大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説海八徳經 (No. 0035_ 鳩摩羅什 ) in Vol. 01

[First] [] 819 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No.35[No.26(37),Nos.33,34]

佛説海八徳經
 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
聞如是。一時佛遊無勝國。時在河邊。常以十
五日。爲諸沙門説戒經。佛坐寂寞。久而無
言。阿難整服。長跪白曰。沙門坐定。樂聞清
法。世尊默然。阿難三起白。夜已半。可説戒
經。世尊乃曰。諸沙門中。有穢濁者。心邪行違
言與法。乖沙門之戒。威神致重。非彼下賤所
能執行。清濁相違故。吾不説。尊徳目連。一心
入定。道眼淨觀。具見彼心有可棄之行矣。目
連即與謂之曰。起非爾俗夫所應坐處也。彼
不肯起。牽臂使出曰。爾無至徳。心懷六邪。何
敢以臭溷之體。坐天香之座。爾是棄人。非
沙門矣。目連即還就清淨座。佛告目連。子何
一愚好喩不出牽臂乃去。佛告沙門。靖聽吾
言。諸沙門曰。唯然受教。觀彼巨海。有八美
徳。其廣即汪洋無涯。其深則有不測之底。稍
入稍深。無前所礙。斯一徳也。海潮不過期先
際。斯二徳也。海含衆寶靡所不包。死屍臭
朽。海不容焉。神風吹漂上岸之邊。斯三徳也。
海懷衆珍。黄金白銀。琉璃水精。珊瑚龍玫。
明月神珠。千奇萬異。無求不得。斯四徳也。普
天之下。有五大河。流行注海。西流者名恒。南
流者名邪云。東流者兩河。一名沙陸。一名阿
夷越。北流名墨。五河流邁。倶入于海。皆去舊
名。合爲海。斯五徳也。五河萬流。淋雨終時。
立天地來。雨落河注。海水如故。盖無増減。
斯六徳也。海有衆魚。巨躯巍巍。第一魚身。長
四千里。第二魚身。長八千里。第三魚身。長萬
二千里。第四魚身。長萬六千里。第五魚身。長
二萬里。第六魚身。長二萬四千里。第七魚身。
長二萬八千里。斯七徳也。海水通鹹。邊中如
一。斯八徳也。以斯之故。質亮神龍欣心樂之。
吾經妙典。亦有景徳。讀之無盡。其義日深。梵
魔帝釋。無能測度。猶海廣遠。甚深難測。以斯
之故。諸沙門樂之。斯一徳矣。吾諸弟子。更相
檢率。誦經坐禪。禮儀景式。不失其時也。猶海
之潮不過期先際。斯二徳也。吾法清潔。志在
憺怕。衣食供已。不畜微餘。若有沙門。志趣穢
濁。以法彈遣。不得處廟。猶海弘裕不容臭屍。
斯三徳也。吾道衆經。其義備悉。沙門潜思。
練去心垢。貪婬恚嫉。愚癡衆穢。猶若磨鏡
瑩垢盡之。又蕩微曀照無不覩。一坐自思。
存惟往古生死之源。得無不知。二惟天地萬
物若幻。夫有合會。必當別離。三常慈心。
愍世愚惑。作行顛倒。不自知誤。四自精思。既
知往古。又照未然。衆生魂神。所當趣向。吾向
道以心淨爲珍寶。沙門去穢。得淨行者。其心
喜之。猶彼質亮樂海衆寶。斯四徳矣。吾道弘
大。合衆爲一。帝王種梵志種君子種下賤種。
來作沙門者。皆棄本姓。以道相親。明愚相進。
意如兄弟。猶彼衆流合名曰海。以斯之故。沙
門樂之。斯六徳矣。吾道微妙。經典淵奧。上
士得之。一號溝港。二號頻來。三號不還。四號
應眞。應眞之道。其心清淨。猶天明珠。垢藏
之徳。分身散體。存亡自由。住壽無極。亦不老
病。猶彼巨海。有神龍魚。以斯之故。沙門樂
之。吾之經籍。義美甘露。仙聖所不聞。梵釋所
希覩。往古來今。無物不記。邊中皆正。猶海通
鹹。亦以斯故。沙門樂之。夫見吾經者。意皆
趣無爲矣。海有八徳。吾經亦然。阿難又起稽
首白曰。東旦欲明。願説重戒。世尊曰。自今之
後。吾不復説重戒之經。戒之不從。恐彼
雷威怒加之也。吾以斯故。不説戒經。自今以
往。更相檢率。以十五日。會説戒經。諸比丘
起。爲佛作禮
佛説海八徳經
  按此經文。決非羅什之譯。似是後漢之
經。疑此是彼竺法蘭爲失本者。藏中錯
爲羅什譯耳


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [] 819 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]