大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經 (No. 0885_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [] 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No.885
佛説一切如來金剛三業最上
祕密大教王經卷第一
 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉    詔譯 
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏
羅分第一
如是我聞。一時佛住一切如來神通加持一
切如來金剛三業一切如來正智出生變化清
淨境界。與不可數不可計一切佛刹須彌山
量等塵數諸大菩薩衆倶。其名曰金剛三昧
菩薩。金剛身菩薩。金剛語菩薩。金剛心菩
薩。金剛定菩薩。金剛最勝菩薩。金剛地
菩薩。金剛水菩薩。金剛火菩薩。金剛風
菩薩。金剛虚空菩薩。金剛色菩薩。金剛
聲菩薩。金剛香菩薩。金剛味菩薩。金剛
觸菩薩。金剛法界自性菩薩。如是等菩薩摩
訶薩而爲上首。是時有等虚空界一切如來。
所謂大毘盧遮那金剛如來。阿閦金剛如
來。寶生金剛如來。無量壽金剛如來。
空成就金剛如來。如是等一切如來。譬如胡
麻。遍滿虚空而無間隙。是諸如來。於虚空中
一一出現
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。於大衆中
即入一切如來最勝自在大教三摩地。此三
摩地。從一切如來莊嚴身入。於是三摩地中
總攝一切如來身語心業。爲大主宰。隨順一
切所求義故。於一身中現諸影像作諸變化
然復現本毘盧遮那佛身。從是身中出三摩
地。由是變化故。即時出現佛眼菩薩。摩摩
枳菩薩。白衣菩薩。多羅菩薩。如是等菩薩
出生而住。又復出現色自性菩薩。聲自性
菩薩。香自性菩薩。味自性菩薩。觸自性
菩薩。如是等菩薩出生而住
爾時世尊阿閦金剛如來。於諸如來清淨境
界周遍十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅
中。以加持願力故如理安住。自性觀達種種
色像。出生變化無邊佛雲。四方周密無所間
隙。於中出現本尊曼拏羅。廣大莊嚴住諸佛
前。如是出現已。即於一切如來身語心金剛
三業一切如來大曼拏羅中。如理安住
是時世尊大毘盧遮那金剛如來。阿閦金剛
如來。寶生金剛如來。無量壽金剛如來。不空
成就金剛如來。是諸如來。皆悉安住金剛菩
提心。住菩提心已。即入一切如來現前安住
金剛三摩地
又復安住一切如來吉祥清淨大金剛地。乃
至盡虚空界一切衆生。一切皆得金剛薩埵
而爲加持。復得一切如來最勝妙樂
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。從一切如
來身語心金剛三業所生三摩地出已。即現
大持明人。得一切如來大明加持安住。乃至
普遍無邊而悉加持此持明人。從佛世尊菩
提心。出現其三面住諸佛前。時諸如來一一

是時世尊阿閦金剛如來等一切如來。從大
毘盧遮那金剛如來心。出三摩地已。各作是

    大哉一切佛 悉轉菩提心
    安住諸如來 祕密勝無礙
又復世尊大毘盧遮那金剛如來。彈指召集
一切如來。時諸如來即時出現眞實三昧化
諸寶雲雨寶供具。供養世尊大毘盧遮那金
剛如來。作是供養已頂禮恭敬咸作是言。世
尊我等皆欲隨自宣説一切如來祕密集會金
剛精妙眞實法門
是時世尊。大毘盧遮那金剛如來。即讃是言。
善哉善哉諸佛世尊。善作善説是大希有。所
有一切修祕密行諸菩薩衆。得未曾有。悉令
了達祕密眞實廣大法門。斷諸疑惑。如是功
徳最勝無比。所有一切如來衆會。一切如來
灌頂金剛身語心祕密三業。一切如來加持
所作。一切如來金剛三昧出生正句。一切如
來最極妙樂無上勝義。乃至一切如來智現
前智因果等法。隨自宣説今正是時
爾時世尊阿閦金剛如來。受勸請已。即入一
切如來大智光明阿閦金剛三摩地。從定出
已住金剛三業。宣説金剛部最上精妙自根
本心大明曰
引一
嚩日囉二合特哩二合半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現黒白赤三種色相。與阿閦
如來大印相應。安住最上根本一切如來金
剛三業。此持明人於東方坐。是名金剛部

又復世尊寶生金剛如來。即入一切如來寶
生金剛吉祥三摩地。從定出已。以自三業。宣
説寶部最上精妙自根本心大明曰
引一
囉怛那二合特哩二合半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現黄白黒三種色相。與寶生
大印聚集相應。入虚空界。安住虚空界一切
如來金剛三業。此持明人於南方坐。是名寶
部主
又復世尊無量壽金剛如來。即入大蓮華教

出生金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣説
蓮華部最上精妙自根本心大明曰
引一
阿盧力倶半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現赤白黒三種色相。與
自在大明主大印相應。安住最上一切如來
金剛三業。此持明人於西方坐。是名蓮華部

又復世尊不空成就金剛如來。即入一切如
不空三昧金剛三摩地。從定出已。以自三
業。宣説三昧句召部最上精妙自根本心大
明曰
引一
鉢囉二合倪也二合
特哩二合半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現白黒緑三種色相。與不空
金剛大印相應。安住一切如來金剛三業。此
持明人於北方坐。是名三昧部主
又復世尊大毘盧遮那金剛如來。即入一切
如來三昧出生金剛三摩地。從定出已。以
自三業。宣説佛部最上精妙自根本心大明

引一
&MT01280;&MT01280;半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現黒白赤三種色相。與大毘
盧遮那大印相應。安住最上根本一切如來
金剛三業。此持明人於中方坐。是名佛部

如是金剛部。寶部。蓮華部。三昧部。佛部等。
五部甚深祕密法門。是即五種祕密解脱成

爾時世尊阿閦金剛如來。復入一切如來身
語心持金剛調伏三昧三摩地。從定出已。以
自身語心。宣説一切金剛部中一切上首明
妃根本心大明曰
引一
訥尾二合
沙囉帝
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相。於東南隅坐
又復世尊毘盧遮那金剛如來。即入一切如
調伏金剛三摩地。從定出已。以自三業。
宣説一切如來部中一切上首明妃根本心大
明曰
引一
賀囉帝
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相。於西南隅坐
又復世尊無量壽金剛如來。即入一切如來
持蓮華調伏金剛三摩地。從定出已。以自三
業。宣説一切如來蓮華部中一切上首明妃
根本心大明曰
引一
誐囉帝
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相。於西北隅坐
又復世尊不空成就金剛如來。即入一切如
語言三昧金剛三摩地。從定出已。以自三
業。宣説一切如來三昧句召部中一切上首
明妃根本心大明曰
引一
嚩日囉二合
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相於東北隅坐
是四持明菩薩。一一皆從一切如來明妃三
昧正智出生
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入遍照
金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣説安住
一切如來大曼拏羅中。金剛大忿怒焔鬘得
迦明王根本心大明曰
引一
野鬘得訖哩三合半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
一切如來大明根本。出現大忿怒明王。於東
門坐
復入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定
出已。以自三業。宣説安住一切如來大曼拏
羅中。金剛大忿怒鉢囉研得迦明王根本心
大明曰
引一
鉢囉二合研得訖哩三合半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
金剛三昧大明根本。出現大忿怒明王。於南
門坐
復入一切如來法寶所作三摩地。從定出已。
以自三業。宣説安住一切如來大曼拏羅中。
金剛大忿怒鉢訥鬘得迦明王根本心大明

引一
鉢訥鬘得訖哩三合半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
一切如來語業行。出現大忿怒明王。於西門

復入一切如來身語心金剛三摩地。從定出
已。以自三業。宣説安住一切如來身語心曼
拏羅中。金剛大忿怒尾覲難得迦明王根本
心大明曰
尾覲難二合
得訖哩三合半音
説此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
一切如來三業行和合。出現大忿怒明王。於
北門坐
如是等大忿怒明王。咸各安住一切如來身
語心大喜三昧耶大曼拏羅中
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會菩提心分第二
爾時一切如來。以金剛三業作大供養。供養
毘盧遮那如來。作是供養已。咸各説是伽陀

    我各樂説精妙法 最上金剛身語心
    及説無上大菩提 一切如來祕密義
是時毘盧遮那金剛如來金剛三業大祕密
主。聞諸如來説是伽陀已。默然而住
爾時會中有諸菩薩。咸各内心思惟是相。世
尊知已。於大會中作如是言。諸善男子。若身
若心有所生相。是爲住相。身心離相當何所
住。語言分別亦復如是。時諸菩薩聞是法已。
皆悉安住一切如來堅固三業。離一切相猶
如虚空。生大歡喜咸作是言
    大哉普賢大法界 堅固無動身語心
    無生相應名所生 一切生法皆如是
是時一切如來。各各安住堅固三業已。即入
一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已
咸作是言。菩提心者當知無性。性非無性。性
亦非性。若了此性。即了無性。如是了者。即能
了達彼無上性。彼了達故即無所得。此即名
爲一切如來安住堅固身語心業
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入一切
如來現前金剛三摩地。從定出已作如是言。
當知菩提心者離一切性。若蘊若處若界無
取無捨。諸法無我平等出生。而彼心法本自
不生。是故當知我法自性即彼空性。如是了
者。乃名堅固住菩提心
又復世尊阿閦金剛如來。即入一切如來
盡金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心
者無法無法性。無生亦無我。此性如虚空離
諸分別相。如是了者。乃名堅固住菩提心
又復世尊寶生金剛如來。即入一切如來
無我金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提
心者。即諸法無性離諸法相。從法無我實際
所生。如是了者。乃名堅固住菩提心
又復世尊無量壽金剛如來。即入一切如來
熾盛焔光金剛三摩地。從定出已作如是言。
菩提心者即無生法。非性非無性。如虚空句
相應而住。於一切法亦如是行。如是了者乃
名堅固住菩提心
又復世尊不空成就金剛如來。即入一切如
現前住金剛三摩地。從定出已作如是言。
菩提心者。是即自性淨光明法。非彼菩提有
相可得。亦非現前三昧可證。如是了者。乃名
堅固住菩提心
爾時有菩薩摩訶薩。名曰慈氏。在大會中。
聞諸如來各各以自三業。宣説祕密法性明
句。及説菩提心法。生大歡喜歎未曾有。即於
衆中作如是言
    大哉一切佛 大哉祕密法
    宣説妙法門 眞實清淨義
    及説菩提心 我歸命稱讃
    從無我出生 一切佛菩薩
    已離諸疑惑 無相亦無礙
    皆住菩提心 我歸命稱讃
    普賢一切義 從菩提心轉
    及彼一切行 菩提行所生
    堅固菩提心 我歸命稱讃
    如來心清淨 是即菩提心
    身語業堅固 名金剛三業
    佛菩提所歸 我歸命稱讃
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入一切
如來變化大雲莊嚴金剛三摩地。從定出已
即説大明曰
引一
&MT00803;切身倪也二合那嚩日囉
莎婆怛摩二合&T020601;呼郎切
下同三
説是大明已。復説伽陀曰
    於虚空界中 想佛曼拏羅
    光明雲大嚴 佛平等焔光
    五種平等光 成平等圓壇
    五欲性解脱 名五自在行
    住平等觀想 在佛影像中
    遍照尊大印 三業相應
    金剛身語心 住大印觀想
    阿閦尊大印 出生相應行
    寶生尊大印 無量壽智光
    不空成就印 想佛曼拏羅
    現帝青大光 住堅固三業
    持金剛大焔 大惡可怖相
    現水精月光 莊嚴髮髻冠
    持熾盛大輪 衆莊嚴清淨
    現紫金色光 佛雲照諸部
    鈷金剛杵 執持而觀想
    現珊瑚色光 金剛焔嚴飾
    持大寶光明 熾盛雲普遍
    現蓮華色光 莊嚴髮髻冠
    持熾盛蓮華 想蓮華金剛
    此五種光明 不空堅固相
    善持智慧劍 想佛曼拏羅
説是伽陀已。復入一切如來法界自性三摩
地。從定出已。復説金剛三業加持大明曰
引一
達哩摩二合覩嚩*日囉二合
莎婆
怛摩二合&T020601;引三
説是大明已。復説伽陀曰
    現五種大寶 皆如芥子量
    無比復最上 常住觀相應
    此寶廣大住 無住復廣大
    彼廣大寶雲 即佛平等光
    現金剛大輪 出現大寶雲
    持大蓮華藏 執本部器仗
    復現菩薩雲 廣大無邊際
    作自在變化 一切皆無礙
    於虚空界中 現月曼拏羅
    自曼拏羅等 想大輪圓滿
    蓮華曼拏羅 想金剛自性
    寶曼拏羅生 自性清淨寶
    相應曼拏羅 虚空相出生
    即佛最上性 身語心成就
    此堅固出生 具一切智相
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切如來心曼拏羅分第四
    爾時佛世尊 大毘盧遮那
    復彈指句召 一切諸如來
    是時諸如來 又復皆雲集
    勸請毘盧尊 説曼拏羅法
    諸如來寂靜 諸如來出生
    最上法無我 願説曼拏羅
    一切相圓滿 一切相莊嚴
    普賢最上身 願説曼拏羅
    寂靜法出生 正智行清淨
    普賢最上語 願説曼拏羅
    諸有情大心 自性淨無垢
    普賢最上心 願説曼拏羅
    爾時金剛手 三界最勝尊
    救度三界者 菩薩摩訶薩
    諸如來大心 諸如來出生
    諸曼拏羅性 次第而宣説
    我今説最上 大心曼拏羅
    安住心金剛 三業曼拏羅
    信解心爲線 稱分量所作
    以智慧絣量 住三業觀想
    十二肘量作 大心曼拏羅
    四方與四隅 四門四樓閣
    中心置大輪 圓滿無所缺
    各住本尊印 所作如儀軌
    輪中想金剛 現帝青大光
    五*鈷大智杵 光焔可怖相
    東方想大輪 金剛光莊嚴
    南方想大寶 現衆寶光明
    西方大蓮華 現蓮華色光
    北方大利劍 出現熾盛光
    東南隅佛眼 現青雲色光
    西南隅智杵 摩摩枳出生
    西北隅蓮華 出現開敷相
    東北隅青蓮 青雲色淨光
    復次於東門 想沒訥誐羅
    南門想寶杖 金剛淨焔光
    西門想蓮華 現熾盛劍光
    北門金剛杵 及金剛瓶等
    如是觀想已 成心曼拏羅
    以金剛三業 作廣大供養
    若住身供養 於身相無礙
    若住心供養 了心性平等
    智者善安住 具無量功徳
    諸佛吉祥句 虚空界莊嚴
    若世間供養 香華燈塗等
    得聖賢歡喜 諸菩薩敬愛
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切明句行分第五
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。金剛三業
大自在主大執金剛王。一切處最勝自在。善
説諸法一切行義及諸行相。於大衆中作如
是言。諸大士當知彼一切法離諸疑惑。眞實
出生若貪若瞋。及癡法等此三平等。了此法
性。是即無上大菩提性。如是了知已得一切
成就。假使世間旃陀羅輩及諸惡類。常起殺
害諸衆生心。若能以淨信解修祕密者。如是
等人皆得成就。而能安住大乘祕密
復次若有造無間業諸衆生類。廣造諸惡極
重罪已。能起淨信修祕密者。亦得一切最上
成就。若有衆生。造殺生業行不與取。受諸邪
染起大妄語。造如是等諸惡業者。若能起淨
信解修祕密法。如是等人亦得成就。何以故。
諸大士當知祕密法中。若染若淨若怨若親
皆悉平等。若了知者。乃能安住最上大乘祕
密法要。是即成就諸佛自性。以如是故於一
切法得離疑惑。唯除毀謗阿闍梨者。如是等
人。設使勤求於祕密法不能成就
是時會中有菩薩摩訶薩。名除蓋障。聞佛世
尊説是法已。怪未曾有。即白佛言。世尊云何
於諸如來及大衆中宣説此義。我昔未聞。爲
法非法語耶。願佛世尊爲我開曉
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即告除蓋
障菩薩言。止止善男子。莫作是説。當知所説
即諸法性。一切如來眞實淨智。諸法精妙勝
義出生。如是名爲菩提行句
又復會中。所有不可數不可計一切佛刹中。
須彌山量等塵數諸菩薩衆。聞佛説是法已。
皆大驚怖迷悶躄地。各作是念。唯願世尊加
哀救護。令我等輩還復本座
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。知其念已。
即入一切如來金剛三業虚空平等無二金剛
三摩地。於其定中。以金剛三業神通加持。即
時諸菩薩衆。咸得醒悟離諸怖畏。而能各各
還復本座
是時一切如來見是事已。皆大歡喜生希有
心。咸以清淨深妙法音。説是伽陀曰
    大哉最上法 大哉法義生
    法無我眞實 歸命金剛王
    身語心清淨 住虚空平等
    離疑惑無礙 歸命金剛身
    如來心最上 三際道隨轉
    眞如界離相 歸命如虚空
    虚空身眞實 虚空語善轉
    虚空法清淨 歸命無所喩
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會身語心加持分第六
爾時世尊阿閦金剛如來。復入一切如來身
語心祕密三摩地。從定出已。宣説加持心大
明曰
引一
薩哩嚩二合怛他誐多喞多嚩日囉
二合
莎婆怛摩二合&T020601;引三
又復世尊大毘盧遮那金剛如來。出彼定已。
復入離塵金剛三摩地。從是出已。宣説加持
身大明曰
引一
薩哩嚩二合怛他誐多迦野嚩*日
二合
莎婆怛摩二合&T020601;引三
又復世尊無量壽金剛如來。即入無二平等
金剛三摩地。從定出已。宣説加持語大明曰
引一
薩哩嚩二合怛他誐多嚩吾嚩二合
日囉二合
莎婆怛摩二合&T020601;引三
此三金剛。是諸如來大祕密句。離諸觀想分
別。安住一切眞言行相
又復世尊寶生金剛如來。即入智燈金剛三
摩地。從定出已。説此大明曰
引一
薩哩嚩二合怛他誐多耨囉誐拏
嚩日郎二合
莎婆怛摩二合&T020601;引三
又復世尊不空成就金剛如來。即入不空金
剛三摩地。從定出已。説此供養諸佛大明曰
引一
薩哩嚩二合怛他誐多布惹嚩*日
二合
莎婆怛摩二合&T020601;引三
如是大明。當以五種無礙功徳。具五種行供
養諸佛。如是供養已。速得成就諸佛自性。即
能安住一切如來金剛三業。是持金剛者
爾時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者。隨喜
一切如來各説大明已。亦自安住眞言行門。
於自身語心三業而悉靜住。照達廣大成就
法門。心住無我生大歡喜。身語二業離諸有
相。如是三業相應。猶如虚空平等安住。了達
身語心業自性皆無所得。由是得與眞言行
相自性相應。非智所覺非心所觀。遠離有爲
諸行造作。而彼身語心相。與彼菩提自性相
應。如是宣説大明儀軌
    時金剛手尊 住諸佛光明
    諸佛一切智 説最上觀想
    當住虚空中 想月曼拏羅
    現諸佛影像 微妙行相應
應當觀想如是
o@m唵字
    當住於一心 想芥子滿空
    觀想諸智句 祕密智儀軌
    復住虚空中 想日曼拏羅
    現諸佛影像 一切句圓滿
應當觀想如是
h@u@m吽字
    復住虚空中 想輪曼拏羅
    出現佛眼相 想金剛蓮華
    復住虚空中 想寶曼拏羅
    出現衆寶相 圓滿而觀想
    復住空觀想 蓮華曼拏羅
    金剛相相應 想蓮華金剛
    復住空觀想 光明曼拏羅
    現諸佛善相 最勝光圍繞
    復現青蓮相 五*鈷金剛杵
    衆寶如麥量 住心而觀想
    復想八葉蓮 如左拏迦量
    住心觀想已 迴向大菩提
    輪等皆最勝 如儀軌觀想
    成就菩提句 圓滿諸功徳
    大明行最勝 安住佛菩提
    出生諸法句 住金剛三業
    爾時金剛手 爲利諸衆生
    説諸清淨行 祕密中最上
    於法分限中 處塵染無著
    作祕密供養 是名心供養
    若以甘露食 得成勝義果
    最上眞實法 離相菩提心
    當以四種食 常依法而食
    住三業祕密 一切皆成就
    此四雖常食 而勿生礙想
    離此四非法 當了飮食性
    得諸佛敬愛 及菩薩智慧
    諸相應行等 速成就佛性
    欲界中自在 及諸有所作
    得威光色力 一切皆敬愛
    世有大名稱 覩者如光照
    一切佛祕密 諸菩薩最上
此名一切祕密大明行金剛三業眞實法門
佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經
卷第一佛説一切如來金剛三業最上祕
密大教王經卷第二

 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉    詔譯 
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會祕密精妙行分第七
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。又復宣説
一切如來金剛三業大三昧耶。最上眞實大
明勝行三摩地法伽陀曰
    諸富樂所樂 隨意即當行
    獲種種相應 速成就佛性
    又復諸富樂 所樂隨意行
    得本尊相應 成自他供養
    作苦行求法 彼不能成就
    諸樂隨意行 斯爲善成就
    假使求四方 飮食而活命
    持誦不間斷 得成諸富樂
    善住身語心 勤求大菩提
    遠離夭横怖 當不墮地獄
    佛菩薩所行 最上大明行
    謂勝法文字 成就諸富樂
    順行諸樂境 即五智自在
    菩薩常稱讃 諸佛善所作
    當知色三種 成自他供養
    一切佛敬愛 毘盧尊出生
    又復聲三種 供養諸聖賢
    一切佛敬愛 寶幢尊出生
    又復香三種 供養諸佛等
    一切佛敬愛 無量壽出生
    又復味三種 供養諸聖賢
    一切佛敬愛 不空尊出生
    又復觸三種 供養於本部
    彼諸佛金剛 阿閦尊所得
    彼色聲香等 心常離諸結
    一切佛世尊 祕密眞實説
    色聲等明句 諦心而觀想
    復各於本部 觀想諸聖賢
    住佛念相應 作法念觀想
    觀身語意業 成金剛念觀
    諸部念相應 成忿怒念觀
    賢聖念相應 成就菩提觀
    若住於身觀 即身相無礙
    若住心觀想 心離諸有著
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [] 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]