大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説阿耨風經 (No. 0058_ 竺曇無蘭譯 ) in Vol. 01

[First] [Prev] 853 854 855 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  No.58[No.26(112)]

佛説阿耨風經
 東晉西域沙門竺曇無蘭譯 
聞如是。一時婆伽婆。在跋耆城名阿褥*風。
彼時世尊從下晡起告尊者阿難曰。汝阿難
來。當共至阿夷陀婆池水上。當共澡浴。唯
然世尊。彼尊者阿難受世尊教。彼時世尊與
尊者阿難及隨從比丘。倶至阿夷陀婆池水
上。到已在阿夷陀婆池水岸上。脱衣著水岸
上。在阿夷陀婆池水。澡浴已出在水上。在
水岸上抆拭去水。彼時世尊告尊者阿難。阿
難。有放逸者。禘婆達兜失其處當墮惡趣
泥犁中住一劫難可救。汝阿難。豈不從一比
丘聞此言耶。我記*禘婆達兜當墮惡趣泥犁
中。住一劫難可救。何以故。唯世尊。豈不聞
此耶。唯世尊。我從一比丘聞此言。云何賢
者阿難。世尊知*禘婆達兜意之所念所行
邪僞。以餘方便知耶。而今世尊一向記。
此*禘婆達兜當墮惡趣泥犁中。住一劫難可
救。此阿難所從比丘或上尊或年少。或下比
丘少智慧。而如來有所説彼而疑。何以故。
阿難。我亦不見天及世間魔梵。沙門婆羅門
衆天及人。我如是所記墮惡趣泥犁中。住一
劫難可救如*禘婆達兜。何以故。阿難。我一向
記*禘婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。
此阿難。我不見*禘婆達兜有白法如毛髮。
若見者亦不一向記*禘婆達兜墮惡趣泥犁
中。住一劫難可救。是故阿難。我不見*禘婆
達兜有白法如毛髮。是故我一向記*禘婆
達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。猶若阿
難離城村不遠有大厠滿中糞。或有一人墮
中沒身不現。或有人作是念。憐愍之欲有饒
益。欲拔濟彼欲令安隱。在彼大厠上周旋視
之。此人頗有不汚處如毛髮者。我持彼便拔
出之。彼在大厠上周旋視彼人。無有一處不
汚如毛髮者。而令彼人可拔濟之。如是阿
難。我不見*禘婆達兜有一白法如毛髮者。若
有者。我不一向記*禘婆達兜墮惡趣泥犁
中住一劫難可救。是故阿難。我不見*禘婆
達兜有白法如一毛者。是故我一向記*禘婆
達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。於是尊
者阿難眼墮涙。又手向世尊白世尊曰。甚奇
唯世尊。而今世尊一向記此*禘婆達兜墮惡
趣泥犁中住一劫難可救。如是阿難。如是
阿難。我一向記此*禘婆達兜墮惡。趣泥犁
中住一劫難可救。汝阿難。當從如來聽。分
別大人根相當増上。於如來有信樂意歡喜
生。於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰。今
是世尊時善斷時。唯願世尊。爲諸比丘説分
別大人根相。從世尊聞已。此諸比丘當
阿難聽。當善念之我當爲説。唯然世尊。尊
者阿難受世尊教。世尊告曰。此阿難。如來
知一人意之所念。此人與善法倶不善法倶。
此如來於後時知意之所念行。此人善法滅
不善法生。此人善法滅得不善法。已有善根
不斷絶。於此善更當得善。如是此人爲至意
清淨法。猶若阿難日欲出時。所有暗冥皆
悉滅盡便得大明。於阿難意云何。彼日出已。
欲至食時。所有*暗冥皆悉滅。便有不明不。
唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念
行。此人與善法倶不善法倶。彼如來於後
時。知意之所念行。此人善法滅不善法生。
此人善法滅得不善法。已有善根不斷絶。當
更得善法。如是此人至意清淨法。猶若阿難
有種子不壞不破不腐不割。不爲風所中
傷。安隱在器中。彼田居士。極平治耕犁田
田已。下子著中。天隨時雨潤。於阿難意云
何。寧多得種子不。唯然世尊。如是阿難。如
來知一人意之所念行。此人與善法倶不善
法倶。彼如來於後時。知其意之所念所行。
此人善法滅不善法生。此人善法滅得不善
法。已有善根不斷絶。於彼善更得善。如是
此人至意清淨法。如是阿難。如來説大人根
相。如是如來法法所趣等悉了知。復次阿難。
如來知一人意之所念行。此人與善法倶不
善法倶。此如來於後時知意之所念所行。此
人善法滅不善法生。此人善法滅得不善法。
已有善根不斷絶。一切當斷絶。如是此人有
法斷絶。猶若阿難下晡時日欲沒。所有明皆
悉滅而成闇冥。於阿難意云何。彼日沒時。
非是食時所明悉滅而成闇冥不。唯然世尊。
如是阿難。如來知一人意所念所行。此人與
善法倶不善法倶。彼如來於後時知意之所
念所行。此人善法滅不善法生。此人善法滅
得不善法。已有善根不斷絶。彼一切皆當斷
絶。如是此人有法斷絶。猶若阿難有種子不
壞不破不腐不*割。不爲風所中傷。安隱著器
中。彼田居士極平治田極耕犁田。已下種子
著中。若天不隨時雨潤。於阿難意云何。寧
多得種子不。不也唯世尊。如是阿難。如來知
一人意之所念所行。此人與善法倶。此如來
於後時知意之所念所行。此人善法滅不善
法生。此人善法滅得不善法。有善根不斷絶
者。皆當斷絶。如是此人有法斷絶。如是阿難。
如來説大人根相。如是如來法相。法相生
等已知定。復次阿難。如來知一人意之所念
所行。我不見彼人有白法如毛髮者。此人一
向滿惡不善法著結。還有苦熱之報受生老
病死。如是此人身壞死生泥梨中。猶若阿難
有種子壞破*割風所中傷。不安隱著器中。
彼田居士。不極耕地不極平治地。下種子者
下隨時雨。於阿難意云何。寧得多種不。
不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所
念所行。我不見此人有善法如毛髮者。此人
一向滿惡不善法著結。還有苦熱之報受生
老病死。如是此人身壞已生泥梨中。如是阿
難。如來説大人根相。如是如來法法相生等
悉了知。於是尊者阿難叉手向世尊白世尊
曰。唯世尊。已得此諸三種人。更可得有三種
人。不可得説可於設不可得。阿難。世尊曰。
此阿難。如來或知一人意之所念所行。此人
與不善法倶善法倶。此如來於後時。知彼意
之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不
善法滅得善法。已有不善根不斷絶者。於此
善法更當得善法。如是此人法當有滅。猶
若阿難有火燃而燃自然而燃。或有人復著
乾草木著中者。於阿難意云何。寧多火不。
唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念
所行。此人與不善法倶善法倶。此如來於後
時。知彼意之所念所行。此人不善法滅善法
生。此人不善法滅得善法。有不善根不斷
絶。於此不善法更當得不善。如是此人法當
滅。如是阿難。如來説大人根相。如是如來
知法法相生。定悉了知。復次阿難。如來知
一人意之所念所行。此人與不善法倶善
法倶。如來於後時。知彼意之所念所行。此
人不善法滅善法生。此人不善法滅諸
善法。已有不善根不斷絶。一切皆當斷
絶。如是此人至竟清淨法。猶若阿難有火
燃而燃自然而燃。或有人取火著乾地。或
著石上。於阿難意云何。火寧多燃不。不也
唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所
行。此人與不善法倶善法倶。此如來於後
時。知意之所念所行。此人不善法滅善法
生。此人不善法滅得善法。已有不善根不
斷絶。一切皆當斷絶。如是此人至竟清淨
法。如是阿難。如來説大人根相。如是如
來法法相生。等悉了知。復次阿難。如來知
一人意之所念所行。我不見此人有黒行如
毛髮者。此人一向滿善法善行善報。身與善
處相應。如是此人現法應當般涅槃。猶若
阿難有火滅涼冷無熱。或有人以乾草木著
中者。於阿難意云何。寧得火不。不也唯世
尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。
我不見此人有黒行如毛髮者。此人一向滿
善法行善報。如是此人現法應般涅槃。如是
阿難。如來説大人根相。如是如來法法相
生。等悉了知。此阿難。謂初三種人。彼一人
清淨法。二種人有滅法。三種人身壞墮惡
趣泥犁中。謂後三種人。彼一人有滅法。二
種人有清淨法。三種人見法應般涅槃。此阿
難。我已説大人根相。如世尊應爲弟子慈愍
有饒益。我已爲汝説。今當在靜處。樹下坐
處。當禪思莫放逸。莫於後時變悔。是我所
説是我教授。佛如是説。彼諸比丘聞世尊所
説。歡喜奉行
佛説阿耨風經


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 853 854 855 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]