大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法 (No. 1214_ 不空譯 ) in Vol. 21

[First] [Prev] 73 74 75 76 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T1214_.21.0073a01:
T1214_.21.0073a02:   No.1214
T1214_.21.0073a03:
T1214_.21.0073a04: 閻曼徳迦威怒王立成大神驗
T1214_.21.0073a05: 念誦法一卷
T1214_.21.0073a06:  開府儀同三司特進試鴻臚卿 
T1214_.21.0073a07: 肅國公食邑三千戸賜紫贈司空
T1214_.21.0073a08: 諡大鑒正號大廣智大興善寺 
T1214_.21.0073a09: 三藏沙門不空奉    詔譯 
T1214_.21.0073a10: 爾時釋迦牟尼佛。觀淨居天宮諸菩薩天龍
T1214_.21.0073a11: 八部。告文殊師利言。過去十阿僧祇倶胝如
T1214_.21.0073a12: 來。皆於大聖文殊師利菩薩。發無上菩提心。
T1214_.21.0073a13: 説文殊師利眞言教法。欲令佛法久住世間。
T1214_.21.0073a14: 加持國王護持國界。以十善法化導有情。
T1214_.21.0073a15: 正是時汝當宣説。聖閻曼徳威怒王。
T1214_.21.0073a16: 身乘青水牛持種種器仗。以髑髏爲瓔珞。頭
T1214_.21.0073a17: 冠虎皮爲裙。其・身長。大無量由旬。遍身火焔
T1214_.21.0073a18: 洞然如劫燒焔。顧視四方如師子奮迅。説勝
T1214_.21.0073a19: 根本眞言曰
T1214_.21.0073a20: 曩莫三漫多沒馱阿鉢囉二合底賀多
T1214_.21.0073a21: 舍娑那南唵羯囉羯矩嚕矩嚕
T1214_.21.0073a22: 麼迦哩伴惹伴惹薩嚩尾覲南二合
引七
T1214_.21.0073a23: 諾賀諾賀薩嚩嚩日囉二合尾曩野建
T1214_.21.0073a24: 暮囉馱二合吒迦爾尾旦多迦囉十一
T1214_.21.0073a25: 訶尾訖二合嚕比儜十二左鉢左
T1214_.21.0073a26: 十三薩嚩訥瑟鵮二合
十四
賀誐那鉢底
T1214_.21.0073a27: 爾尾旦多迦囉十六滿馱滿馱十七薩嚩
T1214_.21.0073a28: &T008862;二合十八殺目佉十九*殺歩惹
T1214_.21.0073a29: *殺左囉拏二十
嚕捺囉二合麼曩
T1214_.21.0073b01: 瑟怒二合麼曩*野二十
沒囉二合
T1214_.21.0073b02: *麼撚泥嚩那曩*野二十
摩尾覽嚩
T1214_.21.0073b03: *麼尾覽嚩二十
戸*囉*戸二十
T1214_.21.0073b04: 攞末弟二十
鉢囉二合舍*野二十
三麼
T1214_.21.0073b05: *野怒娑麼二合二十
吽吽吽吽吽
T1214_.21.0073b06: 二合娑*頗二合吒娑嚩二合
T1214_.21.0073b07: 纔誦此眞言。三千大千世界六種震動。所有
T1214_.21.0073b08: 天魔毘那夜迦於世間作障者。所居宮殿皆
T1214_.21.0073b09: 震動恐怖不安。皆來雲集頂禮大威徳尊
T1214_.21.0073b10: 白言。唯願哀愍令我無畏
T1214_.21.0073b11: 爾時威怒王白佛言。我今所説眞言。十地菩
T1214_.21.0073b12: 薩聞此眞言。不隨順教法者尚能銷融。況餘
T1214_.21.0073b13: 諸天龍八部作障難者。先誦此眞言滿一
T1214_.21.0073b14: 萬遍。則能作種種猛利調伏法。若有惡人怨
T1214_.21.0073b15: 家。於善人起惡意相危害者。應當鑄一金銅
T1214_.21.0073b16: 威怒王像其像隨意大小。於一淨室作三角
T1214_.21.0073b17: 壇。安像壇中。壇底畫彼人形或書姓名。像
T1214_.21.0073b18: 面向北。持誦者身著黒衣。面向南坐。結槊
T1214_.21.0073b19: 印忿怒勵聲。日三時念誦一七日。其惡人或
T1214_.21.0073b20: 患惡疾或患惡瘡或身喪滅
T1214_.21.0073b21: 又法畫彼設嚧於貝葉上或樺皮上。畫
T1214_.21.0073b22: 了結槊印。按彼心上誦眞言加持一百八遍。
T1214_.21.0073b23: 然後置像坐下。取熒惑日午時作法。又毎日
T1214_.21.0073b24: 於中夜。以槊印按彼像心上。誦眞言二十一
T1214_.21.0073b25: 遍。想彼設覩*嚧在像底。并營從眷屬皆衰
T1214_.21.0073b26: 喪。又法先畫三角壇。壇中畫設*覩*嚧形。取
T1214_.21.0073b27: 佉陀羅木作橛可長四寸。橛頭如獨股形。
T1214_.21.0073b28: 以眞言加持一百八遍眞言。句中安彼人名。
T1214_.21.0073b29: 於此句下加之。便釘彼心上。一月於像前三
T1214_.21.0073c01: 時念誦。時別一百八遍。隨力供養焚安
T1214_.21.0073c02: 香。滿一月已設*覩*嚧即坐臥不安遠走而
T1214_.21.0073c03: 去。久後身患至死。持誦者起悲*愍。爲作息
T1214_.21.0073c04: 災護摩法彼則如故
T1214_.21.0073c05: 次説大心眞言法眞言曰
T1214_.21.0073c06: 唵紇哩置哩二合
訖哩二合
T1214_.21.0073c07: 吽薩嚩設咄論曩捨
T1214_.21.0073c08:
T1214_.21.0073c09:
T1214_.21.0073c10:
T1214_.21.0073c11:
T1214_.21.0073c12:
T1214_.21.0073c13:
T1214_.21.0073c14:
T1214_.21.0073c15:
T1214_.21.0073c16:
T1214_.21.0073c17:
T1214_.21.0073c18:
T1214_.21.0073c19:
T1214_.21.0073c20:
T1214_.21.0073c21:
T1214_.21.0073c22:
T1214_.21.0073c23:
T1214_.21.0073c24:
T1214_.21.0073c25:
T1214_.21.0073c26:
T1214_.21.0073c27:
T1214_.21.0073c28:
T1214_.21.0073c29:
T1214_.21.0074a01: 塞擔二合薩擔二合野娑*頗二合
T1214_.21.0074a02: 半音娑*頗二合吒*半音娑嚩二合
T1214_.21.0074a03: 對大聖像前作三角壇。誦此眞言一萬遍。功
T1214_.21.0074a04: 行即成。然後取黒泥。掜作設*覩*嚧形仰臥。
T1214_.21.0074a05: 於腹中著驢糞。又取驢骨作橛五枚長六*寸。
T1214_.21.0074a06: 一一橛各誦眞言一百八遍。以二橛釘左右
T1214_.21.0074a07: 二肩。二橛釘兩髀。一釘心上。面南坐燒安
T1214_.21.0074a08: *悉香。誦眞言一萬遍。其捨*覩*嚧即患病
T1214_.21.0074a09: 吐血而死
T1214_.21.0074a10: 又法對像前作三角火壇。護摩七夜。以棘刺
T1214_.21.0074a11: 柴然火。取苦練葉書二相愛人名。以葉相
T1214_.21.0074a12: 背。用蛇皮裹。以鼠狼毛爲繩纒葉上。用一百
T1214_.21.0074a13: 八枚。於眞言句中稱彼人名。誦眞言一遍一
T1214_.21.0074a14: 擲火中。彼二人即互相憎嫌不
T1214_.21.0074a15: 又法欲令惡人遠法。取烏翅一百八枚。搵
T1214_.21.0074a16: 芥子油於三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩一
T1214_.21.0074a17: 夜。於眞言句中稱彼人名。一遍一擲火中。
T1214_.21.0074a18: 其人不自由即便遠方去
T1214_.21.0074a19: 又法欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。
T1214_.21.0074a20: 長十二指。搵油麻油三角爐中燒棘刺柴然
T1214_.21.0074a21: 火。護摩七夜。誦眞言一百八遍。於眞言句中
T1214_.21.0074a22: 稱彼將帥名。一遍一擲火中。即得彼軍陣破
T1214_.21.0074a23: 得勝
T1214_.21.0074a24: 又法取鐵末六兩。誦眞言句中稱彼人名。然
T1214_.21.0074a25: 後取一撮以眞言加持。一遍一擲三角爐中。
T1214_.21.0074a26: 護摩七夜。彼設*覩*嚧即自衰喪
T1214_.21.0074a27: 又法取佉陀羅木橛長四指。於三角壇中。以
T1214_.21.0074a28: 燒屍灰畫*捨*覩*嚧形。誦眞言加持一百
T1214_.21.0074a29: 八遍。釘*捨*覩*嚧心上。想自身爲大威徳忿
T1214_.21.0074b01: 怒尊。以左脚踏捨覩嚧心上。誦眞言一千
T1214_.21.0074b02: 遍。眞言句中稱彼人名。其人即滅亡
T1214_.21.0074b03: 次説心中心法眞言曰
T1214_.21.0074b04: *唵瑟致唎二合
攞嚕跛吽欠娑
T1214_.21.0074b05: 二合
T1214_.21.0074b06: 念誦作此法時。誦此心眞言印身五處。護身
T1214_.21.0074b07: 及辟除結界用若能毎日誦一千遍。一切惡
T1214_.21.0074b08: 人怨家不得其便。令彼作惡法不成。呪
T1214_.21.0074b09: &T032024;祷悉皆破壞若見惡夢誦七遍惡夢不應
T1214_.21.0074b10: 又法結心中心印。遙揮設*覩嚕方。其家國
T1214_.21.0074b11: 界災起疫疾旱澇。若欲解時起大悲心。遙想
T1214_.21.0074b12: 彼國界人衆互起慈心。相向如父如母如男
T1214_.21.0074b13: 如女。誦眞言一萬遍即得災息
T1214_.21.0074b14: 次結根本印法。二手内相叉作拳。二中指直
T1214_.21.0074b15: 竪。頭相合即成。此印有大威力有大神驗。纔
T1214_.21.0074b16: 結此印誦眞言。其人等同大威徳忿怒明王
T1214_.21.0074b17: 身無有異
T1214_.21.0074b18: 次説心印法。如前根本印。舒二頭指。屈如
T1214_.21.0074b19: 三戟叉即成。結此印誦眞言。所作事法皆得
T1214_.21.0074b20: 成就
T1214_.21.0074b21: 次説心中心印。如前心印。直竪二頭指即成。
T1214_.21.0074b22: 結此印誦眞言。能成辦一切事
T1214_.21.0074b23: 又法若欲摧他敵者。應當建三角壇。於中畫
T1214_.21.0074b24: 大威徳明王。身作玄雲色。遍身生火焔。執持
T1214_.21.0074b25: 諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安
T1214_.21.0074b26: 字。心安吽字。成就尊身已。於其像下置
T1214_.21.0074b27: 捨*覩嚕并安名字。對此像前。應當布於自
T1214_.21.0074b28: 身一同壇中像法。威驗並皆如是。即結印
T1214_.21.0074b29: 誦前大心眞言一千八十遍。於眞言句義中
T1214_.21.0074c01: 捨*覩嚕下。稱彼名字。令彼群黨自然退
T1214_.21.0074c02: 散。或令多病吐血而斃。又畫彼像及想己身。
T1214_.21.0074c03: 並青黒色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六
T1214_.21.0074c04: 度成六通。次誦三字明隨處一一布眞言曰
T1214_.21.0074c05: 唵*噁
T1214_.21.0074c06: 作此加持成就身已即誦大威徳明王讃
T1214_.21.0074c07: 曩謨囉娜嚩日囉蘖囉二合
曼儒
T1214_.21.0074c08: 具灑摩賀麼攞娑賀娑囉二合吠遇尾惹
T1214_.21.0074c09: 尾覲曩二合囉瑟吒二合跛末娜
T1214_.21.0074c10: 次説二十三種供養能令所作之法速得成
T1214_.21.0074c11:
T1214_.21.0074c12: 次隨心眞言曰
T1214_.21.0074c13: *唵瑟置哩二*合迦攞嚕跢*吽欠薩嚩二合
T1214_.21.0074c14:
T1214_.21.0074c15: 次心頂口心眞言曰
T1214_.21.0074c16: 唵噁吽初結印念誦。先想三字。青色即成本尊。是六
足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通
T1214_.21.0074c17: 聖閻曼徳迦忿怒王念誦法
T1214_.21.0074c18: 次説二十三種供養先攝頌曰
T1214_.21.0074c19:     初從掃地誦 請召次閼伽
T1214_.21.0074c20:     獻座澡浴鈴 衣塗香焚花
T1214_.21.0074c21:
T1214_.21.0074c22:
T1214_.21.0074c23:
T1214_.21.0074c24:
T1214_.21.0074c25:
T1214_.21.0074c26:
T1214_.21.0074c27:
T1214_.21.0074c28:
T1214_.21.0074c29:
T1214_.21.0075a01:     加持五色粉 圍壇誦眞言
T1214_.21.0075a02:     次誦寶幢幡 寶軒寶樓閣
T1214_.21.0075a03:     扇及寶嚴等 燈眞言獻食
T1214_.21.0075a04:     及獻念誦數 奉送佛最後
T1214_.21.0075a05:     誦畢依畫像 次第皆如是
T1214_.21.0075a06:     此偈智者祕 持誦者自知
T1214_.21.0075a07:     此是眞言曰 計數二十三
T1214_.21.0075a08:     今從掃地起 掃地眞言曰
T1214_.21.0075a09: 寧逸
麼他准上麼他薩嚩歩
T1214_.21.0075a10:
T1214_.21.0075a11: 請召眞言曰
T1214_.21.0075a12: 殺目佉殺歩惹殺左囉拏
T1214_.21.0075a13: 牟娑攞跛囉戍播捨訶娑多
T1214_.21.0075a14: 閼伽眞言曰
T1214_.21.0075a15: *唵摩訶尾覲曩二合
T1214_.21.0075a16: 獻座眞言曰
T1214_.21.0075a17: *唵吽吽微一反
下同
二合吒*半音蜜頗二合
T1214_.21.0075a18: *半音
上同
T1214_.21.0075a19: 澡浴眞言曰
T1214_.21.0075a20: 唵薩嚩歩多婆野吒迦二合
T1214_.21.0075a21: 金剛鈴眞言曰
T1214_.21.0075a22: *唵阿吒吒訶娑曩
T1214_.21.0075a23: 獻衣眞言曰
T1214_.21.0075a24: *唵尾夜二合伽囉二合左麼儞嚩娑曩
T1214_.21.0075a25: 塗香眞言曰
T1214_.21.0075a26: *唵矩嚕矩嚕薩嚩羯麼
T1214_.21.0075a27: 焚香眞言曰
T1214_.21.0075a28: *唵親娜親娜薩嚩滿怛
T1214_.21.0075a29: 花眞言曰
T1214_.21.0075b01: *唵頻娜*頻*娜跛囉二合
母捺&MT01169;
T1214_.21.0075b02: 加持五色粉圍壇眞言曰
T1214_.21.0075b03: *唵薩嚩訥瑟鵮二*合鉢囉二合
吠捨*野鉢囉
T1214_.21.0075b04: 二合吠捨*野曼茶羅末
T1214_.21.0075b05: 寶帳眞言曰
T1214_.21.0075b06: *唵麼*尾覽嚩麼*尾覽
T1214_.21.0075b07: 幢旛眞言曰
T1214_.21.0075b08: *唵吠嚩娑嚩二合
*引
多貳尾旦*多迦
T1214_.21.0075b09: 幡眞言曰
T1214_.21.0075b10: *唵矩嚕矩*嚕麼麼迦*哩焔
T1214_.21.0075b11: 寶軒冕眞言曰
T1214_.21.0075b12: *唵薩嚩舍跛哩布囉
T1214_.21.0075b13: 寶樓閣眞言曰
T1214_.21.0075b14: *唵三*麼耶*麼努娑麼二合*囉
T1214_.21.0075b15: 扇眞言曰
T1214_.21.0075b16: *唵塞怖二合吒*野塞怖二合
T1214_.21.0075b17: 莊嚴眞言曰
T1214_.21.0075b18: *唵阿*羯囉灑*野阿*羯囉
T1214_.21.0075b19: 燈眞言曰
T1214_.21.0075b20: *唵娜訶*娜訶鉢左鉢
T1214_.21.0075b21: 獻食眞言曰
T1214_.21.0075b22: *唵佉佉佉呬佉*呬訥瑟吒二合薩怛
T1214_.21.0075b23: 二合
T1214_.21.0075b24: 獻念誦遍數眞言曰
T1214_.21.0075b25: *唵係係婆誐
T1214_.21.0075b26: 奉送眞言曰
T1214_.21.0075b27: 唵緊至囉*野徙
T1214_.21.0075b28: 拂眞言曰
T1214_.21.0075b29: 唵尾訖哩二合曩曩
T1214_.21.0075c01: 右已上眞言。修行者但誦三遍或七遍。則
T1214_.21.0075c02: 具如上二十三種供養。所求悉地速得成
T1214_.21.0075c03:
T1214_.21.0075c04: 又於上二十*三種明中。加持五色粉明。應於
T1214_.21.0075c05: 建立壇已。當用此眞言加持其粉以用圍壇。
T1214_.21.0075c06: 其奉送眞言念誦畢已。欲出道場。應誦此明
T1214_.21.0075c07: 以遣聖衆
T1214_.21.0075c08: 又法欲令聖者疾得降臨。速除障難滿本願
T1214_.21.0075c09: 者。准前建立三角火壇。當取安悉香及白芥
T1214_.21.0075c10: 子與摩努沙嚕地囉。和諸毒藥赤芥子并油。
T1214_.21.0075c11: 管之葉一百八枚苦練枝一百八枚。削
T1214_.21.0075c12: 兩頭尖長十二指。以用搵油誦眞言曰
T1214_.21.0075c13: 謨三滿多沒馱引一阿鉢二合
T1214_.21.0075c14: 賀多舍**娑曩怛儞*野二合
T1214_.21.0075c15: 係係摩賀倶嚕二合引殺目佉殺部惹
T1214_.21.0075c16: 殺者囉拏薩嚩尾*覲曩二合多迦
T1214_.21.0075c17:
T1214_.21.0075c18:
T1214_.21.0075c19:
T1214_.21.0075c20:
T1214_.21.0075c21:
T1214_.21.0075c22:
T1214_.21.0075c23:
T1214_.21.0075c24:
T1214_.21.0075c25:
T1214_.21.0075c26:
T1214_.21.0075c27:
T1214_.21.0075c28:
T1214_.21.0075c29:
T1214_.21.0076a01: 吽吽緊支囉*野枲摩賀尾曩*野迦
T1214_.21.0076a02: 貳尾旦*多*迦囉耨娑嚩二合跛難二合
T1214_.21.0076a03: 冥曩捨*野攞護攞護三*麼*野*麼弩娑
T1214_.21.0076a04: 二合十一二合吒娑*發二合
T1214_.21.0076a05: 吒半音呼之
上同十二
娑嚩二合
T1214_.21.0076a06: 誦一遍已。及諸香藥一擲火中。盡一百八枚
T1214_.21.0076a07: 已。所求之願皆得成就。是時聖者不違本誓。
T1214_.21.0076a08: 疾至道場爲作加護。若有惡夢由加持力皆
T1214_.21.0076a09: 悉不現究竟消滅。行者作前諸法念誦畢已。
T1214_.21.0076a10: 當出道場起慈悲心勿生怨害。經行任意轉
T1214_.21.0076a11: 讀大乘
T1214_.21.0076a12: 聖*閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦
T1214_.21.0076a13:
T1214_.21.0076a14:
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 73 74 75 76 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]