大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經 (No. 0885_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中現大明輪 忿怒明王像
    諸相悉圓滿 輪光焔圍繞
    住頂輪三昧 作廣大變化
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
此名大明輪明王三昧大力頂輪金剛三摩
地法
    想虚空金剛 日輪曼拏羅
    中現降三界 忿怒明王像
    利牙焔光聚 變化金剛雲
    手出金剛光 觀想得成就
    戴阿閦佛冠 歡喜心常轉
    如是忿怒王 三昧行所生
    此名降三界 明王三昧觀
    想三摩地法 此諸忿怒王
    歡喜心常轉 滅忿怒相已
    安住諸佛輪 皆從三摩地
    金剛智所生 悉住曼拏羅
    作金剛成就
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林
毘多王最勝三摩地分第十四
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來諸佛大祕密
主。即入最上執金剛息災三昧大三摩地。從
定出已。以金剛三業。説此一切如來明妃佛
眼菩薩大明曰
引一
婆誐嚩底嚕嚕颯頗二合入嚩
羅底瑟吒二合
悉馱路左儞薩哩嚩二合阿哩
二合達儞莎引五
説此大明時。一切聞者心生歡喜。皆悉思念
諸佛金剛。而此大明能成就一切事。能圓滿
一切願。能爲世間作息災法。所作事業無不
成就。乃至欲捨壽命者。以此明力故復得壽
命。此即金剛三昧正所宣説
爾時世尊。復入三身平等忿怒金剛離性非
性金剛三昧三摩地。從定出已。以金剛三業。
説此一切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大明

引一
商葛哩引二底葛哩引三屈吒屈吒
屈致儞引五怛野伽怛野屈致儞
引七
説此大明時。所有三金剛不壞金剛大士。作
熙怡眼瞻仰諸佛。歡喜思念心金剛如來。金
剛擁護法常所相應。而能成就一切事業。常
以大力作金剛護。普令一切遠離怖畏
爾時世尊。復入大蓮華三昧觀照三摩地。從
定出已。以金剛三業。説此一切法三昧上首
明妃白衣菩薩大明曰
引一
葛致尾葛致引二儞葛致引三葛啗
葛致葛嚕吒尾哩曳二合
引五
説此大明時。所有最上持法金剛大士。住歡
喜心。思念法語金剛如來。成就金剛増益法。
常所増益廣大法藏。而此大明能成就一切
事。諸有持誦者。速得成就法語金剛
爾時世尊。復入普遍金剛三摩地。從定出
已。以金剛三業。説此羯磨大三昧上首明妃
多羅菩薩大明曰
引一
引二咄多咄哩
引四
説此大明時。所有諸佛所生大士。住歡喜智。
思念身金剛如來。諸佛金剛大勇健軍。於衆
生界普令成就勝上事業。於刹那間悉令敬

佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經
卷第三

佛説一切如來金剛三業最上祕
密大教王經卷第四
 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉    詔譯 
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林
毘多王最勝三摩地分第十四之餘
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入一切
如來身語心業金剛淨光明雲堅固三摩地。
從定出已。以金剛三業。説此金剛忿怒焔鬘
得迦大明王大明曰

那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句引二朅朅呬佉呬薩哩嚩
二合耨瑟吒二合薩埵那摩迦阿悉目娑羅鉢
囉戍播設賀薩多二合
引六
拶覩哩部二合仁左
切七
覩哩目二合殺吒拶二合囉拏誐蹉
誐蹉薩哩嚩二合耨瑟吒二合鉢囉二合
鉢賀哩尼十一摩賀尾伽那二合多迦
尾訖哩二合那那十二薩哩嚩二合部多婆
焬迦囉十三阿吒吒訶娑那儞禰十四
伽囉二合拶哩摩二合儞嚩薩那十五酤嚕酤嚕
薩哩嚩二合葛哩𤚥二合
十六
親那親那薩哩嚩二合
滿怛&MT01169;*二合
十七
頻那頻那鉢囉母捺&MT01169;二合引
十八
迦哩沙二合野阿迦哩沙二合十九薩哩嚩
儞哩摩二合他儞哩摩二合二十
哩嚩二合耨瑟啗二合
鉢囉二合尾舍野鉢囉
尾舍野二十
曼拏羅摩提吠嚩莎旦&MT01280;尾旦
怛迦囉二十
酤嚕酤嚕二十
摩摩迦哩煬
二十
捺賀捺賀二十
鉢左鉢左二十
尾藍末
尾藍末二十
三摩野摩耨三摩二合二十
引二
十九
發吒半音發吒上同
三十
薩普二合吒野薩
二合吒野三十
薩哩嚩二合
鉢哩布囉迦
三十
呬呬婆誐鑁三十
緊喞囉野悉摩摩薩哩
二合
囉湯二合馱野莎引三
十四
説此大明時。所有諸佛如來皆悉稱讃。一切
衆會皆悉驚怖。咸各思念心金剛如來。而此
大明有大威力。諸有作是法者。當取葛波羅
圓具無損者。若時若處依法安置。以此大明
加持三遍。即能成就一切事業。乃至佛眼菩
薩摩摩枳菩薩等。於刹那間亦能句召。此名
諸佛心金剛
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入最上
三昧光明三摩地。從定出已。以金剛三業。
説此甘露軍拏利大忿怒明王大明曰
那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句那謨嚩日囉二合骨嚕二合
摩賀能瑟吒嚕三合怛迦二合吒陪囉嚩
阿悉目娑羅鉢囉戍播舍舍賀薩多二合
引五阿蜜哩二合多軍拏梨朅朅
呬佉底瑟吒二合底瑟吒二合
滿馱滿
賀那賀那十一捺賀捺賀十二鉢左鉢左
誐哩惹二合誐哩惹二合
十四
怛哩惹二合怛哩惹
二合
十五
尾薩普二合吒野尾薩普二合吒野十六薩哩
二合誐囉二合賀尾伽那二合尾那野崗十七
摩賀誐拏鉢底&MT01280;尾旦多迦囉十八
發吒半音引十
説此大明時。諸佛如來皆悉稱讃。一切衆會
生大驚怖。咸各思念身金剛如來。而此大明
與彼一切大明相應。悉能成就一切事業。若
依儀軌作是法者。即得諸佛大勇健軍常所
衞護
爾時世尊寶生金剛如來。即入諸佛光明金
剛三摩地。從定出已。以金剛三業。説此無能
勝大忿怒明王大明曰
那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句引二引三&MT01280;那哩致吒
發吒半音發吒上同引五
説此大明時。諸佛如來皆悉稱讃。一切衆會
生大驚怖。咸各發起大菩提心。想彼所有大
惡忿怒囉刹娑等迷悶驚怖此大明力悉能調
伏。又此大明從彼金剛心所出生。悉能成就
種種事業
爾時世尊無量壽金剛如來。即入無量壽出
生三摩地。從定出已。以金剛三業。説此蓮華
出生金剛忿怒馬頭大明王大明曰
那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句引二引三嚕羅

嚕羅薩哩嚩二合尾沙伽多伽入嚩
二合隷多尾薩普二合凌誐阿吒吒訶娑計
舍哩引九薩吒跓鉢*啗迦嚩日囉二合
苦囉儞哩伽二合
十一左隷多嚩蘇馱
多羅十三儞説薩摩嚕覩怛叱二合鉢多二合
十四
馱囉尼馱囉毘沙拏十五阿吒吒賀十六
鉢哩弭多嚩羅鉢囉訖囉二合十七阿哩耶
二合毘多十八部多誐拏馱喩二合始多十九
&MT02060;切身&T007356;上同
二十
喝野屹哩二合二十
捺佉
二十
鉢囉滿怛&MT01169;二合
親那親那二十
悉提
二合弭儞舍二十
尾舍野二十
薩哩嚩
入嚩二合囉必舍引二
十六
薩哩嚩二合
二合呬沙嚩二合鉢囉二合底賀覩婆嚩二十
日囉二合能瑟吒囉三合緊喞囉野悉二十
𤚥薩哩嚩二合耨瑟吒二合誐囉二合&T020601;耨瑟吒
二合薩哩半二合引二
十九
度那度那三十摩他摩他
三十
摩吒摩吒三十
鉢吒鉢吒三十
播吒野播吒
三十
滿馱滿馱三十
那吒那吒三十
沒馱達哩
二合僧伽耨倪也二合旦羯哩忙二合酤嚕
&MT01169;二合三
十七
喝野屹哩二合
野發吒
三十
嚩日囉二合
野發吒上同三
十九
嚩日囉二合
怛囉二合
野發吒上同
四十
嚩日囉二合儞怛囉二合
野發吒上同四
十一
嚩日囉二合能瑟吒囉三合
野發吒
上同四
十二
嚩日囉二合苦囉野發吒上同四
十三
嚩日
二合苦囉儞哩伽二合多那野發吒上同四
十四
鉢囉滿怛囉二合尾那舍那野發吒上同四
十五
怛頼二合路枳也二合婆煬迦囉野發吒上同四
十六
薩哩嚩二合羯哩弭二合
沙嚩二合鉢囉二合
賀多野發吒上同四
十七
嚩日囉二合酤羅怛囉

薩那野發吒上同四
十八
引四
十九
發吒
上同發吒上同發吒上同引十
説此大明時。諸佛如來皆悉稱讃。一切衆會
生大驚怖。咸各思念金剛智主。即時於等虚
空遍滿一切境界中。出現金剛訶邏喝羅廣
大光明。於其一切非境界中。出現一切大惡
忿怒王
爾時世尊不空成就金剛如來。即入三昧
生幢金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。説
儞羅難拏大忿怒明王大明曰
那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句引二翳呬曳二合
呬婆誐嚩引三
羅嚩日囉二合難拏覩嚕覩嚕羅虎羅虎
虎盧虎盧引八虞盧虞盧虞羅
鉢野虞羅鉢野訖囉二合摩訖囉二合十一
婆誐鑁嚩喩尾儗那普旦尸伽&MT01169;二合
十二
捺賀
捺賀十三捺囉捺囉十四嚩賀嚩賀十五鉢左鉢
十六鉢吒鉢吒十七摩吒摩吒十八播多野播
多野十九摩吒摩吒鉢野摩吒摩吒鉢野
薩哩嚩二合羯哩摩二合
二十
親那親那二十
頻那頻那二十
婆乞叉二合婆乞叉二合弭捺摩
二十
嚕地囉摩寫二十
弭捺摩惹嚕地囉必
二合二十
翳呬曳二合
呬婆誐鑁二十
薩哩
二合尾伽那二合
二十
薩哩嚩二合&MT00803;
薩哩嚩二合滿怛囉*二合
三十薩哩嚩二合
母羅羯哩摩二合
三十
薩哩嚩二合母羅屹囉
二合&T020601;三十
賀那賀那三十
伴惹伴惹三十
摩哩捺
二合摩哩捺二合三
十五
伊能弭迦哩煬二合娑馱野
三十
儞羅野儞羅嚩日囉二合難拏
覩嚕覩嚕尾伽那二合尾那野迦那
三十
虎嚕虎嚕三十
鉢多二合賛拏
四十薩哩嚩二合設咄嚕二合&T049543;四十
紇哩二合
那野儞閉拏野四十
親那親那四十
&MT00803;
砌捺迦四十
&MT00803;曩尸瑟吒二合
摩耨三摩
四十
三摩野嚩日囉二合馱囉嚩左曩四十
摩哩摩二合
尼儞訖哩二合多野四十
賀那
賀那四十
捺賀捺賀四十
覩嚕覩嚕五十虎嚕虎
五十
發吒上同發吒上同五
引五
十三
訖哩二合
五十
儞嚩哩始二合五
十五
尾捺囉二合
拏迦囉五十
賀那賀那五十
嚩日囉二合
尼那莎引五
十八
説此大明時。所有一切惡曜皆悉驚怖。咸各
思念金剛薩埵。而此大明有大威力。若人持
誦一百八遍。得大忿怒明王敬愛。悉能破壞
一切魔惡。又能成就一切事業
爾時世尊阿閦金剛如來。即入普雲吉祥三

摩地。從定出已。以金剛三業。説此大力大忿
怒明王大明曰
那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句引二引三發吒半音發吒
上同
引五烏誐囉二合戍羅播尼
引七發吒上同發吒上同
引九惹喩二合底儞哩
二合
引十
發吒上同發吒上同
十*二
引十
發吒上同發吒上同
十四
摩賀嚩羅
野莎引十
説此大明時。所有一切大力龍衆皆悉驚怖。
咸各思念三身金剛。而此大明若持誦相應
者。即得成就一切事業。若亢旱時。依法誦此
大明即能降雨。隨諸境界皆得滿足
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入遍調
伏金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。説此
吒枳大忿怒明王大明曰
那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句引二吒髻吽
説此大明時。諸佛如來皆悉稱讃。一切衆會
生大驚怖。咸各思念三身金剛。若有持此大
明者。即與金剛薩埵相應。成就金剛大明行。
復能句召一切明句
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入清淨
無垢智金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。
説此金剛賛拏三昧不動大忿怒明王大明

那莫三滿多迦野嚩訖喞二合多嚩日囉
二合
&T049543;一句引二阿左羅濟吒拏拏吒拏吒
謨吒謨吒吒吒咄吒咄吒賀賀謨賀
謨賀薩賀薩賀十一那賀那賀十二底瑟吒
底瑟吒二合十
*三
尾舍阿尾舍十四摩賀
摩怛播羅哥十五度那度那十六底尼底尼十七
那佉十八尾伽曩二合
囉野摩
十九耨瑟*啗二合
婆乞叉二合野婆乞叉二合
二十薩哩罔二合
酤嚕二十
吉哩吉哩二十
摩賀
尾沙摩嚩日囉二合薩普二合吒野薩普二合
吒野二十
引二
十四
怛哩二合嚩隷多二十
&MT01169;那多迦二十
二十
&T020601;&T020601;&T020601;二十
阿左羅
二十
濟吒三十薩普二合吒野薩普二合吒野三十
引三
十二
阿三摩底迦三十
怛囉二合
半音三
十四
摩賀
嚩羅娑多野三十
三摩野滿怛&MT01169;二合引
三十六
&T020601;
𤚥三十
&T007356;切身覩路迦三十
窣覩二合沙也
覩嚩日哩二合
四十
那謨薩怛嚩三合鉢囉二合
賀多嚩隷毘也二合四
入嚩二合
四十
怛囉二合上同四
十三
阿薩賀那莫莎引四
十四
説此大明時。所有一切天及緊迦囉等皆悉
驚怖。迷悶思念身金剛。即時出現無數大忿
怒王。有大威力。所有大惡阿修羅衆皆悉破
壞。而此大明復能句召
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入尾日
林毘多三昧金剛三摩地。從定出已。以金剛
三業。説此一切執金剛三昧降三界大忿怒
明王大明曰
引一
遜婆儞遜婆吽引二屹哩二合賀拏二合
屹哩二合賀拏二合引三屹哩二合賀拏二合
野屹哩二合賀拏二合
鉢野吽引四那野虎
婆誐鑁五引薩哩嚩二合&MT00803;
半音
説此大明時。一切&MT00803;衆大威力者皆悉思
念金剛薩埵。皆依金剛薩埵大祕密主三昧
歩住。此大明力。能以金剛鉤句召最上諸乾
&MT00803;
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入大三
昧眞實出生金剛三摩地。從定出已。以自三
業。宣説此大三昧三金剛祕密中正語三昧
眞實句
    所有諸佛三金剛 觀想金剛薩埵尊
    手持金剛鉤及索 句召最上一切佛
    諸佛身語業相應 是即大金剛相應
    金剛薩埵大主宰 決定句召常所作
    輪及蓮華與金剛 從三金剛而觀想
    所有最上金剛鉤 普能句召一切明
    安住根本持明士 一切金剛地寂靜
    所有最上乾&MT00803;衆 金剛鉤入心相應
    風曼拏羅彼相應 決定一切能句召
    想月曼拏羅 現毘盧尊像
    想如理安住 甘露法相應
    依本部儀軌 誦本部大明
    數滿五十遍 決定能句召
    金剛鉤大像 平等熾盛光」
    金剛曼拏羅 滿空乾&MT00803;
    現忿怒金剛 安住金剛地
    執金剛器仗 謂三叉及鉤
    阿修羅乾&MT00803; 彼亦能句召
    當用皚哩迦 或復朅致迦
    當於月出時 誦大明加持
    句召法相應 所有梵釋天
    用皚哩迦等 當書彼名字
    即時能句召 隨所求所作
    語金剛所説 一切皆如意
    想焔鬘得迦 大忿怒明王
    圓具一切相 安住大輪中
    身赤如劫火 觀想金剛鉤
    作大惡忿怒 句召藥叱尼
    此名三昧印 一切大明句
    一切句召法 如所説成就
    金剛手菩薩 須臾能善説
    如是一切明 究竟最上王
爾時世尊。即入普遍三摩地。從定出已。以金
剛三業。説此嚩日囉播多羅大忿怒明王大
明曰
引一
戍梨儞引二
説此大明時。所有一切大威力者。那誐乾&MT00803;
衆驚怖迷悶。咸各思念諸佛菩薩。而此大明
速能圓滿諸成就法。彼乾&MT00803;衆作句召已。現
殊妙相即時皆至。作諸成就
是時世尊。復入虚空出生三昧金剛三摩地。
從定出已。以金剛三業。説此大法三昧金剛
顰眉菩薩大明曰
引一
婆野那舍儞怛囉二合
西怛囉
薩野勃哩二合酤致怛致吠多致吠囉
碎帝莎多惹致引八
説此大明時。所有一切持明天及天后皆大
驚怖。咸各思念大智金剛。而此大明有大威
力。從寂滅金剛最上出生。住三金剛智。於一
切處普能句召。所有持明天后。以此大明亦
能句召。而彼天后大力色相妙好嚴飾。於刹
那間句召即至。作諸事業皆得成就。又此大
明。若以忿怒持誦一洛叉數。一切事業速得
成就
復次宣説一切忿怒王調伏怨惡作諸吉祥事
大明持誦行。當所調伏者。即彼一切極惡衆
生。所謂謗阿闍梨及謗大乘。作諸魔事隨順
邪明。壞佛種性不能勤求佛菩提道。又於十
方一切衆生身語心業。起破壞想生怨惡心
如是等輩。即以此法而可調伏。若作調伏法
者。當於一處想忿怒像。依法儀軌時處相應。
於忿怒像前誦彼大明一百八遍。一切惡者
決定句召。悉令調伏
又復若作調伏法者。先當擇其處所。或於彼
舍或於空室。乃至四衢道獨樹下等。當取
耨沙阿悉底。長八指量而用作橛。以大明加
持一百八遍。當用置於所調伏者阿哩挼哩。
彼於半月中即當調伏。又法當用葛波羅圓
滿具足者。當書大明置於其内。默持往彼阿
哩挼哩。或復以多羅樹葉及餘竹帛等。書忿
怒大明。亦如前法置阿哩挼哩。彼即調伏。此
名諸佛金剛因大三昧法
是時世尊。復入一切如來身語心金剛縛三
摩地。從定出已。以金剛三業。宣説三界身語
心金剛橛大明曰
引一
伽伽伽多野伽多野薩哩嚩二合
耨瑟*啗二合發吒半音發吒上同
計羅野計羅野
薩哩嚩二合播謗發吒上同發吒上同
引六嚩日囉二合
計羅嚩日囉二合
馱嚕引八
倪也二合
鉢野底野嚩訖喞二合
日囉二合
計羅野吽發吒上同
説此大明時。所有一切大威徳金剛。驚怖迷
悶咸各思念。虚空金剛。而此大明即金剛橛。
若欲作是金剛橛者。或用佉禰囉木或復鐵
等。依其分量如法而作。作已依法加持。而
能調伏破壞一切。此即金剛薩埵部中熾盛
廣大平等光明三金剛身所出生法。若與毘
盧遮那金剛如來大印相應。是即囉誐金剛。
若住焔鬘得迦忿怒明王大印相應。即名三
金剛橛。若與甘露軍拏利忿怒明王相應。是
即大惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰。諸
修法者。當從心至足。想此金剛橛。却復從頂
如前觀想。即得尾日林毘多。而能安住禪定
金剛。即得諸佛決定相應
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入身金
剛尾日林毘多三摩地。從定出已。説身三昧
安金剛橛大明曰
引一
親捺親捺賀那賀那捺賀捺賀
鉢多二合嚩日囉二合
左訖囉二合發吒
半音
安金剛橛當誦此明。下彼橛時。依法儀軌作
毘盧遮那佛歩勢。以左手大指執金剛橛。用
右手釘入土。分寸如彼儀軌。此即金剛薩埵
三金剛身出生正法安住三昧
爾時世尊無量壽金剛如來。即入語金剛尾
日林毘多三摩地。從定出已。以金剛三業。宣
説語三昧金剛橛大明曰
引一
紇哩二合
引二
引三普哩普二合
此即蓮華部法亦如前説。釘金剛橛誦此大
明。亦用左手大指執金剛橛。作無量壽佛歩
勢。然想智金剛蓮華出生正法安住三昧
爾時世尊阿閦金剛如來。即入心金剛尾日
林毘多三摩地。從定出已。以金剛三業。宣説
心三昧大明曰
引一
嚩日囉二合
惹吽
此即金剛部法。如前儀軌釘金剛橛。然觀想
鈷金剛熾盛光明。作阿閦如來歩勢。當下
橛時誦此大明。從三金剛無垢出生正法安
住三昧。如是等身語心三昧。金剛橛大明儀
軌等虚空界金剛出生。諸有作者依法而作。
即能成就一切調伏
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。盡有情界
而爲所依。得大歡喜出大音聲作如是言
    大哉祕密最勝句 大哉所説眞實義
    大哉寂靜妙法門 大哉金剛廣大行
    諸佛所説金剛橛 諸大菩薩所敬愛
    身語心業大金剛 亦攝祕密金剛橛
    所有一切大明句 眞實金剛橛出生
    最上金剛身語心 是即大明眞實義
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切心眞實金剛出生三昧分第
十五
    爾時金剛手 菩薩摩訶薩
    即於虚空中 出現大文字
    一切智出生 一切灌頂義
    復從語金剛 宣説如是法
    修法者當想 四方曼拏羅
    中現忿怒王 甘露軍拏利
    然於中觀想 乾&MT00803;而作法
    彼色相殊妙 諸分皆圓滿
    若修此法者 住眞實三昧
    於一切無礙 得最上成就
    彼五曼拏羅 想五佛影像
    獻最上供養 祕密大明行
    毘盧尊影像 金剛身語心
    禪定行相應 諸佛平等光
    青優鉢羅華 囉惹迦大色
    想乾&MT00803;亦然 金剛手相應
    若依此儀軌 能作相應事
    此諸大明中 難行相應行
    於一刹那間 金剛手平等
    一切法自在 欲解脱隨轉
    修瑜伽行者 欲求成就法
    於一切時中 作金剛法想
    金剛法無我 即安住十地
    善持語三昧 一切勝自在
    所有諸種族 所謂婆羅門
    刹帝利吠舍 及彼首陀等
    乃至旃陀羅 所生諸乾&MT00803;
    隨取而作法 當勿生分別
    此祕密平等 成就金剛法
    日入時作法 日出時成就
    依本法儀軌 如理而所作
    得金剛薩埵 施最上成就
    三身大誓願 諸佛一切相
    放百由旬光 遍照於一切
    二處若相應 衆相應平等
    此諸成就中 難行三昧行
    彼五種甘露 金剛成就食
    亦諸成就中 難行三昧行
    若甘露平等 二處亦相應
    出現佛菩提 成最上眞實
此名諸佛欲解脱三昧法
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入大三
昧忿怒金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。
宣説一切如來作金剛怖忿怒大明曰
引一
紇哩二合
引二
瑟致哩三合
引三
尾訖哩二合
那那薩哩嚩二合設咄嚕二合舍野
薩擔二合婆野發吒上同發吒上同
引七
當以此大明作忿怒調伏法。行人當取嚕地
囉等。置三角護摩爐。其爐分量大小如諸儀
軌。復入羅嚩拏&MT01280;迦等物。燃以建吒迦
而作護摩。作護摩時。稱所調伏乾&MT00803;名字。以
前大明作護摩八千遍。日三時作或中夜作。
而彼乾&MT00803;速令句召一切調伏。既調伏已於
三劫中。常持佛法及金剛手法。住佛三昧。遠
離愚癡増長壽命。諸有作法者。當於白月八
日或十四日。往詣空舍或尸陀林中。用朅致
迦。書彼設咄嚕名字。依本儀軌用本部大明
加持。或用母訥誐囉作調伏法。行人口誦吽
字。即時出現熾盛大光猛焔可怖。所有一切
設咄嚕衆及餘惡者。皆大驚怖而悉調伏。思
念金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶。一切衆
生是所歸趣。違佛法者決定破壞。所有金剛
羯磨部幟盛光明曼拏羅中。本尊影像大明
印相等依法所作。能令一切設咄嚕衆及諸
惡者隨順調伏。一切令住佛菩薩想。若有違
背佛正法者決定破壞。諸佛菩薩以善方便。
調伏一切怨惡衆生令住三昧宣説一切祕密
大明心法。破壞諸惡。令諸衆生與智相應。常
住最上佛菩提想
若有行人以清淨心。想於四處置踰室多。一
切莊嚴諸分圓滿。如彼蓮華現開敷相。復想
吽字大明。現五種光成金剛。相應自身語心
業得金剛堅固。即得成就無上菩提。於刹那
間與毘盧遮那光明同等。安住金剛薩埵大
祕密主三金剛部。此名金剛薩埵出生金剛
三摩地。諸有修習踰室多法得成就者。發猛
利心當取束訖囉依法而食。彼於刹那間即
與妙吉祥光明同等。隱身自在吉祥勝妙。身
有光明如紫金色
若有行人發猛利心。取尾瑟吒及摩賀滿
蹉依法而食。即得成就大明勝行。諸佛不能

又復行人發猛利心。當取説那訶耶摩賀。
三種滿蹉同處和合依法而食。即得成就勝
行。諸佛不能見。若用尾瑟吒及三種鐵合成
虞尼迦。於二處相應者。於一切處諸佛不能

又復行人發猛利心。取瞿滿蹉及三種鐵。合
成虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見
又復行人發猛利心。取鉢囉拏作虞尼迦。於
二處相應者。即諸佛不能見
又復行人。若取龍腦香及旃檀香。以三種
鐵作虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見」
又復行人。若取牛黄及沈水香。與三種鐵作
虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見
又復行人。若取恭倶摩香。與三種鐵作虞
尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見
如是了知一切平等。即得成就相應自在。得
大印加持最勝吉祥。有大威力隱顯自在。與
諸佛光明同等。於三千大千界中最勝自在。
乃至倶胝由旬刹中皆得金剛自在。欲色界
中隨欲所往一切無礙。是名諸佛大力三昧
安怛陀那大金剛法
是時世尊説是法已發歡喜心。作熙怡眼觀
察衆會。出微妙聲作如是言
    大哉眞實此正念 大哉祕密文字句
    大哉自性本清淨 大哉諸法妙無垢
佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經
卷第四


佛説一切如來金剛三業最上祕
密大教王經卷第五
 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉    詔譯 
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
佛大集會一切心眞實金剛出生三昧分第十
五之餘
    爾時金剛手 菩薩摩訶薩
    最上執金剛 三界最勝師
    復現大字相 金剛清淨法
    復出妙音聲 宣説如是法
    金剛士相應 正覺金剛喜
    廣大佛菩提 歡喜持金剛
    金剛路左曩 持烏瑟膩沙
    最上大忿怒 想佛金剛像
    明王最上法 觀想寶生尊
    明妃廣大法 想無量壽尊
    一切明事業 想不空大智
    一切大明句 想金剛手尊
    所有藥刹尼 大明及教法
    從焔鬘得迦 明王儀軌出
    一切相應行 祕密大明等
此名諸佛大金剛三昧
    復説成就法 建立曼拏羅
    修先行精熟 行人當作法
    爾時金剛手 諸法自在尊
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]