032c12: 摩羅毒蛇譯曰摩羅
耆華鬘也
 大涅槃經第十一之内
T2130_.54.1032c13: 迦羅羅蟲譯曰迦羅
羅者黒也
T2130_.54.1032c14: 維婆蟲應云板
那伽
 譯曰
水蛇
 第二十九卷
T2130_.54.1032c15: 瞿陀譯曰
陵鯉
 第三十卷
T2130_.54.1032c16: 匕匕羅譯曰
蠅也
 雜阿含第二卷
T2130_.54.1032c17: 于頭羅蟲譯曰
紖也
 十誦律初誦第一卷
T2130_.54.1032c18: 薩薄應云薩婆
亦云薩娑
 譯曰
蛇也
 第五卷
T2130_.54.1032c19: 提頭頼吒應云峙履
哆頼吒
 譯曰
治國
T2130_.54.1032c20: 彌沙塞律第十九之内
T2130_.54.1032c21: 怛車蛇應云
 譯曰
視毒
T2130_.54.1032c22: 伊羅漫蛇譯曰
疾行
T2130_.54.1032c23: 毘樓羅阿叉蛇譯曰郭
作眼也
T2130_.54.1032c24: 瞿曇蛇譯者曰
姓也
T2130_.54.1033a01: 難陀跋難陀蛇譯曰歡喜
大歡喜也
T2130_.54.1033a02: 拘樓荼譯曰
眼也
 第三十二卷
T2130_.54.1033a03: 能完陀譯曰屎
虫也
 阿毘曇婆沙第一之内
T2130_.54.1033a04: 闍盧亦云闍
樓虫
 譯曰
鮒也
 阿毘曇婆沙第一之内
T2130_.54.1033a05: 摩奢譯曰蛇
蚊也
 第三十四卷
T2130_.54.1033a06: 僧奢摩應云騰
奢摩
 譯曰
&MT05257;
T2130_.54.1033a07: 缽勝伽蟲經曰
非我
 婆須密經第十之内
T2130_.54.1033a08: 阿由勒虫譯曰
不𨥇
 佛藏經中卷
T2130_.54.1033a09: 沙伽羅目迦虫譯曰娑伽羅者
海目迦者脱
T2130_.54.1033a10: 修脂目迦虫譯曰
針口
T2130_.54.1033a11: 阿闍迦羅蛇譯曰
&MT05258;
 摩訶摩耶經上卷
T2130_.54.1033a12: 舊利尼譯曰
食木
 雜經
T2130_.54.1033a13:  地獄名第四十一
T2130_.54.1033a14: 阿毘地獄亦云阿鼻亦
云毘阿至
 譯曰
無間
 大智論第七卷
T2130_.54.1033a15: 應云泥梨取
亦云泥梨迦
 譯曰無可樂阿毘曇
毘婆沙曰無所有也
T2130_.54.1033a16: 阿浮陀地獄亦云呵浮陀
亦云波浮陀
 論曰阿浮陀者少
多有孔譯曰十億
T2130_.54.1033a17: 第十三之内
T2130_.54.1033a18: 尼羅浮地獄論曰無孔
譯曰百億
T2130_.54.1033a19: 阿羅邏譯者曰因
聲爲名
T2130_.54.1033a20: 呵羅邏亦云呵
羅羅
 論曰寒
戰聲也
T2130_.54.1033a21: 阿婆婆譯者曰因
聲爲名
T2130_.54.1033a22: 休休譯者曰因
聲爲名
T2130_.54.1033a23: 漚波羅譯曰此獄外辟似青蓮
花譯曰似黛色花
T2130_.54.1033a24: 分陀利迦譯者曰似大
黒蓮
T2130_.54.1033b01: 摩訶波頭譯者曰似大
黒蓮花
T2130_.54.1033b02: 波頭摩亦云缽
頭摩
 論曰紅蓮花
譯曰赤蓮花
T2130_.54.1033b03: 伽樓羅地獄譯曰重
龍也
 華嚴經第三十二之内
T2130_.54.1033b04: 提舍泥梨者曰提
説泥梨如上説
 大般涅槃經第四卷
T2130_.54.1033b05: 瞿波離比丘大泥利應云瞿羅
比丘泥梨
 譯曰瞿者牛亦云
蛇波羅者護比丘
T2130_.54.1033b06: 如別
卷説
T2130_.54.1033b07: 禘婆達白兒泥梨應云提
婆達多
 譯曰提婆者
天達多者與
T2130_.54.1033b08: 摩訶阿鼻譯曰大
無間也
 増一阿含第二卷
T2130_.54.1033b09: 盧臈地獄應云盧
羅婆
 譯曰可
畏聲也
T2130_.54.1033b10: 阿毘曇毘婆沙第四十八之内
T2130_.54.1033b11: 阿波簸地地獄譯者曰因
聲爲名
T2130_.54.1033b12: 十住斷結經第四之内
T2130_.54.1033b13: 阿達多地獄譯曰
不與
 報恩經第三卷
T2130_.54.1033b14: 賓咤羅地獄經曰
集欲
 普超三昧經第四卷
T2130_.54.1033b15: 僧伽陀地獄譯曰
合會
 菩薩藏經
T2130_.54.1033b16: 阿喩槮波梨桓泥梨應云阿喩松
缽多羅婆南
 譯曰鐵
刀葉杖
T2130_.54.1033b17: 鐵城泥梨經
T2130_.54.1033b18: 摩訶盧獦地獄譯曰
大動
 佛説光華經
T2130_.54.1033b19: 波多畔泥梨中應云波羅
多波那
 譯曰
 南方經
T2130_.54.1033b20: 迦羅秀頭泥梨應云迦羅
脩多羅
 譯曰
黒繩
T2130_.54.1033b21: &T049271;譯曰
青色
 摩訶衍精進度中罪報經
T2130_.54.1033b22: 睺睺譯者曰從
聲爲名
T2130_.54.1033b23: 摩訶波頭摩譯曰大
赤蓮花
T2130_.54.1033b24: 翻梵語卷第七
T2130_.54.1033c01:  本云
T2130_.54.1033c02:  仁治元年十二月六日申時
T2130_.54.1033c03:   於醍醐寺地藏院書寫了 道成
T2130_.54.1033c04:      一交了
T2130_.54.1033c05:  寛保元
年八月二十五日
T2130_.54.1033c06:   以地藏院本挍合了 僧正賢賀
T2130_.54.1033c07:
T2130_.54.1033c08:
T2130_.54.1033c09:
T2130_.54.1033c10: 翻梵語第八
T2130_.54.1033c11: 世界名第四十二
T2130_.54.1033c12: 國土名第四十三
T2130_.54.1033c13: 城名第四十四
T2130_.54.1033c14: 邑名第四十五
T2130_.54.1033c15: 聚落名第四十六
T2130_.54.1033c16: 村名第四十七
T2130_.54.1033c17: 寺舍名第四十八
T2130_.54.1033c18: 堂舍名第四十九
T2130_.54.1033c19: 處所名第五十
T2130_.54.1033c20:  世界名第四十二
T2130_.54.1033c21: 周羅千世界譯曰周
羅者小
 大智論第七卷
T2130_.54.1033c22: 娑婆世界亦云婆呵
亦云娑婆
 譯曰
能忍
 第十卷
T2130_.54.1033c23: 閻浮檀世界應云閻
浮那陀
 譯曰閻浮者樹
名那陀者江
T2130_.54.1033c24: 華嚴經第一卷
T2130_.54.1033c25: 因陀羅網世界譯曰因陀
羅者主
T2130_.54.1033c26: 羅婆界譯曰
勝利
 善見律毘婆沙第十七之内
T2130_.54.1033c27: 阿槃羅界譯曰
無勝
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]