大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545_ 五百大阿羅漢玄奘譯 ) in Vol. 27

[First] [Prev+100] [Prev] 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
五十一
 五百大阿羅漢等造 
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  根蘊第六中等心納息第四之一
一切有情心。當言等起。等住。等滅耶。如
是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問
何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂諸
有情或有身形廣大。或有身形狹小。身形廣
大者。如大海中有諸有情所得自體其量廣
大。或百踰繕那。或二三四五六七百。或乃至
二十一百踰繕那。如曷邏呼阿素洛帝形量
廣大。長十六千踰繕那。如色究竟天身量。身
形狹小者如蚊蟻&T045616;蠓水醋細蟲。諸明眼人
雖極作意亦不能見。勿有生疑。身廣大
者心亦廣大。身狹小者心亦狹小。欲令此疑
得決定故。顯有情類大種所造色。雖有多
少而心皆等故作斯論。又諸有情或有行
動捷速。或有行動遲緩。行動捷速者。如馬
鹿猫狸等。行動遲緩者。如蠐螬蚯蚓等。勿
有生疑。行動速者心生滅速。行動遲者心
生滅遲。爲令此疑得決定故。顯諸有情雖
大種所造色動有遲速。而心生滅無不皆
等。又諸有情或有威儀輕躁。猶若風颷覺
慧漂轉如波上日。或有威儀敦重猶如山
嶽。覺慧沈靜如密室燈。勿有生疑。威儀輕
躁覺慧漂轉者心生滅速。威儀敦重覺慧沈
靜者心生滅遲。爲令此疑得決定故。顯諸
有情雖威儀有輕重覺慧有浮沈。而心無
不等生等滅。問若諸有情心等生滅。何故威
儀有輕重覺慧有浮沈耶。答有諸有情於
多境界有多心起。有諸有情於一境界有
多心起。若諸有情於多境界起多心者。則
威儀輕躁覺慧漂轉。若諸有情於一境界起
多心者。則威儀敦重覺慧沈靜。由此等縁
故作斯論。一切有情心當言等起等住等
滅耶。答如是。問爲一切有情心等生等滅。
彼一切一刹那生一刹那滅耶。爲非一切有
情心等生等滅。亦非一切一刹那生一刹那
滅耶。設爾何過。若一切有情心等生等滅。彼
一切一刹那生一刹那滅者。有心位可爾。無
心位云何。謂入無想滅盡定時。餘有情心亦
生亦滅。彼心滅而不生。出無想滅盡定時。
餘有情心亦滅亦生。彼心生而不滅。住無想
滅盡定時。餘有情心亦生亦滅。彼心不生不
滅。云何可説心生滅等同一刹那。若非一
切有情心等生等滅。亦非一刹那生一刹那
滅者。此中所説當云何通。謂一切有情心等
起住滅。答應作是説。一切有情心等生等
滅。彼一切一刹那生一刹那滅。問有心位可
爾。無心位云何。答有心位可爾。無心位亦
可爾。謂入無想滅盡定時。如餘有情心生。
彼最初刹那定亦生。如餘有情心滅。彼入定
心亦滅。出無想滅盡定時。如餘有情心生。
彼出定心亦生。如餘有情心滅。彼最後刹那
定亦滅。住無想滅盡定時。如餘有情心刹
那刹那亦生亦滅。彼中間定刹那刹那亦生
亦滅。是故有心無心位倶可爾。有餘師説。
非一切有情心等生等滅。亦非一切一刹那
生一刹那滅。謂有有情心滅不生。如入無
想滅盡定者。或有有情心生不滅。如出無
想滅盡定者。或有有情心不生不滅。如住
無想滅盡定者。或有有情心亦生亦滅。如
住有心位者。問此中所説當云何通。答此
依量等而説。勿有謂心或大或小故説一
切有情心等。如是説者。一切有情心等起等
滅。彼一切一刹那生一刹那滅。以有爲法從
縁生已皆則滅故。有貪心離貪心當言等
起等住等滅耶。答如是。有瞋離瞋有癡離
癡。略散下擧。小大掉不掉。不靜靜。不定定。
不修修不解脱解脱心。當言等起等住等滅
耶。答如是。問何故作此論。答諸染汚心其
性沈重。諸善心其性輕擧。勿有生疑。染心
生滅遲緩。善心生滅迅速。爲令此疑得決
定故。顯二種心生滅時等故作斯論。由二
義故心名有貪。一與貪相應。二爲貪所繋。
唯貪相應故名有貪心。則瞋等相應品。
及有漏善無覆無記應名離貪心。然彼亦名
有貪心。貪所繋故。雖由二義心名有貪。此
中但依相應義説無雜亂故。亦由二義心
名離貪。一貪不相應。二是貪對治。若唯貪不
相應名離貪心者。則瞋等相應品亦應名
離貪心。然彼不應名離貪心有染汚故。
雖由二義心名離貪。此中但依貪對治説
無雜亂故。有瞋離瞋等皆准此知。是故此中
應作是説。有貪心者。謂貪相應。離貪心者。
謂貪對治。有瞋心者謂瞋相應。離瞋心者謂
瞋對治。有癡心者謂癡相應。離癡心者謂癡
對治。略心者謂善心於境攝録故。散心者謂
染心於境縱逸故。健馱羅國諸論師言。眠相
應心説名爲略。以世尊説眠名心略故。
如契經説。云何眠夢。謂眠夢位略聚散心。問
云何釋通見蘊所説。彼説四智如實知略心。
謂法智類智道智世俗智一智如實知散心。
謂世俗智。答彼説不應通以違他説而作
論故。若欲通者當改彼文。略心散心下心
等一智如實知。謂世俗智擧心等四智如實
知如前説。彼説非理。若如是説*則染汚眠
心。應亦略亦散。眠相應故是染汚故。欲令
無如是過。是故如前所説爲善。下心者謂
染汚心懈怠相應故。擧心者謂善心精進相
應故。小心者謂染汚心。小生所習故。大心者
謂善心大生所習故。問無量有情習諸惡行
非諸妙行。染心現前非諸善心。云何名染
心小生所習。善心大生所習耶。答不以衆
故立大小名。此中若能修行白法説名爲
大。餘名爲小故。三界中唯有一佛而名爲
大具白法。故餘類雖多而名爲小。以諸白
法不具足故。有説。染心名小。小價得故。謂
染汚心不由加行不須財寶。但起少許非
理作意。便相續轉如大河流。善心名大大價
得故。謂諸善心要由加行。及多加行。雖捨
百千珍寶。有能現前。或不現前。有説。染
心名小。少根相應故。謂諸染心或但一根。或
二相應無具三者。善心名大。多根相應故。
謂諸善心皆與三根相應無有闕者。有説。
染心名小。少隨轉故。謂諸染心唯三蘊隨轉。
善心名大。多隨轉故。謂諸善心或三蘊或四
蘊隨轉。有説。染心名小。少眷屬故。謂諸染
心無未來修。善心名大。多眷屬故。謂諸善
心有未來修。有説。染心名小。少對治故。謂
多煩惱相續現前。斷少善根後還相續。善
心名大。多對治故。如起一念苦法智忍。頓
斷欲界見苦所斷十種隨眠令永不起。有
説。染心名小。導首劣故。何等名爲染心導
首。謂諸無明。如説無明。爲導首故。便起無
量惡不善法。及能引生無慚無愧。猶如商
主無眼無足。令諸商人所求不遂。善心名
大。導首勝故。何等名爲善心導首。謂諸慧
明。如説慧明爲導首故。便起無量諸妙善
法。復能引生殊勝慚愧。猶如商主有眼有
足。令諸商人所求果遂。有説。染心名小。威
力小故。善心名大。威力大故。謂無始來所
習惡法。善法纔起悉令遠離。如經多時習
無醎想纔食鹽時彼想皆捨。又如室中多
時積闇燈明纔至彼闇便除。又善法斷惡永
令不生。惡法斷善後必相續。由此等縁染
心名小善心名大。掉心者。謂染汚心掉擧相
應故。不掉心者。謂善心行捨相應故。不靜心
者。謂染汚心不寂靜相應故。一切煩惱皆不
寂靜性。靜心者。謂善心寂靜相應故。一切善
法皆寂靜性。不定心者。謂染汚心散亂相應
故。定心者。謂善心等持相應故。不修心者。謂
於得修習修倶不修心。修心者。謂於得修
習修隨一或倶修心。不解脱心者。謂於自性
解脱相續解脱不解脱心。解脱心者。謂於自
性解脱。相續解脱。隨一或倶解脱心。壽當
言隨心轉不隨心轉耶。答不隨心轉。問何
故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂分別
論者説壽隨心轉。問彼何故作是説。依契
經故如契經説。壽煖識三和合非不和合。
如是三法不可施設離別殊異。由此證知
壽隨心轉。爲止彼説顯壽不隨心轉故作
斯論。問何故壽不隨心轉。答隨心轉法決定
與心一起一住一滅。壽非與心決定一起一
住一滅故。有説。隨心轉法決定與心一果
一等流一異熟。壽非與心決定一果一等流
一異熟故。有説。隨心轉法決定與心倶生。
壽非決定與心倶生故。有説。隨心轉法法
爾心若善彼亦善。不善無記亦爾。壽唯無記。
若隨心轉者則無記心現在前時壽可轉。善
不善心現在前時壽應斷故。有説。隨心轉
法。法爾心若欲界繋彼亦欲界繋。色無色界
繋不繋亦爾。壽唯三界繋而隨生。此界有此
界壽非餘。若隨心轉者則生欲界欲界心
現在前時壽可轉。色界等心現在前時壽應
斷。乃至生無色界説亦如是。有説。隨心轉
法法爾心若學彼亦學。無學非學非無學亦
爾。壽唯非學非無學。若隨心轉者非學非無
學心現在前時壽可轉。學心無學心現在前
時壽應斷。有説。隨心轉法法爾心若見所
斷。彼亦見所斷。修所斷不斷亦爾。壽唯修所
斷。若隨心轉者則修所斷心現在前時壽可
轉。見斷等心現在前時壽應斷。有説。隨心
轉法。法爾心有彼有。心無彼無。若壽隨心轉
者。有心時壽可轉。無心時壽應斷。*則住無
想滅盡等至。及生無想心不行時。應名爲
死無命根故。欲令無如是過。是故壽不
隨心轉。問分別論者所引經云何通。如説壽
煖識三和合非不和合。乃至廣説。尊者世友
説曰。此約一所依一相續説。謂此三法於
一所依一相續中皆具可得。不説三法必
互隨轉。若如所説作決定者。應不施設
蘊界處異。以彼經言如是三法不可施設
離別殊異故。然壽是行蘊法界法處攝。煖是
色蘊觸界觸處攝。識是識蘊七心界意處攝。
由此不應如文而取。又此三法若定和合。
無色界應有煖。非情中應有壽識。無想定
等應有識現行。若許便違聖教正理。是故
不可隨文定取。應知此文依容有義説和
合等
壽當言隨相續轉爲一起便住耶。答若欲
界有情不住無想滅盡等至。當言隨相續
轉。若住無想滅盡等至。及色無色界有情。
當言一起便住。問何故作此論。答欲止他
宗顯己義故。謂譬喩者不許有非時命終。
所以者何。如契經説。壽終不可救。由此故
知無非時死。爲止彼意顯有非時命終故
作斯論。問云何名爲隨相續轉。有説。災横
名爲相續。謂生欲界不住無想滅盡等至。
壽隨災横相續而轉。所以者何。若有於壽
非恒作。非恒轉。非受作。非受轉。非時行。
非處行。不修梵行食非宜食非量。生者不
熟熟者持之。於宜匪宜。不能觀察。不服
醫藥。不用醫言。不避災危。作諸凶戲。由
此等故壽便中夭。若有於壽恒作恒轉受作
受轉。時行處行修梵行。食所宜食應量。生
者令熟熟者棄之。於宜匪宜能審觀察服
醫藥用醫言。避災危遠凶戲。由此等故
壽不中夭。有説。色身名爲相續。謂生欲界
不住無想滅盡等至。壽隨色身相續而轉。
所以者何。若身平和壽則無夭。若身損壞壽
則中夭。有説。他身名爲相續。謂生欲界不
住無想滅盡等至。壽隨他身相續而轉。所
以者何。若有他身於己壽命不爲損害壽
便無夭。若爲損害壽便中夭。問云何名爲
一起便住。答隨因起已便相續住不隨災
横。自身他身違害而轉。謂生欲界現住無
想滅盡等至。及生上界壽皆不隨外縁而
轉。問欲界不入二無心定。亦有壽量不隨
縁轉。何故不説。答應説而不説者當知此
義有餘。有説。此中説決定者。謂若住二無
心定壽行決定不隨縁轉。餘或隨縁是故
不説。有説。欲界雖復更有不隨縁轉。然爲
顯示二定威力故偏説之
如經説有情所得自體有四種。一有所得
自體。可爲自害不爲他害。二有所得自
體。可爲他害不爲自害。三有所得自體。
可爲自害亦爲他害。四有所得自體。不
爲自害亦不他害。云何有情所得自體。可
爲自害不爲他害。謂有欲界戲忘諸天。時
好嚴身耽著嬉戲過時疲極失念而死。復有
欲界意憤諸天。有時忿恚角眼相視。久憤不
勝從彼殞歿。復有一類或龍妙翅。或鬼及
人或復所餘。可爲自害非他害者。云何有
情所得自體。可爲他害不爲自害。謂處卵
殼或胎藏中。諸根未滿諸根未熟。復有一
類或龍妙翅。或鬼及人或復所餘。可爲他
害非自害者。云何有情所得自體可爲自
害亦爲他害。謂諸禽獸或龍妙翅。或鬼及人
或復所餘。可爲自害亦他害者。云何所得
自體不爲自害亦不他害。謂生色無色界
一切中有。一切地獄。住無想定滅盡定慈定。
隨信行隨法行。最後有菩薩。菩薩母菩薩處
胎時。轉輪王輪王母輪王處胎時。王仙佛使
佛所記者。如殑耆羅殊底穡迦長者子。嗢怛
羅長者子。達弭羅長者子。治奢勝織師子。時
縛迦鳩摩羅等。佛所記者。住最後有補特
伽羅所作未辦。北倶盧洲劫初時人。哀羅伐
拏龍王。善住龍王。琰摩王等。及餘一類倶不
害者。是名四種所得自體。世尊説有所得自
體。不爲自害亦不他害。時尊者舍利子。從
座而起偏袒一肩。右膝著地合掌恭敬。而
白佛言。何等有情所得自體。不爲自害亦
不他害耶。佛告舍利子。非想非非想處有
情。不爲自害亦不他害。問因論生論。尊者
舍利子於此所問爲了知不。若了知者何
故復問。若不了知云何得名到究竟聲聞。
云何世尊不於非田非器而雨法雨。令所
説法空無果耶。有説。尊者了知問。若爾何
故復問。答亦有知而故問。如毘柰耶説。爾
時世尊知而故問爲令所説得明了故。又
彼尊者雖自了知。爲饒益他是以故問。謂
於衆會有未了知。無無畏故不能問佛。
尊者舍利子成就無畏。爲益彼故雖知而
問。有説。尊者亦不了知問。若爾云何得名
到究竟聲聞答不説不知説已則知斯有何
過。問云何不於非田非器而雨法雨。令所
説法空無果耶。答尊者舍利子雖不了知。
而於衆中有餘能知。如慈氏菩薩等故。非
無果若無漏慧。雖爾時舍利子勝。若此俗
慧則慈氏菩薩勝。故佛一時與慈氏菩薩論
世俗諦。舍利子等諸大聲聞莫能解了。問下
地自體亦有倶非自他所害。何故但説非想
非非想處耶。答擧後顯初故作是説。世尊
有處擧後顯初。如此文等有處擧初顯後。
如説離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂初
靜慮具足住。如是等。如擧後顯初擧終顯
始。擧出顯入擧究竟顯加行。應知亦爾。
有説。下地不定是以不説。謂下地有情所得
自體。或無災横如住無想定等。或有災横
如戲忘諸天等。非想非非想處定無災横是
故偏説。有説。四靜慮三無色中。亦有如欲
界戲忘死等事。非想非非想處都無此事是
故偏説。有説。下地有情皆有煩惱勢力増
上。彼若現前*則便夭歿。非想非非想處無
此煩惱。是故世尊但説彼地。尊者法救作是
釋言。此中爲自所害者。謂爲自地對治道
所害。爲他所害者。謂爲上地邊對治道所
害。初靜慮自體爲自所害。謂自地聖道爲他
所害。謂第二靜慮邊世俗道。乃至無所有自
體爲自所害。謂自地聖道爲他所害。謂非想
非非想處邊世俗道。非想非非想處自體非
自所害。自地無聖道故。亦非他害。無上地
邊世俗道故。由此但説非想非非想處。所
得自體非倶所害
住無想滅盡等至。壽當言轉爲住耶。答當
言轉。問何故作此論。答爲令疑者得決
定故。謂住無想滅盡等至。諸心心所一切不
行。爾時心心所法不起不滅。勿謂此位所
有壽行。如心心所亦不起滅但凝然住。爲
除此疑顯此位壽念念起滅故作斯論。問
云何名轉。答刹那刹那起滅相續故名爲轉。
*則是遷流非凝住義。如世尊説人壽漸盡
如小河水。若諸有情壽起便住。云何知彼壽
漸盡耶。答由世盡劫盡故。問何故作此論。
答爲令疑者得決定故。謂前文説若住無
想滅盡等至。及色無色界有情壽。當言一起
便住。或謂彼壽一起不滅。爲除此疑顯彼
壽行。離災横故説一起便住。而實刹那刹
那有生有滅。令壽漸盡故作斯論。問五蘊
皆漸盡。何獨説壽耶。答世尊此中擧壽漸
盡顯五皆有漸盡之義。有説。壽勝佛於此
中。擧勝顯劣故但説壽盡。有説。壽能
持五蘊。若説壽盡當知已説五蘊盡義。有
説。壽斷衆同分亦斷。衆同分斷五蘊亦斷。佛
隨根本。而説故説壽盡。有説。壽量有増有
減有盛有衰故佛偏説。問諸趣皆有壽漸盡
義。何故但説人壽漸盡。答佛於爾時爲人
説故。有説。佛意以人爲首。顯諸趣中壽皆
漸盡。有説。佛是人之同類故。所説法多隨
順於人。有説。人壽有極増減盛衰義故。謂
劫初時人壽無量。其後漸減至八萬歳。後更
轉減乃至十歳。如是人壽漸盡義明了可知。
餘趣不爾故佛偏説。問諸大河水亦有漸
盡義。何故但説如小河耶。答大河常流不
可知其漸盡。不如諸小河水。有時盈溢
如夏雨時。有時乾枯如至寒際。諸有情類
壽河亦然。有時盈溢如結生位。有時都盡
如捨命時。是故世尊以小河喩。若諸有情
壽起便住者。謂住二無心定。及上界有情。世
盡劫盡者。有説。細無常名世盡。麁無常名
劫盡。有説。刹那無常名世盡。一期無常名
劫盡。有説。有情數物無常名世盡。非有情
數物無常名劫盡。有説。内法無常名世盡。
外法無常名劫盡
入無想定幾根滅耶。乃至廣説。問何故作
此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喩者分
別論師執。無想定細心不滅。彼作是説。若
無想定都無有心。命根便斷應名爲死。不
在定。爲止彼意顯無想定都無有心。
有執。此定雖無有心但離欲染。*則能現
起。以界同故。爲遮彼意顯無想定離遍
淨染方能現前。要以第四靜慮爲等無間
縁故。由此尊者世友作如是言。云何無想
定。謂已離遍淨染未離上染。出離想作意
爲先。心心所法滅是名無想定。由此因縁
故作斯論。入無想定幾根滅答七。謂意捨
信等五根。何繋心心所滅。答色界繋。此依界
類總相而説。然唯第四靜慮地繋。出無想
定幾根現前。答七。如前説。何繋心心所現
前。答色界繋。此亦依界類總相而説。然唯
第四靜慮地繋。由此所説證無想定決定無
心。以入定時但説諸根心心所法滅。而不
説起。於出定時但説諸根心心所法起。而
不説滅故
*説一切有部發智大毘婆沙論*卷第一百五
十一阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百
五十二
 五百大阿羅漢等造 
 *三藏法師玄奘奉  詔譯 
  根蘊第六中等心納息第四之二
問無想定自性云何。答不相應行蘊爲性。是
彼攝故。界者在色界。地者在根本第四靜慮
地。問何故下地無此定耶。答非田非器乃至
廣説。又無想定滅心心所故。得下地不順
心心所滅。問何故第四靜慮順心心所滅。
非下地耶。答諸欲入彼定者先起欲界
善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。次入第
三靜慮。後入第四靜慮。於第四靜慮上中下
心。從上入中。從中入下。下品心斷入無想
定。譬如女人續毛爲縷。除去麁者緝績
細者。乃至將盡以手絶之。入無想定當知
亦爾。從麁入細乃至都滅故。此唯在第四
靜慮。又下諸地有歡慼受行相麁動難可
除滅。第四靜慮唯有處中受行相微細易
可斷滅。故下地中無無想定。問何故無色
界無彼定耶。答唯有異生計習此定以爲
能證無想涅槃。無色界中無有無想異熟
可計故。無想定於彼亦無。又諸異生怖畏斷
滅。彼界無色若更滅心便爲斷滅。是彼所怖
故彼界中無無想定。問此無想定何處能起。
有作是説。唯欲界起欲界心猛。有説。力故。
有餘師説。通欲界三靜慮起由念曾修加
行勢力亦能起故。復有説者。第四靜慮亦能
現起除無想天勿果與因極相逼故。彼歿
定當生欲界故。問此無想定誰所起耶。答
唯異生起由作出離想故。聖於有法無出
離想。問起此定。後有能入見道不。有説。
不能由此定是異生定故。若起此定後能
入見道。便有聖者成就此定。不應名異
生定。有説。起此定後亦能入見道。問若爾
云何名異生定。答聖雖成就而不現行。彼
依現行名異生定。是故尊者妙音説曰。得
此定補特伽羅有能入正性離生者。應言
退失此定。於彼極厭不現行故。命終生於
第四靜慮。於彼處所有容受故。評曰。應知
前所説好。問此無想定爲加行得。爲離染
得。答是加行得非離染得。離第三靜慮染
時不得故。若離染得者聖離第三靜慮染時
亦應得。然則不應名異生定。問此無想定
亦得過去修未來耶。有説。不然。唯有心定
可有是事。非於無心有得修義。若作是
説。定初刹那唯成就現在。定餘刹那成就過
去現在。出此定已但成就過去。有説。此定
有未來修。以加行得法有未來修故。此定
必由極作意力加行而得。云何無未來修
耶。若作是説。定初刹那成就未來現在。定
餘刹那成就三世。出此定已成就過去未
來。問若如有心有得修者。聖離第三靜慮
染第九無間道時。如得第四靜慮并眷屬
亦應得此定。是則不應名異生定。答前説
此定唯加行得。是故異生聖者離第三靜慮
染時皆悉不得。唯諸異生離彼染已。以
加行力方乃得之。是故無過。如是説者。
應如初説。以有心定可未來修。此定無心
無未來修義。由此過去亦無得理。如別解
脱律儀。此亦如是。問此無想定有退轉不。
答此無退轉。云何知然。曾聞有苾芻得無
想定。出此定已諸根寂然。進止威儀語言衣
著。受諸飮食皆悉詳審。有阿羅漢先得願
智。見已念言此善男子。必獲勝法我當觀
其所證邊際。念已入定以願智力見彼苾
芻得無想定。便從定起而語之言。汝之所
證極爲非善。如何遇佛功徳寶藏。捨而謬
取外道所學糞壞定耶。汝今宜應疾疾棄
捨。苾芻聞已作意捨之。此定隨逐不能捨
離。乃至休道還家亦不能捨。後命終已生
無想天。故知此定不可退轉。譬喩者説。此
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]