大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

翻梵語 (No. 2130_ ) in Vol. 54

[First] [Prev] 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2130_.54.1018a01: 帝路沾女譯曰
摩勝
T2130_.54.1018a02: 毘舍佉女譯者曰
星名也
T2130_.54.1018a03: 難陀譯曰
歡喜
T2130_.54.1018a04: 難陀婆羅譯曰歡
喜力也
T2130_.54.1018a05: 迦不多樹女譯曰
極完
 第三十卷
T2130_.54.1018a06: 槃頭波提譯曰槃頭者親
屬婆提者語也
 長阿含第一卷
T2130_.54.1018a07: 摩楗提譯曰
員道
 僧祇律第三卷
T2130_.54.1018a08: &T072933;婆磨譯曰無
以爲喩
T2130_.54.1018a09: 頻頭摩邏譯曰
渧垢
T2130_.54.1018a10: 尸婆離應云陀
婆羅
 譯曰
薀藻
 第三十一卷
T2130_.54.1018a11: 拘利女譯曰
織也
T2130_.54.1018a12: 魔羅女譯曰
華鬘
T2130_.54.1018a13: 利車女應云彌
利車
 譯曰樂(五
教反)垢
T2130_.54.1018a14: 齊憂婆私應云齊耶
優婆私
 譯曰齊耶者勝優
婆私者清信女也
T2130_.54.1018a15: 四分律第五卷
T2130_.54.1018a16: 坻舍難陀譯曰坻舍者光亦云
大也難陀者喜也
 第二第一卷
T2130_.54.1018a17: 鬱婆羅羅譯曰鬱者大
也婆羅者力
 第九卷
T2130_.54.1018a18: 婆羅跋提應云婆羅
跋也羅
 譯曰
勝賢
 第三第四卷
T2130_.54.1018a19: 婆羅淫女譯曰
勝也
 第四第七卷
T2130_.54.1018a20: 黒離車女應云離
車毘
 譯曰細滑
波也
 彌沙塞律第十五卷
T2130_.54.1018a21: 拔提應云跋
提利
 譯曰
賢女
 第十九卷
T2130_.54.1018a22: 須聞陀女人譯曰
好生
T2130_.54.1018a23: 摩利尼女人譯曰有
華鬘也
 第三十卷
T2130_.54.1018a24: 半迦尸女譯者曰口迦
尸者國名也
 第三十三卷
T2130_.54.1018b01: 摩㔁伽女譯曰
下姓
 阿毘曇毘婆沙第十一卷
T2130_.54.1018b02: 瞿毘迦釋女譯曰
地至
 第十七卷
T2130_.54.1018b03: 栴遮女孫陀利譯曰動
可愛也
 第二十五卷
T2130_.54.1018b04: 婆肆吒譯曰
最勝
 第四十六卷
T2130_.54.1018b05: 摩訶先尼譯曰大
軍女也
T2130_.54.1018b06: 彌伽羅女譯曰
金帶
 第五十卷
T2130_.54.1018b07: 波翅多女譯曰
計數
T2130_.54.1018b08: 波梨女應云
波利
 譯曰護
亦云守
 第五十四卷
T2130_.54.1018b09: 栴陀利亦云遮
陀利
 譯曰下
姓女也
 出曜經第七卷
T2130_.54.1018b10: 摩那祗譯曰慢
行女也
T2130_.54.1018b11: 波闍羅女應云跋
闍羅
 經曰
金剛
 賢愚經第二卷
T2130_.54.1018b12: 叔離女應云
首陀
 經曰
白也
T2130_.54.1018b13: 檀膩伽女應云陀
膩伽
 譯曰
物也
T2130_.54.1018b14: 陀膩&MT05007;譯曰
有物
T2130_.54.1018b15: 毘梨女應云毘
利耶
 譯曰
精進
 第七卷
T2130_.54.1018b16: 差摩女經曰
安隱
T2130_.54.1018b17: 牟尼女譯曰
滿也
 第十一卷
T2130_.54.1018b18: 蘇曼女譯曰
可愛
 第十三卷
T2130_.54.1018b19: 毘摩羅達女亦云惟
摩達
 譯曰無
與無
T2130_.54.1018b20: 十住斷結經第四卷
T2130_.54.1018b21: 彌迦女人譯曰
雲也
 觀佛三昧經第二卷
T2130_.54.1018b22: 毘低羅譯曰
無油
 第六卷
T2130_.54.1018b23: 栴遮摩那耆女應云栴遮
摩那毘歌
 譯曰動
淨行女
T2130_.54.1018b24: 菩薩處胎經第五卷
T2130_.54.1018c01: 酸陀難提應云
陀羅難提
 譯曰可
愛歡喜
T2130_.54.1018c02: 舊犁尼應云舊
利尼
 譯曰
重女
T2130_.54.1018c03: 提婆跋提譯曰
天喜
 十善十惡經
T2130_.54.1018c04: 須羅陀女經曰鮮潔
譯曰善得
T2130_.54.1018c05: 梵摩婆提女譯曰
淨論
 彌勒成佛經
T2130_.54.1018c06: 舍彌婆帝寶女譯曰舍彌者
寂婆者長
T2130_.54.1018c07: 三摩竭女應云三
摩竭多
 譯曰
相會
 三摩竭經
T2130_.54.1018c08: 瞿曇夷經曰月女
譯曰姓女
 太子五夢經
T2130_.54.1018c09: 優披洹女應云優
婆槃那
 譯曰
近林
 般舟三昧經
T2130_.54.1018c10: 栴陀應云栴
陀羅
 譯曰
月也
 佛説大意經
T2130_.54.1018c11: 譯曰
智也
 須太拏經
T2130_.54.1018c12: 罽拏延譯曰
黒也
T2130_.54.1018c13: 摩伽羅母譯曰
覓道
 成實論第二卷
T2130_.54.1018c14: 翻梵語卷第
T2130_.54.1018c15:  本云
T2130_.54.1018c16:  延應二年五月二十三日申時
T2130_.54.1018c17:  於醍醐寺地藏院書寫了  道成
T2130_.54.1018c18:  寛保元
年八月二十五日
T2130_.54.1018c19:  以地藏院書寫校合等了 僧正賢賀
T2130_.54.1018c20:
T2130_.54.1018c21:
T2130_.54.1018c22: 翻梵語卷第六
T2130_.54.1018c23: 雜人名第三十
T2130_.54.1018c24: 雜姓名第三十一
T2130_.54.1018c25:  雜人名第三十
T2130_.54.1019a01: 優尸那應云漚
舍那
 譯曰大
明星也
 大智論第四卷
T2130_.54.1019a02: 劬嬪應云劬
嬪陀
 譯曰劬者牛亦云天
亦云地嬪陀者智
T2130_.54.1019a03: 薩陀婆應云薩
陀羅婆
 譯曰
濕也
T2130_.54.1019a04: 須達那應云須
陀那
 譯曰須者好陀那
者物亦云寶也
 第五卷
T2130_.54.1019a05: 羅陀譯曰
醒也
 第六卷
T2130_.54.1019a06: 目伽略子度應云物伽
&MT03208;
 譯曰目伽
羅者杵也
 第十卷
T2130_.54.1019a07: 呵多譯曰破亦云
害亦云不勝
 第十一卷
T2130_.54.1019a08: 拘牟頭譯曰
白花
 第十四卷
T2130_.54.1019a09: &MT02239;波伽應云頭
波伽
 譯曰頭者惡
婆伽者功徳
T2130_.54.1019a10: 劬毘耶譯曰智解
亦云聰明
 第十七卷
T2130_.54.1019a11: 婁陀輸應云憂
陀捨
 譯曰
大望
 第二十卷
T2130_.54.1019a12: 摩訶三磨陀譯曰
大遍
 第二十一卷
T2130_.54.1019a13: 鬱多羅越人亦云鬱多亦
云鬱多羅
 譯曰鬱多羅
者此亦云勝
T2130_.54.1019a14: 第二十四卷
T2130_.54.1019a15: 首羅譯曰
勇也
T2130_.54.1019a16: 婆離亦云
婆利
 譯曰
有力
T2130_.54.1019a17: 梵摩類弗應云梵摩
尼佛多羅
 譯曰
淨行
 第二十五卷
T2130_.54.1019a18: 鳩羅檀陀譯曰鳩羅者親亦是
姓檀陀者罰亦云強
T2130_.54.1019a19: 尼陀佛度譯曰
不解
 第二十六卷
T2130_.54.1019a20: 頂有周羅譯曰周羅
者髻也
 第三十一卷
T2130_.54.1019a21: 伽彌應云阿
伽彌
 輪論曰
來也
 第三十二卷
T2130_.54.1019a22: 阿那伽那應云阿
那伽哆
 論曰阿那名
不伽那名來
T2130_.54.1019a23: 尸婆應云尸
婆迦
 譯曰安穩
亦云樂
 第三十三卷
T2130_.54.1019a24: 平伽陀應云脩
伽哆
 譯曰
善逝
T2130_.54.1019b01: 迦郗那譯曰功徳
衣亦云強
 第三十五卷
T2130_.54.1019b02: 難陀婆羅譯曰歡
喜力也
 第三十八卷
T2130_.54.1019b03: 珊若婆譯曰
有想
 第四十卷
T2130_.54.1019b04: 鞞舍譯者曰
星名也
 第七十五卷
T2130_.54.1019b05: 摩訶那伽譯曰摩者大那伽
者龍亦云象也
 華嚴經第一卷
T2130_.54.1019b06: 福伽羅譯曰
人也
 第十三卷
T2130_.54.1019b07: 須達拏譯曰
好施
 第十六卷
T2130_.54.1019b08: 純陀應云
准陀
 譯曰
妙義
 大般涅槃經第一卷
T2130_.54.1019b09: 闡提譯曰直
意作也
 第四卷
T2130_.54.1019b10: 瞿師羅譯曰
聲也
 第六卷
T2130_.54.1019b11: 摩訶斯那達多譯曰
大軍也
 第十四卷
T2130_.54.1019b12: 般遮尸應云般
遮尸佉
 譯曰
五髻
 第十七卷
T2130_.54.1019b13: 鴦崛魔應云鴦崛
利魔羅
 譯曰指
鬘花也
T2130_.54.1019b14: 阿那分提應云阿那他邠
陀亦那邠持
 譯曰阿那陀者
孤邠陀者給
T2130_.54.1019b15: 富多羅應云佛
多羅
 譯曰
子也
T2130_.54.1019b16: 摩訶那伽譯曰
大龍
 第二十一卷
T2130_.54.1019b17: 缽楗陀應云缽臘
多楗陀
 譯曰缽臘多者
至楗陀者香
T2130_.54.1019b18: 阿坻耶應云阿
體耶
 譯曰何者不
體耶者欲取
T2130_.54.1019b19: 珊檀那舍應云珊檀
梨舍耶
 譯曰珊者正檀
梨舍耶者見
 第二十七卷
T2130_.54.1019b20: 祇陀譯曰
勝也
 第二十七卷
T2130_.54.1019b21: 迦羅富應云迦
多富
 譯曰
臭也
 第二十九卷
T2130_.54.1019b22: 施婆羅應云施(始
來反)婆羅
 譯曰
薀藻
T2130_.54.1019b23: 彌迦羅譯曰
金帶
T2130_.54.1019b24: 半闍羅譯曰籠
亦云獄
T2130_.54.1019c01: 跋波譯曰
父也
 第三十一卷
T2130_.54.1019c02: 瞿和離亦云瞿波離
亦云物和離
 譯曰瞿者牛
也波離者守
 第三十二卷
T2130_.54.1019c03: 坻舍亦云
帝奢
 譯曰光
亦云大
T2130_.54.1019c04: 舍勒譯曰
衣也
T2130_.54.1019c05: 質多譯曰意
亦云心
 増一阿含第一卷
T2130_.54.1019c06: 乾提阿藍應云乾
陀阿藍
 譯曰
香林
T2130_.54.1019c07: 優波掘應云優
波掘多
 譯曰
大護
T2130_.54.1019c08: 呵侈羅婆應云呵
侈羅破
 譯曰呵侈者
失羅破者利
T2130_.54.1019c09: 闍利譯曰
光也
T2130_.54.1019c10: 須達應云須
達多
 譯曰
好與
T2130_.54.1019c11: 毘裘應云毘
梨裘
 譯曰坑塹
亦云重也
T2130_.54.1019c12: 優波離譯曰大護
亦云近護
T2130_.54.1019c13: 殊提應云
殊邸
 譯曰
明也
T2130_.54.1019c14: 優迦毘舍離應云優伽
羅毘舍羅
 譯曰優伽羅者最
上毘舍羅者廣博
T2130_.54.1019c15: 摩呵納應云摩訶那摩
亦云摩訶男
 譯曰
大名
T2130_.54.1019c16: 拔陀譯曰賢
亦云大
T2130_.54.1019c17: 毘闍先應云毘
闍斯那
 譯曰
勝軍
T2130_.54.1019c18: 難提波羅譯曰
喜護
T2130_.54.1019c19: 優多羅譯曰
勝也
T2130_.54.1019c20: 拘夷那竭摩羅應云拘尸那
伽羅末羅
 譯曰拘尸者茅那伽
羅者城末羅者力
T2130_.54.1019c21: 提婆達兜應云提
婆多達
 譯曰
天與
T2130_.54.1019c22: 婆羅留支譯曰勝樂
(五教反)
T2130_.54.1019c23: 薩羅陀應云&T049271;
羅陀
 譯曰
清明
T2130_.54.1019c24: 孫陀羅諦利譯曰陀羅者
好諦利者女
 第三分
T2130_.54.1020a01: 阿那律應云阿
那律陀
 譯曰
無障
T2130_.54.1020a02: 梵摩踰譯曰
淨命
T2130_.54.1020a03: 羅云應云
羅睺
 譯曰
障日
T2130_.54.1020a04: 避支應云具
支歌
 譯曰
獨覺
T2130_.54.1020a05: 瞿蜜應云瞿
蜜多羅
 譯曰
天死
 第五卷
T2130_.54.1020a06: 鍮婆應云私
&MT04485;
 譯曰塔也
T2130_.54.1020a07: 孫陀利譯曰
可愛
T2130_.54.1020a08: 拘絺羅譯曰
勝也
 第六卷
T2130_.54.1020a09: 優踰藍弗羅應云優陀羅今
羅磨弗多羅
 譯曰優陀羅今羅多磨
者獺戲弗多羅者子
T2130_.54.1020a10: 姦荼譯曰
根也
T2130_.54.1020a11: 耶若達應云耶若達多
亦云近若達多
 譯曰耶若者坊
徳達多者與
T2130_.54.1020a12: 優此伽應云優
波伽
 譯曰
近行
T2130_.54.1020a13: 優留毘譯曰
木苽
T2130_.54.1020a14: 阿若拘隣譯曰阿若者已
知拘隣者姓
T2130_.54.1020a15: 伽夷譯曰
歌也
T2130_.54.1020a16: 優陀耶亦云優
陀夷
 譯曰
起也
T2130_.54.1020a17: 梵摩達亦云梵
摩達哆
 譯曰
淨與
 第十卷
T2130_.54.1020a18: 不奢蜜應云不奢
蜜多羅
 譯曰不奢者
炋蜜多羅者友
 第十一卷
T2130_.54.1020a19: 優般尼蹉應云
&T049271;
 譯曰
大夜
T2130_.54.1020a20: 尼蹉應云
&T049271;
 譯曰
夜也
T2130_.54.1020a21: 伽羅譯曰
頸也
T2130_.54.1020a22: 優般伽羅應云優
波伽羅
 譯曰
大頸
T2130_.54.1020a23: 波迦梨應云薄
迦利
 譯曰
樹皮
T2130_.54.1020a24: 甄陀羅應云甄
那羅
 譯曰是
人非人
 第十二卷
T2130_.54.1020b01: 比波羅耶檀那應云阿路波
羅耶檀那
 譯曰意
欲施也
 第十四卷
T2130_.54.1020b02: 阿羅婆譯曰
不語
T2130_.54.1020b03: 毘流勒應云毘
流離
 譯曰
反長也
 第十七卷
T2130_.54.1020b04: 僧伽摩譯曰
聚合
 第十九卷
T2130_.54.1020b05: 頭摩譯曰
煙也
 第二十卷
T2130_.54.1020b06: 婆利沙迦羅婆譯曰婆利沙者雨迦
羅者時婆者有也
 第二十三卷
T2130_.54.1020b07: 婆陀譯曰
論義
T2130_.54.1020b08: 優波帝奢譯曰憂波者大帝
奢者光亦云大也
 第二十四卷
T2130_.54.1020b09: 阿夷湍應云阿
夷他
 譯曰
來也
T2130_.54.1020b10: 婆沙應云婆(婆
可反)沙
 譯曰
語也
T2130_.54.1020b11: 婆休迦栴延應云頗樓
復迦栴延
 譯曰頗樓復者不
實迦栴延者姓
T2130_.54.1020b12: 素摩典應云須
摩典
 譯曰須者好摩典
者意亦云智也
T2130_.54.1020b13: 毘盧持應云毘
盧也
 譯曰不
相和也
T2130_.54.1020b14: 嗜婆伽譯曰壽者
亦云命者
T2130_.54.1020b15: 摩醯提利應云摩
顯陀羅
 譯曰大
天主也
T2130_.54.1020b16: 盧迦延應云盧
迦延那
 譯曰世
法耶見
 第二十六卷
T2130_.54.1020b17: 尸利堀應云尸利堀多
亦云尸利仇多
 譯曰
吉護
 第二十七卷
T2130_.54.1020b18: 劫毘羅譯曰
益也
 第二十九卷
T2130_.54.1020b19: 翅甯應云
翅那
 譯曰
護也
 第三十卷
T2130_.54.1020b20: 跋提婆羅譯曰
賢力
T2130_.54.1020b21: 毘那經曰
無畏
 第三十一卷
T2130_.54.1020b22: 脩梵摩譯曰
好淨
 第三十三卷
T2130_.54.1020b23: 羈舍譯曰
髮也
 中阿含第三卷
T2130_.54.1020b24: 波羅牢應云波
羅盧歌
 譯曰
彼世
 第四卷
T2130_.54.1020c01: 郁加譯曰
威徳
 第九卷
T2130_.54.1020c02: 洗尼頻鞞波羅譯曰洗尼者軍頻
鞞者謨波羅者力
 第十一卷
T2130_.54.1020c03: 尼彌譯曰
輪也
 第十四卷
T2130_.54.1020c04: 蜱肆譯曰
遣使
 第十六卷
T2130_.54.1020c05: 遮羅譯曰
動也
 第二十一卷
T2130_.54.1020c06: 優簸遮羅譯曰
大動
T2130_.54.1020c07: &MT05245;應云麗
&MT05245;
 譯曰
細滑
T2130_.54.1020c08: 周那他應云修
那陀
 譯曰
好聲
 第二十三卷
T2130_.54.1020c09: 高羅婆應云拘
羅婆
 譯曰作
亦云姓
 第二十九卷
T2130_.54.1020c10: 傍耆舍譯曰共
領國也
T2130_.54.1020c11: 須涅牟梨破群那應云涅槃多
羅牟梨群濯
 譯曰脩涅多羅者好
眼牟梨者根破群那
T2130_.54.1020c12: 者星名 第三十卷
T2130_.54.1020c13: 毘遮延哆譯曰
勝殿
T2130_.54.1020c14: 那遊哆應云那
由他
 譯者曰
數名也
T2130_.54.1020c15: 阿羅那遮譯曰
大也
T2130_.54.1020c16: 瞿陀梨舍哆譯曰瞿者天亦云
牛陀梨舍多者見
T2130_.54.1020c17: 薩哆富樓奚哆應云薩埵
富羅奚哆
 譯曰薩埵者衆生富
羅者滿奚哆者意
T2130_.54.1020c18: 頼吒和羅亦云頼吒波羅
亦云羅吒波羅
 譯曰頼吒者
國波羅者護
T2130_.54.1020c19: 第三十一卷
T2130_.54.1020c20: 拘牢婆應云拘
未欺
 譯曰
惡友
T2130_.54.1020c21: 耽浮樓譯曰天
樂岳
 第三十三卷
T2130_.54.1020c22: 歌羅摩納應云歌羅
摩那婆
 譯曰季少淨
行亦云人也
 第三十五卷
T2130_.54.1020c23: 鬱痩歌羅應云伊
痩歌羅
 譯曰伊痩者
箭歌羅者作
 第三十七卷
T2130_.54.1020c24: &T059981;開提應云須
楗陀
 譯曰
好香
T2130_.54.1021a01: 梵波羅譯曰
淨護
T2130_.54.1021a02: 阿蘭那梵摩譯曰阿蘭那者
寂靜梵摩者淨
T2130_.54.1021a03: 婆私吒亦云婆
私又
 譯曰婆私
吒者最勝
T2130_.54.1021a04: 耆婆先那譯曰耆婆者
命先那者軍
 第四十五卷
T2130_.54.1021a05: 跋陀阿漯貝應云跋陀
羅阿漯波
 譯曰跋陀羅者賢
阿漯婆者不坊
T2130_.54.1021a06: 第五十卷
T2130_.54.1021a07: 阿梨吒㗫帝譯曰阿梨吒者樹者
㗫帝者國亦云聚
T2130_.54.1021a08: 弗那婆脩應云富那婆脩
亦云那婆藪
 譯曰富那者
滿婆脩者寶
T2130_.54.1021a09: 第五十一卷
T2130_.54.1021a10: 阿寄舍那應云阿耆
膩鞞舍那
 譯曰阿耆膩者
火鞞舍那者入
 第五十二卷
T2130_.54.1021a11: 雞和哆應云枳
跋多
 譯者曰
殺魚人
 第五十四卷
T2130_.54.1021a12: 哺利多譯曰
炙也
 第五十五卷
T2130_.54.1021a13: 阿羅羅譯曰
無鬢
 第五十六卷
T2130_.54.1021a14: 迦羅摩譯者
曰姓
T2130_.54.1021a15: 鬱陀羅譯曰
勝也
T2130_.54.1021a16: 槃頭譯曰
親族
 長阿含第一分
T2130_.54.1021a17: 周那亦云咒那
亦云朱那
 譯曰
碎也
 第三卷
T2130_.54.1021a18: 加陵伽譯者曰
國名也
T2130_.54.1021a19: 毘伽陀譯曰
無語
T2130_.54.1021a20: 遮椄譯曰
光也
T2130_.54.1021a21: 藪婆頭譯曰善
言論也
T2130_.54.1021a22: 陀梨舍菟應云陀
梨舍那
 譯曰
見也
T2130_.54.1021a23: 藪達梨舍菟譯曰
好見
T2130_.54.1021a24: 耶輸多樓譯曰耶輸者名
聞多樓者樹名
T2130_.54.1021b01: 摩納亦云摩
那婆
 譯曰摩那婆
者少年淨行
 第十三卷
T2130_.54.1021b02: 首迦摩納都耶應云首迦摩
耶婆都耶
 譯曰首迦者鸚鵡摩耶
婆者如上説都耶者父
T2130_.54.1021b03: 第十五卷
T2130_.54.1021b04: 跋祗末羅蘇摩譯曰跋祗者有伴末
羅者力蘇摩者月
T2130_.54.1021b05: 須尼陀譯曰善
謀略也
T2130_.54.1021b06: 波浮陀栴那應云波羅浮
陀迦栴延那
 譯曰波羅浮陀者曰
在迦栴延那者姓
T2130_.54.1021b07: 第十七卷
T2130_.54.1021b08: 漫提譯曰
懈怠
T2130_.54.1021b09: 而夜
夷毘羅梨應云若夷
毘羅邏
 譯曰若夷者如法
毘羅邏者不蜜
T2130_.54.1021b10: 輸屡那譯曰
腹也
 雜阿含第一卷
T2130_.54.1021b11: 尸婆弗多羅亦云尸
婆利子
 譯曰尸婆者安隱
不多羅者子
 第九卷
T2130_.54.1021b12: 婆羅奢那譯曰波羅者他
奢那者
T2130_.54.1021b13: 那羅譯曰行
義者也
T2130_.54.1021b14: 摩菟闍亦云摩菟奢
亦云摩菟舍
 阿毘曇婆沙曰意
譯曰梵王生者
T2130_.54.1021b15: 婆羅者應云婆
羅者利
 譯曰
勝山
 第二十卷
T2130_.54.1021b16: 摩提提譯曰
不香
T2130_.54.1021b17: 闍耶譯曰
勝也
 第二十三卷
T2130_.54.1021b18: 毘闍耶譯曰
無勝
T2130_.54.1021b19: 耆梨譯曰
山也
T2130_.54.1021b20: 跋陀羅由陀應云跋陀
羅由他
 譯曰
賢行
T2130_.54.1021b21: 須陀耶譯曰
共起
 第二十五卷
T2130_.54.1021b22: 修羅他譯曰好得
亦云善得
T2130_.54.1021b23: 竭曇應云
瞿曇
 譯者曰瞿
曇者姓
 第三十三卷
T2130_.54.1021b24: 遮羅周羅那羅應云遮樓
周羅那羅
 譯曰遮樓者光周羅者
&MT01987;亦云小也那羅者人
T2130_.54.1021c01: 只尸譯曰
有髮
 第三十三卷
T2130_.54.1021c02: 摩訶利應云摩
訶利歌
 譯曰
母也
 第三十七卷
T2130_.54.1021c03: 沙羅應云
舍羅
 譯曰
享屋
T2130_.54.1021c04: 脩波羅提沙譯曰極
遠彼國
 第四十九卷
T2130_.54.1021c05: 沙迦羅應云捨
迦羅
 譯曰
不斤
 十誦律序第一卷
T2130_.54.1021c06: 拘婆羅譯曰惡力
亦云不勝
T2130_.54.1021c07: 必波羅延那譯者曰
樹名也
T2130_.54.1021c08: 憂波伽應云憂
波伽
 譯曰
近行
T2130_.54.1021c09: 阿耆達應云阿
耆達多
 譯曰阿耆者
大達多者與
 第二卷
T2130_.54.1021c10: 祇陀槃那應云氏
多槃那
 譯曰
勝也
 第三卷
T2130_.54.1021c11: 阿毘羅應云阿
鞞羅
 譯曰
無怨
 初誦第二卷
T2130_.54.1021c12: 迦羅譯曰黒
亦云時
 第四卷
T2130_.54.1021c13: 闡那譯曰覆藏
亦云欲作
T2130_.54.1021c14: 倶伽梨譯曰云
何時也
T2130_.54.1021c15: 騫陀陀驃應云騫
陀他毘
 譯曰
行林
T2130_.54.1021c16: 迦留陀提舍應云迦盧
陀耶提舍
 譯曰時
起説也
T2130_.54.1021c17: 阿視毘尼乾子譯曰阿視毘者不營
資業尼乾者無繋
T2130_.54.1021c18: 騫陀達多譯曰
行與
 第二誦第六卷
T2130_.54.1021c19: 三文達多應云婆物
陀羅達多
 譯曰
海與
T2130_.54.1021c20: 摩訶南釋應云摩訶
那磨釋迦
 譯曰摩訶那磨者
大名釋迦者能
 第十卷
T2130_.54.1021c21: 尼師達多應云梨
師達多
 譯曰
仙與
 第三誦第一卷
T2130_.54.1021c22: 阿奴拔摩應云阿
奴波磨
 譯曰無
以爲喩
 第五卷
T2130_.54.1021c23: 摩楗提譯曰
求道
T2130_.54.1021c24: 達摩提那譯曰
法與
T2130_.54.1022a01: 毘羅吒應云毘
頼吒
 譯曰
勝國
T2130_.54.1022a02: 摩訶羅譯曰差亦
云無知
 七法第六卷
T2130_.54.1022a03: 質多羅譯曰
種種
 八法第三卷
T2130_.54.1022a04: 憂陀耶跋陀應云憂陀
耶跋陀羅
 譯曰憂陀者出亦
云起跋陀羅者賢
T2130_.54.1022a05: 雜誦第一卷
T2130_.54.1022a06: 薩若瞿姤路摩牢應云那闍夜
瞿姤路摩羅
 譯曰那闍夜者等勝
瞿姤路者姓羅者花
T2130_.54.1022a07: 第三卷
T2130_.54.1022a08: 瞿披應云瞿
波利
 譯曰瞿者牛亦
云地波利者守
T2130_.54.1022a09: 夜披應云
夜波
 譯曰
可也
T2130_.54.1022a10: 迦毘羅應云加
比羅
 譯曰蒼
亦云姓
 尼律第一卷
T2130_.54.1022a11: 安闍那譯者曰
服藥也
T2130_.54.1022a12: 伊舍羅譯曰
嫉垢
T2130_.54.1022a13: 達多摩那譯曰達多者
與摩那者意
T2130_.54.1022a14: 阿婆跋陀童子應云阿婆
跋陀羅
 譯曰阿婆者護
跋陀羅者賢
 第三卷
T2130_.54.1022a15: 尼楗駝應云尼
楗他
 譯曰
無繋
 憂波離第二卷
T2130_.54.1022a16: 那闍譯者曰
國名也
 僧祇律第一卷
T2130_.54.1022a17: 倶舍頻頭譯曰
實也
T2130_.54.1022a18: 迦蘭陀譯曰
國名
T2130_.54.1022a19: 阿跋吒譯曰
洄復
 第六卷
T2130_.54.1022a20: 弗盧應云弗
 譯曰弗盧者國
醯哆者所依止
 第七卷
T2130_.54.1022a21: 迦羅呵譯曰
門諍
 第八卷
T2130_.54.1022a22: 頭磨應云頭
樓摩
 譯曰樹
亦云住
 第十一卷
T2130_.54.1022a23: 薩薄主應云薩
他婆
 譯曰
啇估
 第十六卷
T2130_.54.1022a24: 須深摩亦云須
尸摩
 譯曰須者好
也尸摩者界
 第十七卷
T2130_.54.1022b01: 梨波都應云離
波多
 譯者曰
星名也
T2130_.54.1022b02: 質帝隷譯者曰
星名也
 第二十四卷
T2130_.54.1022b03: 渠尼譯曰
有伴
 第三十一卷
T2130_.54.1022b04: 跋提譯曰
賢也
 四分律初誦第一卷
T2130_.54.1022b05: 私呵毘羅褭師譯曰私呵者師子
毘羅那者脱
 第八卷
T2130_.54.1022b06: 利師達多富羅那譯曰利師者仙達多
典富羅那者滿
T2130_.54.1022b07: 遮羅譯曰
動也
 第二分第九卷
T2130_.54.1022b08: 跋遮羅譯曰
光明
T2130_.54.1022b09: 微驎羅譯曰微驎三業
滿陀羅者主
T2130_.54.1022b10: 樓脂譯曰
樂也
T2130_.54.1022b11: 修樓脂譯曰
好樂
T2130_.54.1022b12: 摩呵貴舍譯曰
大等
T2130_.54.1022b13: 末羅譯曰力
亦云姓
T2130_.54.1022b14: 眞闍譯曰
聚也
T2130_.54.1022b15: 阿漯卑譯曰
不巧
T2130_.54.1022b16: 乾陀羅譯曰
樹皮
T2130_.54.1022b17: 瞻鞞譯曰
皮也
T2130_.54.1022b18: 拘羅婆譯者曰
樹名也
T2130_.54.1022b19: 般羅闍譯曰
籠也
T2130_.54.1022b20: 憂羅陀應云憂
羅伽
 譯曰
胸行
T2130_.54.1022b21: 瞿羅譯曰
日也
T2130_.54.1022b22: 尼浮羅譯曰
度也
T2130_.54.1022b23: 耶輸伽譯曰耶輸者名須
伽者往亦云行
 第十卷
T2130_.54.1022b24: 那羅陀譯曰
人與
T2130_.54.1022c01: 阿夷頭翅應云
何時
 譯曰不
髮也
T2130_.54.1022c02: 手提侈婆休應云脩泥
多羅婆休
 譯曰修者好泥多
羅者眠婆休者扇
T2130_.54.1022c03: 毘羅吒子譯曰毘羅
吒者勝國
T2130_.54.1022c04: 鬱鞞羅跋陀羅跋提譯曰
起也
T2130_.54.1022c05: 憂陀延譯曰
起也
 第五卷
T2130_.54.1022c06: 守籠那應云守
盧那
 譯曰
聞也
T2130_.54.1022c07: 賓迦羅譯曰黄
亦色也
 第四卷
T2130_.54.1022c08: 私呵毘羅淖應云私呵
毘羅駄
 譯曰師
子聲也
T2130_.54.1022c09: 富盧醯侈譯曰目
所宗歸
T2130_.54.1022c10: 毘蘭若譯曰
深著
 彌沙塞律第一卷
T2130_.54.1022c11: 孫陀羅譯曰好也
亦云可愛
T2130_.54.1022c12: 陀婆譯曰
&MT05246;
 第三卷
T2130_.54.1022c13: 富闍譯曰
供養
 第四卷
T2130_.54.1022c14: 優樓伽應云優
羅伽
 譯曰胸
行蛇也
T2130_.54.1022c15: 那憐伽應云那憐
因陀羅
 譯曰那憐者人
因陀羅者主
 第五卷
T2130_.54.1022c16: 伽毘譯曰
有牛
T2130_.54.1022c17: 阿梨吒譯曰無
根樹也
 第十一卷
T2130_.54.1022c18: 尸利跋應云尸利
跋陀羅
 譯曰尸利者吉
跋陀羅者賢
 第十五卷
T2130_.54.1022c19: 烏頭羅應云鬱
頭羅
 譯曰
大持
 第十九卷
T2130_.54.1022c20: 瞿頭羅譯曰
地持
T2130_.54.1022c21: 婆婆譯曰
種類
T2130_.54.1022c22: 尸休羅譯曰
勝持
T2130_.54.1022c23: 波利譯曰
護也
T2130_.54.1022c24: 優波耆波應云優
婆時婆
 譯曰
大命
T2130_.54.1023a01: 那羅摩納應云那羅
摩那婆
 譯曰那羅者人摩
婆者人亦云淨行
T2130_.54.1023a02: 阿夷應云阿
私多
 譯曰
不白
T2130_.54.1023a03: 那羅陀譯曰
人與
 第二十卷
T2130_.54.1023a04: 摩竭陀應云摩伽陀
亦云摩偈
 譯者曰
國名也
 第二十一卷
T2130_.54.1023a05: 違多跋陀羅譯曰
與賢
 第二十四卷
T2130_.54.1023a06: 釋摩南應云釋迦
摩那婆
 譯曰釋迦者龍摩
羅婆如上
 第二十五卷
T2130_.54.1023a07: 修毘&T049271;譯曰好
嚴飾也
T2130_.54.1023a08: 伽盧帝舍應云加
盧底舍
 譯曰加盧者里底
舍者光亦云火
 第二十九卷
T2130_.54.1023a09: 騫荼陀婆亦云&MT05247;
茶陀婆
 譯曰塞茶者
行陀婆者山
T2130_.54.1023a10: 和修達應云婆
修達多
 譯曰
寶與
T2130_.54.1023a11: 畢波羅延摩納譯者曰
國名也
T2130_.54.1023a12: 楗多譯曰
與賢
 善見律毘婆沙第一卷
T2130_.54.1023a13: 修那伽譯曰
行也
T2130_.54.1023a14: 阿須譯曰
善龍
T2130_.54.1023a15: 迦乾陀應云迦
羅乾陀
 譯曰
駃也
T2130_.54.1023a16: 修摩那譯曰
好意
T2130_.54.1023a17: 摩訶那羅陀迦葉譯曰摩訶大那
羅陀者人與
 第二卷
T2130_.54.1023a18: 般頭迦譯曰
親友
T2130_.54.1023a19: 毘闍耶譯曰種
種勝也
T2130_.54.1023a20: 提婆譯曰
天也
 第三卷
T2130_.54.1023a21: 具波伽人譯曰
遂牛
T2130_.54.1023a22: 彌伽槃荼應云彌
伽槃他
 譯曰
兩路
T2130_.54.1023a23: 卜軻羅婆譯曰
蓮花
 第四卷
T2130_.54.1023a24: 阿摩多多應云訶摩
多多多
 律曰阿摩多者母
也多多者父
 第六卷
T2130_.54.1023b01: 佛勒詰多應云佛陀
洛起多
 譯曰
覺護
 第七卷
T2130_.54.1023b02: 曇無勒詰多應云達摩
洛起多
 譯曰
法護
T2130_.54.1023b03: 僧勒詰多應云僧伽
洛起多
 譯曰
衆護
T2130_.54.1023b04: 拘私夜應云憍
尸迦
 譯曰
天王
T2130_.54.1023b05: 闍致羅譯曰
縈髮
T2130_.54.1023b06: 脾陀羅譯曰
T2130_.54.1023b07: 婆婆迦羅譯曰婆沙者衣亦
云住處迦羅者作
 第八卷
T2130_.54.1023b08: 婆那譯曰
林也
T2130_.54.1023b09: 摩呵羅譯曰老
亦云大
 第十一卷
T2130_.54.1023b10: 畔頭婆羅沙應云畔陀
婆羅娑
 譯曰畔須婆者親羅
娑者味亦云行業
T2130_.54.1023b11: 阿婆耶譯曰
無時
T2130_.54.1023b12: 頭多律曰多
色欲人
 第十三卷
T2130_.54.1023b13: 槃陀律曰路邊生
譯曰路也
T2130_.54.1023b14: 摩呵般陀譯曰
大路
T2130_.54.1023b15: 周羅般陀譯曰
小路
T2130_.54.1023b16: 耆婆律曰話童子
譯曰命也
T2130_.54.1023b17: 波伽羅那譯曰
論議
 阿毘曇毘婆娑第六卷
T2130_.54.1023b18: 傷佉譯曰
珂也
 第七卷
T2130_.54.1023b19: 弗迦羅婆羅譯曰弗迦羅者蓮花
婆羅者力亦云勝也
 第九卷
T2130_.54.1023b20: 富那奢譯曰滿樂
(五教反)
 第十四卷
T2130_.54.1023b21: 波知離譯者曰
樹名也
 第十六卷
T2130_.54.1023b22: 毘尼師應云毘
尼耶
 譯曰
滅也
 第十七卷
T2130_.54.1023b23: 缽建陀應云缽頼建陀
亦云缽騫提
 譯曰
跳躑
T2130_.54.1023b24: 那羅延譯曰
人行
T2130_.54.1023c01: 沙槾伽應云娑
羅央伽
 譯曰
實體
T2130_.54.1023c02: 婆槾伽譯曰
勝體
T2130_.54.1023c03: 章菟勒應云遮
菟歌
 譯者
曰姓
T2130_.54.1023c04: 婆羅章菟應云阿婆
羅菟歌
 譯曰
復姓
T2130_.54.1023c05: 薩波達婆譯曰薩波者
蛇達婆者茅
 第十九卷
T2130_.54.1023c06: 般吒譯曰
城也
 第二十卷
T2130_.54.1023c07: 婆摩勒應云婆
摩羅
 譯曰
短也
 第二十一卷
T2130_.54.1023c08: 阿羅吒優陀迦應云阿蘭
若優陀迦
 譯曰寂
靜水也
 第二十八卷
T2130_.54.1023c09: 耆婆羅譯曰
壽命
 第三十三卷
T2130_.54.1023c10: 索迦人應云
釋迦
 譯曰
能也
 第三十三卷
T2130_.54.1023c11: 嗅佉羅人譯者曰
國名也
T2130_.54.1023c12: 夜摩那譯曰
縛也
T2130_.54.1023c13: 摩羅娑人譯者曰
國名也
 第四十四卷
T2130_.54.1023c14: 佉沙人譯曰
謟也
T2130_.54.1023c15: 散奢婆譯者曰
樹名也
 第四十八卷
T2130_.54.1023c16: 奢頭羅譯曰
虎也
 第五十五卷
T2130_.54.1023c17: 弗伽羅娑羅譯曰蓮
T2130_.54.1023c18: 陀婆摩羅子譯曰陀婆者山摩羅
者行次亦云花鬘
 第五十六卷
T2130_.54.1023c19: 富樓沙應云富
樓沙
 譯曰富樓沙者
大夫亦云人也
 八楗度第二十卷
T2130_.54.1023c20: 祁柀應云
祈婆
 譯曰
命者
T2130_.54.1023c21: 禪豆應云
&MT05248;
 譯曰
衆生
T2130_.54.1023c22: 羅摩泥譯曰
 鞞婆沙第一卷
T2130_.54.1023c23: 私陀譯曰
白也
T2130_.54.1023c24: 羅彌譯曰
戲也
T2130_.54.1024a01: 婆羅他譯曰
持重
 第二卷
T2130_.54.1024a02: 摩呵婆羅他譯曰大
持重也
T2130_.54.1024a03: 羅摩譯曰
戲也
T2130_.54.1024a04: 羅叉那應云洛
叉那
 譯曰
相也
T2130_.54.1024a05: 罽那應云罽
蘭那
 譯曰
耳也
T2130_.54.1024a06: 鼻陀譯曰
刺也
T2130_.54.1024a07: 隣那譯曰
懈怠
T2130_.54.1024a08: 貰舍應云
世沙
 譯曰
餘殘
T2130_.54.1024a09: 阿私陀應云陀
私多
 譯曰
不白
T2130_.54.1024a10: 摩那多陀譯曰摩那者意
多陀者如是
T2130_.54.1024a11: 鬱鞞羅譯曰
過時
T2130_.54.1024a12: 須那刹多羅譯曰須者好那
刹多羅者星
T2130_.54.1024a13: 婆羅抱應云婆
羅舍
 譯曰
 第四卷
T2130_.54.1024a14: 婆羅譯曰力
亦云勝
T2130_.54.1024a15: 婆檀提羅應云婆檀多
私他毘羅
 譯曰婆檀多者大徳
私他毘羅者長宿
T2130_.54.1024a16: 文尼譯曰
仙人
T2130_.54.1024a17: 摩呵能伽譯曰
大欲
T2130_.54.1024a18: 牢羅尸棄譯曰牢羅者動尸
棄者大亦云髻也
 第六卷
T2130_.54.1024a19: 殤坻羅應云檀
垣羅
 譯曰
露齒
 第七卷
T2130_.54.1024a20: 須涅多羅譯曰
好眼
 第十一卷
T2130_.54.1024a21: 優陀那譯曰無
問自説
 大方等大集經第一卷
T2130_.54.1024a22: 阿梵和利應云阿梵
摩波利
 譯曰不
淨護也
 出曜經第二卷
T2130_.54.1024a23: 阿耆譯曰
大也
 第四卷
T2130_.54.1024a24: 毘奢譯曰
入也
 第九卷
T2130_.54.1024b01: 輸陀羅應云耶
輸陀羅
 譯曰名
聞持也
T2130_.54.1024b02: 鬱卑羅譯曰
大薄
 賢愚經第一卷
T2130_.54.1024b03: 散闍褭師應云那
闍耶
T2130_.54.1024b04: 陀塞䩭應云陀
那寒䩭
 譯曰陀那者
施塞䩭者能
T2130_.54.1024b05: 修跋那婆蘇應云脩槃
那婆娑
 經曰
光明也
 第五卷
T2130_.54.1024b06: 摩呵旃應云摩訶
旃陀羅
 經曰
大月
T2130_.54.1024b07: 比耆陀羡那經曰
勝軍
 第六卷
T2130_.54.1024b08: 富那奇經曰
滿願
T2130_.54.1024b09: &MT05249;宜奇經曰
續生
T2130_.54.1024b10: 阿輸迦陀譯曰無
憂與也
 第七卷
T2130_.54.1024b11: 羅闍建提應云跋闍
羅私楗提
 經曰金
剛聚也
 第八卷
T2130_.54.1024b12: 迦毘利經曰黄頭
譯者江名
T2130_.54.1024b13: 護彌應云
瞿彌
 譯曰
主也
T2130_.54.1024b14: 勒那闍耶譯曰
寶勝
 第十卷
T2130_.54.1024b15: 婆婆利譯曰有
大力力
 第十二卷
T2130_.54.1024b16: 鬱毘羅譯曰
深穴
T2130_.54.1024b17: 縶民伽羅應云低
彌祇羅
 譯曰
天魚
 華首經第八卷
T2130_.54.1024b18: 失收摩羅譯曰
殺子
T2130_.54.1024b19: 鬱陀羅應云鬱
陀羅歌
 譯曰
獺也
T2130_.54.1024b20: 阿毘利譯曰無
精進也
 大悲蓮花經第一卷
T2130_.54.1024b21: 摩闍奴應云摩
訶闍奴
 譯曰
大人
T2130_.54.1024b22: 尼婆盧譯曰
無力
T2130_.54.1024b23: 尼伽殊譯曰
無褭
T2130_.54.1024b24: 羅睺質多羅譯曰羅睺者障月
質多羅者種種
T2130_.54.1024c01: 羅摩質多羅譯曰戲
種種
T2130_.54.1024c02: 羅刹盧蘇譯曰
護味
T2130_.54.1024c03: 阿那伽譯曰
不行
T2130_.54.1024c04: 毘舍毱多應云毘&MT04486;
細掘多
 譯曰一
切入護
T2130_.54.1024c05: 摩訶僧那僧涅應云摩呵僧那
訶僧泥涅也
 譯曰大
鎧莊飾
T2130_.54.1024c06: 光讃經第五卷
T2130_.54.1024c07: 分耨文陀尼弗應云富那曼陀
佛多羅
 譯曰滿嚴
飾女子
T2130_.54.1024c08: 邠耨文陀弗應云富那曼
陀弗多羅
 譯曰滿
嚴飾子
 第九卷
T2130_.54.1024c09: 難頭婆羅譯曰難頭者喜
婆羅者
 十住斷結經第二卷
T2130_.54.1024c10: 薩唾譯曰
衆生
 婆須蜜經第二卷
T2130_.54.1024c11: &MT03221;奴流
譯曰
人也
T2130_.54.1024c12: 覩過
&MT03221;奴流
 譯曰
體也
T2130_.54.1024c13: 毘罽羅多魯奚帝應云歌羅
多魯醯帝
 譯曰毘歌羅多者
不足魯醯帝者赤
T2130_.54.1024c14: 第三卷
T2130_.54.1024c15: 檀尼寶客應云達
尼迦
 譯曰檀尼
者有物也
 第四卷
T2130_.54.1024c16: 衆荼譯曰
問也
T2130_.54.1024c17: 拘利人譯曰
織也
T2130_.54.1024c18: &MT01532;羅墮逝譯曰
日姓
T2130_.54.1024c19: 摩羅童子譯曰
花也
T2130_.54.1024c20: 優陀羅耶那譯曰自
説行也
T2130_.54.1024c21: 修踜陀人譯曰
大行
T2130_.54.1024c22: 布吒婆羅譯曰
天王
T2130_.54.1024c23: 薩闍多譯曰
子力
T2130_.54.1024c24: 婆須蜜菩薩所集楗度首第一卷
T2130_.54.1025a01: 鬱陀羅耶應云鬱陀
羅耶那
 譯曰
好髻
 觀佛三昧經第七卷
T2130_.54.1025a02: 何周那人譯曰
不碎
 優婆塞戒經第五卷
T2130_.54.1025a03: 鳩那羅譯曰
惡人
 賢劫經第三卷
T2130_.54.1025a04: 阿蘭迦蘭譯者曰
國名也
 僧伽羅刹所集經第一卷
T2130_.54.1025a05: 布頼多學士應云布
頼他
 譯曰
淨住
T2130_.54.1025a06: 缽摩迦譯曰
蓮花
 第三卷
T2130_.54.1025a07: 弗尼應云
分尼
 譯曰
滿也
 大哀經第四卷
T2130_.54.1025a08: 須那羅譯曰
好人
 虚空藏經第三卷
T2130_.54.1025a09: 毘裘譯曰
日妹
 佛所行讃第一卷
T2130_.54.1025a10: 央耆羅譯者
曰姓
T2130_.54.1025a11: 毘利訶缽低譯曰
大主
T2130_.54.1025a12: 跋彌譯曰
鎧也
T2130_.54.1025a13: 阿低離譯曰
無油
T2130_.54.1025a14: 那羅鳩婆應云那
鳩婆四
 譯曰
可愛
T2130_.54.1025a15: 舍那鳩摩羅譯曰舍那者樹名
鳩摩羅者童子
T2130_.54.1025a16: 迦賓闍羅譯曰
鳩鳥
T2130_.54.1025a17: 阿菟闍阿沙應云阿菟
闍阿&T049271;
 譯曰阿葂闍者茅阿
&T049271;者樂(五教反)
T2130_.54.1025a18: 跋闍羅婆休譯曰跋闍羅者
金剛婆休者肩
T2130_.54.1025a19: 毘提訶闍那譯曰毘提訶者國名
闍那者人亦云聚
T2130_.54.1025a20: 那羅濕波羅譯曰那羅者人
濕波羅者巧
T2130_.54.1025a21: 頭樓摩譯者曰
樹名也
T2130_.54.1025a22: 安低疊應云安
低提婆
 譯曰安坻者
後婆提者天
T2130_.54.1025a23: 阿濕波譯曰
不巧
T2130_.54.1025a24: 闍延多譯曰
勝也
T2130_.54.1025b01: 富那波藪譯曰
滿賢
T2130_.54.1025b02: 彌伽迦利譯曰彌迦者雲迦
利者黒亦云時也
 第三卷
T2130_.54.1025b03: 毘陀波羅沙譯曰毘陀者智
波羅沙者波樂
T2130_.54.1025b04: 阿漯波誓譯曰不
巧生也
T2130_.54.1025b05: 樹提迦耆婆譯曰樹提伽者
大耆婆者命
 第四卷
T2130_.54.1025b06: 首羅輸盧那譯曰首羅者勇
輸盧那者聞
T2130_.54.1025b07: 尼瞿屡陀譯曰無節
亦云四惟
T2130_.54.1025b08: 尸利掘多迦譯曰
吉護
T2130_.54.1025b09: 娑多耆利譯曰
樂山
T2130_.54.1025b10: 鳩吒檀耽應云鳩
吒檀多
 譯曰鳩吒者
曲檀多者齒
T2130_.54.1025b11: 富那跋陀譯曰
滿賢
T2130_.54.1025b12: 瞿曇摩譯者
曰姓
T2130_.54.1025b13: 瞿師羅譯曰
磬名
T2130_.54.1025b14: 跋陀羅斯那譯曰
賢軍
 過去現在國呆經第三卷
T2130_.54.1025b15: 跋陀羅梨譯曰
賢良
T2130_.54.1025b16: 摩訶羅陀譯曰
大命
 金光明經第四卷
T2130_.54.1025b17: 摩訶波羅那譯曰
大護
T2130_.54.1025b18: 摩訶薩埵譯曰
T2130_.54.1025b19: 摩訶提婆譯曰大
衆生也
T2130_.54.1025b20: 摩訶加頼奢譯曰
大苦
 檀持陀羅尼經第一卷
T2130_.54.1025b21: 摩訶離婆帝譯曰
大星
T2130_.54.1025b22: 毘伽陀羅譯曰
無持
T2130_.54.1025b23: 須陀那羅譯曰好
施人也
T2130_.54.1025b24: 毘羅陀譯曰
薄也
 法句經第一卷
T2130_.54.1025c01: 波利譯曰
護也
 第二卷
T2130_.54.1025c02: 分那譯曰
滿也
T2130_.54.1025c03: 摩訶男應云摩
訶那摩
 譯曰
大名
 大雲經第三卷
T2130_.54.1025c04: 波利摩陀應云波
羅摩陀
 譯曰
彼醉
 佛藏經下卷
T2130_.54.1025c05: 摩訶那摩陀那應云摩訶那
摩多陀那
 譯曰摩訶那摩多者
大歸敬也陀那者施
T2130_.54.1025c06: 那羅陀譯曰
人典
 中本起經第一卷
T2130_.54.1025c07: 須達經曰
善温
 第二卷
T2130_.54.1025c08: 那利繩譯曰那
羅者
T2130_.54.1025c09: 阿耆達譯曰
大與
T2130_.54.1025c10: 優多羅摩納經曰上志譯
曰勝淨行也
 善卷經下卷
T2130_.54.1025c11: 迦羅蜜應云迦羅
蜜多羅
 譯曰
時友
 純眞陀羅經下卷
T2130_.54.1025c12: 阿比羅提譯曰無
勇與也
 阿閦佛國經下卷
T2130_.54.1025c13: 須摩提應云須
摩底
 譯曰
好意
 興起行經下卷
T2130_.54.1025c14: 修耶舍摩提應云脩耶舍摩
底(多履反)
 譯曰好
名聞意
T2130_.54.1025c15: 迦羅越子譯曰
有時
 無量平等覺經上卷
T2130_.54.1025c16: 惟摩羅和應云毘
摩羅婆
 譯曰無
垢有也
 阿闍世王經上卷
T2130_.54.1025c17: 摩訶若那譯曰
大智
 下卷
T2130_.54.1025c18: 羅耶譯曰
行也
 都伽長者經下卷
T2130_.54.1025c19: 迦羅起應云迦
羅婆
 譯曰
有時
T2130_.54.1025c20: 比守陀未應云毘守
陀摩低
 經曰
淨意
 阿耨達經下卷
T2130_.54.1025c21: 維摩羅&MT05277;經曰離
垢威也
 等集衆徳經上卷
T2130_.54.1025c22: 輸提陀應云久
持陀
 經曰
淨除
 五百弟子自説本起經
T2130_.54.1025c23: 須夢經曰
善念
T2130_.54.1025c24: 輸論經曰
明聽
T2130_.54.1026a01: 凡耆經曰
可善
T2130_.54.1026a02: 夜耶經曰
名聞
T2130_.54.1026a03: 尼利羅譯曰無
可愛也
T2130_.54.1026a04: 薄拘盧經曰
賣姓
T2130_.54.1026a05: 摩呵&MT05251;經曰
大長
T2130_.54.1026a06: 貨竭經曰
善來
T2130_.54.1026a07: 樹提衢應云樹
提伽
 譯曰
大行
T2130_.54.1026a08: 諸跋離譯曰
動也
 迦葉過尼乾經
T2130_.54.1026a09: 毘樓指譯曰不樂
(五教反)
 十善十惡經
T2130_.54.1026a10: 鞞留羅譯曰
 子喪念不離經
T2130_.54.1026a11: 迦尸人譯者曰
國名也
T2130_.54.1026a12: 鬱陀羅譯曰
破也
 佛本行經
T2130_.54.1026a13: 羅旬襦應云羅
旬若
T2130_.54.1026a14: 摩呵敢應云摩
呵敢摩
 譯曰
大事
 文殊師利問菩薩經
T2130_.54.1026a15: 呵難提和應云阿難
多提婆
 譯曰阿難多者
無邊提婆者天
 慧上經
T2130_.54.1026a16: 離提和經曰
&MT05252;
T2130_.54.1026a17: 栴遮摩尼譯曰栴遮者
動摩尼者珠
T2130_.54.1026a18: 須多和譯曰
好慶
T2130_.54.1026a19: 諸迦羅蜜應云遮迦
羅蜜多羅
 譯曰
輪友
T2130_.54.1026a20: 三蔓陀&T075586;陀羅菩薩經
T2130_.54.1026a21: 提婆娑那應云提婆
婆娑那
 譯曰
天愛
 彌勒成佛經
T2130_.54.1026a22: 須摩提應云須
摩耶
 譯曰好意
亦云好智
T2130_.54.1026a23: 沙訶調應云娑
訶提婆
 譯曰
忍天
 決定罪福經
T2130_.54.1026a24: 鳩摩迦葉應云鳩摩
罪迦葉
 譯曰鳩摩羅者
童迦葉者姓
T2130_.54.1026b01: 迦羅那譯曰
作也
T2130_.54.1026b02: &T075586;應云跋
 譯曰仁賢
經曰賢也
 幻七仁賢經
T2130_.54.1026b03: 頼吒和羅應云剌
吒婆羅
 譯曰
國護
 所問徳光太子經
T2130_.54.1026b04: 鳩摩羅迦葉譯曰
童子
 鳩摩迦葉經
T2130_.54.1026b05: 私訶昧應云私
訶摩底
 譯曰師
子意也
 道樹三昧經
T2130_.54.1026b06: 梵摩諭譯曰
淨命
 梵摩渝經
T2130_.54.1026b07: 栴提羅譯曰
摩作
 勝鬘經
T2130_.54.1026b08: 薩和菩應云薩
婆多羅
 經曰一
切度也
 薩和第薩
T2130_.54.1026b09: 伽拘羅應云歌
拘羅
 譯者曰
樹名也
 灰河經
T2130_.54.1026b10: 鏗荼陀婆譯曰
行也
 調達問佛經
T2130_.54.1026b11: 修陀那譯曰
好物
 婆羅門通達經
T2130_.54.1026b12: 修羅陀譯曰
好車
T2130_.54.1026b13: 浮彌譯曰
地也
 浮彌經
T2130_.54.1026b14: 耆婆先童子譯曰耆婆
先者壽軍
T2130_.54.1026b15: 釋䩭底譯曰天
主幢也
 苦陰目事經
T2130_.54.1026b16: 莫楗應云莫
楗陀
 譯曰
覓首
 十二因縁經
T2130_.54.1026b17: 曇摩經曰
法也
T2130_.54.1026b18: 阿竭經曰
當來
T2130_.54.1026b19: 曇摩缽應云曇
摩波羅
 譯曰
法護
 阿育王經
T2130_.54.1026b20: 藍耶人譯曰
可愛
T2130_.54.1026b21: 阿難陀譯曰
歡喜
 中陰經
T2130_.54.1026b22: 迦蘭陀譯者曰
國名
T2130_.54.1026b23: 披祇之子譯曰
能語
 迦葉結經
T2130_.54.1026b24: 拘鞞羅譯曰
惡體
 羅閲城人民請佛經
T2130_.54.1026c01: 央瞿多羅國人譯曰
體勝
 佛見放牛者示通經
T2130_.54.1026c02: 波那人譯曰
水也
 三小劫抄經
T2130_.54.1026c03: 摩留人應云摩
留哆
 譯曰
山也
T2130_.54.1026c04: 舍羅人譯曰
廣也
T2130_.54.1026c05: 梵摩達多譯曰
淨與
 梵網經
T2130_.54.1026c06: 那難頭陀耶譯曰那難頭已歡
喜也陀那者起
 私休經
T2130_.54.1026c07: 闍婆童子譯曰
&MT05246;
 明星天問慈經
T2130_.54.1026c08: 怛和尼應云猷
婆尼
 譯曰
不動
 神咒經
T2130_.54.1026c09: 尸梨&MT05278;應云尸
梨槃
 譯曰
吉得
 雜經
T2130_.54.1026c10: 郁耆應云郁
者邏
 譯曰
長難
T2130_.54.1026c11: 卑提應云卑
餘提
 譯曰
彼也
T2130_.54.1026c12: 波知提譯曰破
亦云
T2130_.54.1026c13: 披羅修應云波
羅修
 譯曰
斧也
T2130_.54.1026c14: 彌迦弗應云彌力
伽弗多羅
 經曰
庶子
T2130_.54.1026c15: 阿羅呢應云阿
羅那
 譯曰
無賊
T2130_.54.1026c16: 須羅陀經曰解絜
譯曰好得
T2130_.54.1026c17: 沈摩堀應六曇
摩堀多
 譯曰
法護
T2130_.54.1026c18: 梨色吒譯曰
T2130_.54.1026c19: 耶舍耶譯曰名
T2130_.54.1026c20: 阿梨梨色吒譯曰不
仙教
T2130_.54.1026c21: 輸陀耶舍譯曰淨
名聞也
T2130_.54.1026c22: 鬱多羅譯曰
勝也
T2130_.54.1026c23: 闍梨亦云
耶利
 譯曰
有納
T2130_.54.1026c24: 婆波那譯曰
滅也
T2130_.54.1027a01: 婆羅奴應云婆
羅那
 譯曰
褭也
T2130_.54.1027a02: 須闍應云脩
闍低
 譯曰
好生
T2130_.54.1027a03: 鞞提譯曰
四惟
T2130_.54.1027a04: 旃遮喜摩譯曰旃者動喜
摩者動亦云樂
T2130_.54.1027a05: 阿由陀人譯曰無
伴侶也
 成實論第一卷
T2130_.54.1027a06: 弗尼迦譯曰
滿也
 第三卷
T2130_.54.1027a07: 違舍應云違
舍者
 譯者曰
星名也
T2130_.54.1027a08: 莎婆魁膾應云
莎沙
 譯曰
氣嘘
T2130_.54.1027a09: 富樓沙譯曰
丈夫
 第十一卷
T2130_.54.1027a10: 差摩伽譯曰
忍也
T2130_.54.1027a11: 尸梨譯曰
志也
 外國傳第二卷
T2130_.54.1027a12: 倶那羅譯曰不
好人也
T2130_.54.1027a13: 佛陀多羅傳曰
佛救
T2130_.54.1027a14: 拘羅祇傳曰
親生
T2130_.54.1027a15: 梵摩丘羅傳曰梵
種子也
T2130_.54.1027a16: 因那羅人譯曰
天王
 歴國傳第三卷
T2130_.54.1027a17: 摩賢陀羅譯曰大
天主也
T2130_.54.1027a18: 豆迦應云
豆佐
 譯曰
苦也
T2130_.54.1027a19: 波羅河應云婆
羅伽
 譯曰
勝體
T2130_.54.1027a20: 尸婆摩提譯曰安
隱意也
T2130_.54.1027a21: 迷伽拔摩譯曰
雲鎧
T2130_.54.1027a22: 比奢譯曰
入也
T2130_.54.1027a23:  雜姓名第三十一
T2130_.54.1027a24: 婆蹉姓譯曰
櫝也
 十誦三誦第三卷
T2130_.54.1027b01: 倶蹉姓應云
屈蹉
 譯曰
下賤
T2130_.54.1027b02: 波羅墮姓譯曰
滿語
T2130_.54.1027b03: 阿支羅姓譯曰
無衣
T2130_.54.1027b04: 舍夷拘離應云舍
夷物利
 譯曰
眠織
 四分律第二分第一卷
T2130_.54.1027b05: 彌寧跋耆應云彌
那跋耆
 譯曰彌那者
焦跋耆者種
T2130_.54.1027b06: 滿羅蘇摩應未
羅蘇摩
 譯曰未羅者
九蘇摩者月
T2130_.54.1027b07: 阿提梨譯曰
不也
 第三分第四卷
T2130_.54.1027b08: 舍持羅應云山
特羅
 譯曰
除苦
T2130_.54.1027b09: 婆羅挫闍應云婆
羅隨闍
 譯曰婆羅者
重挫闍者語
T2130_.54.1027b10: 奢致羅譯曰
諂曲
 第三十九卷
T2130_.54.1027b11: 竭伽譯曰
T2130_.54.1027b12: 維提應云
毘提
 譯曰
智也
 普耀經第一卷
T2130_.54.1027b13: 迦那姓譯曰
砰未
 三小劫抄經
T2130_.54.1027b14: 多盧提譯曰
樹起
T2130_.54.1027b15: 楗陀利譯曰
地持
T2130_.54.1027b16: 阿波譯曰
水也
T2130_.54.1027b17: 迦淩譯者曰
國名也
T2130_.54.1027b18: 遮波譯曰
弓也
T2130_.54.1027b19: 般闍譯曰
五也
T2130_.54.1027b20: 彌尸利譯曰
我吉
T2130_.54.1027b21: 摩彌譯曰
莫我
T2130_.54.1027b22: 句留譯曰作
亦云姓
 善王皇帝功徳經
T2130_.54.1027b23: 翻梵語卷第六
T2130_.54.1027b24:
T2130_.54.1027c01:  本云
T2130_.54.1027c02:  仁治元年八月二日申時
T2130_.54.1027c03:  於醍醐寺地藏院書寫了 道成
T2130_.54.1027c04:      一交了
T2130_.54.1027c05:  寛保初元
年八月二十五日
T2130_.54.1027c06:  以地藏院之本令書寫校合了
T2130_.54.1027c07:       賢賀五十八
T2130_.54.1027c08:
T2130_.54.1027c09:
T2130_.54.1027c10: 翻梵語卷第七
T2130_.54.1027c11: 神名第三十二
T2130_.54.1027c12: 鬼名第三十三
T2130_.54.1027c13: 龍名第三十四
T2130_.54.1027c14: 褭名第三十五
T2130_.54.1027c15: 馬名第三十六
T2130_.54.1027c16: 雜狩名第三十七
T2130_.54.1027c17: 鳥名第三十八
T2130_.54.1027c18: 魚名第三十九
T2130_.54.1027c19: 蟲名第四十
T2130_.54.1027c20: 地獄名第四十一
T2130_.54.1027c21:  神名第三十二
T2130_.54.1027c22: 楗撻婆亦云乾沓婆
亦云乾沓和
 譯曰嚊香亦
云樂岳神
 大智論第二卷
T2130_.54.1027c23: 瓢陀羅亦云緊那羅
亦云眞陀羅
 譯曰是
人非人
T2130_.54.1027c24: 摩醯首羅譯曰大自
在也論
T2130_.54.1027c25: 韋紐天論曰
遍問
T2130_.54.1027c26: 鳩摩羅天論曰
童子
T2130_.54.1027c27: 阿修羅亦云阿須倫
亦云阿須羅
 譯曰阿者無亦云非
脩羅者酒亦云天也
 第三卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]