大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 (No. 0359_ 法護譯 ) in Vol. 12

[First] [Prev] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

音聲而無其實。如來但爲一切世間權巧施
設。隨諸衆生宿善業報。如來乃爲出法音聲。
隨諸衆生各各意樂而生解了。爲令一切衆
生皆得安樂。諸放逸者咸皆警悟。妙吉祥。一
切衆生聞法音已。皆願當得如來身相。彼新
發意菩薩及諸愚夫異生。但以如來善法出
生而爲所縁。令其得聞如來法音。妙吉祥。如
來應供正等正覺所説。不生不滅甚深法理
應如是知
佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一佛説大乘入諸佛境界智光明莊
嚴經卷第二
 *西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵
大師*賜此沙門臣法護等奉   詔譯 
復次妙吉祥。譬如炎夏向殘雨際初月時景
方來。以諸衆生宿業報故。此大地中一切種
子。禾稼藥草樹林而悉成長。時虚空中大風吹
撃大水流注。是時大地而悉滋養。閻浮提中
一切人衆。見是相已咸生歡喜。其心適悦想
此世間有大雲起。妙吉祥。而此空中有大水
蘊流注大地。是時閻浮提中一切人衆。即作
是念。今此大地大水流注。豈非此中有大雲
起。作是念已咸發是言。奇哉大雲降注大水
充滿大地。妙吉祥。而彼大水非雲所有非雲
施設。但以大風吹撃。故有大水充滿大地。即
彼水蘊以其衆生宿業報力。隨時隱沒。風所
攝持風所破散。如雲注水。妙吉祥。但由衆生
宿業報故。乃於空中大水流注。非雲所有非
雲施設。雲無所生非從心入。離於來去彼善
根成熟。諸菩薩摩訶薩及聲聞縁覺諸異生
等亦復如是。謂由彼等隨智所樂。積集勝行
種善根故。如來應供正等正覺出現世間。爲
諸衆生示涅槃道對現無礙。如來處於天人
衆中。諸有所説名字建立悉無別異。妙吉祥
應知。如來於天人衆中所出音聲。而無其實
都無所有。妙吉祥。如來無相離諸相故。無方
處不離方處。無實所成無生無滅。如來爲諸
天人世間。隨宜對現廣説正法悉充足已。而
彼新發意菩薩及諸愚夫異生。以宿善業報
樂涅槃法而化度者。不見如來有所對現。皆
謂如來入大涅槃。妙吉祥。如來若生若滅悉
無所有。以佛如來不生滅故。如來應供正等
正覺本來寂靜。如來無實如其大水。所縁無
實雲亦無實。無生無滅雲無實故。乃於世間
假施設有。如來諸有説法所縁。亦復如是而
無其實。不生不滅本來如是。如來應供正等
正覺。於是無生法中。爲諸世間假名安立。妙
吉祥。又如大梵天王勝中最勝。於十三千大
千世界。百三千大千世界中。而得自在。
日觀察一切天衆。下至四大王天乃爲邊際。
以其大梵天王。遍於諸天常觀察故。彼彼一
切諸天子衆。各各天中五欲娯樂。彼娯樂已
鼓吹歌音。復止息已捨諸樂事。各各合掌尊
重恭敬。瞻仰梵王目不暫捨。諸天子衆各各
願求大梵王出現世間成熟善根。是時大梵
天王。於須臾頃即爲出現。若此大梵天王天
報滅時。別有大梵天王安立宮殿。若十若
百三千大千世界之中。以宿願力故而得自
在。彼諸天子亦以宿世善根成熟故。感彼大
梵天王*日日觀察一切天衆。乃至大梵天王
於須臾頃即爲出現。妙吉祥。彼大梵天王都
無所有無處所。無動轉悉空無實。無文字無
音聲。無説無性無思無相。離心意識無生無
滅。爲彼諸天子衆隨宜對現。以其大梵天王
宿世善根願力所建立故。諸天子衆宿世善
根亦成熟故。然彼諸天子衆。亦不作是念。今
此大梵天王諸所化現於空自在。無有實無
文字。無音聲無説。無性無相状。非思惟離心
意識。無生無滅。妙吉祥。如來應供正等正
覺亦復如是。於空自在。無有實無文字。無音
聲無説。無性無相状。非思惟離心意識。無生
無滅。如來應供正等正覺。但以宿昔菩薩行
願力等所建立故。又以彼諸新發意菩薩。及
一切聲聞縁覺諸愚夫異生等。宿昔善根成
熟建立故。如來乃以百千種相。而爲莊嚴出
現世間。皆如影像。無處所無動轉。亦無新
發意菩薩。無一切聲聞縁覺愚夫異生。亦無
如來於空自在。無有實無文字。無音聲無説。
無性無相状。非思惟離心意識。無生無滅。妙
吉祥。以諸法空故。如來身相乃有百千種相
而爲莊嚴。現起如來諸威儀道設諸法用。隨
諸衆生種種信解説廣大法。其所説法令諸
衆生一切嬈亂隨煩惱等皆得寂止。如來平
等於一切處住平等捨。離諸疑惑亦無差別。
妙吉祥。以是縁故當知不生不滅。皆是如來
方便増語
爾時世尊説伽陀曰
    如來無生法本常 一切法與善逝等
    有所執相乃愚癡 無實法於世間轉
    如來所成如影像 一切善法皆無漏
    一切皆遍佛眞如 三種影像世間現
復次妙吉祥。如日光明行閻浮提。從東方出。
先照須彌山王。次照鐵圍山大鐵圍山。次照
餘諸大山。次照黒山。次照一切高顯地方。次
照一切此閻浮提低下地方。然彼日光悉無分
別不離分別。非思惟非不思惟。離心意識。又
日光明無生無滅。無諸相状以離相故。復無
作意離作意故。無諸戲論離戲論故。無諸損
惱離損惱故。非此非彼。非高非下。非縛非解。
非有智非無智。非有煩惱非離煩惱。非眞實
語非虚妄語。非此岸非彼岸。非平非不平。非
水非陸。非尋伺非離尋伺。非色非非色。妙吉
祥。爲由大地有高下中容故。光明照亦下
中上影像差別。如來應供正等正覺亦復如
是。無生無滅。無諸相状以離相故。復無作
意離作意故。無諸戲論離戲論故。無諸損惱
離損惱故。非此非彼。非高非下。非縛非解。非
有智非無智。非有煩惱非離煩惱。非眞實語
非虚妄語。非此岸非彼岸。非平非不平。非水
非陸。非一切智非非一切智。非尋伺非離尋
伺。非積集非不積集。非有念非無念。非思惟
非離思惟。非意生非非意生。非名非非名。非
色非非色。非説非非説。非表了非無表了。非
見非無見。非眼境非非眼境。非開導非不開
導。非得果非不得果。非分別非不分別。非
離分別非不離分別。妙吉祥。如來日輪光
明。於三界中普遍照曜。所照亦無中邊障礙。
如來所放智日光明。先照菩薩深固大山。次
照住縁覺乘諸衆生等。次照住聲聞乘諸衆
生等。次照善根深固信解衆生。次照著邊執
者。及邪定聚衆生。如來所放智日光明。但爲
成熟長養諸衆生故。出生未來因故。増長善
法語故。如來平等於一切處住平等捨。離諸
疑惑亦無差別。妙吉祥。如來智日光明不作
是念。此衆生類具大信解。我當爲説廣大之
法。此衆生類不爲説法亦不分別。此類衆生
具菩薩信解。此類衆生具縁覺信解。此類衆
生具聲聞信解。此類衆生有善意樂。此類衆
生下劣邪意。又復不作如是思惟。此大信解
衆生。我當爲説菩薩之法。此中信解衆生。我
當爲説縁覺之法。此下信解衆生。我當爲
説聲聞之法。此善意樂及正見衆生。我當爲
彼清淨意樂。乃至住邪定聚諸衆生等。隨其
所樂當爲説法。如來智日光明不生如是種
種分別。何以故。如來智日光明照破一切分
別遍計及分別所起。妙吉祥。當知爲諸衆生
種種意樂有差別故。如來智日光明所照亦
復差別
復次妙吉祥。又如大海之中。有能圓滿一切
意樂大摩尼寶。置高幢上。隨諸衆生所有意
樂。自然有聲令其知覺隨意皆得。然彼大摩
尼寶。都無分別不離分別。非心非離心。非
思惟非不思惟。離心意識。妙吉祥。如來亦復
如是。無分別不離分別。非心非離心。非思
惟非不思惟。離心意識。無能取無所取。無當
得無已得。無差別諦。無貪無瞋無癡。無實無
虚。非常非無常。無光明非無光明。非世間
非非世間。無尋無伺。無生無滅。非思惟非離
思惟。無自性無自性空。無出無入。無性可取。
無言説言説斷故。無喜愛無離喜愛喜愛斷
故。無數量離數量故。無趣類無趣類所向諸
趣斷故。一切所行而悉斷故。無見無觀無所
取。非容受非不容受。非和合非不和合。無分
別無計度。無障礙無表示。非染非淨。無名
無色相。無業無業報。無過去無未來無現在。
無少法可得。無文字無音聲。離諸音聲故。無
相状離諸相故。非内非外亦非中間。而有所
得。妙吉祥。如來智寶深心清淨。安置大悲
最上勝幢。隨諸衆生意樂信解。出妙音聲隨
宜説法。令諸衆生咸得解了。如來平等於一
切處住平等捨。離諸疑惑亦無差別
復次妙吉祥。如響應聲。隨彼響聲衆生知覺。
是聲無實。非過去非未來非現在。非内非外
亦非中間。而有所得。無生無滅非斷非常。非
有智非無智。非有慧非無慧。非明非非明。非
解脱非不解脱。非有罪非無罪。非念非無念。
非有住非無住。非坐非不*坐。非地界非水
火風界。非有爲非無爲。非戲論非離戲論。非
有造作非無造作。非見非無見。無文字無音
聲。超越音聲故。非稱量出過稱量故。無相
状離諸相故。非寂靜非不寂靜。非長非短。非
思非無思。非状貌非無状貌。非世間非非世
間。諸見自性空。無念無作意。無尋無伺。離心
意識一切處平等。離諸分別出過三世。妙吉
祥。如來所出種種音聲。皆如響應。但隨一切
衆生種種意樂。乃出音聲隨宜施設。令諸衆
生皆得解了。如來亦然。非過去未來現在。非
内非外亦非中間。而有所得。不生不滅不斷
不常。非有智非無智。非有慧非無慧。非明
非非明。非解脱非不解脱。非有罪非無罪。非
念非無念。非有住非無住。非*坐非不*坐。非
地界非水火風界。非有爲非無爲。非戲論非
離戲論。非見非無見。無文字無音聲。超越音
聲故。非稱量出過稱量故。無相状離諸相故。
非寂靜非不寂靜。非長非短。非思非無思。非
状貌非無状貌。非世間非非世間。諸見自性
空。無念無作意。無尋無伺。離心意識。一切處
平等。離諸分別出過三世。妙吉祥。如來隨諸
衆生種種信解種種意樂。出妙音聲隨宜説
法。令諸衆生咸得解了。譬如世間依止於地
由地安立一切樹林藥草悉得生成廣多増長。
然彼大地都無分別不離分別。一切處平等
無差別分別離心意識。一切衆生亦復如是。
依止如來皆由如來之所安立。一切善根悉
得生成廣多増長。所謂聲聞乘縁覺乘菩薩
乘。及餘外道梵志尼乾陀等。一切邪外總略。
乃至邪定聚衆生。彼彼所有善根。皆悉依止
如來安立。悉得生成廣多増長。然佛如來都
無分別不離分別。一切分別非分別所縁。作
意皆悉斷故。妙吉祥。如來應供正等正覺。離
心意識。無尋伺無觀示。無思惟無作意。於一
切處住平等捨悉無差別。譬如虚空於一切
處。無高無下。亦無差別無生無滅。非過去未
來現在。無色相無戲論。無表示無繋著無稱
量無比喩。無安立無所取。超眼境界離心意
識。乃至超越諸語言道。於一切處悉無所住
佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二佛説大乘入諸佛境界智光明莊
嚴經卷第三
 *西天譯經 三藏朝散大夫試光祿卿
傳梵大師*賜紫沙門臣法護等奉詔譯 
復次妙吉祥。衆生相状有下中上故。乃謂虚
空有下中上。如來應供正等正覺亦復如是。
一切處平等無差別分別。無生無滅。非過去
未來現在。無色相無戲論。無表示無施設。無
覺觸無繋著。無稱量過諸稱量。無比喩超越
比喩。無住無取超眼境界。離心意識無状貌。
無文字無音聲。無作意無出無入。無高無下
超言境界。於一切處隨知隨入。但爲衆生有
下中上性。故見如來有下中上。妙吉祥。如
來亦不作是念。今此一類下品信解衆生。我當
爲現下品身相。此之一類中品信解衆生。我當
爲現中品身相。此之一類上品信解衆生。我
當爲現上品身相。如來説法亦復如是。但以
一音爲衆生説。隨衆生類各得解了。如來又
復不作是念。此類衆生下品信解。我當爲説
聲聞乘法。此類衆生中品信解。我當爲説縁
覺乘法。此類衆生上品信解。我當爲説菩薩
乘法。如來又復不作是念。此類衆生信解布
施。我當爲説布施波羅蜜多法。此類衆生信
解持戒忍辱精進禪定智慧。我當爲説彼等
諸波羅蜜多法。如來於諸法中不生分別。何
以故。如來法身畢竟無生。如來以無生故。不
以名色宣説隨識而轉。如來於刹那間暫無
分別。如來具無盡相。盡際實際皆決定故。是
即一切法平等際。如來應供正等正覺。一切
處平等。無下中上差別分別。一切法平等。無
下中上差別分別。亦復如是。何以故。以一切
法無所得故。妙吉祥。若一切法無所得。即一
切法平等。若法平等即法常住。若常住即無
動。若無*動即無依。若一切法無所依止。即
心無所住。心無住故。即無生而生。若如是觀
即心心所轉而不顛倒。彼不顛倒心即如説
得。若如説而*得即無戲論。若無戲論即
無所行。若無所行即無流散。若無流散即無
聚集。若法無流散即法性無違。若法性無違
即一切處而悉隨順。若一切處隨順即法自
性無動。若法自性無動即法自性乃有所得。
若法自性有所得者。即無有少法而可決擇。
何以故。當知因縁所生性故。若因縁生性即
畢竟無生。若畢竟無生即得寂靜。若得寂靜
即一切法作意悉同無依。若一切法作意悉
同無依即都無依止。若無依止即無得無非
得。若無得無非得即得法常住。若得法常住
即深固法相應。若深固法相應即無有少法
可住。亦無佛法。何以故。覺了空性故。若
覺了空性即是菩提。如是空無相無願無造
作。無著無生無取無依。悉覺了故。即是菩
提。菩提者與深固法相應。相應之名由是
建立。是故無高無下法相應。無作非無作
相應。無縛無解相應。無一性無多性相應。無
來無去相應。是即深固法相應。若深固法相
應。彼即無所相應亦無所斷復無果證。何以
故。心法本來自性明亮。但爲客塵煩惱之所
坌汚。而實不能染汚自性。若自性明亮即無
煩惱。若無煩惱即無對治。謂以對治煩惱皆
悉斷故。所以者何。無已淨。無當淨不離清淨
本來如是。若清淨即無生。若無生即無動。若
無動即斷諸喜悦。一切所愛皆亦斷滅。若諸
愛滅彼即無生。若法無生即是菩提。若菩提
即平等。若平等即眞如。若眞如即一切有爲
無爲法而悉無住。若眞如中無彼有爲及無
爲法即無二施設。若有爲無爲法無二施設
彼即眞如。若彼眞如即無異眞如。若無異眞
如 無種類眞如。若無種類眞如即無來眞
如。若無來眞如即無去眞如。若無去眞如
即如所説眞如。若如所説眞如即無生眞如。
若無生眞如即無染無淨。若無染無淨即無
生無滅。若無生無滅即涅槃平等。若涅槃平
等即無生死亦無涅槃。若無生死亦無涅槃。
即無過去未來現在。若無過去未來現在。即
無下中上法。若無下中上法。彼即是眞如。眞
如之名由是建立。此説眞如。亦名實性。此
説實性。亦名如性。此説如性。亦即眞如。眞如
與我而本無二。亦無種類。無二義者即是菩
提。菩提者覺了義。此所説義。即是證入三解
脱門之智。宣説一切法智。解入一切法三世
平等。一切法無破壞義。此所説義即是無義。
無音聲無記説。無詮表及詮表所起。此説名
智。所謂義隨知智識隨知智。此説智義。即是
如性智義。識隨知智義。如是勝義即是法性。
彼法性義即是義隨知智識隨知智。勝義隨
知智。如其法性即如其義。若法性即法住性。
法寂靜性。彼法寂靜即無所轉。若法無轉。
即文與義而悉平等。若文義平等。即無二之
義平等。若彼義平等義識亦平等。此即是爲
入無二門平等之智。由是世俗勝義而悉平
等。世俗義平等故。即空義平等性平等。若空
性義平等故。即補特伽羅平等性平等。若補
特伽羅平等故。即法平等性平等。若法平等
故。即信解平等性平等。若信解平等彼覺了
故。即是菩提。妙吉祥。若於色平等性有著有
礙者。即於眼有礙。以色及眼自性智無所礙
故。若於諸見有著有礙者。即於身有礙。以
諸見趣身中自性空智無所礙故。若於不深
固作意有著有礙者。即於法光明有礙。以深
固作意伺察諸法自性空智無所礙故。若於
疑惑垢染有著有礙者。即於解脱有礙。以信
解解脱如實之智無所礙故。若於懈怠垢染
有著有礙者。即於現證堅固精進有礙。以如
所説法覺了之性無所礙故。若於諸障有著
有礙者。即於七覺支法有礙。以無障解脱智
無所礙故。應知一切法自性清淨。但由因縁
和合而轉。而諸菩薩當善了知一切法中染
因淨因。若染因若淨因。皆清淨已即無所
住。謂我所起及見所起是染因。入無我法
忍辱是淨因。我我所見是染因。於内寂靜
外無所行是淨因。欲瞋害尋是染因。慈悲喜
捨入伺察法忍辱是淨因。四顛倒是染因。四
念處是淨因。五蓋是染因。五根是淨因。六處
是染因。六念是淨因。七不正法是染因。七覺
支法是淨因。八邪法是染因。八正法是淨因。
九惱處是染因。九次第定是淨因。十不善業
道是染因。十善業道是淨因。總要而言。一
切不善作意皆是染因。一切善作意皆是淨
因。若染因若淨因。彼一切法自性皆空。無衆
生無壽者。無養者無補特伽羅。無主宰。無
攝受無所作。如幻無相内心寂靜。若内寂靜
是即遍寂。若遍寂即自性。若法自性即無所
得。若無所得即無依止。若無依止即如虚
空。當知染淨。彼一切法與虚空等。然彼虚空
亦不壞法性。何以故。妙吉祥。是中無有少法
可得若生若滅。妙吉祥白佛言。世尊。若爾
者如來取證菩提。皆謂何乎。佛言。妙吉祥。如
來以無根本無住故得菩提。妙吉祥言。何名
根本復何名住。佛言。妙吉祥。有身爲根本。依
虚妄分別而住。諸佛如來以菩提平等故。即
是一切法平等智。是故説名無根本無住。如
來以如是故現成正覺。妙吉祥。當知諸法寂
靜近寂。何名寂靜何名近寂。内謂寂靜外謂
近寂。何以故。以眼空故我我所自性亦空。此
名寂靜。知眼空已色無所取。此名近寂。以
耳空故我我所自性亦空。此名寂靜。知耳空
已聲無所取。此名近寂。以鼻空故我我所自
性亦空。此名寂靜。知鼻空已香無所取。此
名近寂。以舌空故我我所自性亦空。此名寂
靜。知舌空已味無所取。此名近寂。以身空故
我我所自性亦空。此名寂靜。知身空已觸無
所取。此名近寂。以意空故我我所自性亦空。
此名寂靜。知意空已法無所取。此名近寂。妙
吉祥。菩提自性明亮。心自性明亮。以何因
故。説自性明亮。謂即自性無染汚故與虚空
等。虚空自性而悉周遍。如虚空性。畢竟自性
本明亮故。又妙吉祥。菩提無入無出。何名無
入無出。謂無攝取故名無入。謂無棄捨故名
無出。如來證解無入無出。如所證解即同眞
如。無此無彼以一切法離彼此故。是故如來
現成正覺。又妙吉祥。菩提無相亦無所縁。何
名無相及無所縁。謂眼識無所得此名無相。
色無所觀此名無所縁。耳識無所得此名無
相。聲無所聞此名無所縁。鼻識無所得此名
無相。香無所嗅此名無所縁。舌識無所得此
名無相。味無所甞此名無所縁。身識無所得
此名無相。觸無所覺此名無所縁。意識無所
得此名無相。法無所分別此名無所縁。妙吉
祥。此等皆是諸聖境界。所有三界非聖境界。
由是應行聖境界故。又妙吉祥。菩提非過去
未來現在。三世平等故。三輪斷故。三輪者。謂
過去心不轉。未來識無取。現在意無動。彼心
意識設有所住。而無分別不離分別。無計度
不離計度。無過去已作。無未來領納。無現在
戲論。又妙吉祥。菩提非身得。無所爲故。非身
得者。謂即眼識無所了知。耳鼻舌身意識無
所了知。以非心意識所了知故。即是無爲。此
説無爲。謂即無生無住無滅三輪清淨。如其
無爲。於有爲法應如是知。何以故。一切法無
自性故。以法無自性。即法無有二。又妙吉祥。
菩提是無差別句。何名無差別。復何名句。謂
無想是無差別。眞如是句。無住是無差別。法
界是句。無種種性是無差別。實際是句。無
所縁是無差別。無動是句。空是無差別。無相
是句。無尋伺是無差別。無想是句。無求願是
無差別。無衆生是句。衆生無自性是無差別。
虚空是句。無所得是無差別。無生是句。無滅
是無差別。無爲是句。無所行是無差別。菩提
是句。寂止是無差別。涅槃是句。無所取是無
差別。無生是句。又妙吉祥。菩提者非身可
證。何以故。身雖有生無思無動。如草木瓦礫。
其心如幻。空虚不實無所造作。妙吉祥。若於
身心如實覺了。即是菩提。世俗所行非勝義
諦。何以故。勝義諦中無身無心無法無非法。
無實無不實。無眞無妄。無語言無非語言。一
切法是菩提。所以者何。菩提無處所。非語言
詮表。猶如虚空無處所故。亦無造作無生無
滅。非語言詮表。如來以菩提無處所。無造
作無生滅。無詮表故。如實如理審伺察時。彼
一切法悉無言説。菩提亦復如是。如實伺察
時亦無言説。何以故。語言無實故無生滅故
又妙吉祥。菩提無所取無含藏。何名無所取。
何名無含藏。了知眼故名無所取。色無所得
名無含藏。了知耳故名無所取。聲無所得名
無含藏。了知鼻故名無所取。香無所得名無
含藏。了知舌故名無所取。味無所得名無含
藏。了知身故名無所取。觸無所得名無含藏。
了知意故名無所取。法無所得名無含藏。如
來以是無所取無含藏故。現證菩提證菩提
已。於眼無所取色無所得眼識無住。耳無所
取聲無所得耳識無住。鼻無所取香無所得
鼻識無住。舌無所取味無所得舌識無住。身
無所取觸無所得身識無住。意無所取法無
所得意識無住。以識無住故。乃名如來應供
正等正覺。又妙吉祥當知。衆生有四種法而
住於心。何等爲四。謂色受想行一切衆生而
住其心。謂以衆生於四法中心有住故。如來
乃説。不生不滅無所了知。建立菩提名之爲
空。以菩提空故。即一切法空如來亦空。以
是空故現成正覺。妙吉祥。非爲空故取證。菩
提亦空。當知法中有一理智。所謂空性。以菩
提不空故即菩提無二。是故菩提及空悉無
種類。何以故。彼一切法本無二故。無状貌無
種類。無名無相離心意識。無生無滅無行無
不行。亦無積集無文字無忘失。由如是故。乃
説諸法空無所取。此中所説非勝義諦。謂勝
義諦中無法可得乃説名空。妙吉祥。譬如虚
空故。此説虚空者。謂無言故名爲虚空。妙吉
祥。空亦復如是。此所説空。謂無言故名之爲
空。若如是解入即一切法無名。以無名故彼
一切法假名施設。妙吉祥。名者不在方不離
方。如名不在方不離方故。於法名字乃有所
説。其所説法亦不在方不離方。彼一切法亦
復如是。如來了知本來如是。不生不滅無起
無相。離心意識無文字無音聲。如所了知亦
然解脱如吉祥。當知一切法無縛無解
佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三佛説大乘入諸佛境界智光明莊
嚴經卷第四
 *譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵
大師*賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 
佛言。妙吉祥。菩提者與虚空等。謂以虚空無
高無下。菩提亦然無高無下。由是如來成等
正覺。雖成正覺。亦無少法如微塵許若高若
下諸所施作。此如是法若如是知即是實智。
妙吉祥。以何義故名爲實智。謂一切法了無
根本無生無滅。彼無實性亦無所得。若有實
性即是滅法。彼雖有生而無主宰復無攝受。
妙吉祥。若無主宰無攝受法即是滅法。此等
諸法若生若滅。當知皆是縁法所轉。亦非此
中有少法可轉。然佛如來不於諸法説斷滅

復次妙吉祥。菩提者即是如説句。以何義故
名如説句。如説句者即是菩提。如其菩提色
受想行識亦然。而不離眞如。如其菩提眼耳
鼻舌身意。色聲香味觸法處亦然。而不離眞
如。如其菩提眼界色界眼識界。耳界聲界耳
識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身
界觸界身識界。意界法界意識界亦然。而不
離眞如。如其菩提地界水界火界風界亦然。
而不離眞如。此等諸法如是施設。其所施設
謂蘊處界。由是如來成等正覺。所成正覺離
顛倒法。如其先法後法亦然中法亦然。前際
不生後際不去中際性離。此如是法是即名
爲如所説句。如其一法多法亦然。如其多法
一法亦然。妙吉祥。若一性若多性皆無所得。
若有相若無相無入無住。何名爲相何名無
相。所言相者。謂即生起一切善法。言無相者。
謂一切法無所得故。又相者謂即心無所住
分位。無相者即無相三摩地解脱法門。又相
者即一切法思惟稱量算數伺察。無相者謂
出過稱量。何名出過稱量。謂識法無故。又
相者即有爲伺察。無相者即無爲伺察
復次妙吉祥。菩提者即是無漏無取。何名無
漏。何名無取。無漏者。謂離四種有漏之法。何
等爲四。一者欲漏。二者有漏。三者無明漏。四
者見漏。無取者。謂離四種取著之法。何等爲
四。一者欲取。二者見取。三者戒禁取。四者我
語取。如是四取。悉由無明暗蔽愛法滋潤互
相取著。妙吉祥。若或本初於我語取根本。能
了知者即我清淨。我清淨已。隨知一切衆生
清淨。由我清淨故即彼一切衆生清淨。若一
切衆生清淨即法無二無二種類。彼無二義
即無生無滅。妙吉祥。若無生無滅即無心意
識可轉。若無心意識可轉即無分別。若無分
別即深固作意相應無明不能發起。若彼無
明不發起者。即十二有支亦不生長。若十二
有支不生長者即法無生。若法無生即法決
定。若法決定即調伏義。若調伏義即是勝義。
若其勝義即離補特伽羅義。若離補特伽羅
義即不可説義。若不可説義即縁生義。若縁
生義即是法義。若法義即如來義。如是所説。
若見縁生即能見法。若能見法即見如來。彼
諸所見。若其如理審伺察時。是中亦無少法
可見。妙吉祥。何名少法謂心所縁。若無心所
縁即無所見。由如是法故如來成等正覺。平
等故平等
復次妙吉祥。菩提者。是清淨義。無垢義。無著
義。何名清淨。何名無垢。何名無著。謂空解脱
門即是清淨。無相解脱門即是無垢。無願解
脱門即是無著。無生是清淨。無作意是無垢。
無起是無著。自性是清淨。圓淨是無垢。明
亮是無著。無戲論是清淨。離戲論是無垢。戲
論寂止是無著。眞如是清淨。法界是無垢。實
際是無著。虚空是清淨。寥廓是無垢。廣大是
無著。了知内法是清淨。外無所行是無垢。内
外無所得是無著。了知蘊法是清淨。界法自
性是無垢。離諸處法是無著。過去盡智是清
淨。未來無生智是無垢。現在法界安住智是
無著。妙吉祥。此如是等。清淨無垢無著諸義。
於一句中普能攝入。謂寂靜句。若寂靜即遍
寂。若遍寂即近寂。若近寂即寂止。若寂止此
説即是大牟尼法
復次妙吉祥。如其虚空菩提亦然。如其菩提
諸法亦然。如其諸法衆生亦然。如其衆生刹
土亦然。如其刹土涅盤亦然。妙吉祥。此説
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]